การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 ต้นสังกัด : สำนักงานอัยการเขต 8
 ต้นสังกัด : สำนักงานอัยการเขต 8
 ข้อมูลของเดือน      
 เทียบกับเดือน   
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานอัยการเขต 8    (ย้อนขึ้น)
 การประหยัด   ลำดับ   หน่วยงาน   ผลประหยัด   จำนวนหน่วยงาน 
หน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานอัยการเขต 8  - (เฉพาะต้นสังกัด) 
 ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
  1    สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 0.0%  (0/1) 
  2    สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต) 0.0%  (0/1) 
  3    สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  4    สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.0%  (0/1) 
  5    สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี 0.0%  (0/1) 
  6    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.0%  (0/1) 
  7    สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย 0.0%  (0/1) 
  8    สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา 0.0%  (0/1) 
  9    สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  10    สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  11    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  12    สำนักงานอัยการจังหวัดปากพนัง 0.0%  (0/1) 
  13    สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง 0.0%  (0/1) 
  14    สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร 0.0%  (0/1) 
  15    สำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน 0.0%  (0/1) 
  16    สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง 0.0%  (0/1) 
  17    สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ 0.0%  (0/1) 
  18    สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา 0.0%  (0/1) 
  19    สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า 0.0%  (0/1) 
  20    สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต 0.0%  (0/1) 
  21    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 0.0%  (0/1) 
  22    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 8 0.0%  (0/1) 
  23    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 8 0.0%  (0/1) 
  24    สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเขต 8 0.0%  (0/1) 
  25    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร 0.0%  (0/1) 
  26    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง 0.0%  (0/1) 
  27    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 0.0%  (0/1) 
  28    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา 0.0%  (0/1)