การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 ต้นสังกัด : สำนักบริการสวัสดิการสังคม
 ต้นสังกัด : สำนักบริการสวัสดิการสังคม
 ข้อมูลของเดือน      
 เทียบกับเดือน   
 
 ต้นสังกัด: สำนักบริการสวัสดิการสังคม    (ย้อนขึ้น)
 การประหยัด   ลำดับ   หน่วยงาน   ผลประหยัด   จำนวนหน่วยงาน 
หน่วยงานต้นสังกัด  สำนักบริการสวัสดิการสังคม  - (เฉพาะต้นสังกัด) 
 ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
  1    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  2    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 0.0%  (0/1) 
  3    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 0.0%  (0/1) 
  4    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 0.0%  (0/1) 
  5    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี 0.0%  (0/1) 
  6    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์ 0.0%  (0/1) 
  7    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 0.0%  (0/1) 
  8    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุยา 0.0%  (0/1) 
  9    ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี 0.0%  (0/1) 
  10    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 0.0%  (0/1) 
  11    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  12    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  13    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี 0.0%  (0/1) 
  14    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 0.0%  (0/1) 
  15    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 0.0%  (0/1) 
  16    สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด 0.0%  (0/1) 
  17    สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด 0.0%  (0/1) 
  18    สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด 0.0%  (0/1) 
  19    สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 0.0%  (0/1) 
  20    สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี 0.0%  (0/1) 
  21    สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 0.0%  (0/1) 
  22    สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพประแดง 0.0%  (0/1) 
  23    สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 0.0%  (0/1) 
  24    สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี 0.0%  (0/1) 
  25    สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 0.0%  (0/1) 
  26    สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 0.0%  (0/1) 
  27    สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  28    สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี 0.0%  (0/1) 
  29    สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา 0.0%  (0/1) 
  30    สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  31    สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0.0%  (0/1) 
  32    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  33    สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 0.0%  (0/1) 
  34    สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ 0.0%  (0/1) 
  35    สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย จังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  36    สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  37    ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ จังหวัดลพบุรี 0.0%  (0/1) 
  38    พัสดุศูนย์รับบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน 0.0%  (0/1) 
  39    ที่พักคนเดินทางและบ้านพักเยาวชนดินแดง 0.0%  (0/1) 
  40    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง 0.0%  (0/1) 
  41    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  42    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 0.0%  (0/1) 
  43    สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี 0.0%  (0/1) 
  44    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 0.0%  (0/1) 
  45    ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ 0.0%  (0/1) 
  46    ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 0.0%  (0/1) 
  47    สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 0.0%  (0/1) 
  48    บ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด 0.0%  (0/1) 
  49    บ้านสร้างโอกาสอ่อนนุช 0.0%  (0/1) 
  50    บ้านสร้างโอกาสธัญบุรี 0.0%  (0/1) 
  51    ศูนยศรีทวีรัก 0.0%  (0/1) 
  52    ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี 0.0%  (0/1) 
  53    ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  54    ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี 0.0%  (0/1) 
  55    บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร 0.0%  (0/1) 
  56    บ้านมิตรไมตรีขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  57    บ้านมิตรไมตรีชลบุรี 0.0%  (0/1) 
  58    บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 0.0%  (0/1) 
  59    บ้านมิตรไมตรี นครราชสีมา 0.0%  (0/1) 
  60    บ้านมิตรไมตรีนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  61    บ้านมิตรไมตรีพิษณุโลก 0.0%  (0/1) 
  62    บ้านมิตรไมตรีภูเก็ต 0.0%  (0/1) 
  63    บ้านมิตรไมตรีสงขลา 0.0%  (0/1) 
  64    บ้านมิตรไมตรีอุบลราชธานี 0.0%  (0/1) 
  65    บ้านพักใจสระบุรี 0.0%  (0/1) 
  66    สถานสงเคราะห์ฯคนพิการ จ.อุบลราชธานี 0.0%  (0/1) 
  67    ศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 0.0%  (0/1) 
  68    ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0.0%  (0/1)