การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 ต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
 ต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
 ข้อมูลของเดือน      
 เทียบกับเดือน   
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1    (ย้อนขึ้น)
 การประหยัด   ลำดับ   หน่วยงาน   ผลประหยัด   จำนวนหน่วยงาน 
หน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  - (เฉพาะต้นสังกัด) 
 ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
  1    โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  2    โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก 0.0%  (0/1) 
  3    โรงเรียนชุมชนลานสกา 0.0%  (0/1) 
  4    โรงเรียนชุมชนวัดหมน 0.0%  (0/1) 
  5    โรงเรียนตรีนิมิตวิทยา 0.0%  (0/1) 
  6    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 0.0%  (0/1) 
  7    โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 0.0%  (0/1) 
  8    โรงเรียนบ้านคดศอก 0.0%  (0/1) 
  9    โรงเรียนบ้านคลองดิน 0.0%  (0/1) 
  10    โรงเรียนบ้านคันธง 0.0%  (0/1) 
  11    โรงเรียนบ้านชะเอียน 0.0%  (0/1) 
  12    โรงเรียนบ้านตลาด 0.0%  (0/1) 
  13    โรงเรียนวัดบ้านตาล 0.0%  (0/1) 
  14    โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ 0.0%  (0/1) 
  15    โรงเรียนบ้านทวดทอง 0.0%  (0/1) 
  16    โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 0.0%  (0/1) 
  17    โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน 0.0%  (0/1) 
  18    โรงเรียนบ้านนาเคียน 0.0%  (0/1) 
  19    โรงเรียนบ้านเนิน 0.0%  (0/1) 
  20    โรงเรียนบ้านบางกระบือ 0.0%  (0/1) 
  21    โรงเรียนบ้านบางเตย (ไม่มีไฟฟ้า) 0.0%  (0/1) 
  22    โรงเรียนบ้านบางไทร 0.0%  (0/1) 
  23    โรงเรียนบ้านบางนกวัก 0.0%  (0/1) 
  24    โรงเรียนบ้านบางหลวง 0.0%  (0/1) 
  25    โรงเรียนบ้านปลายคลอง 0.0%  (0/1) 
  26    โรงเรียนบ้านปากช่อง 0.0%  (0/1) 
  27    โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 0.0%  (0/1) 
  28    โรงเรียนบ้นปากน้ำปากพญา 0.0%  (0/1) 
  29    โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน 0.0%  (0/1) 
  30    โรงเรียนบ้านปากพญา 0.0%  (0/1) 
  31    โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 0.0%  (0/1) 
  32    โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 0.0%  (0/1) 
  33    โรงเรียนบ้านร่อน 0.0%  (0/1) 
  34    โรงเรียนบ้านสันยูง 0.0%  (0/1) 
  35    โรงเรียนสำนักใหม่ 0.0%  (0/1) 
  36    โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 0.0%  (0/1) 
  37    โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 0.0%  (0/1) 
  38    โรงเรียนบ้านหนองหนอน 0.0%  (0/1) 
  39    โรงเรียนบ้านห้วยไทร 0.0%  (0/1) 
  40    โรงเรียนบ้านห้วยยูง 0.0%  (0/1) 
  41    โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 0.0%  (0/1) 
  42    โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 0.0%  (0/1) 
  43    โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  44    โรงเรียนรักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ 0.0%  (0/1) 
  45    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 0.0%  (0/1) 
  46    โรงเรียนราษฎร์บำรุง (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) 0.0%  (0/1) 
  47    โรงเรียนราษฎร์บำรุง (อำเภอลานสกา) 0.0%  (0/1) 
  48    โรงเรียนวัดกัด 0.0%  (0/1) 
  49    โรงเรียนวัดคันนาราม 0.0%  (0/1) 
  50    โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 0.0%  (0/1) 
  51    โรงเรียนวัดโคกกะถิน 0.0%  (0/1) 
  52    โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 0.0%  (0/1) 
  53    โรงเรียนวัดจังหูน 0.0%  (0/1) 
  54    โรงเรียนวัดจันทร์ 0.0%  (0/1) 
  55    โรงเรียนวัดเจดีย์ 0.0%  (0/1) 
  56    โรงเรียนวัดชัน 0.0%  (0/1) 
  57    โรงเรียนวัดเชิงแตะ 0.0%  (0/1) 
  58    โรงเรียนวัดดอนตรอ 0.0%  (0/1) 
  59    โรงเรียนวัดดอนยาง 0.0%  (0/1) 
  60    โรงเรียนวัดดินดอน 0.0%  (0/1) 
  61    โรงเรียนวัดโดน 0.0%  (0/1) 
  62    โรงเรียนวัดตรีเอการาม 0.0%  (0/1) 
  63    โรงเรียนวัดทางพูน 0.0%  (0/1) 
  64    โรงเรียนวัดท่างาม 0.0%  (0/1) 
  65    โรงเรียนวัดท่าช้าง 0.0%  (0/1) 
  66    โรงเรียนวัดท่านคร 0.0%  (0/1) 
  67    โรงเรียนวัดท่าแพ 0.0%  (0/1) 
  68    โรงเรียนวัดวัดท่าม่วง 0.0%  (0/1) 
  69    โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 0.0%  (0/1) 
  70    โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 0.0%  (0/1) 
  71    โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 0.0%  (0/1) 
  72    โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 0.0%  (0/1) 
  73    โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 0.0%  (0/1) 
  74    โรงเรียนวัดไทรงาม 0.0%  (0/1) 
  75    โรงเรียนวัดนางพระยา 0.0%  (0/1) 
  76    โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 0.0%  (0/1) 
  77    โรงเรียนวัดนาวง 0.0%  (0/1) 
  78    โรงเรียนวัดน้ำรอบ (อำเภอเมือง) 0.0%  (0/1) 
  79    โรงเรียนวัดน้ำรอบ (อำเภอลานสกา) 0.0%  (0/1) 
  80    โรงเรียนวัดน้ำสรง 0.0%  (0/1) 
  81    โรงเรียนวัดบางตะพาน 0.0%  (0/1) 
  82    โรงเรียนวัดบางหว้า 0.0%  (0/1) 
  83    โรงเรียนวัดบางใหญ่ 0.0%  (0/1) 
  84    โรงเรียนวัดโบสถ์ 0.0%  (0/1) 
  85    โรงเรียนวัดปะ 0.0%  (0/1) 
  86    โรงเรียนวัดป่ายาง 0.0%  (0/1) 
  87    โรงเรียนวัดป่าหวาย 0.0%  (0/1) 
  88    โรงเรียนวัดป่าไหม้ 0.0%  (0/1) 
  89    โรงเรียนวัดพระพรหม 0.0%  (0/1) 
  90    โรงเรียนวัดพระเพรง 0.0%  (0/1) 
  91    โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 0.0%  (0/1) 
  92    โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 0.0%  (0/1) 
  93    โรงเรียนวัดพังยอม 0.0%  (0/1) 
  94    โรงเรียนวัดพังสิงห์ 0.0%  (0/1) 
  95    โรงเรียนวัดแพร่ 0.0%  (0/1) 
  96    โรงเรียนวัดโพธาราม 0.0%  (0/1) 
  97    โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0.0%  (0/1) 
  98    โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 0.0%  (0/1) 
  99    โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 0.0%  (0/1) 
  100    โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 0.0%  (0/1) 
  101    โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 0.0%  (0/1) 
  102    โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 0.0%  (0/1) 
  103    โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 0.0%  (0/1) 
  104    โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ 0.0%  (0/1) 
  105    โรงเรียนวัดมุขธารา 0.0%  (0/1) 
  106    โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส 0.0%  (0/1) 
  107    โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 0.0%  (0/1) 
  108    โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 0.0%  (0/1) 
  109    โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์ 0.0%  (0/1) 
  110    โรงเรียนวัดวนาราม 0.0%  (0/1) 
  111    โรงเรียนวัดวังไทร 0.0%  (0/1) 
  112    โรงเรียนวัดวังหงส์ 0.0%  (0/1) 
  113    โรงเรียนวัดศรีมงคล 0.0%  (0/1) 
  114    โรงเรียนวัดศาลาไพ 0.0%  (0/1) 
  115    โรงเรียนวัดสมอ 0.0%  (0/1) 
  116    โรงเรียนวัดสระแก้ว 0.0%  (0/1) 
  117    โรงเรียนวัดสระไคร 0.0%  (0/1) 
  118    โรงเรียนวัดสระเพลง 0.0%  (0/1) 
  119    โรงเรียนวัดสวนพล 0.0%  (0/1) 
  120    โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0.0%  (0/1) 
  121    โรงเรียนวัดสอ 0.0%  (0/1) 
  122    โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 0.0%  (0/1) 
  123    โรงเรียนวัดไสมะนาว 0.0%  (0/1) 
  124    โรงเรียนวัดหญ้า 0.0%  (0/1) 
  125    โรงเรียนวัดหนองแตน 0.0%  (0/1) 
  126    โรงเรียนวัดหนองบัว 0.0%  (0/1) 
  127    โรงเรียนวัดห้วยพระ 0.0%  (0/1) 
  128    โรงเรียนวัดหัวนอน 0.0%  (0/1) 
  129    โรงเรียนวัดหัวอิฐ 0.0%  (0/1) 
  130    โรงเรียนวัดใหม่ทอน 0.0%  (0/1) 
  131    อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 0.0%  (0/1) 
  132    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 0.0%  (0/1)