การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 ต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 ต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 ข้อมูลของเดือน      
 เทียบกับเดือน   
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2    (ย้อนขึ้น)
 การประหยัด   ลำดับ   หน่วยงาน   ผลประหยัด   จำนวนหน่วยงาน 
หน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  - (เฉพาะต้นสังกัด) 
 ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
  1    โรงเรียนชนบทศึกษา 0.0%  (0/1) 
  2    โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อน 0.0%  (0/1) 
  3    โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 0.0%  (0/1) 
  4    โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 0.0%  (0/2) 
  5    โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 0.0%  (0/1) 
  6    โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0.0%  (0/1) 
  7    โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาย 0.0%  (0/1) 
  8    โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 0.0%  (0/1) 
  9    โรงเรียนวังเวินกุดหล่ม 0.0%  (0/1) 
  10    โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 0.0%  (0/1) 
  11    โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 0.0%  (0/1) 
  12    โรงเรียนบ้านท่าม่วง 0.0%  (0/1) 
  13    โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0.0%  (0/1) 
  14    โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 0.0%  (0/1) 
  15    โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 0.0%  (0/1) 
  16    โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 0.0%  (0/1) 
  17    โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 0.0%  (0/1) 
  18    โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 0.0%  (0/1) 
  19    โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 0.0%  (0/1) 
  20    โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 0.0%  (0/1) 
  21    โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 0.0%  (0/1) 
  22    โรงเรียนบ้านปอแดง 0.0%  (0/1) 
  23    โรงเรียนบ้านหันแฮด 0.0%  (0/1) 
  24    โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 0.0%  (0/1) 
  25    โรงเรียนบ้านแท่น 0.0%  (0/1) 
  26    โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 0.0%  (0/1) 
  27    โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 0.0%  (0/1) 
  28    โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 0.0%  (0/1) 
  29    โรงเรียนบ้านโนนข่า 0.0%  (0/1) 
  30    โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 0.0%  (0/1) 
  31    โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 0.0%  (0/1) 
  32    โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0.0%  (0/1) 
  33    โรงเรียนบ้านวังแสง 0.0%  (0/1) 
  34    โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0.0%  (0/1) 
  35    โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 0.0%  (0/1) 
  36    โรงเรียนร่มเย็ประชาสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  37    โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 0.0%  (0/1) 
  38    โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 0.0%  (0/1) 
  39    โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  40    โรงเรียนบ้านไผ่ 0.0%  (0/1) 
  41    โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0.0%  (0/1) 
  42    โรงเรียนกรุณาศึกษาบ้านไผ่ 0.0%  (0/1) 
  43    โรงเรียนบ้านเกิ้ง 0.0%  (0/1) 
  44    โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 0.0%  (0/1) 
  45    โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 0.0%  (0/1) 
  46    โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 0.0%  (0/1) 
  47    โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  48    โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 0.0%  (0/1) 
  49    โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 0.0%  (0/1) 
  50    โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0.0%  (0/1) 
  51    โรงเรียนปริยัติธรรมวัดจันทร์ประสิทธิ์ 0.0%  (0/1) 
  52    โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 0.0%  (0/1) 
  53    โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0.0%  (0/1) 
  54    โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0.0%  (0/1) 
  55    โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  56    โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 0.0%  (0/1) 
  57    โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 0.0%  (0/1) 
  58    โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 0.0%  (0/1) 
  59    โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  60    โรงเรียนบ้านโคกโก 0.0%  (0/1) 
  61    โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 0.0%  (0/1) 
  62    โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  63    โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 0.0%  (0/1) 
  64    โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0.0%  (0/1) 
  65    โรงเรียนบ้านทุ่งมน 0.0%  (0/1) 
  66    โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 0.0%  (0/1) 
  67    โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0.0%  (0/1) 
  68    โรงเรียนบ้านเป้า 0.0%  (0/1) 
  69    โรงเรียนบ้านดูใหญ่ 0.0%  (0/1) 
  70    โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 0.0%  (0/1) 
  71    โรงเรียนบ้านละว้า 0.0%  (0/1) 
  72    โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 0.0%  (0/1) 
  73    โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 0.0%  (0/1) 
  74    โรงเรียนบ้านขามเรียน 0.0%  (0/1) 
  75    โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0.0%  (0/1) 
  76    โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 0.0%  (0/1) 
  77    โรงเรียนอนุบาลจิรภา 0.0%  (0/1) 
  78    โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  79    โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 0.0%  (0/1) 
  80    โรงเรียนบ้านสว่าง 0.0%  (0/1) 
  81    โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 0.0%  (0/1) 
  82    โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 0.0%  (0/1) 
  83    โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 0.0%  (0/1) 
  84    โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 0.0%  (0/1) 
  85    โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 0.0%  (0/1) 
  86    โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0.0%  (0/1) 
  87    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0.0%  (0/1) 
  88    โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0.0%  (0/1) 
  89    โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 0.0%  (0/1) 
  90    โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 0.0%  (0/1) 
  91    โรงเรียนบ้านขามป้อม 0.0%  (0/1) 
  92    โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  93    โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 0.0%  (0/1) 
  94    โรงเรียนบ้านกุดเชือก 0.0%  (0/1) 
  95    โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 0.0%  (0/1) 
  96    โรงเรียนบ้านลาน 0.0%  (0/1) 
  97    โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 0.0%  (0/1) 
  98    โรงเรียนบ้านป่าปอ 0.0%  (0/1) 
  99    โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 0.0%  (0/1) 
  100    โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 0.0%  (0/1) 
  101    โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สาขาดอนเปือย 0.0%  (0/1) 
  102    โรงเรียนบ้านป่าปอ สาขาบ้านหนองข่าลิ้น 0.0%  (0/1) 
  103    โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 0.0%  (0/1) 
  104    โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 0.0%  (0/1) 
  105    โรงเรียนบ้านส้มป่อย 0.0%  (0/1) 
  106    โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 0.0%  (0/1) 
  107    โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0.0%  (0/1) 
  108    โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 0.0%  (0/1) 
  109    โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  110    โรงเรียนบ้านโกน้อย 0.0%  (0/1) 
  111    โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 0.0%  (0/1) 
  112    โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 0.0%  (0/1) 
  113    โรงเรียนบ้านวังผือ - ขามป้อม 0.0%  (0/1) 
  114    โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 0.0%  (0/1) 
  115    โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 0.0%  (0/1) 
  116    โรงเรียนบ้านโสกนาค 0.0%  (0/1) 
  117    โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0.0%  (0/1) 
  118    โรงเรียนบ้านวังม่วง อ.เปือยน้อย 0.0%  (0/1) 
  119    โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0.0%  (0/1) 
  120    โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 0.0%  (0/1) 
  121    โรงเรียนมัญจาศึกษา 0.0%  (0/1) 
  122    โรงเรียนบ้านเขวา 0.0%  (0/1) 
  123    โรงเรียนบ้านโจด 0.0%  (0/1) 
  124    โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 0.0%  (0/1) 
  125    โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 0.0%  (0/1) 
  126    โรงเรียนบ้านบัว 0.0%  (0/1) 
  127    โรงเรียนบ้านขุมดิน 0.0%  (0/1) 
  128    โรงเรียนบ้านหัน (สลากกินแบ่ง 5) 0.0%  (0/1) 
  129    โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0.0%  (0/1) 
  130    โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 0.0%  (0/1) 
  131    โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน 0.0%  (0/1) 
  132    โรงเรียนอนุบาลมัญจาวิทยา 0.0%  (0/1) 
  133    โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธิ์กลาง 0.0%  (0/1) 
  134    โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 0.0%  (0/1) 
  135    โรงเรียนบ้านหนองแปน 0.0%  (0/1) 
  136    โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 0.0%  (0/1) 
  137    โรงเรียนบ้านหัวช้างดอนพันชาด 0.0%  (0/1) 
  138    โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 0.0%  (0/1) 
  139    โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมถ์ 0.0%  (0/1) 
  140    โรงเรียนบ้านวังแคน 0.0%  (0/1) 
  141    โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 0.0%  (0/1) 
  142    โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 0.0%  (0/1) 
  143    โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 0.0%  (0/1) 
  144    โรงเรียนบ้านหนองไห 0.0%  (0/1) 
  145    โรงเรียนบ้านแจ้ง 0.0%  (0/1) 
  146    โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 0.0%  (0/1) 
  147    โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0.0%  (0/1) 
  148    โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 0.0%  (0/1) 
  149    โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 0.0%  (0/1) 
  150    โรงเรียนบ้านโนนคุต 0.0%  (0/1) 
  151    โรงเรียนบ้านโนนสวางวิทยาสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  152    โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 0.0%  (0/1) 
  153    โรงเรียนบ้านนาฮี 0.0%  (0/1) 
  154    โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนาวิทยา 0.0%  (0/1) 
  155    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0.0%  (0/1) 
  156    โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 0.0%  (0/1) 
  157    โรงเรียนบ้านโนนสวางวิทยาสรรค์ สาขาห้วยหินเกิ้ง 0.0%  (0/1) 
  158    โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0.0%  (0/1) 
  159    โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 0.0%  (0/1) 
  160    โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  161    โรงเรียนโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  162    โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 0.0%  (0/1) 
  163    โรงเรียนบ้านหัวนา 0.0%  (0/1) 
  164    โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 0.0%  (0/1) 
  165    โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 0.0%  (0/1) 
  166    โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 0.0%  (0/1) 
  167    โรงเรียนบ้านคำน้อย 0.0%  (0/1) 
  168    โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  169    โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 0.0%  (0/1) 
  170    โรงเรียนบ้านคำโซ่ 0.0%  (0/1) 
  171    โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 0.0%  (0/1) 
  172    โรงเรียนบ้านคำปากดาว 0.0%  (0/1) 
  173    โรงเรียนบ้านคำแคน 0.0%  (0/1) 
  174    โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 0.0%  (0/1) 
  175    โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0.0%  (0/1) 
  176    โรงเรียนบ้านป่าดู่ 0.0%  (0/1) 
  177    โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 0.0%  (0/1) 
  178    โรงเรียนบ้านนางาม 0.0%  (0/1) 
  179    โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0.0%  (0/1) 
  180    โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 0.0%  (0/1) 
  181    โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 0.0%  (0/1) 
  182    โรงเรียนบ้านนางาม สาขาแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0.0%  (0/1) 
  183    โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 0.0%  (0/1) 
  184    โรงเรียนเหล้าใหญ่วิทยา 0.0%  (0/1) 
  185    โรงเรียนสวัสดี 0.0%  (0/1) 
  186    โรงเรียนบัวเหลือง 0.0%  (0/1) 
  187    โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 0.0%  (0/1) 
  188    โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  189    โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 0.0%  (0/1) 
  190    โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0.0%  (0/1) 
  191    โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 0.0%  (0/1) 
  192    โรงเรียนบ้านบัวเหลือง สาขาบ้านหนองบัว 0.0%  (0/1) 
  193    โรงเรียนบ้านนาข่า 0.0%  (0/1) 
  194    โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 0.0%  (0/1) 
  195    โรงเรียนบ้านโสกนาดี 0.0%  (0/1) 
  196    โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 0.0%  (0/1) 
  197    โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  198    โรงเรียนอุดมคงคีรีเขต 0.0%  (0/1) 
  199    โรงเรียนบ้านโนนงาม 0.0%  (0/1) 
  200    โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 0.0%  (0/1) 
  201    โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 0.0%  (0/1) 
  202    โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 0.0%  (0/1) 
  203    โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0.0%  (0/1) 
  204    โรงเรียนบ้านหินตั้ง 0.0%  (0/1) 
  205    โรงเรียนบ้านซับแดง 0.0%  (0/1) 
  206    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0.0%  (0/1) 
  207    โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 0.0%  (0/1) 
  208    โรงเรียนบ้านนาจาน 0.0%  (0/1) 
  209    โรงเรียนบ้านซับบอน 0.0%  (0/1) 
  210    โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 0.0%  (0/1) 
  211    โรงเรียนบ้านมูลนาค 0.0%  (0/1) 
  212    โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 0.0%  (0/1) 
  213    โรงเรียนสามหมอโนนทัน 0.0%  (0/1) 
  214    โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0.0%  (0/1) 
  215    โรงเรียนดอนหมู 0.0%  (0/1) 
  216    โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 0.0%  (0/1) 
  217    โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 0.0%  (0/1) 
  218    โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 0.0%  (0/1) 
  219    โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  220    โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 0.0%  (0/1) 
  221    โรงเรียนบ้านหนองเต่า บ้านแฮด 0.0%  (0/1) 
  222    โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 0.0%  (0/1) 
  223    โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 0.0%  (0/1) 
  224    โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 0.0%  (0/1) 
  225    โรงเรียนขามป้อมประชานุกุล 0.0%  (0/1) 
  226    โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0.0%  (0/1) 
  227    โรงเรียนบ้านวังหว้า 0.0%  (0/1) 
  228    โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 0.0%  (0/1) 
  229    โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 0.0%  (0/1) 
  230    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  231    โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 0.0%  (0/1) 
  232    โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0.0%  (0/1) 
  233    โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 0.0%  (0/1) 
  234    โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 0.0%  (0/1) 
  235    โรงเรียนบ้านโนนทัน 0.0%  (0/1) 
  236    โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 0.0%  (0/1) 
  237    โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 0.0%  (0/1) 
  238    โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 0.0%  (0/1) 
  239    โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 0.0%  (0/1) 
  240    โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 0.0%  (0/1) 
  241    โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0.0%  (0/1) 
  242    โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0.0%  (0/1) 
  243    โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0.0%  (0/1) 
  244    โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 0.0%  (0/1)