การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 ต้นสังกัด : ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
 ต้นสังกัด : ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
 ข้อมูลของเดือน      
 เทียบกับเดือน   
 
 ต้นสังกัด: ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์    (ย้อนขึ้น)
 การประหยัด   ลำดับ   หน่วยงาน   ผลประหยัด   จำนวนหน่วยงาน 
หน่วยงานต้นสังกัด  ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  - (เฉพาะต้นสังกัด) 
 ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
  1    สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  2    สถานีตำรวจภูธรเพี้ยราม จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  3    สถานีตำรวจภูธรเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  4    สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  5    สถานีตำรวจภูธรสวาย จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  6    สถานีตำรวจภูธรสังขะ 0.0%  (0/1) 
  7    สถานีตำรวจภูธรศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  8    สถานีตำรวจภูธรปราสาท จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  9    สถานีตำรวจภูธรทมอ จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  10    สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  11    สถานีตำรวจภูธรแนงมุด 0.0%  (0/1) 
  12    สถานีตำรวจภูธรบัวเชด จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  13    สถานีตำรวจภูธรสะเดา จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  14    สถานีตำรวจภูธรลำดวน จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  15    สถานีตำรวจภูธรท่าตูม จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  16    สถานีตำรวจภูธรกระโพ จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  17    สถานีตำรวจภูธรดอนแรด อ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  18    สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  19    สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองจอก จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  20    สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  21    สถานีตำรวจภูธรเมืองบัว จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  22    สถานีตำรวจภูธรเมืองลีง จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  23    สถานีตำรวจภูธรสนม จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  24    สถานีตำรวจภูธรพนมดงรัก จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  25    สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  26    สถานีตำรวจภูธรตากูก จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  27    สถานีตำรวจภูธรโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  28    สถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  29    สถานีตำรวจภูธรดม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  30    สถานีตำรวจภูธรทุ่งมน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  31    สถานีตำรวจภูธรรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  32    สถานีตำรวจภูธรโชคนาสาม อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  33    สถานีตำรวจภูธรจอมพระ อ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0.0%  (0/1)