การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายในจังหวัด
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายในจังหวัด
 จังหวัด
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 หน่วยงานภายใน: จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานทั้งหมด: 638 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 0 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 638 หน่วยงาน
แสดงหน่วยงานลำดับที่ 351-400 ,  จากทั้งหมด 638 หน่วยงาน « ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »
 กรม   หน่วยงาน  ต.ค. 48 พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.สุวรรณวิทยา   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.หัวซาวิทยา   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.อนุบาลกบินทร์บุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.อนุบาลประจันตคาม   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.อนุบาลเมืองปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.อนุบาลศรีมหาโพธิ   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.อนุบาลศรีมโหสถ   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนกบินทร์บุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชิตใจชื่น   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านขุนศรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านหนองช้างลง   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดคลองเฆ่   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดตันทาราม   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดบางเตย   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดประชาวาส   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดย่านรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนศรีมโหสถ   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลนาดี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ตม.จว.ปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจภูธรนาดี จ.ปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจภูธรประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ จ.ปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง จ.ปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -