การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 8 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 0 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 8 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 62   พ.ย. 62   ธ.ค. 62   ม.ค. 63   ก.พ. 63   มี.ค. 63   เม.ย. 63   พ.ค. 63   มิ.ย. 63   ก.ค. 63   ส.ค. 63   ก.ย. 63  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ  572  544  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ  520  488  197  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน  1,207  891  1,013  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า  803  598  621  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง  3,827  3,289  -  588  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง  658  640  679  655  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด  825  601  630  531  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหยอด  783  426  486  -  -  -  -  -  -  -  -  -