การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 8 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 0 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 8 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 62   พ.ย. 62   ธ.ค. 62   ม.ค. 63   ก.พ. 63   มี.ค. 63   เม.ย. 63   พ.ค. 63   มิ.ย. 63   ก.ค. 63   ส.ค. 63   ก.ย. 63  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ  572  544  490  525  407  668  727  823  841  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ  520  488  197  442  494  358  626  796  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน  1,207  891  1,013  788  764  1,035  1,020  1,020  1,166  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า  803  598  621  657  733  1,175  1,051  1,240  1,121  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง  3,827  3,289  588  623  603  991  578  783  1,512  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง  658  640  679  655  559  780  703  882  849  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด  825  601  630  531  469  674  861  988  920  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหยอด  783  426  486  523  819  1,421  1,631  2,019  2,776  -  -  -