การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 8 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 0 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 8 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 61   พ.ย. 61   ธ.ค. 61   ม.ค. 62   ก.พ. 62   มี.ค. 62   เม.ย. 62   พ.ค. 62   มิ.ย. 62   ก.ค. 62   ส.ค. 62   ก.ย. 62  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ  541  498  460  423  431  692  641  680  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ  734  552  538  550  302  1,423  1,071  721  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน  1,093  890  851  727  609  579  481  34  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า  821  746  806  825  754  1,550  1,357  1,301  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง  1,367  1,103  829  653  841  1,133  1,158  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง  807  769  481  492  519  548  551  589  679  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด  730  599  533  466  522  770  930  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหยอด  632  603  450  354  575  1,237  1,363  1,153  -  -  -  -