การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 8 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 0 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 8 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 61   พ.ย. 61   ธ.ค. 61   ม.ค. 62   ก.พ. 62   มี.ค. 62   เม.ย. 62   พ.ค. 62   มิ.ย. 62   ก.ค. 62   ส.ค. 62   ก.ย. 62  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ  541  498  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ  734  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสน  1,093  890  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า  821  746  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง  1,367  1,103  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง  807  769  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด  730  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหยอด  632  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -