การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: กระทรวงสาธารณสุข    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 9 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 0 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 9 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 61   พ.ย. 61   ธ.ค. 61   ม.ค. 62   ก.พ. 62   มี.ค. 62   เม.ย. 62   พ.ค. 62   มิ.ย. 62   ก.ค. 62   ส.ค. 62   ก.ย. 62  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  529,304  555,990  521,337  504,146  520,842  617,663  567,514  631,051  586,184  548,899  -  -
กรมการแพทย์  87,366  93,854  86,159  79,291  87,133  107,036  92,430  110,568  99,880  85,517  85,517  -
กรมควบคุมโรค  203,970  216,029  198,393  191,822  202,018  253,306  220,456  255,248  237,267  211,748  -  -
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  91,136  102,953  86,982  95,723  110,071  125,218  101,045  103,894  93,554  70,203  -  -
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  982,000  980,000  967,000  913,000  956,000  1,138,000  1,074,000  1,122,000  1,042,000  1,033,000  1,061,000  -
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  249,618  247,485  216,163  216,748  239,349  224,984  221,018  236,983  144,017  151,964  -  -
กรมสุขภาพจิต  96,866  95,870  93,878  85,861  91,899  115,875  109,871  123,759  111,768  103,752  110,744  -
กรมอนามัย  153,000  152,000  135,000  135,000  150,000  178,000  162,000  181,000  164,000  151,000  162,000  -
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  178,916  190,916  176,921  172,911  183,924  206,500  195,920  194,920  204,920  192,914  209,916  -