การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 8 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 8 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 0 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 60   พ.ย. 60   ธ.ค. 60   ม.ค. 61   ก.พ. 61   มี.ค. 61   เม.ย. 61   พ.ค. 61   มิ.ย. 61   ก.ค. 61   ส.ค. 61   ก.ย. 61  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ  556  440  448  423  389  474  531  610  610  772  497  516
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ  791  702  587  594  665  831  658  839  1,195  706  706  643
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน  679  556  581  539  535  731  731  1,061  777  958  717  713
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า  905  605  647  524  581  595  1,016  1,183  855  846  580  656
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง  1,025  767  699  792  809  1,131  1,336  1,474  1,230  1,321  1,062  1,263
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง  804  587  493  493  493  1,038  809  800  800  807  543  525
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด  589  538  540  546  463  712  668  778  729  738  607  578
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหยอด  645  441  316  333  634  833  858  825  604  642  640  601