การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 18 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 18 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 0 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 47   พ.ย. 47   ธ.ค. 47  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแตก  335  251  242
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดง  140  132  123
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม  218  198  170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว  294  251  286
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารย์  281  353  305
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเทียม  236  189  218
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว  398  271  126
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกาด  413  477  392
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม  168  179  161
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะนา ตำบลตาตุม  44  60  57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแตรว  218  197  273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทัน  222  195  165
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชัย  255  208  208
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาคง  77  70  73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชบ  150  154  151
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา  309  39  261
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม04  113  161  83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพรักษา  174  174  224