การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายในจังหวัด
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายในจังหวัด
 จังหวัด
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 หน่วยงานภายใน: จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานทั้งหมด: 2565 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 0 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 2565 หน่วยงาน
แสดงหน่วยงานลำดับที่ 301-350 ,  จากทั้งหมด 2565 หน่วยงาน « ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »
 กรม   หน่วยงาน  ต.ค. 48 พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 ส.ค. 49 ก.ย. 49
กรมชลประทาน (สามเสน)  โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก้งสนามนาง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมชลประทาน (สามเสน)  โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฝายชุมพวง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมชลประทาน (สามเสน)  ฝ่ายจัดหาที่ดิน8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมชลประทาน (สามเสน)  ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมชลประทาน (สามเสน)  ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมชลประทาน (สามเสน)  สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมชลประทาน (สามเสน)  สำนักชลประทานที่ 8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมทรัพยากรน้ำ   สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมทางหลวง  แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมทางหลวง  แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมทางหลวง  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมทางหลวง  สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมทางหลวงชนบท  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมท่าอากาศยาน  ท่าอากาศยานนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)  สำนักงานที่ดินอำเภอแก้งสนามนาง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมบังคับคดี   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมบังคับคดี   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมบังคับคดี   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมบังคับคดี   สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมบัญชีกลาง  สำนักงานคลังเขต 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมบัญชีกลาง  สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอบัวใหญ่  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมบัญชีกลาง  สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอสีคิ้ว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมบัญชีกลาง  สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมประชาสัมพันธ์  สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมประมง  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
กรมประมง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -