หน้าหลัก > ผลการประเมินส่วนหน่วยงานอิสระ ปี 2559 >
 กระทรวง
      [หน่วยงานระดับกรมในสังกัด 135 หน่วยงาน)   จังหวัด:   หน้าที่ 
 
   กรม    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองสงขลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองระยอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
ศาลสูงศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานครและศาลชำนัญพิเศษไม่สังกัดภาค 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (อยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,อ่างทอง,ปราจีนบุรี) 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ ยโสธร, อำนาจ,มุกดาหาร,นครพนม) 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภาคที่ 12 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
โรงพิมพ์ธนบัตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 1.000 0.250 0.250 0.500 0.243 0.000 2.243
หน่วยงานท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกระบี่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 0.897 4.397
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเขาพนม 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 0.000 3.500
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคลองพน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลปลายพระยา 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
เทศบาลตำบลลำทับ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 0.000 3.500
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 1.000 0.250 0.000 0.500 1.500 0.000 3.250