หน้าหลัก > ผลการประเมินส่วนหน่วยงานอิสระ ปี 2556 >
 กระทรวง
      [หน่วยงานระดับกรมในสังกัด 7851 หน่วยงาน)   จังหวัด:   หน้าที่ 
 
   กรม    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
หน่วยงานท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกระบี่ 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเขาพนม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคลองพน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลปลายพระยา 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 0.207 3.707
เทศบาลตำบลลำทับ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลแหลมสัก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาคราม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทับปริก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
อบต. อ่าวนาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองทะเล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองประสงค์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาพนม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. เขาดิน 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000
อบต. สินปุน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. พรุเตียว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หน้าเขา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เกาะลันตาน้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เกาะกลาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองยาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ศาลาด่าน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองท่อมใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองท่อมเหนือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา 1.000 0.250 0.250 0.500 0.450 1.500 3.950
เทศบาลตำบลทรายขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ห้วยน้ำขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เพหลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. อ่าวลึกใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. แหลมสัก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นาเหนือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองหิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. อ่าวลึกน้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. อ่าวลึกเหนือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาใหญ่ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บ้านกลาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ปลายพระยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาเขน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คีรีวง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000
อบต. ดินอุดม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. ทุ่งไทรทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดินแดง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เหนือคลอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เกาะศรีบอยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองขนาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองเขม้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โคกยาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ตลิ่งชัน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ห้วยยูง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าม่วง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่ามะกา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลพนมทวน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลูกแก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลท่าไม้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลพระแท่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลตลาดเขต 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเลาขวัญ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 0.380 3.880
เทศบาลตำบลวังกะ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสำรอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองตากยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองบัว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองปรือ 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหวายเหนียว 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000
เทศบาลตำบลเอราวัณ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบจ. กาญจนบุรี 0.000 0.250 0.250 0.500 1.137 1.080 3.217
เทศบาลตำบลปากแพรก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่ามะขาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. แก่งเสี้ยน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองบัว 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 0.104 3.604
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. วังด้ง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ช่องสะเดา 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. หนองหญ้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บ้านเก่า 1.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.891 2.891
อบต. วังเย็น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ลุ่มสุ่ม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.ท่าเสา (ไทรโยค) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. สิงห์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลไทรโยค 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. วังกระแจะ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บ้องตี้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บ่อพลอย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองกุ่ม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. หนองรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ช่องด่าน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองกร่าง 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. นาสวน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ด่านแม่แฉลบ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองเป็ด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่ากระดาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเขาโจด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. แม่กระบุง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. พงตึก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ยางม่วง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดอนชะเอม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ตะคร้ำเอน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่ามะกา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. อุโลกสี่หมื่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาสามสิบหาบ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หวายเหนียว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. แสนตอ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. สนามแย้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่าเสา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองลาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่าม่วง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลวังขนาย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลวังศาลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าล้อ 1.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 1.500
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทุ่งทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลม่วงชุม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. พังตรุ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่าตะคร้อ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. รางสาลี่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองตากยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าขนุน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ปิล๊อก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หินดาด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 0.000 3.500
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ห้วยเขย่ง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ปรังเผล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ไล่โว่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. พนมทวน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองโรง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทุ่งสมอ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.พังตรุ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลรางหวาย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดอนตาเพชร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เลาขวัญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองโสน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองประดู่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองปลิง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองนกแก้ว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทุ่งกระบ่ำ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองฝ้าย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ด่านมะขามเตี้ย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. กลอนโด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. จรเข้เผือก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองไผ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองปรือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. วังไผ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดอนแสลบ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสระลงเรือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสมเด็จ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกมลาไสย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกุดสิม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกุดหว้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคำม่วง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคำใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโคกศรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าคันโท 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลธัญญา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนาคู 1.000 0.250 0.250 0.500 0.183 0.000 2.183
เทศบาลตำบลนามน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโนนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลเมืองบัวขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโพน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลยางตลาด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลร่องคำ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองแปน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองสอ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองหิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบจ. กาฬสินธุ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเหนือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหลุบ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลไผ่ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลลำพาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเชียงเครือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลบึงวิชัย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลภูปอ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลภูดิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองกุง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกลางหมื่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลขมิ้น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโพนทอง 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000
เทศบาลตำบลนาจารย์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลำคลอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นามน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ยอดแกง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสงเปลือย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หลักเหลี่ยม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. กมลาไสย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหลักเมือง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โพนงาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลดงลิง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ธัญญา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เจ้าท่า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โคกสมบูรณ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. สามัคคี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เหล่าอ้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บัวขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.แจนแลน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลจุมจัง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เหล่าไฮงาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. กุดหว้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. สามขา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนาขาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองห้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นาโก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. สมสะอาด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. กุดค้าว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คุ้มเก่า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองผือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสระพังทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ยางตลาด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลอุ่มเม่า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลบัวบาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เว่อ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลอิตื้อ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหัวนาคำ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองอิเฒ่า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดอนสมบูรณ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นาเชือก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองขาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเขาพระนอน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นาดี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโนนสูง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองตอกแป้น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คำใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. กุดโดน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บึงนาเรียง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หัวหิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. พิมูล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โนนสะอาด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทรายทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลภูสิงห์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนามะเขือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโนนศิลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนิคม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โนนแหลมทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทุ่งคลอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โพน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนาทัน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เนินยาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกุงเก่า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ยางอู้ม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกุดจิก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนาตาล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคำก้าว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองบัว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โคกเครือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองสรวง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เสาเล้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลดงมูล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองหิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. สมเด็จ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองแวง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลแซงบาดาล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลมหาไชย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลผาเสวย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ศรีสมเด็จ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลคำบง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ไค้นุ่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นิคมห้วยผึ้ง 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.สำราญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.สำราญใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองช้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นาคู 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.สายนาวัง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.โนนนาจาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.บ่อแก้ว 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลดอนจาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.สะอาดไชยศรี 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
อบต.ดงพยุง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลม่วงนา 1.000 0.000 0.250 0.500 0.000 1.500 3.250
อบต.นาจำปา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.เหล่ากลาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.ลำชี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต.โนนศิลาเลิง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนครชุม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสลกบาตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคลองขลุง 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าพุทรา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลไทรงาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลปากดง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลานกระบือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบจ. กำแพงเพชร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ไตรตรึงษ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. อ่างทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000