สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
จังหวัดเธ‰เธฐเน€เธŠเธดเธ‡เน€เธ—เธฃเธฒ
ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 06/07/2563)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 60 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 31 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 29หน่วยงาน
2. การติดตาม
ติดตาม รอบ 6 เดือน 58หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1 0.967/1.000คะแนน
3. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
3.1รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบถ้วน 49 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(ไฟฟ้า) 0.204/0.250คะแนน
3.2 รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันครบถ้วน 51หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(น้ำมัน) 0.216/0.250คะแนน
3.3 จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน 45หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.375/0.500คะแนน
4. ดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
4.1 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่ามากกว่า 0 (1.5 คะแนน) 28 หน่วยงาน 35 หน่วยงาน
4.2 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.090 ถึง 0(1.001-1.500คะแนน) 3 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน
4.3 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.199 ถึง -0.091(0.501-1.000คะแนน) 4 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน
4.4 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.333 ถึง -0.200(0.001-0.500คะแนน) 2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน
4.5 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าน้อยกว่า -0.333 (0 คะแนน) 23 หน่วยงาน 19 หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (ไฟฟ้า) 0.765/1.500 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (น้ำมัน) 0.937/1.500 คะแนน
5. สรุปคะแนนการประเมินผลของจังหวัดเธ‰เธฐเน€เธŠเธดเธ‡เน€เธ—เธฃเธฒ
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
5.1 คะแนนรวมของทุกหน่วยงาน 1.640 คะแนน 1.824 คะแนน
5.2 จำนวนหน่วยงานที่ประเมินผล 60* หน่วยงาน 59** หน่วยงาน
5.3 คะแนนผลประเมิน 1.64 คะแนน 1.824 คะแนน
คะแนนรวมของจังหวัดเธ‰เธฐเน€เธŠเธดเธ‡เน€เธ—เธฃเธฒ   3.464 /5.000 คะแนน
   หมายเหตุ: หักหน่วยงานไม่มีงบ ไฟฟ้า 0* หน่วยงาน น้ำมัน 1** หน่วยงาน [ดูรายละเอียด]