ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
 จังหวัด:เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’  [หน่วยงานในสังกัด 60 หน่วยงาน]  [ย้อนขึ้น] หน้าที่ 
   หน่วยงาน    การติดตาม ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ63,116.2827,540.001.062610,853.226,813.440.43362.5002.500
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ41,703.5619,665.000.90865,676.992,239.981.28102.5002.500
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ63,088.9048,319.000.175120,529.523,578.784.16282.5002.500
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ12,181.8732,343.920.6615,110.652,061.011.23171.0002.500
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ100.00%100.00%ครบ43,122.167,489.004.18239,750.22253.0633.67640.5000.500
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ12,739.4516,219.000.29315,373.661,691.791.85871.1532.500
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ42,650.3713,617.001.81898,818.442,936.181.70302.5002.500
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ไม่ครบ0.00156,866.23-0.0026,600.95-0.7500.750
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ622,814.94229,695.451.440311,855.1010,713.300.00412.5002.478
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ทำแล้ว91.67%100.00%ครบ37,856.15154,899.91-20,017.819,939.850.81250.7502.500
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ57,009.1040,097.000.279614,523.6015,671.490.16592.5001.656
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว0.00%0.00%ไม่ครบ0.000.00-0.000.00-0.5000.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ254,091.77247,513.560.076149,208.4015,848.741.79442.0822.500
สปส.จ.ฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ไม่ครบ0.00171,681.06-0.0014,930.51-0.7500.750
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ6,346.738,765.110.34832,191.082,658.350.25821.0001.283
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ30,505.11317,078.000.913414,295.1222,711.300.43351.0001.000
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ57,803.6860,933.000.146214,757.841,781.036.45751.7472.500
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ทำแล้ว25.00%75.00%ไม่ครบ0.0093,236.00-5,181.364,132.83-0.5000.500
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ไม่ครบ0.00589,101.00-4,920.1230,029.77-0.7500.750
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ไม่ครบ0.00747,521.75-5,074.5619,848.66-0.7500.750
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราทำแล้ว0.00%0.00%ไม่ครบ0.000.00-5,517.240.00-0.5000.500
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราทำแล้ว0.00%0.00%ไม่ครบ0.000.00-4,920.120.00-0.5000.500
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงทำแล้ว100.00%100.00%ครบ805,603.194,539,878.500.84038,112.1211.40639.43051.0002.500
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามทำแล้ว100.00%100.00%ครบ1,008,322.60337,502.591.68888,931.969,650.700.1672.5001.651
รจก.ฉะเชิงเทรา ทำแล้ว0.00%0.00%ไม่ครบ0.000.00-1,926.360.00-0.5000.500
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว16.67%ไม่มีงบไม่ครบ0.001,849.00- - - - 0.500 -
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว0.00%0.00%ไม่ครบ0.000.00-0.000.00-0.5000.500
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ43,640.4053,892.000.27129,218.147,389.290.12281.2342.500
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ33,086.108,969.002.32005,623.803,744.830.35162.5002.500
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ37,564.0176,203.000.55637,049.977,323.830.13371.0001.804
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ48,263.5066,591.580.347710,415.7625,055.700.62591.0001.000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ37,481.0634,233.000.01468,343.062,843.371.64082.4202.500
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ64,073.2270,839.000.18621,717.0214,443.090.35331.5642.500
สำนักงานคลังเขต 2ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ38,664.1322,189.000.56827,335.21457.2313.43842.5002.500
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว41.67%41.67%ไม่ครบ0.005,282.00-0.00227.38-0.5000.500
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ไม่ครบ0.00221,647.27-0.0046,055.45-0.7500.750
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว0.00%0.00%ไม่ครบ0.000.00-0.000.00-0.5000.500
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ34,187.6112,441.001.47325,319.56932.764.13272.5002.500
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ42,973.7221,323.000.81388,330.425,283.480.41902.5002.500
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ85,318.1577,408.650.00814,827.548,831.790.51102.4562.500
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ26,270.5428,881.000.18136,156.0011.40485.00001.5862.500
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ71,053.2650,150.660.275111,140.544,893.391.04902.5002.500
สพ.ฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ140,323.9141,463.002.04598,647.353,488.741.23082.5002.500
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว50.00%100.00%ไม่ครบ1,381.236.00-1,483.95899.87-0.5000.750
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ46,678.1180,600.020.47886,777.947,810.630.2191.0001.429
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ43,592.4847,004.000.16536,776.9910,455.150.41661.6591.000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ35,270.3018,044.700.75916,346.421,250.383.56802.5002.500
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ142,334.9750,638.401.529741,563.99401.8592.08842.5002.500
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราทำแล้ว100.00%100.00%ครบ36,661.2421,863.000.50926,764.763,559.750.71032.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกงทำแล้ว100.00%100.00%ครบ57,744.3618,291.001.84133,968.601,673.631.13412.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยวทำแล้ว100.00%100.00%ครบ51,332.787,772.004.94443,361.581,156.571.61592.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคามทำแล้ว100.00%100.00%ครบ49,540.027,501.004.94403,512.16600.934.26012.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขตทำแล้ว100.00%100.00%ครบ50,416.426,626.485.84752,746.08499.093.95202.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้าทำแล้ว100.00%100.00%ครบ50,867.5915,209.002.01012,505.25426.904.28162.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ50,175.8611,509.002.92372,287.80996.951.06532.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาวทำแล้ว100.00%100.00%ครบ49,215.1410,878.813.07162,959.921,235.421.15632.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์นทำแล้ว100.00%100.00%ครบ45,574.195,196.006.89392,411.1611.40189.35472.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อนทำแล้ว100.00%100.00%ครบ45,567.212,966.2212.82582,130.9611.40167.23372.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบทำแล้ว100.00%100.00%ครบ45,713.212,438.3615.87282,820.00229.9010.03962.5002.500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)ไม่ครบ100.00%100.00%ครบ159,082.52119,676.000.1963741.151,727.200.61380.5000.500
ผลประเมิน (คะแนน) 0.967 0.204 0.216 0.375 0.765 0.937 1.64 1.824
             รวมได้รับ 3.464 คะแนน