ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 0.970 0.231 0.224 0.463 1.038 1.057 3.983+0.199
4.182
64
กาญจนบุรี 0.816 0.169 0.155 0.299 0.616 0.594 2.649 56
กาฬสินธุ์ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.159 1.395 4.554+0.228
4.782
34
กำแพงเพชร 0.943 0.232 0.232 0.450 1.019 1.199 4.075+0.204
4.279
49
ขอนแก่น 0.942 0.219 0.214 0.489 0.975 1.100 3.939+0.197
4.136
28
จันทบุรี 0.984 0.250 0.246 0.492 1.290 1.333 4.595+0.230
4.825
13
ฉะเชิงเทรา 1.000 0.238 0.242 0.467 1.009 1.206 4.162+0.208
4.370
15
ชลบุรี 0.781 0.184 0.163 0.300 0.507 0.486 2.421 11
ชัยนาท 0.873 0.202 0.203 0.389 0.925 0.971 3.563 9
ชัยภูมิ 0.778 0.194 0.176 0.358 0.714 0.803 3.023 25