ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 1.000 0.246 0.250 0.493 1.139 1.223 4.351+0.218
4.569
64
กาญจนบุรี 1.000 0.250 0.250 0.500 1.164 1.377 4.541+0.227
4.768
56
กาฬสินธุ์ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.188 1.441 4.629+0.231
4.860
34
กำแพงเพชร 1.000 0.250 0.250 0.500 1.364 1.420 4.784+0.239
5.000
49
ขอนแก่น 1.000 0.250 0.250 0.500 1.117 1.285 4.402+0.220
4.622
28
จันทบุรี 1.000 0.242 0.246 0.500 1.227 1.313 4.528+0.226
4.754
13
ฉะเชิงเทรา 0.967 0.204 0.216 0.375 0.765 0.937 3.464 15
ชลบุรี 0.981 0.245 0.229 0.472 0.892 1.045 3.864+0.193
4.057
11
ชัยนาท 1.000 0.250 0.250 0.500 1.102 1.203 4.305+0.215
4.520
9
ชัยภูมิ 0.852 0.228 0.218 0.444 0.981 1.031 3.754 25