ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.131 1.246 4.377+0.219
4.596
64
กาญจนบุรี 1.000 0.247 0.241 0.494 1.164 1.250 4.396+0.220
4.616
56
กาฬสินธุ์ 0.988 0.250 0.250 0.494 1.297 1.397 4.676+0.234
4.910
34
กำแพงเพชร 0.986 0.246 0.246 0.493 1.346 1.412 4.729+0.236
4.965
49
ขอนแก่น 0.993 0.248 0.248 0.460 1.216 1.189 4.354+0.218
4.572
28
จันทบุรี 0.839 0.250 0.250 0.492 0.921 0.993 3.745+0.187
3.932
13
ฉะเชิงเทรา 0.967 0.196 0.188 0.367 0.783 0.906 3.407 15
ชลบุรี 0.990 0.208 0.204 0.438 0.757 0.882 3.479 11
ชัยนาท 1.000 0.250 0.250 0.500 1.166 1.264 4.430+0.222
4.652
9
ชัยภูมิ 0.926 0.231 0.228 0.463 1.109 1.227 4.184+0.209
4.393
25