ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 1.000 0.250 0.246 0.500 1.180 1.319 4.495+0.225
4.720
64
กาญจนบุรี 0.966 0.250 0.250 0.483 1.129 1.251 4.329+0.216
4.545
56
กาฬสินธุ์ 0.988 0.250 0.250 0.494 1.319 1.392 4.693+0.235
4.928
34
กำแพงเพชร 0.986 0.250 0.250 0.493 1.277 1.383 4.639+0.232
4.871
49
ขอนแก่น 0.993 0.250 0.250 0.493 1.121 1.325 4.432+0.222
4.654
28
จันทบุรี 1.000 0.246 0.246 0.492 1.126 1.281 4.391+0.220
4.611
13
ฉะเชิงเทรา 0.983 0.242 0.233 0.483 1.000 1.064 4.005+0.200
4.205
15
ชลบุรี 0.990 0.200 0.184 0.438 0.661 0.826 3.299 11
ชัยนาท 0.984 0.246 0.242 0.500 1.086 1.181 4.239+0.212
4.451
9
ชัยภูมิ 0.975 0.247 0.250 0.475 1.201 1.208 4.356+0.218
4.574
25