ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 1.000 0.242 0.242 0.500 1.160 1.210 4.354+0.218
4.572
64
กาญจนบุรี 0.989 0.247 0.247 0.483 1.103 1.344 4.413+0.221
4.634
56
กาฬสินธุ์ 0.988 0.250 0.250 0.494 1.370 1.414 4.766+0.238
5.000
34
กำแพงเพชร 0.986 0.250 0.246 0.493 1.214 1.310 4.499+0.225
4.724
49
ขอนแก่น 0.964 0.243 0.243 0.482 1.086 1.226 4.244+0.212
4.456
28
จันทบุรี 0.981 0.240 0.240 0.490 1.072 1.156 4.179+0.209
4.388
13
ฉะเชิงเทรา 0.783 0.220 0.227 0.367 0.858 0.908 3.363 15
ชลบุรี 0.932 0.237 0.233 0.437 0.770 0.975 3.584+0.179
3.763
11
ชัยนาท 0.967 0.250 0.250 0.492 1.204 1.230 4.393+0.220
4.613
9
ชัยภูมิ 0.864 0.231 0.227 0.451 1.148 1.185 4.106+0.205
4.311
25