ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
     กระบี่ 0.440 0.439 0.827 1.004 1.025 3.735
     กรุงเทพมหานคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
     กาญจนบุรี 0.470 0.447 0.935 1.193 1.253 4.298
     กาฬสินธุ์ 0.284 0.290 0.580 0.759 0.777 2.690
     กำแพงเพชร 0.471 0.471 0.914 1.116 1.252 4.224
     ขอนแก่น 0.333 0.358 0.669 0.756 0.883 2.999
     จันทบุรี 0.319 0.308 0.600 0.718 0.850 2.795
     ฉะเชิงเทรา 0.317 0.303 0.662 0.801 0.780 2.863
     ชลบุรี 0.387 0.395 0.801 0.819 0.982 3.384
     ชัยนาท 0.429 0.427 0.848 0.991 1.053 3.748