ส่วนราชการส่วนกลาง (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง)
 ต้นสังกัด:กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  [หน่วยงานในสังกัดกรม 71 หน่วยงาน]  [ย้อนขึ้น] หน้าที่ 
   หน่วยงาน ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ำมัน
ผลประเมิน (คะแนน) 0.328 0.326 0.642 0.540 1.285 1.181
             รวมได้รับ 2.466 คะแนน