กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 91 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา12,108.0026,930.39
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา18,802.0029,609.68
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา12,432.0037,562.77
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา0.0031,441.12
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา27,090.0053,954.64
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา13,044.0033,339.38
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา7,833.0034,718.41
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา19,182.0085,045.69
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา49,793.0085,076.40
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา2,919.4547,058.17
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา4,795.5333,438.27
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา87,680.3692,777.32
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา24,495.0041,282.73
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา9,267.0334,727.48
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,488.0026,079.55
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา36,883.0032,114.66
สำนักงานจังหวัดยะลา36,935.8863,302.67
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา135,407.09131,131.20
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา50,970.9351,667.18
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา52,451.0051,077.40
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา63,354.0947,590.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา29,905.6733,352.88
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา37,661.0049,247.87
รจก.ยะลา 246,132.27266,496.38
รจอ.เบตง 59,343.0063,733.03
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา102,489.1529,844.41
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา20,490.0037,252.44
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา16,695.0030,076.38
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา59,932.5453,789.39
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา12,211.0034,422.22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1252,127.55108,115.79
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 291,713.0774,954.23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต351,177.0051,649.70
วิทยาลัยเทคนิคยะลา736,658.001,411,001.90
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา179,734.20821,660.31
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา128,510.00225,973.94
วิทยาลัยการอาชีพรามัน145,380.00477,756.19
วิทยาลัยการอาชีพเบตง14,732.00243,708.34
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา184,722.8994,828.15
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา660,931.94816,703.56
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 8,649.0034,545.46
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา1,911.0028,988.06
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา17,234.98112,660.92
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา33,862.8029,684.84
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง957.0025,411.80
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา0.0024,892.80
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง513.0023,996.97
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา12.008,549.14
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา608.0010,541.52
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน3,123.006,128.58
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต0.0027,431.50
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง700.4523,559.74
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา736,366.13923,713.31
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา97,285.19306,126.38
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)8,040.19117,111.14
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา3,882.0026,964.96
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง5,674.0026,619.90
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา7,570.0029,130.16
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน7,335.4129,105.48
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา6,706.0026,794.62
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต2,084.0026,707.89
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง8,176.005,207.03
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง5,830.0025,295.09
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา133,404.0075,865.28
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง21,150.0034,099.84
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา10,308.2430,024.77
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา8,866.6027,350.47
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน9,649.0030,524.72
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา12.0028,176.71
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน7,341.0024,907.68
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา8,362.0023,752.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,436.0022,338.86
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา6,252.0023,705.46
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,824.0022,331.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง10,448.0026,073.61
ด่านศุลกากรเบตง79,800.0316,582.41
ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน33,661.0224,436.48
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา87,338.00107,233.70
ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง23,988.0039,314.40
ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา53,540.0049,459.71
ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา52,097.4164,584.58
ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต60,961.5344,489.68
ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง50,102.0029,090.30
ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง77,476.1652,255.51
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา235,815.38222,047.38
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา47,066.15139,735.31
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา19,889.0038,599.87
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2268.0098,507.69
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา33,611.3732,072.07
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา364,587.19743,900.88