กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 76 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี10,209.00553,212.31
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี23,722.0034,328.75
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี29,157.0040,897.95
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี19,402.0042,031.28
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8125,324.9048,613.38
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี20,830.0031,265.41
สำนักงานชลประทานที่ 10419,597.00522,778.75
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี11,729.0028,116.22
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี35,409.0974,670.73
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี47,937.6840,590.74
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี41,838.0066,919.10
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี45,780.00300,192.47
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี145,318.00599,638.88
สำนักงานทางหลวงที่ 11278,602.1372,264.87
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี39,042.00512,536.94
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี16,788.0041,789.40
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี12,332.0029,448.11
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี54,957.6040,075.61
สำนักงานจังหวัดลพบุรี329,970.0036,379.74
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี41,045.0018,060.46
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี278,514.94111,363.81
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี26,612.0017,342.72
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี12.0036,934.24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี61,718.0046,562.68
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี44,069.0051,972.77
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี0.000.00
รจก.ลพบุรี 209,288.883,018,833.50
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี10,713.0029,929.44
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี29,335.9441,073.48
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี16,630.0035,069.57
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี77,346.6073,828.17
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี35,549.2041,127.04
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1230,352.23114,573.94
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2134,505.6970,072.58
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี1,442,448.001,170,079.00
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2131,892.590.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี158,284.48352,490.72
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี818,220.000.00
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี194,858.11155,996.92
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง299,379.91786,330.13
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล268,160.00152,739.84
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 23,332.0035,457.01
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี183,486.02199,061.55
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 30,250.0035,150.01
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี25,835.8933,596.84
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี25,303.0052,299.38
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี38,995.0013,926.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี115,338.0079,550.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี27,732.0042,382.07
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล17,545.0030,858.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง8,986.0027,891.23
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่9,545.0028,374.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม10,233.0028,500.18
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง6,453.0027,363.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,473.0026,012.62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,805.0026,056.56
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ2,939.0024,458.87
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์5,829.0024,550.62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ2,018.0024,406.98
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี45,967.0038,760.37
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี295,353.13284,954.19
ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม55,274.7123,181.47
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี43,281.0032,361.65
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง56,476.0056,408.86
ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาล36,275.0034,608.85
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง61,412.0033,685.07
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่69,415.0038,506.71
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าหลวง21,425.0036,321.17
ที่ทำการปกครองอำเภอสระโบสถ์39,281.63216,836.77
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ46,957.0046,172.96
ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ47,411.0047,458.37
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง44,992.0010,416.38
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี145,670.48941,089.94
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 43,546.6348,872.10
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 697,920.0059,793.92
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี0.000.00