กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 69 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู5,130.331,953.34
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู9,193.0030,523.90
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู20,577.0032,296.12
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู16,182.0036,217.21
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู8,736.0031,291.45
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู9,665.7430,010.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู10,555.0047,734.74
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู38,732.0035,361.25
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู14,882.0042,420.80
�.�.�. หนองบัวลำภ�16,576.6538,099.52
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�51,346.90257,336.95
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู20,571.0030,867.70
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู13,990.0030,344.32
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,180.0026,937.14
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู8,905.0029,230.82
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู467,190.2254,559.33
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู75,931.5742,195.79
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู59,214.3848,880.04
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู23,509.0035,655.50
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู20,233.0032,419.39
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู9,227.0033,934.50
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู17,818.0042,733.58
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�245,346.86273,659.06
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู8,638.0024,738.28
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู20,690.0040,196.15
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู8,314.0028,500.89
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู31,816.0042,854.64
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู15,686.0030,584.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2126,224.26632,260.50
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 175,780.0075,969.07
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู314,430.00349,750.16
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง99,781.96488,842.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�194,911.9476,018.71
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14,833.0030,544.73
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู5,564.0024,816.27
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู14,820.0032,613.76
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสั�1,881.0025,068.83
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภ� 2,144.0026,736.45
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง1,374.0025,334.44
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนากลา�0.0025,459.58
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูห�1,410.0025,210.79
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง2,331.0024,106.56
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู12.0037,305.98
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง4,204.0028,873.87
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือ�8,179.0027,742.26
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง9,226.0025,664.25
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา4,646.8026,048.59
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาวั�3,823.0024,787.10
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู68,903.01101,698.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�77,263.1073,159.02
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา0.000.00
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู5,924.0016,443.63
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู125,358.45399,014.97
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู76,810.9353,881.86
ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง28,623.3834,194.32
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง34,256.5247,540.39
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง22,741.9234,673.06
ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา16,445.0338,743.81
ที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง41,241.3036,589.07
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู38,187.75140,089.72
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�13,617.0035,797.38
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู5,416.1735,900.49
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู24,272.0026,520.35
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู16,064.0035,438.67