กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 80 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี12,232.00697.24
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี23,449.0032,289.22
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี24,359.0038,716.77
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี26,678.0039,577.43
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี13,369.8634,646.91
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี7,376.0010,244.46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี17,243.0053,625.18
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี103,061.19103,946.73
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี33,434.0054,971.99
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)37,388.0018,985.78
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี193,921.08165,026.06
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)52,275.23102,384.57
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี52,166.0041,854.33
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)66,065.5843,384.46
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2168,338.81121,173.05
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี27,535.0039,751.43
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี26,436.0833,382.31
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี15,502.7730,225.91
สำนักงานจังหวัดสระบุรี95,088.0032,033.09
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี73,142.0075,679.49
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี84,305.5554,704.01
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี26,677.5539,965.44
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี29,816.00697.24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี38,973.0052,657.03
สพ.สระบุรี104,895.04179,747.30
เรือนจำจังหวัดสระบุรี480,168.38558,447.13
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี13,330.0027,317.38
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี0.000.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี29,459.0038,553.34
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี116,396.70128,861.90
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี21,989.0035,724.32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1224,823.92101,935.61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒190,967.9285,726.11
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี1,127,212.00717,848.69
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก159,589.003,495.53
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์495,098.84501,755.72
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี529,999.001,157,650.30
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี269,480.881,082,858.10
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี0.000.00
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค259,824.16394,885.66
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี207,935.4196,367.25
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี159,657.53120,689.02
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี164,499.00346,021.09
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 64,262.0057,368.17
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี11,483.1625,861.61
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี30,136.4174,118.73
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี0.000.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี38,111.0236,287.58
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี150,995.08163,909.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี22,369.0048,462.28
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย16,329.0036,445.84
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค24,032.0053,401.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท19,561.5628,539.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ10,704.0029,923.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง11,860.0032,272.18
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก14,379.0033,180.26
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้11,293.0033,910.42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง8,244.0025,840.82
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน9,181.0027,641.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด2,531.0028,518.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง2,961.0029,919.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ12,371.5837,154.77
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี36,212.0035,562.49
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี201,651.52962,108.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี49,829.00697.24
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย67,578.00697.24
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแค0.0027,186.08
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมอ37,962.00303,044.47
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซง58,199.0039,161.53
ที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้46,507.0021,631.18
ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอวิหารแดง21,684.1436,590.95
ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก37,497.4842,839.30
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน18,568.0033,798.45
ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง45,489.847,393.08
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนพุด36,086.0025,566.80
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ52,328.5355,392.92
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี180,786.00459,034.25
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี50,389.0057,790.87
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี0.000.00