กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 64 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก9,735.0025,343.71
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก26,114.2136,565.45
สำนักงานคลังจังหวัดตาก27,261.0033,723.82
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก14,272.007,532.43
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก15,209.0030,690.70
สำนักงานประมงจังหวัดตาก5,267.0030,872.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก20,943.0037,959.85
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก36,522.0358,778.96
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก663.8245,566.44
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)15,670.2635,464.35
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก48,709.7268,569.69
ท่าอากาศยานตาก19,307.0150,246.19
ท่าอากาศยานแม่สอด140,656.20123,413.73
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก14,588.0034,387.40
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)1,596.6227,919.50
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก7,831.0024,737.93
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,124.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก34,100.6436,369.35
สำนักงานจังหวัดตาก371,997.00142,564.81
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก90,685.000.00
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก39,721.0050,841.82
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก28,620.3236,168.60
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก17,933.0033,188.83
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก16,549.4733,375.70
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก24,581.0034,468.34
เรือนจำกลางตาก 209,336.70263,434.75
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก5,755.0022,058.08
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก26,790.3040,238.84
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก11,056.0025,445.18
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก23,105.5478,978.99
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก10,974.0030,448.98
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1179,702.5837,557.45
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 89,629.9362,273.79
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก423,773.00377,599.06
วิทยาลัยเทคนิคตาก291,520.00388,018.03
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด96,880.00165,743.19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก168,094.5989,118.25
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 26,347.7738,313.09
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก7,568.0026,780.43
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก0.000.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก14,735.0053,629.30
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก44,267.52524,348.88
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด158,904.88278,147.91
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก242,829.16319,074.97
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก253,739.00124,905.66
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก5,600.0025,123.73
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)0.0011,493.90
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)473.000.00
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก212,437.02308,169.22
ด่านศุลกากรแม่สอด98,769.200.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก54,422.0053,069.33
ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า83,117.7040,945.74
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก54,944.8546,700.86
ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา55,045.390.00
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด96,724.0546,700.86
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด33,994.0029,154.94
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง27,851.9961,041.50
ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง21,149.0050,673.57
ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ3,349.970.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก42,758.4048,548.13
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก26,392.0044,163.59
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก0.000.00
โสตศึกษาจังหวัดตาก97,858.120.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก11,441.480.00