กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 70 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร5,395.0025,078.76
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร11,907.0028,659.46
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร12,879.0030,373.27
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร13,731.0038,006.67
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร16,766.0030,467.32
สำนักงานชลประทานที่ 4237,730.98207,194.84
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร4,957.2426,663.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร21,728.0434,212.35
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร54,600.00101,238.77
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร18,846.0352,725.91
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร55,053.0060,805.47
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร72,413.19304,688.75
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร44,102.1742,499.08
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร12,801.0034,142.42
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร12.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร27,238.5931,392.61
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร450,733.5962,462.34
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร58,458.4543,012.38
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร95,293.25382,883.06
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร159,697.00146,696.08
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร21,656.0034,653.23
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร18,663.4638,920.95
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร33,619.9932,262.17
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร20,426.0039,106.44
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 488,432.00513,509.88
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร11,817.0025,970.98
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร16,099.8335,072.16
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร9,092.0028,198.35
สปส.จ.กำแพงเพชร34,167.9639,924.81
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร19,027.0031,982.17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1186,808.6671,632.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2241,998.560.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร716,724.00735,839.75
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร383,968.00531,950.25
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร131,413.69235,654.67
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี83,544.0095,427.92
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร124,661.7089,640.48
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 18,456.8332,655.22
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 288,607.70143,852.30
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร4,899.0027,178.82
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร16,276.0037,867.63
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร28,908.5070,629.92
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร68,159.98139,767.80
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร150,140.0061,220.64
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,799.0022,666.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร14,278.0028,866.59
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี7,130.2325,331.68
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง6,636.6425,467.59
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ5,595.9023,768.32
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย6,424.0025,312.38
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,734.0026,069.11
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,857.3422,942.02
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม5,225.0223,605.64
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร137,000.59260,297.86
ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี75,976.5442,648.30
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร12.0028,947.84
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง98,404.0049,846.66
ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย64,387.0533,997.86
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม57,979.4836,783.69
ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ57,012.9044,478.39
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน47,789.0076,119.24
ที่ทำการปกครองอำเภอทรายทองวัฒนา19,544.005,850.08
ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง116,658.9232,263.78
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี53,311.1132,990.31
ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร51,461.0139,771.05
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร61,239.5037,044.83
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร25,206.0044,803.39
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร12.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,887.000.00