กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 95 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย1,888.0023,035.93
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย18,279.9432,086.37
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย17,956.0027,381.35
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย10,535.0036,133.14
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย31,288.3339,530.72
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย13,253.0033,161.24
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย9,029.8531,431.16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย14,613.0041,275.21
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย76,099.36166,634.66
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย16,618.0754,032.86
ส.ป.ก. เชียงราย33,196.1048,746.71
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 87,555.80140,398.55
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย20,410.0933,549.22
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)111,610.59691,991.13
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย7,293.0035,275.74
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย0.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย12,756.8027,858.70
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย169,871.1354,100.77
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย35,549.3451,246.43
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย95,190.2289,058.36
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย13,254.0037,074.63
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย18,610.8238,459.44
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย41,751.8351,340.02
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย64,540.00117,006.52
เรือนจำกลางเชียงราย1,081,721.90929,858.25
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย14,983.7327,078.45
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย50,301.9550,437.33
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย9,675.1028,181.32
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย56,930.0560,475.97
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย18,596.0036,434.41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 16,981,826.5085,548.14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 284,739.8921,488.26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 349,803.6960,072.44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4266,423.840.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย608,612.00501,235.31
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย168,987.17314,384.28
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย313,041.381,003,100.80
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย523,358.00364,804.41
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย322,662.00225,288.13
วิทยาลัยการอาชีพเทิง250,859.61711,536.31
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง72,297.0065,993.50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย126,772.2083,460.30
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 19,486.0031,961.55
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย7,895.0026,553.23
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย16,497.7275,478.09
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย303,495.81343,687.38
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย128,799.67171,476.19
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย60,300.0064,503.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย11,029.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน5,619.530.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย23,134.140.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน8,606.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า8,031.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,561.670.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย6,098.160.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,398.280.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง5,032.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,267.850.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย7,984.930.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,373.760.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น2,350.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,117.590.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง2,033.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,573.000.00
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย253,843.34348,018.88
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 142,078.61241,378.20
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,292.0089,044.95
ด่านศุลกากรแม่สาย143,780.6373,260.53
ด่านศุลกากรเชียงแสน43,397.0043,335.31
ด่านศุลกากรเชียงของ22,900.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย74,368.40112,473.90
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน31,741.0043,836.34
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย89,146.5053,890.03
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน35,862.0040,141.92
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ51,286.0734,207.85
ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง0.0047,018.95
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด48,042.3032,313.56
ที่ทำการปกครองอำเภอพาน52,423.0049,312.33
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย26,517.5140,856.25
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย14,366.2734,645.52
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า31,281.9146,762.69
ที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย17,530.0052,794.43
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น56,475.1051,509.46
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล27,383.0051,907.69
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง51,850.5837,029.43
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว23,737.0029,467.03
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหลวง33,146.0846,445.57
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง55,830.1543,446.19
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย97,987.9437,572.58
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย20,647.3384,367.33
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย17,943.0060,227.82
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย1,827.970.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย34,802.000.00
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย25,473.0035,183.74