กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 69 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่3,991.0022,518.21
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่9,085.0024,250.06
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่16,429.0030,484.60
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่18,954.4020,892.15
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่10,334.0020,892.15
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่4,310.0020,892.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่13,933.4820,892.15
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่17,074.0020,892.15
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่15,359.0036,101.28
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่56,255.5520,892.15
ท่าอากาศยานแพร่97,521.07139,881.41
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)120,654.0920,892.15
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่43,008.0020,809.46
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)618,799.2534,430.26
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่12,144.0031,549.04
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่1,589.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่27,917.3539,288.64
สำนักงานจังหวัดแพร่458,742.0040,637.40
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่36,913.1020,892.15
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่95,037.0091,442.40
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่22,801.9220,892.15
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่10,649.0044,470.49
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่31,511.0038,502.50
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่25,609.0020,892.15
รจจ.แพร่ 221,995.38221,127.41
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่5,030.2520,892.15
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่22,942.0020,892.15
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่12,139.0020,892.15
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่55,490.65313,417.13
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่22,915.0017,364.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 197,903.8096,943.57
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 290,446.9670,518.98
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคแพร่568,213.00589,238.75
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่345,865.00323,279.44
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่449,938.00323,130.91
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่74,129.00193,244.95
วิทยาลัยการอาชีพลอง96,551.00138,548.34
วิทยาลัยการอาชีพสอง125,599.10131,256.34
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่158,580.00981,892.25
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 24,553.9433,287.76
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,938.0027,624.50
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่15,053.0034,525.49
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่18,588.8529,185.05
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่50,811.71159,758.20
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่159,424.0060,271.86
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,187.0128,194.23
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น7,117.0026,022.40
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่12,650.0020,892.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง7,701.0023,389.20
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย6,139.0020,892.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง6,817.0023,661.21
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง5,131.0020,892.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น7,102.0020,892.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,479.0020,892.15
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่135,833.031,731,961.60
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่261,440.00266,193.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น33,421.7020,892.15
ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น54,323.0020,892.15
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอร้องกวาง0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอลอง0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอสอง0.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่0.000.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่134,833.61153,987.56
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่22,433.3137,483.39
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่10,586.6211,218.94
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่14,872.008,538.16