กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 125 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,599.0024,549.19
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม11,439.0027,733.93
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม18,565.0011,852.95
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม10,789.2936,836.10
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม10,746.0029,831.02
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม7,282.0028,610.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม36,654.1965,897.95
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม48,162.4839,013.04
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม34,141.0032,943.99
ส.ป.ก. มหาสารคาม21,136.0041,325.42
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม91,856.4754,862.49
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม21,336.4639,227.83
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม7,471.0016,754.18
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม188.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม34,961.5427,600.31
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม324,210.0051,357.48
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม69,095.8753,487.66
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม94,200.7850,897.08
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม23,205.9234,663.81
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม39,221.0039,530.77
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม28,020.0046,259.38
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม28,539.000.00
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 215,372.77230,211.59
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม42,792.6529,468.70
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม32,614.0033,201.60
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม9,822.0028,688.90
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม33,707.0036,157.07
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม14,652.0029,413.04
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 163,977.0071,912.49
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2139,343.1658,315.72
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 324,581.0021,515.44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)0.000.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม218,946.80382,579.56
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม629,896.00819,395.75
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม382,155.00343,002.88
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม24,846.00139,741.92
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย76,247.00124,277.44
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม133,729.00116,967.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม151,847.0042,683.62
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 15,544.2031,134.08
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม5,637.0029,744.29
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม13,433.0036,649.21
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม11,866.0023,558.02
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม1,442.0031,924.81
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ12.0024,665.08
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม12.0029,444.24
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย12.0029,065.11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย12.0025,282.31
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย12.006,707.45
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน12.0024,201.89
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก12.004,929.49
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน12.0024,797.15
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ12.0021,214.63
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช12.0023,821.79
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดรัง12.0022,702.58
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม12.0022,792.89
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม199,710.42259,735.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม106,388.0075,899.93
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ15,919.0039,102.97
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน9,286.0028,006.27
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย11,829.0036,823.47
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม8,582.009,277.40
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย10,990.007,054.57
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัย10,868.0033,650.85
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก5,475.0027,918.45
สำนักงานที่ดินอำเภอนาดูน1,215.0028,555.99
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ5,582.0027,550.68
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม13,441.0032,306.04
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน5,876.0024,502.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม2,843.0026,392.86
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,597.2225,799.87
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน2,045.0024,474.74
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,073.0035,218.30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,671.0024,666.97
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,577.0022,461.32
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย5,510.006,714.36
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช1,242.0018,435.56
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง2,400.0022,429.71
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม3,619.0627,171.64
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย3,166.0028,380.68
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม3,529.006,011.55
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ1,608.0024,900.48
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย4,920.0024,845.55
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย1,957.006,409.68
สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน3,049.0025,799.40
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก2,640.000.00
สาธารณสุขอำเภอนาดูน1,999.0024,387.95
สาธารณสุขอำเภอแกดำ1,572.0023,698.67
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช2,024.0021,335.32
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง12.0022,701.07
สาธารณสุขอำเภอชื่นชม828.003,420.75
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม2,220.8618,257.77
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม160,110.31304,763.88
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม67,735.8960,826.69
ที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ99,915.6435,347.27
ที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุม20,717.0038,360.27
ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย28,993.0039,579.14
ที่ทำการปกครองอำเภอพยัฆภูมิพิสัย31,576.0034,202.36
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงยืน26,051.0033,378.48
ที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก18,896.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน21,580.0045,679.60
ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ18,214.5637,765.36
ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช36,844.2028,037.03
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง13,957.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอชื่นชม19,366.610.00
ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย0.000.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม47,272.92190,445.66
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม1,363.0010,095.51
สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ1,873.0031,351.14
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน2,076.0028,058.59
สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย1,751.0023,439.79
สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย2,260.0034,569.17
สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก2,213.0023,197.89
สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย2,641.008,517.25
สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม1,516.903,451.91
สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน2,209.0032,005.73
สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ972.0027,119.57
สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช1,686.0025,116.43
สำนักงานเกษตรอำเภออำเภอกุดรัง12.0035,239.62
สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม12.0033,885.22
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม23,779.0034,492.85
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม7,596.000.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม12.0028,135.83
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ3,495.0026,836.70
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม18,996.200.00