กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 82 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ8,224.0048,338.28
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ16,842.0030,037.26
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ22,230.0033,069.39
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ19,052.0041,889.87
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ11,246.2829,712.92
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ9,871.8829,399.39
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ12,927.6041,223.46
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ37,445.6644,049.96
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ35,060.0063,895.57
ส.ป.ก.ชัยภูมิ59,148.1050,794.90
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ81,986.0080,712.16
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ44,508.4341,338.08
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ12,124.0024,733.39
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ12.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,684.0028,555.99
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ520,656.0045,093.50
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ67,691.0042,419.26
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ65,401.0055,215.29
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ29,893.7835,832.76
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ9,661.0044,710.20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ36,323.7338,176.68
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ38,620.0036,413.61
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ133,621.19218,420.63
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ9,198.0025,537.59
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ25,857.0040,249.32
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ9,468.0029,146.33
สปส.จ.ชัยภูมิ24,441.4152,865.01
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ24,144.0026,385.32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1266,588.2597,248.42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 292,124.0265,837.06
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3112,792.5475,765.57
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ724,492.00893,378.88
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ219,972.00386,897.91
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ124,154.00222,453.72
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ84,809.00178,102.98
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์68,173.00113,788.06
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ122,032.3595,145.19
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 14,691.0031,512.48
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ4,286.2432,493.42
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ1,080.0038,739.50
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ19,684.5331,669.70
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ86,410.26120,877.83
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ134,714.0076,279.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,618.0026,136.76
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ15,856.0032,642.54
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์2,662.0023,760.58
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,695.0023,810.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ5,218.0025,445.46
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว10,111.0025,534.48
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า5,178.0023,176.57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,788.0022,743.66
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,432.0022,757.22
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,334.0023,506.99
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,456.0022,764.38
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์1,413.0023,180.43
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง2,996.0022,947.74
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ3,588.0023,997.16
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ193,071.16294,770.03
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ37,402.4946,016.78
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า28,742.0030,549.20
ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส53,532.1444,629.88
ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์35,768.0037,061.39
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต17,424.0043,472.91
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว21,406.4242,523.30
ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล19,179.1041,633.39
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง32,791.0077,948.02
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์39,146.0039,524.94
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว33,604.0035,871.91
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสาร21,203.0035,849.55
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ22,785.2840,281.43
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น10,536.0035,434.22
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า19,107.0035,453.69
ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่30,529.0037,572.83
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์24,381.0035,273.52
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ193,517.38248,847.45
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ14,846.0031,738.80
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ292,265.000.00
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ9,550.0037,448.21
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส7,106.0027,132.60
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว5,204.0028,002.24
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ23,247.330.00