กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 64 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร8,852.6025,222.82
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร12,051.0032,481.02
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร27,927.0031,252.93
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร16,368.0013,252.22
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร19,179.2130,192.88
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร7,313.0023,777.99
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร17,871.0035,069.23
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร20,497.920.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร15,105.3946,442.97
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร12,266.0019,789.09
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร73,561.000.00
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร12,262.0031,441.20
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร20,252.0034,413.79
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร12.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร10,931.0034,463.56
สำนักงานจังหวัดยโสธร682,984.0061,821.20
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร3,822.0042,018.70
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร57,268.0068,749.06
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร21,085.0034,053.64
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร19,426.0055,267.44
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร42,736.8137,676.09
สพ.ยโสธร19,854.0024,624.93
รจจ.ยโสธร 159,153.78151,095.50
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร7,840.0024,698.49
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร19,182.9434,067.75
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร10,172.007,506.37
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร30,197.1539,063.63
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร15,000.0030,763.74
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1129,846.4789,185.35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2110,166.2567,475.87
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร599,943.00723,190.88
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร513,933.00271,996.59
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา133,928.00193,963.38
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร181,197.8483,889.77
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 886.4029,886.59
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร4,237.004,424.03
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร12,912.0033,035.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร12,845.0061,171.62
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร16,827.000.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล4,531.0042,129.56
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม10,321.370.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ0.000.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา0.000.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว3,707.000.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว16,736.0022,689.88
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย6,710.000.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง4,235.303,828.56
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร63,678.08156,882.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร103,760.0051,277.93
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง2,319.002,829.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร11,026.0030,802.08
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,072.0024,843.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,189.0025,164.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย7,295.0022,689.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,341.0025,567.03
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว2,879.002,733.91
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร341,580.001,152,765.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร98,130.58174,213.88
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร11,328.0027,796.89
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร11,615.500.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร250.0025,121.78
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ4,180.0024,633.49
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย3,404.0024,113.22
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร15,056.000.00