กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 149 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์5,683.0025,803.51
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์18,609.1830,491.50
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์14,312.0032,861.91
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์17,540.0040,228.07
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์13,266.7330,673.32
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์8,705.0028,482.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์37,870.1445,261.34
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์24,477.8637,866.23
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์37,385.5558,770.34
ส.ป.ก. สุรินทร์39,059.0045,004.95
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์81,495.00102,532.72
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์19,515.0038,854.75
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์11,467.0034,131.15
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์0.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์30,521.4130,700.56
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์322,611.6352,598.81
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์39,341.0042,776.24
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์63,116.8857,618.98
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์15,413.2236,984.13
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์30,686.0042,917.62
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์34,491.5847,538.45
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์17,205.0033,757.76
เรือนจำอำเภอรัตนบุรี96,503.1298,006.92
เรือนจำกลางสุรินทร์148,043.00376,143.38
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์7,550.0026,104.78
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์0.000.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์11,178.0028,240.84
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์58,846.3542,065.88
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์21,024.7335,567.57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1243,439.1932,274.60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 297,482.7035,863.66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3132,512.8880,056.66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์116,545.00771,831.50
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์175,024.00196,173.84
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์339,670.00288,698.97
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม221,202.00239,348.73
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท23,780.00807,239.19
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ100,912.00199,868.53
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ93,967.84151,234.95
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์179,737.1999,980.50
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 16,392.0031,592.02
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์20,008.0030,812.30
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์15,920.8334,435.99
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์13,954.0033,881.53
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์203.8929,382.74
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี0.0026,121.35
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท107.0028,363.23
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม2,234.0024,806.96
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ2,257.0024,872.97
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบเชิง0.0025,092.84
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี0.0025,045.21
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนม0.0022,504.15
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ2,382.0028,339.29
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ0.0023,357.26
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน0.0023,739.80
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ0.0024,419.95
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชด12.0027,727.88
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์0.0023,477.63
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก0.0023,466.21
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์0.0023,601.24
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนนารายณ์323.0022,787.31
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์11,272.0023,971.90
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี5,776.0023,106.35
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม8,092.0024,601.83
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ3,525.3424,027.62
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท8,835.009,613.51
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง4,573.3725,565.09
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี10,748.9425,638.40
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม1,561.0022,762.57
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ13,608.0036,729.51
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ3,313.0010,591.49
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน1,720.0032,687.43
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ4,687.2224,863.48
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด7,101.0025,008.14
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก3,662.0024,206.83
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์0.0025,339.26
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์0.002,975.28
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ์2,267.0034,558.17
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์265,184.44505,225.22
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์219,754.77454,081.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์116,574.40122,987.10
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี8,968.0034,224.25
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ5,377.0028,368.72
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี13,779.5430,212.46
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม10,102.0035,352.61
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท10,357.0038,559.59
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ12,310.0042,799.50
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาสังขะ9,634.0038,163.11
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์27,088.6589,514.65
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,527.3824,561.31
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)1,268.0025,512.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์18,067.0029,398.82
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท8,707.0023,965.32
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,883.0023,600.07
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,993.0020,519.86
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,307.0020,234.55
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ2,888.0020,925.33
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,995.0021,038.44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,276.0021,087.36
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง0.000.00
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์247,281.09298,153.66
ด่านศุลกากรช่องจอม27,773.180.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์39,953.0066,184.94
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตูม25,116.0040,767.91
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพลบุรี33,379.8846,203.35
ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท36,148.0054,591.47
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ22,001.0038,125.82
ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง15,421.0040,747.55
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรี29,137.0036,391.22
ที่ทำการปกครองอำเภอสนม15,127.0035,348.49
ที่ทำการปกครองอำเภอศีขรภูมิ41,468.0043,462.99
ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ28,051.0044,576.63
ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ17,759.0039,173.15
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด25,556.0040,747.55
ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน15,829.0039,431.05
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีณรงค์20,242.9252,286.91
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก17,044.0046,114.04
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์16,585.0034,975.82
ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์18,311.0037,658.31
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์115,952.4079,363.08
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์27,719.0087,035.32
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมพระ2,374.0023,222.57
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี2,316.0027,549.61
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์18,947.6225,652.32
สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท2,103.0029,927.31
สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี4,932.0028,082.50
สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ2,601.0028,406.19
สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ1,168.0029,052.54
สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ2,367.0029,404.73
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม1,740.0527,271.71
สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง5,133.0026,512.10
สำนักงานเกษตรอำเภอสนม2,195.0025,602.26
สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด2,231.0024,945.57
สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน1,285.0025,157.38
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีณรงค์0.0023,941.56
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก0.0024,590.57
สำนักงานเกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์0.0024,510.06
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์0.0025,270.71
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์83,387.0828,893.78
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์17,514.360.00
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์0.000.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์6,600.0026,294.09
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม4,188.0025,052.65
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท5,629.0026,775.64
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์14,256.000.00