กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 61 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5,859.0025,009.22
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด12,175.0022,177.11
สำนักงานคลังจังหวัดตราด13,046.8330,849.23
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด10,441.000.00
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด13,710.0033,289.44
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด6,997.0028,188.53
สำนักงานประมงจังหวัดตราด5,165.0032,125.05
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด9,125.0027,787.66
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด38,822.0035,667.58
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด13,277.0041,208.02
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด14,773.0032,991.33
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด33,666.7060,797.99
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด16,260.0037,755.21
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด5,122.0033,525.12
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,740.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด29,264.4632,039.02
สำนักงานจังหวัดตราด505,969.0039,396.61
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด68,873.0021,726.96
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด24,339.0841,980.92
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด13,761.9140,131.51
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด16,109.0032,648.71
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด17,262.9235,380.16
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด16,983.0030,318.09
เรือนจำจังหวัดตราด 238,961.36189,733.36
สกข.จังหวัดตราด 23,147.2323,312.85
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด4,665.0023,410.59
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด19,865.0041,438.05
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด12,391.0027,940.37
สปส.จ.ตราด26,154.0053,540.97
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด13,465.0032,549.81
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด148,774.0081,053.56
วิทยาลัยเทคนิคตราด431,439.69575,910.06
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด64,563.00154,394.30
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่79,272.99210,439.91
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด120,191.0072,218.49
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 25,330.9729,844.12
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด6,803.0025,480.54
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด13,509.0052,535.03
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด13,144.0045,793.71
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด171,313.63336,249.34
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด125,069.0087,358.62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง0.000.00
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด272,709.53359,354.66
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 95,273.00220,344.19
ด่านศุลกากรคลองใหญ่48,310.650.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะกูด17,815.0045,318.57
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง34,704.0021,392.63
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด102,017.3419,342.69
ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมงอบ44,686.0045,940.12
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่40,731.5026,711.49
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง7,177.3465,469.41
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่37,574.8445,054.19
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด70,567.7392,191.46
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด17,150.0045,710.84
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง4,880.7925,383.32
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด7,315.080.00