กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 80 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี8,005.005,347.58
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี20,294.0028,695.91
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี22,247.0039,246.36
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี23,512.0016,702.24
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี8,589.4310,941.81
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี5,632.0030,199.06
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี21,792.0016,758.29
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี80,928.96114,614.52
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี22,194.9153,658.82
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)30,091.0042,145.72
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี169,273.00139,795.20
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)88,769.6792,186.34
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี43,129.0037,816.53
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)57,355.1441,890.83
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2100,981.86107,782.78
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี20,376.2823,736.70
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี0.000.00
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี26,700.7627,569.98
สำนักงานจังหวัดสระบุรี75,584.0078,770.42
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี70,717.0054,693.64
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี76,804.9850,899.54
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี17,864.2639,182.17
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี24,220.6328,327.98
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี31,205.0045,445.39
สพ.สระบุรี117,209.84158,265.97
เรือนจำจังหวัดสระบุรี650,197.00496,098.28
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี10,584.0027,382.08
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี0.000.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี28,661.0036,964.28
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี118,282.2095,630.33
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี20,616.0029,045.48
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1194,030.5583,055.55
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒185,556.6169,115.01
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี862,889.75624,683.31
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก97,003.00203,701.08
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์255,285.00476,177.03
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี224,014.00364,685.31
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี263,183.28252,674.81
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี19,792.00179,935.95
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค75,527.00119,825.20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี225,777.631,597,152.40
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี157,159.98121,198.17
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี154,584.20333,651.41
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 48,465.7243,258.83
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี8,692.644,203.14
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี48,300.0069,815.61
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี0.000.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี33,507.0027,525.51
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี202,009.42204,506.33
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี12,469.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย17,629.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค26,992.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท18,851.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ12,220.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง8,776.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก13,048.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้9,025.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง7,765.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน7,893.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด2,850.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,381.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ9,358.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี24,186.000.00
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี195,685.34316,629.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี42,658.0028,561.03
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย44,932.0040,654.72
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแค4,575.800.00
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมอ24,436.590.00
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซง35,964.050.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้32,882.170.00
ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท26,621.150.00
ที่ทำการปกครองอำเภอวิหารแดง52,572.1933,399.52
ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก23,711.750.00
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน16,329.0039,086.12
ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง40,832.640.00
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนพุด41,618.000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ77,566.170.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี197,165.00209,731.52
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี39,594.0052,665.81
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี14,737.910.00