กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 1 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า2,244,618.802,861,730.00