กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 312 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1,911,000.001,702,065.90
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2115,100.000.00
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น9,697.0010,452.41
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)47,126.0026,720.26
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา91,313.4728,422.48
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค239,013.0087,892.59
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี138,327.4238,461.48
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์52,054.2923,368.98
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต56,050.3019,761.78
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุยา168,520.0041,557.20
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี52,218.0016,471.63
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย65,955.6541,748.22
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น44,250.94128,265.37
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช 65,226.6817,183.02
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี27,553.0020,287.21
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ65,727.0033,523.06
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่75,212.2526,955.37
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด265,315.00114,560.84
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด171,066.0071,659.30
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด156,602.0098,699.57
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด306,411.00106,084.50
สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี111,142.5648,518.22
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง63,860.0066,435.23
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพประแดง192,727.0066,358.68
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี61,434.2024,185.33
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี107,791.0051,127.40
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน41,678.0056,103.33
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี69,853.6234,450.91
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี270,486.34618,249.31
สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี27,395.9521,226.85
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา89,453.5258,398.66
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช5,086.0026,100.98
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก95,845.6537,127.32
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี195,398.1932,071.39
สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ54,326.0010,474.38
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์62,578.2723,012.51
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย จังหวัดปทุมธานี76,037.5336,106.94
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี128,444.5126,506.71
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี118,921.2231,460.52
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม48,703.7024,463.91
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง50,867.001,006,511.30
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี88,620.0021,312.85
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา103.2012,280.49
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี70,184.8052,239.55
ศูนยศรีทวีรัก14,408.000.00
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น12,047.000.00
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี0.000.00
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี0.000.00
ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ0.000.00
ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี0.000.00
บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร0.000.00
บ้านมิตรไมตรีขอนแก่น0.000.00
บ้านมิตรไมตรีชลบุรี0.000.00
บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่0.000.00
บ้านมิตรไมตรี นครราชสีมา0.000.00
บ้านมิตรไมตรีนครศรีธรรมราช0.000.00
บ้านมิตรไมตรีพิษณุโลก0.000.00
บ้านมิตรไมตรีภูเก็ต0.000.00
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา0.000.00
บ้านมิตรไมตรีอุบลราชธานี0.000.00
บ้านพักใจสระบุรี0.000.00
สถานสงเคราะห์ฯคนพิการ จ.อุบลราชธานี0.000.00
ศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่0.000.00
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.00
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี135,578.2256,365.46
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ 75,555.6641,721.60
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก105,959.6427,498.13
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี93,704.0135,327.48
บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร47,120.0015,212.47
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี21,606.005,651.61
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่9,166.006,863.31
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์16,849.207,235.79
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.005,597.84
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต16,219.001,546.53
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา34,997.584,548.52
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี8,692.005,046.48
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี6,815.006,584.11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์7,736.007,968.08
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง6,556.006,340.51
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 6,087.004,883.09
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง5,384.004,922.46
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา8,642.005,599.72
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี15,240.008,366.07
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก5,800.005,119.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา5,777.005,012.64
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร3,862.004,431.75
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม4,243.005,076.50
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี10,118.007,478.51
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช6,250.004,422.25
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี10,383.004,420.04
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี16,541.0089,282.84
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.004,926.60
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา7,978.005,991.41
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย5,626.617,219.43
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,691.006,058.55
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่5,213.004,389.24
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล4,046.005,023.68
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย5,577.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร860.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์7,250.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม3,868.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร5,104.430.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี8,072.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ11,259.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี4,560.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี5,917.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว7,504.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม12.000.00
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดระนอง12.000.00
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดเชียงราย12.000.00
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ12.000.00
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.00
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 1 จังหวัดกระบี่9,656.2629,183.09
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี8,530.0048,363.44
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์29,223.5742,586.18
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร13,667.0039,135.46
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 5 จังหวัดขอนแก่น88,490.9350,038.72
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 6 จังหวัดจันทบุรี3,364.0027,350.33
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา6,040.0028,256.45
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 8 จังหวัดชลบุรี5,558.0027,543.25
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 9 จังหวัดชัยนาท6,792.0026,564.40
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ4,468.0027,888.62
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 11 จังหวัดชุมพร9,347.9029,226.14
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย38,261.0598,262.69
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่60,684.71136,267.47
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 14 จังหวัดตรัง2,536.6628,655.97
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตราด7,095.0526,242.31
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 16 จังหวัดตาก39,072.1246,684.91
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 17 จังหวัดนครนายก8,907.0028,916.84
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 18 จังหวัดนครปฐม9,518.0030,412.43
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 19 จังหวัดนครพนม 3,625.4027,112.52
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 20 จังหวัดนครราชสีมา34,414.6748,873.27
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,061.3835,330.78
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์16,843.9542,953.23
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี38,063.0033,261.22
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 24 จังหวัดนราธิวาส17,053.0049,666.64
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน24,590.7356,420.16
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์17,134.0040,489.89
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 27 จังหวัดปทุมธานี11,442.0029,518.11
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 28 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,480.0039,298.70
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรี5,185.0028,195.43
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 30 จังหวัดปัตตานี20,138.3231,645.45
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 31 จังหวัดพะเยา6,837.0041,408.29
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,325.0030,833.79
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 33 จังหวัดพังงา31,461.0935,959.62
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 34 จังหวัดพัทลุง17,785.0635,259.47
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร8,502.0028,645.74
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลก29,429.3540,217.76
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี17,353.1029,903.38
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 38 จังหวัดเพชรบูรณ์5,955.0035,164.85
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 39 จังหวัดแพร่5,052.0035,993.46
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต3,709.0027,656.80
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41 จังหวัดมหาสารคาม5,674.0029,657.81
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร47,582.7342,314.95
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,497.3045,609.77
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 44 จังหวัดยโสธร5,812.0028,016.87
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา46,636.0050,559.60
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 46 จังหวัดร้อยเอ็ด6,049.0030,319.16
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 จังหวัดระนอง41,254.5536,654.34
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง27,460.0039,461.86
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 49 จังหวัดราชบุรี10,002.0029,511.93
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 50 จังหวัดลพบุรี32,280.0028,639.33
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 51 จังหวัดลำปาง35,940.8357,588.58
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 จังหวัดลำพูน13,831.0034,695.55
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 53 จังหวัดเลย5,674.0026,318.97
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 54 จังหวัดศรีสะเกษ3,506.6633,716.63
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร30,338.0034,492.63
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 57 จังหวัดสตูล39,661.0062,290.97
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 58 จังหวัดสมุทรปราการ11.0031,010.70
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม7,183.0028,872.36
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 60 จังหวัดสมุทรสาคร6,290.0031,640.43
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้ว24,972.5038,498.78
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี26,767.5041,610.66
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี 2,126.0029,113.22
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย7,406.0028,834.48
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 65 จังหวัดสุพรรณบุรี21,538.1632,928.15
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี32,030.0032,009.36
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 46,056.30118,366.97
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 68 จังหวัดหนองคาย 16,601.0037,171.54
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 70 จังหวัดอ่างทอง6,118.0028,887.73
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา16,157.7638,763.25
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 69 จังหวัดหนองบัวลำภู 20,548.4932,407.57
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 52,896.2244,991.54
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 72 จังหวัดอุตรดิตถ์ 45,703.2342,230.68
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 73 จังหวัดอุทัยธานี10,529.0042,771.06
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี12,498.5446,257.91
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จังหวัดอำนาจเจริญ1,233.4529,924.07
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา65,391.2335,577.21
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพง20,507.5033,936.40
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา18,545.0035,860.40
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี14,198.0030,366.15
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา38,200.7234,226.44
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส29,926.0031,008.66
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่17,741.8835,255.16
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา30,579.0032,347.13
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์5,623.0032,854.70
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี44,039.3735,576.24
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี19,974.8432,877.85
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก25,197.7735,513.51
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง43,202.5033,702.23
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก17,158.0432,743.95
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์17,066.9738,486.67
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์0.000.00
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ0.000.00
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 48 จังหวัดระยอง0.000.00
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.000.00
บ้านสร้างโอกาสปากเกร็ด209,264.488,411.33
บ้านสร้างโอกาสธัญบุรี61,144.286,114.18
บ้านสร้างโอกาสอ่อนนุช 111,312.5512,228.33
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง226,431.230.00
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ70,981.770.00
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร118,724.750.00
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด101,232.000.00
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส63,593.940.00
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่101,684.110.00
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง80,386.680.00
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด127,628.000.00
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ40,442.000.00
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา51,664.000.00
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช94,564.010.00
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย54,403.800.00
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง78,797.820.00
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา63,943.610.00
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์170,770.450.00
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา107,536.320.00
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี32,274.880.00
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี74,865.000.00
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี210,148.000.00
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี97,327.910.00
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด228,986.520.00
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท349,387.000.00
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต298,286.660.00
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช16,582.070.00
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ57,708.380.00
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย88,964.470.00
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง144,274.140.00
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ142,648.480.00
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ 86,800.930.00
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง160,322.160.00
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา 87,881.040.00
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี149,884.520.00
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถจ.ลำพูน 92,354.560.00
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี76,152.730.00
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย28,000.000.00
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง42,190.000.00
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี80,209.960.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1 เขตหนองจอก,คลองสามวา0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 2 เขตมีนบุรี,เขตคันนายาว0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 3 เขตสายไหม0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 4 เขตหลักสี่,เขตดอนเมือง0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 5 เขตบางเขน,เขตบึงกุ่ม0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 6 เขตบางกะปิ,เขตสะพานสูง0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต7 เขตบางกอกน้อย,เขตบางพลัด0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 8 เขตพระโขนง0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 9 เขตสวนหลวง0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 10 เขตประเวศ0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 11 (ลาดกระบัง)0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต12 เขตบางนา0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 13 เขตบางรัก,เขตสาทร0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต14 เขตปทุมวัน,เขตวัฒนา0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต15 เขตยานนาวา,เขตบางคอแหลม0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 16 เขตคลองเตย0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 17 เขตห้วยขวางและเขตดินแดง0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 18 เขตพญาไท,เขตราชเทวี0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 19 เขตพระนคร,เขตสัมพันธวงศ์0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 20 เขตดุสิต,เขตป้อมปราบ0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 21 เขตบางซื่อ,เขตจตุจักร0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เชต 22 เขตตลิ่งชัน,เขตทวีวัฒนา0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 23 เขตภาษีเจริญ,เขตบางกอกใหญ่0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 24 เขตลาดพร้าว,เขตวังทองหลาง0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 25เขตคลองสาน,เขตธนบุรี0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 26 เขตบางแค,หนองแขม0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 27 เขตจอมทอง0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 28 เขตราษฎร์บูระณะ,เขตท่งครุ0.000.00
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 29 เขตบางขุนเทียน,บางบอน0.000.00