รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส นายยุทธนา ตะวัน 0-7353-2122
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาอำเภอรือเสาะ นายพยุงศักดิ์ ขวัญแก้ว 0-7357-1361
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาสุไหงโก-ลก นางดาริกา แตซิลง 0-7364-6562
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส นางสาววิภาภรณ์ รุ่งเลิศสกุลหรู 0-7351-5831
5 กรมการจัดหางาน ด่านตรวจคนหางานตากใบ นายวีรวิชญ์ เทพโซะ 0 73642296
6 กรมการจัดหางาน ด่านตรวจคนหางานสุไหงโก-ลก นายกษมา ชูสุข 0 7361 5350
7 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส นางสุราญา หะยีเจ๊ะแน 081-0925829
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส น.ส.อ้อมฤทัย จ่ายอั้น 073642632
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ นายอรรถพล ณะราศรี 0639032830
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเจาะไอร้อง นายศุภชัย เขียวจันทร์ 0-7354-4064
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ นายณรงเดช ลูกจันทร์ 073-581421
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ นายศุภกิต เสนนอก 0639011495
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส นายเอกวิทย์ จันทวงษ์ 0-7351-1012
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ นางสาวปิยะดา เทพสงเคราะห์ 0847492885
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอระแงะ นายมะสอรี มะ 0 7367 1001
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรือเสาะ นายกิจจา รามรินทร์ 091 - 8482767
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง นายนุกูล สุวรรณวงศ์ 073-659101
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสาคร นายต่วนโซเฟียน โต๊ะกูบาฮา 083-0321454
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุคิริน นายวรรณวิช ด่านสมัคร 073-656-071
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก นายชเนศร์ สือแม 0-7361-1031
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี นางอังคณา เหมือนมาตย์ 0-7365-1153, 061-4025372
22 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดนราธิวาส นายไพรัช จันทรกรานต์ 0-7351-4229 , 0-7351-4605
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นางสาวโสมวิมล ปกป้อง 0-7364-2647-8
24 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นางดุษฎี นามวิเศษ 073-532670
25 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส นางจิตติมา จิตต์สมัคร 073-532054
26 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส นางสมหทัย อินทรัตน์ 0810959176,073532611
27 กรมเจ้าท่า สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขานราธิวาส นางสายใจ สุวรรณราช 0 7351 4612
28 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส นางสายใจ สุวรรณราช 0-7353 2074
29 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานนราธิวาส ประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย 0-7351-4881
30 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ไพลินนุขถาวร 0-7353-9120
31 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา นายภักดี สุวรรณวิโก 0-7354-2059
32 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส นางสาวทัชชกร เอียดเฉลิม 0-7353-2125
33 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนราธิวาส นางสาวพัสวี แซ่ซื่อ 073-511108
34 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส นายไผท ทันประจำสินธุ์ 0-7353-2139 มือถือ 08-1613-3877
35 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส นายศุภฤกษ์ สุขการ 073565061-5 ต่อ 1104
36 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส นางสาวสุนทรีย์ โบพรหม 0 7351 1124
37 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส นางสาววรรณนิตา เจ๊ะมุ 0 7364 2705
38 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส นางอัมพร สุคนธ์สุนทร 0-7353-2739-40
39 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส นางวันดี ศิลปปัญญา 0-7364-2611
40 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส นายแวหามะ ดือราโอะ 073-532147
41 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายสุรินทร์ วีรพงษ์ 073-621866
42 กรมประชาสัมพันธ์ สนง.ประชาสัมพันธ์จ.นราธิวาส นางสาววรรณนิตา เจ๊ะมุ 080-3965417
43 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นางวชิราวรรณ เยี่ยมพานิช 0-7364-2626
44 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส นายปัถฐพล ประพฤติ 0891677882
45 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส นายสมาน บือราเฮง 073-535062
46 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส นายนิคม ละอองศิริวงศ์ 0-7353-8454
47 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส นางสาวกัลยา แซ่หลี 0 7353 2052
48 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส นางสาวอายีรา ซาลีซิง 04-7487137
49 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส นายจีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ 089-8768335
50 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส นางจินดาวดี สุขเกษม 0-7353-0770-1
51 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นางสาวสุชญา แซ่ฉั่ว 083-3993126
52 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส นางสาวนูรีดา วาจิ 073532132
53 กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวรอบีหย๊ะ เจะนะ 073-631033
54 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส นางจินตนา แสงชาตรี 073-530775
55 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนราธิวาส นายธีระเมธ เอียดแก้ว 073-514734,514355
56 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นางสาวเดียนา ปูตะ 0-7353-2128-31
57 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นางสาวกฤษติกา อูมาเฮ็ง 0-7355-1921, 08-9964-502
58 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นายสุเชษฐ อังสุภานิช 0-7365-6068
59 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส นางสาวอัสมะห์ การะซา 0-7353-2049
60 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส นางสายชล แซ่ภู่ 0-7351-5079-83
61 กรมราชทัณฑ์ รจจ.นราธิวาส นายเอกวัตร์ ตั้งใจ 0-7351-1131 ต่อ 101 0815430781
62 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ นายสุทิน เพ็งสุริยะ 073-581270
63 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก นายวิรุณ กาลกรณ์สุรปราณี 0-7361-1298
64 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส นายไพศอล หะยีสาและ 073651397
65 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ นายฉัตรชัย กิตติไพศาล 073-571190
66 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรตากใบ นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ 0-7364-2293
67 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก น.ส.สุภาพร ชูใจ 0-7361-1368
68 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส น.ส.งามเพ็ญ ลอยเมฆ 0-73532-2218
69 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ นายสมหมาย สังข์สิงห์ 080-8752741
70 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง นางสาวรอฮ์ยาตี หะยีสาอุ 073544059
71 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ นางปาลิน นวลศรีทอง 08-9597-9693
72 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ นางรุสลีนา เนื้ออ่อน 097-197-8348
73 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ นางวัชณี ธนาวุฒิ 073591112
74 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ นาง,มันทนา บาโด 0-7367-1290,081-9630614
75 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ นางสาวนุชนาฏ ปลอดภัย 08 4632 7898
76 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง นางสาวอิสมาแอล บินยูโซะ 0968340444
77 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร นางสาวนูรไอนี เจ๊ะหะ 089-8780783
78 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน น.ส.นูรีเย๊าะ เหมเภอ 0 7365 6067
79 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก นางโซเฟีย เพ็งเทพ 0-7361-2046
80 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี นางสาวดาวรินทร์ สันติธารากุล 081-8978335
81 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส นางมณฑา ช่วยนุ่ม 0-73642-640
82 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นางจุฑารัตน์ มุขตา 0 7351 1378 ต่อ 15, 08 3651 4611
83 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส นางเกสินี นิฮะ 0-7353-2734
84 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ นางสาวพัชรี ชำนิอารัญ 084-8582479
85 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส นายวันอัสราฟี มะสาแม 083-1830289
86 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก นายสุมิตร ว่องปลูกศิลป์ 073-613043 086-4790554
87 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส นายยาการียา อาแว 0-7353-2005
88 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ นายเจริญ พันธ์สวัสดิ์ 073543515
89 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง นางทัศนีย์ อุมา 0-7354-4052
90 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ นางอารี เจริญพันธ์ 073581396
91 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ น.สเจ๊ะรอเมาะ เจะแว 08-2267-9705
92 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ นางสาวฟาตีเมาะ สารีมะแซ 0862848676
93 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ นางกัลยา นรารัตน์วงศ์ 073671074
94 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ นางวนิดา กล้าณรงค์ 0-7357-1015
95 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง นายฉลาด โชติไพบูลย์พันธุ์ 073-659161
96 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร นางสาวสุกัลยา ชูชื่น 073-561106
97 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน นางศรีสุกาญจน์ ชาญวิจิตร 073656089
98 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก นางสาวมาริสา หีมโหด 073611175
99 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี น.ส.อรพิน สว่างกิจวัฒนา 073-651391
100 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส นางมลุลี เพ็ชร์พันธ์ 0-7353-2101
101 กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส นายดอน ยะทัง 0-7370-9710
102 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส นายมะณี อุทรักษ์ 0-7351-1234
103 กองทัพเรือ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ร.อ.สมชาย แตงอ่อน 23164
104 กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง912 พันเอกจรูญ ปิยะศาสตร์ 0 4747 9065
105 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 พ.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร 0 7365 3047
106 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส
107 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานนราธิวาส นางวิไลโรจนา 0-7352-2411
108 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการข่าสารการท่องเที่ยว อ.สุไหงโก-ลก
109 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส นายอรรถพล กำธรเกียรติ์ 0-7353-2143
110 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ นายนายวิศิษฐ์  ทรัพย์เจริญ 0-7357-1189
111 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสุไหงโก-ลก นายอรรถพล กำธรเกียรติ์  0-7361-1156
112 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.นราธิวาส
113 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตันหยงมัส ธนาชิต ทรัพย์พศิริวงษ์ 0-7367-1452
114 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตากใบ นายสนธิ วิหคเหิร 0-7358-1262 ถึง 3
115 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส นายพายัพ สพโชค 0-7351-2009
116 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาสดารุสสลาม (ISB) น.ส.นูฮารี อับดุลมาติน 0-7351-1437
117 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุไหงโก-ลก นายสนิท กำธรสวัสดิ์ 0-7361-5479
118 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจนราธิวาส นาย พิบูลย์ จิรศักยกุล 073-512375-7
119 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนราธิวาส
120 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส
121 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส นายเอกพล อ่ำบุญ -
122 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ นายระวิ แก้วสุกใส 0-7351-1427
123 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายธีรศักดิ์ อดิศัยศักดา 073709030 ต่อ 1110
124 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นายสมภพ ผดุงพันธ์ 0-7358-2977
125 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส นางสาวสินี สุขใส 073-643544
126 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อาจารย์สืบพงศ์ จันทรเดิม 0-7351-1905 08-4268-2996
127 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายบูรฮัน หะยีดือราแม 073530909
128 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนราธิวาส นายประสาน ตั้นเส้ง 0-7351-1313
129 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองนราธิวาส นายสันติศักดิ์ ฐานกาญจน์
130 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอระแงะ นายสมเพียร บุญฤทธิ์ 0-7367-1005
131 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอรือเสาะ นายสุภิชาญ ช่อเรืองศักดิ์
132 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอสุไหงโกลก นายจิตรมิตร จิรวงศ์ไพโรจน์
133 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส นางสาวพรรวินท์ ผลกล้า 0-7353-2082-3
134 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส นางสาวเฉลา บกสวาทชา 0-7351-6299
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาหนั๊วะ นายมูฮำมัดรอมลี สาแล๊ะ 086-9577058
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ น.สศุภรัตน์ พรหมทอง 084-8586507
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ นางลัดดา นุ่นเกลี้ยง 089-9751862
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ นางโนรียา สุงาบารู 0-7356-1142
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตันหยงมัส
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตากใบ นายภักดี เสาร์วงษ์ 081-798-2839
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) นายสมพงษ์ ราชจันทร์ 081-957-1925
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง นายไพโรจน์ เพ็ญจำรัส 0901641353
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 นายวิจิตร อธิกพันธุ์ 0-1678-0539
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) นายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์ 0-7364-6103
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญธารวิทยา นางวรยุวัน เวทโอสถ 089-877-9854
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนราสิกขาลัย นายจรินทร์ พรหมดำ 09-2967609
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำตกปาโจ พัสดีพงศารุจิรัตน์ 019575597
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว 089-8693978
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 นายพัชชระ เจริญศรี 08-4963-0464
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 นายวิเชียร สุวรรณศรี 0827293069
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์ 0864810942
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 นางศุทธินี หนูเกิด 0872861810
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนา 7 นายนิอัสฮา กูปูเต๊ะ 087-836-2008
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนา 9 นางสาววิดา ศรีมิตร 081-7485298
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง นายโกศล สมคะเน 08 9877 7181
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2 นายอดุลย์ เวทมาหะ 089-5996963
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบาเจาะ มะเพาซี ดาหายี 073-599089
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรือซอ นายสุทธิศักดิ์ เจ๊ะอามิ 081-898-6935
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลูบี นางนาดีเร๊าะ ฮาแว 0872867152
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลูบี นางนุรฮายาตี บินเสะ 0892997931
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา นางรวีพร ทองทวี 0872917876
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ นายจรูญ ชัยแดง 0-7364-1409
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะลูแป นายอาลียะ สนิ 072882082
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาด็ง อ.ยี่งอ นายเมธี ดุริยรัฐการ 0-1099-2271
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเด็ง อ.ระแงะ นายเสริมสุข ไกรนรา 015423882
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาโดะ นายยะห์ยา หะมิ 0810927210
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาแนะ นางสาวสราวรรณ แซ่เหล่า 0862918578
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาบุ๊ นายสุรศักดิ์ สตาปอ 09-2943633
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี นายจักร เบญจดารา 073-599605
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาแย นายสมหมาย เจ๊ะแว 0818981278
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาแร นายอิสรา สะอีด 0810963945
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาลิซา นายเจ๊ะอารงค์ ยะปา 0-7358-3549
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาวะ นางสาววรนาถ สุโนคบุตร 0892943673
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ นายจรีวิชญ์ การสมเกตุ 079676195
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์ 099755792
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูบู นางสุลักขณา ศรีรัตน์ 073641044
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ นางพรพิมล คงสวัสดิ์ 0819572753
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูแบอีแก นายจีระพงษ์ มณีรัตน์ 081-479-3603
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูยิ นายสมัย เลาะยา 01-9591757
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูยิ อ.รือสาะ นางมัสกะ มละมีเลาะ 08-9299-3553
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูเล็ง นางอัสนะห์ สือรี 08-79671734
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูวา นายเซากี มะยูโซ๊ะ 0872886873
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) นายอยุทธ์ สะมะสะ 0812771046
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูแว (ประชาอุทิศ) นางยูใบด๊ะ ตาเห 0892942834
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน นายนูรุลฮัมดี บูกุ 0897374535
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกแม นายวิเชียร อธิกพันธุ์ 01-9597747
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว นายมะรอเซะ เจ๊ะบู 01-3880753
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 นางรัตนา สัญยี 0831867953
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย นางรัตติกาล น้อยเอียด 0819570939
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพระ
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขยง นางสาวรดี นฤมิตสุธน 08-5237-5977
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตัน นางกัลยา เพ็ชรัตน์ 084-194-0164
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอแระ นายสัมพันธ์ จินดาเพชร 01-8980300
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอลอกาเว นายสุไลหมาน ใบสะเม๊าะ 073-561076
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่าย นายอมร นาคปก 073-542041
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคนา นายกฤษณะ ว่าพัฒนวงค์ 01-9575640
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก นายมานะ สัจนรัชต์ 0-7354-4525
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกโก นายศรีพล ลุ่มสวย 0819577562
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเคียน นางรัตนาภรณ์ ขุนพิทักษ์ 08-1095-9961
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกงู นายสุวรรณ บุญรัตน์ 08-9879-5406
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตา น.ส.กมลวรรณ อรรถกรวงศ์ 08-6294-0907
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตีเต นางจารุภัทรหน่อจันทร์ 062909559
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพะยอม นางนารีรัตน์ นราธิชาติ 086-091-2702
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 นางพรพิไล ยอดรักษ์ 08-4969-9498
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแมแน นายมะดาโอะ เปาะจิ 08-9595-7056
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยามู นายนพดล วาเด็งพงศ์ 0-7353-8212-3
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศิลา นายอมร นาคปก 019575651
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสยา นางสาวปราณี เต็มแขก 081-8968470
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสุมุ นางวิภา แวหะมะ 0848590225
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ นางศุภางค์ อนุภัทร์ 0-7353-8597
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน 0-7353-8222
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอเบาะ นายการีม โตะเฮ็ง 099771714
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะแนะ นายอาไซน์น่า อับดุลเลาะ 0898766026
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะมาแกะ นายสุพล วาสแดสง 0-7365-9175
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ นางนิศารัตน์ เจ๊ะเล 080-1390789
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจืองา นายเพียร ยอดจันทร์ 01-9575728
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจือแร นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล 08-4749-9591
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจือแร นายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์ 08-7287-1326
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 นายไสว หนูเกิด 089-8798795776
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจูดแดง นายชัยสิทธิ์พัฒนปรีชาวงศ์ 089-2970269
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจูโวะ นายวสันต์ สาและอาแร 0819593353
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก นายนูซี มะเด็ง 0-1957-1602
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ นางตอฮีเราะ มาหะมะ 08-6293-9229
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม นางสาวซูวัยบัส บินเจ๊ะอารง 073-647933
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ นายอานูวา อาบ๊ะ 08-18978370
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง นายมูฮำมัดรอมลี สาแล๊ะ 086-9577058
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซรายอ นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์ 08-9738-2847
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซือเลาะ นายประเวศ ฟุ้งเฟื่อง 09-8694545
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอเฮะ นางสาวสุรีนา มะดีเย๊าะ 0-7353-8729
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาฮง นายรอมลี เตาะซาตู 07-2952701
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดือแย นางสุไรยา สะแปอิง 086-2996122
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดือแยหะยี นายฮานาปี แวมิง 0-9293-5006
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดุซงยอ นายมะหะมะ มะดีเยาะ 0-7358-9064
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูกู นายมนัส ดาโอะ 073-599399
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นตาล นายมาหะมัดสาปารี หะยีมะเซ็ง 08-1098-2485
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ นายนิพนธ์ ชินไชยชนะ 0862964076
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง นายบุญยัง เวียงนาค 089-7359267
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอแล นายสะมะแอ มะยูโซ๊ะ 0817486633
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอหลัง นายฉัตรชัย จันทรเดช 081-9573548
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอหลัง นางอัญญาณี รองสวัสดิ์ 08-9294-5675
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอออ นางดวงแข รัตนกาญจน์ 0816907704
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะมะยูง นางดารณี นิโซ๊ะ 08-56281020
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละ นางสาวภรณี ทัฬหะวาสน์ 095989098
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง นางรัญชนา รัตนะ 0-4067-9834
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ นายวันหะซัน แซแน 08-28244248
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ นายโกวิทย์ ยอดราช 0-8796-71044
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ นายอนันต์ ยูโซะ 058965352
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง นายอรัญ มะแซ 086-291-3288
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยง นายอัตตา ดอเลาะ 0862841063
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ นายศุภวัฒน์ รัตนนิยม 08-9974-2388
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโงะ นางอุทัยวรรณ สัจบุตร 086-292-6534
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ นายสิทธิ ตรงนิตย์ 081-957-5304
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ นายบัณฑิต สติรักษ์ 081-0921001
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาบา นางเพ็ญศรี วิจิตรโสภา 0-7364-2339
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตามุง นายอะห์หมัดซานาดี แวอารง 08-1096-9180
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตายา นายอับดุลพาต๊ะ หะมิ 0899761398
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง 087-2891200
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตือกอ นางยามีละ สาและ 08-18989881
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตือมายู นางสาวมารีนี สาเมาะ 0817607233
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 นายสุระพงศ์ วัชรกุล 0-7363-0093
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง นายฮาเซ็ม สีระโก 081-9574942
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ นายธีรวรรณ นวลจันทร 0898707316
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ นายหมัดยะมี บิลแหละ 081-9699643
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายขาว นางพินิตย์ ชูสุวรรณ 01-9570520
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทอน นายวิช้ย อสิเศวตกุล 073 565189
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำเนียบ นายมะรีเป็ง ลีฆะ 0898783988
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคา นายกัมพล พจน์เพริศ 087 2929849
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง นายเนื่อง น้อยเอียด 08-1957-0054
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ นายเจะมะ แซมเซ็ง 089-2959453
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นายซุลกีฟลีย์ ปูเตะ 095968919
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดา นางลาตีป๊ะ ปักษิณศิริ 073-571915
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโอน นางลลิต วงศ์ชนะ 08-7968-3415
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน นางสาวรอมือละ 0872965018
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำวน นายอิสมาแอ อีแต 08-92969091
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำใส นายเกื้อพงษ์ ชัยสงคราม 089-870-6180
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำหอม นายธีรศักดิ์ ไพสิฐศิริกุล 0-810932319หรือ0-848546050
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิบง นายวิลาศ เพชรพรหม 0-7356-7142
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ 080 - 7103770
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบระเอ็ง นางสาวซารุนี เถาะ 08-1609-9454
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ นายอับดุลมาเละ นิยาแม 06-2896685
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบละแต นายนายสัมฤทธิ์ อาแว 0-89298-911-0
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบลูกา 1นางมยุรา พหุกรณีย์ 0-7289-6423
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบลูการฮีเล นางศุภาภรณ์ แซ่ตั้ง 0997365341
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ นายเจตพงศ์ หาดเนิน 081-8985764
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบอเกาะ นายไพโรจน์ หมีนหวัง 0801377972
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบองอ
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง นายบัญญัติ แทนหนู 019571318
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากง นางสาวพเยาว์ นวลจันทร์ 07-2871315
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางขุด นายสันทัด รังเสาร์ 084-968-3796
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางขุนทอง นายศรีสิทธิ์ สุขใส 08-7288-9332
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางมะนาว นางอำพัน ขานโบราณ 08-1199-9402
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโง นางสุจินต์ ทองคำ 0-892-977-539
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโง นางสาวรุซมีณี กาเซ็ง 0818966140
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงกือเต นายมูฮัยมิน บือราเฮ็ง 08-9977-0332
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ นายชม รัดไว้ 0810928814
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง นายดนัย เส้งสีแดง 081-9570032
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงปะแต นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ 073591820
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ นายนูวาวิทย์ยูโซะ 073570383
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงมาแย นายศักดา กัลยากาญจน์ 086-9695927
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงระนะ นางอาสือเมาะห์ หะยีดอเลาะ 07-3569073
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงสะโต
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ นางสาวปารีดะ ดือเล๊าะ 08-6959-3997
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาตง นางสาววิณา สามัญ 087-2886436
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ นายอุสมาน สะมะแอ 0819574968
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 นายนิอัมราน แวหะมะ 086-9550887
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง นายทำนุ อาแวกะจิ 089-294-5180
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ นายนววีร์ อภิมานรักษ์ 0-1609-8969
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ นายจิรวัฒน์อาแว 0 7359 9394
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ นางสาวมนูญ ช่อไกร 073-675355
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือแนนากอ
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือแนปีแย นายเหม ยูนุ 0-1898-9453
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือราแง นายนภาวรรณ ดอเลาะ 0895959615
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ นางณัฐญา พุฒสกุล 0810939711
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือเระ นายเหม ยูนุ 0818989453
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือแรง นายอุสมาน มานะ 0807099100
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ นายบลยา ไหรเจริญ 07-2888269 ,01-8944742
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูกิต นายรอมือลี บอเถาะ 084-3986415
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช 0862996005
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ นายกูอำรันต์ ต่วนเพ็ง 081-7668820
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเกะตา นายอรุณ เบญญคุปต์ 0-7358-6120
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 นายธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา 0847499145
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเกะบากง นายต่วนสตอพา ซือนิ 0819592834
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต นายรำรี สะมารา 0819635144
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะสูดอ นางสาวรัมละห์ หะแว 084- 8556023
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลักปลา นางรูสะนานิง เทพลักษณ์ 0-7353-2161
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลักปลา นายมานบ เสาร์เพชร 0848583293
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอเนาะ นางสาวดวงใจ แดงน้อย 08-62928862
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะดะดอ นางสาววิชชุดา ดำกระเด็น 0894662025
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะลุกา นายประสานต์ พรหมฉ่ำ 083-397-4740
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ นายวิรชาติ เล๊าะยีตา 0898792363
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ นายมุขตาร์ มิง 0828259618
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ นายมะ สาแลแม 0-7356-3011, 0-1099-3857
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะลุรู นายจิรเดช กลิ่นขจร 081- 963-1011
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาเซ นายมูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู 0898771642
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาดังยอ นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน 093-7851578
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ นางรัตติกาล น้อยเอียด 0819570939
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไผ่ อ.ศรีสาคร นายอับดุลรอมัน เดะแอ 0818985022
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปารี นายสมศักดิ์ บัวหอม 073543523
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ นายเสรีพงษ์ คงสา 086-2853694
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาหนัน นายอาณัติ ยีมะยี 019592023
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ นายหัสดิน เจ๊ะมะ 081-9575810
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูตะ นางกาญจนา อารีหะหมัด 0817980157
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ นายรอยี เต๊ะตานี 081-898-1527
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูยู นายชัยศักดิ์ บุญคง 08-9879-5405
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ นายสมาน มามะ 0850814496
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นางอัจฉราภรณ์ รัตนมณี 086-2870911
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปล นางสาวนงนุช กั้งยอด 0849676790
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง นางมารีนา บือแน 084-748-1193
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ นางรัตนาพร รัตนบุญ 0-7359-9086
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโผลง นางขนิษฐา นนธิ 0895955345
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ นางธัญวรัตม์ ยามาแล 08-9976-8836
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรวัน นายทินกร ชาแท่น 083-656-2561
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเขาทอง นายนัฐวุฒิ เมืองจีน 073-551625
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี นางสาวปัทมา เพชรพรหม 087-9683459
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง นางสาวปัทมาวาตี มะโระ 086-2954211
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะยูง นางสุทัศนะ เจ๊ะมะ 08-92962828
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะรือโบตก นางวรารัตน์ สุจริต 08-6296-9306
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นางสาวกูรอฮานี ต่วนเดร์ 073544607
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมือบา นายวิชัย พรหมภักดี 0862951033
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมือและห์ นางสาวเตื้อง อักษรวงศ์ 082-2632985
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมูโนะ นายวรชัย ปานนิตยพงศ์ 089-976-5512
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ดง นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา 089-8787267
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแมะแซ นางสาวสุชาดา บือซา 079694651
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้แก่น นางแวซีเราะห์ สามะ 0810855986
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ฝาด นางสาวนูรฮัสนีญา นิกาเร็ง 086-491-6771
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะบะ นางวลัยพร นิ่มเชื้อ 0-8485-34769
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะลุตง นายอุสมาน สาและ 08 1957 5604
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะหอ นายบดินทร์ หะยีปะจู 081-9904642
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะออ นางนอรีซัม ดอเล๊าะ 086-4802148
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยานิง นายซอแล๊ะ โต๊ะเซ็ง 073-544601
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาบี นางชุลีกร เงินแก้ว 09-2991535
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยารอ นายเชาวลี เล๊าะยีตา 081-9575630
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ นางสาวนารีมัน ลาเต๊ะ 06-2960952
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ นางสาวนารีมัน ลาเต๊ะ 06-2960952
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยี่งอ นายรอมือลี ซอตีเมาะ 0892949822
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยือลอ นายเชาวลี เล๊าะยีตา 01-9575630
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยือลาแป นายบลยา ไหรเจริญ -
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแยะ นายการีม โตะเฮ็ง 0899771714
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่วมใจ นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์ 08-4397-4884
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรามา 1.นางสาวโสภาเพ็ญ แซ่กี่ 08-6959-7078
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านริแง นายอาลี แวอารง 08-1898-7143
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรือเปาะ นายมุตตา มาหะมะ 0-7358-9269
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรือเสาะ นายธนิต วงษ์น้อย 0895991653
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่พญา นางอัจฉราพร มณีแสง 08-10942133
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหาน นางมยุรี กสิวุฒิ 048589678
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหาน นางทิพยา บุญให้ 0895960123
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละหาร นายอับดุลรอเปอ สะอุดี 0-1276-3742
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาเมาะ นางสาวสิริกุล เจะดอเลาะ 073511853
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล นายมะแอ อิมำกะจิ 0860677592
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาไม นางดารูณี วรรณาการ 086-9642428 , 084-7484746, 073-583579
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาแล นางรุจณีย์ สุระคำแหง 0-7353-8526,08-1897-6335
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาโละ นางแวซาร์ลีฮา นิเด 0-4858-7598
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาเวง หาแซดีปาตี 081-3687421
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ นางศรินยา ทวีลาศ 08-4196-1539
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา นางมาร์ฮามะห์ มูหะมะเย็ง 0879698808
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ นายนิอับดุลเล๊าะ หะยีแวสามะ 081-9575966
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย นางสาวจารุวรรณ สุระสิงห์ 08-9876-3615
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู นางสมร พฤกษศรี 073-539306
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู นายยาการียา เจะโนะ 0813887968
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบายะ นายมะนาเซร์ แมแล 086-2859779
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปาเระ นายอิสเหาะ สามะแต 0819635495
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบะปูโละ นางดาเรศ ปิยัรัตน์ 0-7357-1380
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ น.ส.นูแรฮัน ดะแซ 081-4798961
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี 08-4747-4142
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแว้ง นายอวิรุทธ์ ยาเซ็ง 08-99742059
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีพงัน นางจารีย์ พุฒยืน 081-766-3199
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ นางอมรรัตน์ อินทร์นาค 0899766351
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ นาย ประยูร พรหมสกุล 086-966-1779
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ นางสาวอัญชนา หะยะมิน 073641136
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาอูมา นายปรีดี มาหามะ 08-95999600
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนพลู นายสมาน ยีมะยี 08-4397-4946
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะแนะ นางสะปีเยาะ ยามาเร็ง 073-551941
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะปอม นายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์ 089-8761941
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะโล นายอินดี บาตูลางิ 08-9296-3631
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะหริ่ง นางศรีสุดา เติมเศรษฐเจริญ 087-285-6624
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสากอ นายบุญชู ราชสุวรรณ 081-957-5286
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาคร
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยก นางผกาพันธ์ ชีวะกุล 084 8580378
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามัคคีวิทยา
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาเมาะ นายสมพร สุมาลี 062965105
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ นางสาวกูซัลม๊ะ อับดุลยาเล 08-0712-5234
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายะ นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี 08-4747-4142
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาวอ นายโกเมศ สุขเสงี่ยม 037-571948
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสิโป นางรูซรีนา ปาแนแจกะ 04-9982669
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ นายฮูเซ็น มิงมะซา 0-7357-0382
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นางพนิดา ชัยวิฉาน 0-7361-1127, 08-6295-4749
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู นายเสรีวาจิ 098789353
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา นางสุภาพร นวลมาก 0-734-2763
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเขา นายสิทธิยา มามะ 081-9590504
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวคลอง นางอำภา ไชยรัตน์ 0-7358-1240
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ นางเสาวณีย์ กะมูเด็ง 0840702506
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีนอ นายนพดล อดุลภักดี 081-9574985
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีโยะ นายอับดุลเลาะ แซ๊ะหน๊ะ 08-9879-1902
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแอแว นายมามัด อับดุลวาริษ 08-72895807
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไอกรอส นายบัณฑิต สาและ 0892957811
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไอบาตู นางรอฮีมะห์ สะมะแอ 085-0783465
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไอร์โซ นางสาวนูรอาซียะห์ ดอแม 0848564085
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไอร์แยง นายนิโซ๊ะ นิเยะ 08-1957-5684
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ นายวิรัตน์วัฒนเกียรติกำจร 089-8707719
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ นางสาวซูซีลาวาตี เจะยิ 073565390
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ นายชัยสิทธิ์ พัฒปรีชาวงศ์ 092970269
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮูลู นายมาโนชญ์ พันธุ์พฤกษ์วิทยา 08-4854-7994
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม 0-7351-5250
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาบำรุง นางซูฮัยลา โต๊ะมิ๊ 07-9692343
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาพัฒนา นางสาระภี อับดุลเล๊าะ 086-2975345
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ นายซาอูดี เล๊าะยีตา 01-0983102
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดุงมาตร นางสาวนูรีฮา หะยีสาและ 0869582705
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง นายนิมิต ปัตนวงศ์ 0812760254
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพลินพิศ นางสาววีซานา อับดุลเลาะ 0895955164
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นางปราณี เพชรรัตน์ 089-295-2736
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองนราธิวาส นางวันเพ็ญ พรหมเจียม 073-511223
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้า นางสาวจิตรา มาบู 073591000
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา นายอุสมาน อาบู 0810920355
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนระแงะ นายเจริญ บุญชะนะ 014794293
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรักไทย นายจรูญ แสงประสิทธิ์ 087-2957685
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 นางสุดา หะยีตอเละ 073599408
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน นายนันทะ ศรีเจริญโชติ 081-9635171
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 นายโชติพันธุ์ ชุมทอง 05-8956465
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประสงค์ นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม 0862881504
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชพัฒนา นายนายมะลาเซ็น อาสัน 0848590852
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชภักดี นายอาร์มิน เจ๊ะหลง 081-738-3514
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ นายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู 0-9869-2796
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกำแพง นายวัฒนา สูจิวัฒนารัตน์ 0819570338
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม นางสาวซูลีตา สามะ 089-4631468
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะสวาด นางสาวพัชราภรณ์คันธิก 073-641110
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโก นางพรทิพย์ ทองบุญเรือง 080-7142233
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง นางพนอจิต วัขราทักษิณ 0-7358-855, 081-798-3844
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกมะม่วง นายวรวัฒน์ จันทร์คง 086-293-1369
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) นายคำรณไชยรัตน์ 089-4645525
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) นายสุรพงษ์ ยุตบุษย์จารุ์ 089-2941376
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตันติการาม
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรายขาว นายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ 0862862008
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ นางธรรศญา พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 0819599498
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมชลธารา นายนายชุติพงศ์ สุกป่าน 073-653114
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา นางปราณี หล่ายหมู่ 088-394-4119
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ นางสุรีย์พร ศูนย์คล้าย 0848536035
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระพุทธ นางสุภาภรณ์ รักเถาว์ 0878377967
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร่อน นายอรุณ โกศัยพัฒน์ 0842681232
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นางนฤมล วีระโสภณ 0-73571-674
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำภู นายสมชาย สุวรรณราช 0898765383
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ นายวันชัย กรดแก้ว 0898770483
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม นายนิทัศน์ อนุศาสนบุตร 06-9635308
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีวารินทร์ นางสาวอุษณีย์ ทองนุ่น 073-572035
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ 0-7358-9009
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างวัฒนา นางสาวมัญจนา หมู่เก็ม 086-2939763
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุคิริน นายประหยัด พลานุพัฒน์ 0-7365-6065
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุคิรินวิทยา นายพิชัย วาสนารักษ์ 0-7365-6079
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุไหงโก-ลก นายสัมพันธ์ นิบือซา 0-7361-1053
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส นางจรินทร์ รัตนสมบูรณ์ 073511166
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอิสลามบำรุง นางสาวสุวรรณี คงชูดวง 0887884487
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไอยรานุสรณ์ นายอรุณ โกศัยพัฒน์ 09-2934117
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ ศรีนิล 0-7351-3515
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางณิชกมล คุ้มครอง 083-5120749
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 น.ส.กฤษณา นิลกระวัตร์ 093-7241751 , 0-7353-0790
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 น.ส.นงลักษณ์ หวังสุข 073-672182
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) นายกฤษฎา นิลน้ำ 087-3940507
500 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นางสาวซูนีตา บือซา 086-7476719
501 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นางสาวกนกวรรณ รัตนสมบูรณ์ 0-7354-1765, 082-7291235
502 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ส.ต.ต.ทนงชัย พรหมชาติ 0873998986
503 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.446 พ.ต.ต.อัสรี ต่วนเพ็ง 073-584106
504 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.447 พ.ต.ท.อำนวย ชูสงค์ 073-653044
505 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย อารักขา (กอ.ปภ.99 ตชด.) -- -
506 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ร.ต.อ.หญิงจิรานุช นุ่นเหลือ 0 7361 1231
507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ร.ต.อ.อดุลย์ มุทานิ 0-7351-7926
508 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส ร.ต.ท.รัฐวิทย์ วันเพ็ญศรี 0-7351-1612
509 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานฯ ร.ต.ต.มูลฮาน มะแม 084-8584997
510 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตืองอ ร.ต.ท.พงศ์ธร แก้วศรีพุฒ 086-2997130
511 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านละโอ ร.ต.ต.สมหมาย รักษ์เอียด 089-2960358
512 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลีนานนท์ ร.ต.ต.อาทิตย์ อินทร์ชัย 081-8969858
513 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านไอร์บือแต ร.ต.ต.น้อย อ่อนนวล 081-2898817
514 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกเคียน จ.นราธิวาส ส.ต.อ.ทรงอำนาจ โพธิชัย 0-7356-5100 ,
515 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจะแนะ จ.นราธิวาส พ.ต.อ.ปัตตะ มะดาวา 0-7354-3508
516 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พ.ต.อ.ประวิตร ช่อเส้ง 0-7354-4053
517 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตันหยง จ.นราธิวาส พ.ต.อ.วีรยุทธ ตาสีพันธุ์ 08-6492-0316
518 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส ด.ต.สมชาย เฉิดฉิ้ม 081-9639566,073-581190
519 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบาเจาะ ร.ต.ท.ไพรัช ศิริเสถียร 0-7359-9286
520 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส จ.ส.ต.ธนาณุรักษ์ สะอะ 089-4646572
521 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส ส.ต.ท.วัชรกรณ์ หิตะวัน 09-3578-1518
522 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรมูโนะ จ.นราธิวาส ส.ต.อ.ธรรมนูญ คุณาเทพ 073621028
523 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส พ.ต.ท.เอกราช กิจเวช 0-7351-4276
524 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรยี่งอ จ.นราธิวาส ส.ต.ต.ฐิติ แก้วยอด 073-591098
525 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรระแงะ จ.นราธิวาส ด.ต.วิมล ศรีเอียด 0-7367-1967, 089- 7361093
526 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ จ.นราธิวาส จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ สมมุติ 073-571001
527 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแว้ง จ.นราธิวาส ส.ต.อ.สถาพร ธนาภรณ์ 0892962673
528 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร จว.นราธิวาส พ.ต.อ.สุธน สุขวิเศษ 089-8761557
529 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสากอ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ทองด้วง 08-1766-8625
530 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสุคิริน ส.ต.ท.ภัทรพล รามช่วย 089-6581309
531 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร.ต.ท.ประพัฒน์ หวั่นเซ่ง 073611544, 073612846
532 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ด.ต.บุญเลิศ วุฒิงาม 0-7365-1161
533 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.นราธิวาส นางกมลวรรณ ทวีชาติ 0 7353 2333-6 ต่อ 103,104
534 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์ 0-7353-2162
535 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นางพัชรินทร์ หะเล็ง 0-7353-2744 - 5
536 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส นางพูนสิน เกษอารี 0-7364-2651
537 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ ร.ต.พิสิฐ พิทักษ์บุตร 0-7364-2623
538 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส น.ส.นูรฮายาตี สะลีละ 0- 7353 - 2105-6
539 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส นางสาวกนกพร หมันเส็น 0-7351-1098
540 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรีประจวบ แก้วไกร 0-7364-2637
541 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์ 0 7353 2103
542 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นางสาวรัชฎาภรณ์ ช่วยสุข 0-7351-2833
543 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์ 0890657579
544 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส นางสาวมัรดียะห์ โดฮาร์ 0-7351-1807
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บาโงสะโต นายอาลาวี สนิ 073-530849
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านปิเหล็ง นายดานิช ดิงปาเนาะ 0-7355-1734
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพสต.บ้านมือและห์ นางนูรีดา เจ๊ะย๊ะ 0898707583
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจะแนะ นายอีซา หะยีเจ๊ะหะ 0-7354-3569
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาะไอร้อง นางอามีเน๊าะ ลือบาฮางุ 073-544073
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตากใบ นางนิจจารีย์ เอียดนุสรณ์ 073-581200
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายวิทยา รัตนะ 0-1898-1280, 0-7351-1382 ต่อ 8004
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบาเจาะ นายพูนศักดิ์ รัตนกรัณฑ์ 073-599085
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระแงะ นางรสมาลิน คชเดช 0-7367-1287 ต่อ 102
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรือเสาะ นายมานะ กรูตามา 073-571191
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแว้ง นายไพโรจน์ อสิเศวตกุล 06-9632496
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสาคร นางสุวรรณ สุวรรณ์ 0-7356-1034 ต่อ 133
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 นายอดุลย์ อาแวกือจิ 08-8388-4259
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบาโงกือเต๊ะ นางสาวมูนีเราะ มะซู 089-2943321
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพร่อน นางสมจิต กล้าหาญ 0862984759
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกรือซอ นายอัศรันด์ วานิ 0-8997-4102-6
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไผ่ นางฮาบีบาห์ ยะโก๊ะ 073 643 566
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุไหงปาดี นายสม แสงแก้ว 073653094
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านแม่ดง) นายอมรี มะดาโอะ 098788739
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิม นางศิริวรรณ ทองบัว 087-8370901
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสะตอ นางสาวฮาซามา ซูเด็ง 0890931687
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขุนทอง นางสาวอุไร เพ็ชรนิล 0817482244
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบาตง นายอาซัน สะมะแอ 086-2886544
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเรียง นายซาพี ดือราแม 0892949086
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาใหม่ นายอัสมาวี สือนิกลิง 086-2974612
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บลูกาฮีเล นายนพดล คงสาม 089-0463530
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บองอ นางรอฮาโย หะยีหมัด 073-539017
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกยาง นางวิภาวรรณ ศรีสังข์ 084-9632988
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซีโป นายรักษพล ก้องประเสริฐ 0843968020
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตายา นายภิโรสันต์ สามะ 0856409651
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโอน นางสาวรอยฮัน ยูโซะ 0878999182
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยือราแป นายอดุลราซัก ดือราแม 087-2881757
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาไม นายมะรอซา กูโน 073-539018
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะโล นายนิอาซิ นิจินิการี 073- 567078
579 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูยิ นายมะเซ็ง สะมาแอ 081-0953277
580 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สว.นอก นส.อภิรดี ศรีสุวรรณ์ 093-6088912
581 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลูบี นายอับดุลลอมัน พลี ๐๘๗ ๙๖๘๖๒๐๕
582 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเยาะมาตี นางสุทธิมา โตะหะ 087-2860347
583 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาวะ นางสาวนาซีป๊ะ ญาติมณี 0883884596
584 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลกาหนั๊วะ นายซอและ มะเย็ง 081-6090784
585 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอเบาะ นายอุสมัน กาเซ็ง 073-530910
586 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุฬาภรณ์พัฒนา 12 นายมาฮาดี หะเดวา 085-6291129
587 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไอปาโจ นางสุภร กรุงไกรจักร์ 073551638
588 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ นางฮาสเม๊าะ อามิง 073589063 , 073589483
589 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะ นายอยุทธ มือเส๊าะ 080-5484633
590 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง นางไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์ 073-644095
591 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง นางละออ สุกป่าน 0898762904
592 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานาค นางละมัย ยูโซะ ๐๙๔๐๔๙๒๓๘๔
593 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี นางโนรีฮา เจ๊ะมะ 0862965361
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี นางสาวซารีนา แวเจะ 0-7356-1400
595 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาลอซีรา นายอัสมาน แลเมาะ 073646564
596 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาแย-กาเต๊าะ นายอนุ พันธ์โภชน์ -
597 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูบู นางสาวสาวิตรี แซ่คู่ 0801392344
598 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูมุง นายเชาวลิต ภู่ทับทิม 0862900554
599 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอแระ นายอาหามะ เจ๊ะโซะ 0828240510
600 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงู นางจันทร์แจ่ม อินอุ้ย 073538080
601 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา นางดาราวัลย์ บั้นบูรณ์ 073538033
602 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขา นายอาหมัดซายดี มิงซู 084-9649070
603 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซือเลาะ นางสาวแวตอฮีเราะห์ แวเลาะ 0852312760
604 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง นางสาวสาลิกา หมื่นชล 08-7286-8266
605 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตามุง นางเพาซีย๊ะ วาหะ 084-9639838
606 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำเสา นายอามิง เจ๊ะปอ 0862846678
607 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตืองอ นายวชิระ สาแม 07-2932010
608 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก นางปพิชญา ปัทมินทร์ 073-551645
609 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือเระ นางเสาวนีย์ ปาวัล 081-0980744
610 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูกิ๊ตจือแร นายสุภรณ์ ระวีวรรณ 0898766293
611 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ นางสาวแวฆูลียะห์ แวอาแซ 084-3983307
612 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังปันยัง นางยามีนา มะแด 080-0370598
613 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะหอ นางเจ๊ะรอหม๊ะ มูซอ 084-8624701
614 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาเวง นางนูรฮายาตี สังวาลเพ็ชร 084-9667750
615 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นางสาวณัฐยา เมฆรัตน์ 0856409366
616 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์ซือเร๊ะ นางสาวนูรไซดะห์ สามะอาลี 0936698779
617 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์แยง นายอิสมะแอ ตาเละ 01-6928272
618 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอสะเตีย นางมาเรียม อาแวบือซา 0-73645-44-2
619 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเระเหนือ นายอับดุลรอซัก สะมะแอ 086-2841720
620 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต นายคณาวิทย์ เจะซู 073645495
621 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ นายวิทยา ไชยลาภ 089-5965830
622 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส นางสาวสาลินี จงเจตดี 0-7364-6563
623 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผดุงมาตร นายยาห์ยา อะยูยา ที่ทำงาน 073551726 มือถือ 0818963274
624 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเขาทอง นายจีระวัฒน์ แซ่ว่อง 08-7837-0517
625 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง 0-7356-9084
626 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบออก นางผจงพร ทองเชื้อ 0-73544-604
627 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ นางอะไอเซาะ สิดิ 073-621166
628 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฝาด นางแวมีเนาะ มะรือสะ 073647543
629 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยี่งอ นางอุไร พจน์เพริศ 0892945749
630 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเกล้าพยาบาล 1นายณัฐภณ เดชพงษ์โชติ 0862982939
631 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มไทร นายนายเจ๊ะรอสลี ดาโอ๊ะ 0872886121
632 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ นางกาญจนา ดอรอเฮง 0-7353-8875
633 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร นางสุณิสา ซูมา 0887907856
634 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ นางมาสือเต๊าะ บือราเฮง 081-9696423
635 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา นายซอลาฮุดเด่น หะยีหะมิ 073-530912 - 0828205800
636 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะสาวอ นางประจิกศักดิ์ เพชรช่วย 086-4808341
637 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูโบะบายะ นูรีหย๊ะอาแว 086-4813126
638 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ นางจีรนันท์ อังคารวัลย์ 0812766537
639 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวอ นายสมหมาย สุกแสงทอง 0810936397
640 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไอยามู นางแฉล้ม เพ็ชรนิล 0890093442
641 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปีแนมูดอ นายอาแว หะยี 0-7364-5256
642 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุคิริน นายตฤณ ชินพงศ์ 0-7365-6178
643 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายสุวิชญ์ จิตติ 0-7361-5161-5 ต่อ 1496,1497
644 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุไหงปาดี นายพีระเดช มะโนภักดิ์ 073651169-101
645 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยบรมราชชนนี นราธิวาส
646 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกะลุวอ สมาแอศิริวัลลภ 0-73640245
647 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกะลุวอเหนือ ธเนศพรหมแก้ว 0-7354-2036
648 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกาลิซา นางสาวปริศนา มณีรัศยากร 073-583646
649 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยควนกาแม นางพัลลภา ลายแก้ว 099752153
650 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกเคียน นางจิรภา พูลเทพ 073-565188
651 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโคกศิลา อดิศักดิ์มะประสิทธิ์ 0-7353-8326
652 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตอแล นางเจ๊ะแอเส๊าะ ยูมูดิง 073538734
653 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะโละแน๊ง วิไลวรรณแสงชูด 0-7364-3167
654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเกาะสะท้อน (รพ.สต.เกาะสะท้อน) นาย อร่าม อามีเราะ 0807062189
655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปูโยะ นายบำรุง หนูฮินทร์ 073-538752
656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโละจูด นางจินตนา เลาะนะ 0-7358-6082
657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทดลอง1 นายสุทัศน์ พิเศษ 09-2525485
658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนูโร๊ะ นางนุชนาถ สะมะแอ 073538713
659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางขุด นางจิราภรณ์ เจ๊ะอาแซ 062875264
660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางปอ นูรียะดือราซอ 0-73643-042
661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกรือซอ นายอัศรันด์ วานิ 0-7353-8702
662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนกาแม นางพัลลภา ลายแก้ว 0-7358-4085
663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเจ๊ะเก นางวนิดา สนิ 0-7358-3535
664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตอแล นางเจ๊ะแอเส๊าะ ยูมูดิง 0-7353-8734
665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตะเหลี่ยง (รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง) นางน้ำฝน พรหมน้อย 086-2992935
666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตำเสา นายอามิง เจ๊ะปอ 0-7353-8709
667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทรายขาว (รพ.สต.บ้านทรายขาว) วิโรจ ชาญแท้ 0878822014
668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนูโร๊ะ นายอายิ หะมาดุลลาห์ 0-7353-8713
669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางขุด นางจิราภรณ์ เจ๊ะอาแซ 0-7353-8708
670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแม่ดง นายอมรี มะดาโอะ 0-7353-8714
671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไม้ฝาด นางแวมีเนาะ มะรือสะ 073 - 538727
672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านยะหอ นางเจ๊ะรอหม๊ะ มูซอ 0-7365-9646
673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสามแยก นางนารีมาน สติรักษ์ 073 - 538703
674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบือราเป๊ะ พิรัชตั้งผดุงวงศ์ 073-541056
675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมะนังตายอ ชนากาญจน์ดาโอะ 0-7354-3093
676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลำภู อาดือนันดอเลาะ 073542542
677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโล๊ะจูด นางจินตนา เลาะนะ 084-855-9443
678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสะปอม ถวิลแสงแก้ว 0-7353-8408
679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสามแยก นางนารีมาน สติรักษ์ 073538703
680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสุไหงบาลา สุธิมารักษาวงษ์ 0-7354-2567
681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางมณีวรรณ มะมิง 073-532058-60 ต่อ 202
682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะแนะ นายสารอวี เปาะอาเดะ 089 5976041
683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง นางสาววนิดา มีจันทร์ 073-544082,089-9789941
684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ นายสัมพันธ์ ศิริพงษ์ 073 - 581322
685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบาเจาะ นายมะซอและห์ สาและ 086-6954128 ,081-8975606
686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส นางสาวซาฟีน๊ะ ดอเลาะ 087-2907711
687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยี่งอ นางอามานี เจ๊ะเลาะ 086-2976785
688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ นางศรีเพ็ญจา ปุ่มอารี 073- 671309
689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ นางอาธีรญา หะไร 0-7357-1128
690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแว้ง นางอัษณีดา จะมาจี 073-659138
691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร นางรุจิเรข หนูรัตน์ 0-7356-1078
692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุคิริน นายเจ๊ะรอสลี ดาโอ๊ะ 073-709792 มือถือ 0872886121
693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก นายบำรุง หนูอินทร์ 073-611358
694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี นายปรีชา เมฆรัตน์ 073651164 /0892958352
695 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส นางสาวจรรจิรา นวลจันทร์ 0-7353-2026
696 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส นายกิจจา จันทสิโร 037 542-683
697 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว 0 7354 2683
698 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนราธิวาส สุชินาอสิเศวตกุล 0626040278
699 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นางธนกาญจน์ ปัญญาเถิง 0 7351 5067
700 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส นายซูฮัรดีอาแวปูเต๊ะ 073-642624
701 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นายสัจจา บูรพาพัฒนกุล 0-7353-2034
702 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส นายอนันต์ อิษฏ์มรรษ 0-7353-2032
703 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นางอาภาพร บุญแก้ว 0-7354-2038
704 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นไทร นายมูอำมัดอาลี มิสุแท 073563170
705 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตันหยงมัส ณัฐภัทรจิตนะมงคล 0841959591
706 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบาเจาะ
707 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา นางมณฑา เก้าซ้วน 073-586111
708 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะลุรู นางอาซีซ๊ะ ปานคง 073-651713
709 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปาเสมัส นางสาวธมล มงคลศิลป์ 0-7364-6542
710 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะรือโบตก นายอานัน สีระโก 0-7356-9074
711 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยี่งอ นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร 073-591165
712 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลรือเสาะ นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ 0-7357-1433
713 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแว้ง นายมุกริม สามะ 0-7365-9100
714 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสาคร นายอาสมี มะอาลี 089-8777872
715 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุคิริน น.สผกาวดี จันทร์ทอง 089 9637564
716 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองตากใบ นายบุสรอ เจ๊ะแซ 0-7364-2331 ต่อ 135
717 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองนราธิวาส นางภชมล มณีมาตย์ 0-7351-1048 ต่อ 104
718 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสาวยีรา สนิบากอ 073-612394
719 หน่วยงานท้องถิ่น นราธิวาส
720 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอบาตู
721 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล นายการียา มะลี 0-7353-0581
722 หน่วยงานท้องถิ่น ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโผลง
723 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ นายฟัรดูร์ ลอดิง 0898698989
724 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา นายอามัน อูมา 073583509
725 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ นางสาวปวีณา ใจสมุทร 073-656173
726 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ส.ต.ต.หารง ดุเม๊าะ 073-541101
727 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม นางสาวกาสือเร๊าะสบูดิง 073530742
728 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง นางสาวนิดา สาฮีบาตู 073-644076
729 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ นางสาวสุไรนิง เจะมะ 073-530840
730 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ นางสาวมัยยานี เหล็มแดง 073-643164
731 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง นายสุกรี ฮูลูสาและ 084-7494789
732 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก นางสุชิรา เจ๊ะดือราแม 089-5973881
733 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ นางสาวซูไวบ๊ะ ปูเตะ 084-7483827
734 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นางศรินยา มามะ 073-530-967
735 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู นางสุเพียงพร เพชรทอง 081-2766560
736 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ นายอับดุลวาหะ ดุลยพินิจ 0986703227
737 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน นางสาวลักขณา หวังสุข 073-709715
738 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘ ๔๗๕๐ ๕๑๓๘
739 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. นราธิวาส นางสุทิมาศ จิตต์มั่น 089-6588772
740 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กะลุวอ นายหรูน เพ็งโอ 073538498
741 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาเยาะมาตี นายอดุลย์ มะหะมะ 073-630875
742 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาวะ นางสาวอาบีบะ สาแม 0-7364-5055
743 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาหลง นางสาวกอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ 095-438-8596
744 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะสะท้อน นางอรทัย รังเสาร์ 0883362621
745 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสะตอ
746 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฆอเลาะ นายชรินทร์ พูลเพิ่ม 0-7365-9450
747 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โฆษิต นายกรวิทย์ พรหมพูล 08-9737-0452
748 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จวบ นางอารีนา อัศวนุรักษ์ 087-9241682
749 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จอเบาะ นางสาวเกศราวรรณ โยธาบริบาล 086-2339630
750 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จะแนะ นายเพาซี หะมะ 073-543521
751 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เจ๊ะเห
752 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช้างเผือก นายอนันต์ เย๊ะ 0-8959-5583-1
753 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชิงคีรี นางสาวนูรีดา ดะอุแม 084-7476697
754 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ซากอ นางนิสูรียานี หะยีเจ๊ะแว 073-561196
755 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดุซงญอ น.ส.สูนีดา หะยีเลาะแม 073530545
756 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะปอเยาะ นายอัสมี มะยูโซ๊ะ 073-640030
757 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตันหยงมัส นายอรุณ เด่นดารา 0-7353-0847
758 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โต๊ะเด็ง นายสุรเชษฐ ลือแมะ 0-7353-0581
759 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นานาค นางสาวกัลยกฤต จันทร์เดิม 073538068/0869556056
760 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางขุนทอง นายชัยพจน์ ขานโบ 073-530883
761 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาเจาะ นางนาอีมาห์ กาเจ 08 - 4067 -7804
762 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาเระใต้ นายฟักรุลรอซี สาและ 080-7060908
763 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาเระเหนือ นายดุลมาหนะ ตาเละ 0862957686
764 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บูกิต นางสลามา ยีเฮ็ง 089-8764877
765 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะลุกาสาเมาะ นายจิรวัฒน์ ดำรงกูล 084-9659494
766 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะลุรู นางสาวโสภา สาอะ 0876332850
767 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปูโยะ นางสาววารดา เจ๊ะแว 0980162614
768 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ผดุงมาตร นายเสรี เซะ 073709738
769 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พร่อน นางสุปราณี จันทร์น้อย 0828212312
770 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ภูเขาทอง นางสาวลัดดาวัลย์ สงเหมือน 0989398578
771 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะนังตายอ นางสุเพียงพร เพชรทอง 081-2766560
772 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะรือโบตก นางสุนิดา สะมะแอ 073567028
773 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มาโมง นางเบญจมาศ ชูช่วย 0 87 0512376
774 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มูโนะ นางสาว สุดสาย แดงดี 081-9570408
775 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ดง นายมานิด ศรีสุวรรณ์ 073659332
776 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่มไทร นายไพดี มะสาแม 073 709746
777 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ริโก๋ นายนุรดิน กีลีมอ 0-7353-8876
778 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รือเสาะ นางมธุรส อาหะมะ 073554112
779 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รือเสาะออก นางสาวซารูวาตี เจ๊ะสนิ 073571711
780 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เรียง นางสาวฟาตีเมาะห์ มะดีเย๊าะ 073-530-960
781 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลาโละ นางสาวนัสรินทร์ เจ๊ะสนิ 0-7357-8017
782 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุโบะบายะ นายอัสมูนิง ยาสาแล 08-2261-1228
783 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุโบะบือซา นายนนท์ จันทร์บุญรอด 073-709750
784 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลุโบะสาวอ นายยาการียา กือเด็ง 085-6741671
785 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แว้ง น.ส.สุรางคนา วิมุตเกษม 0-7365-9393
786 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีบรรพต นายซอดีกี เจ๊ะอาบ๊ะ 073-709770
787 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสาคร ว่าที่ ร.ต.ชูสิทธิ์ จันแดง 0860795211
788 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศาลาใหม่ นาย ไพซอล เบ็ญยูโซฟ 0872940995
789 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สากอ นายสุเทพ จันทรวิศรุต 0899799860
790 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามัคคี นางนารีรัตน์ ลาเตะ 0833983830
791 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สุไหงปาดี นางสาว นราพร เสริมรัมย์ 073653055
792 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เอราวัณ นาย อุสมาน อาแซ 089-7362248
793 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ตันหยงลิมอ นางสาวพนิดา อินทมล 0-7367-0052
794 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ปาโงสะโต นางสาวสูไฮบะห์ รูเยียระ 0856720741
795 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ไพรวัน นางสาวลลิดา คงชนม์ 0-7364-1040
796 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.โล๊ะจูด นายอายุ บือราเฮง 0-7358-6033
797 องค์การสะพานปลา แผนกท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส นายรอแมดอเลาะ 0-7352-2161