รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดยะลา 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา นางสาวกาญจนา ยืนยัน 0-7321-6669 ต่อ 1
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง นางมุกดา เกศโร 0-7323-1022
3 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา นางสุภาพร แววภักดี 0-7320-3718
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา นายโกสิต จันทระ 0-7321-3016
5 กรมการจัดหางาน ด่านตรวจคนหางานเบตง นางพรเพ็ญ บัวขาว 073-211589-90
6 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา นางมัณฑนา สิงห์ทองรัตน์ 0-7336-2614
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา นางอารีวรรณ ซ้วนล่อง 073-212653
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง นางสาวเสาวลักษณ์ นันทะไสย 0-7323--8111
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง นางสาวฮาลีเมาะ ยีเลาะ 073-258095
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต นายสมบูรณ์ พรหมณี 0-7329-7028
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา นางธมลวรรณ สำราญสุข 0-7328-9426
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง น.ส.อรนิต ศรีสะอาด 073231263
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา นางอัญจนา สายทองแท้ 0-7321-2014
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา นางมัลลิกา ปานดวง 0-7329-1167
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน นายกิตติศักดิ์ อนุวรรค 0935747845
16 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดยะลา นายภาณุพงศ์ ชนะสงคราม 073-213755,073203510
17 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นางสาวพรทิพย์ ชมบุญ 0-7321-2075
18 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง นายสุริยะ โสภาพงศ์ 0818224297
19 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง นายธเรศ บาลทิพย์ 0-7323-9370
20 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ 0-7329-7056,0818224301
21 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา นางกัญญา จันทร์พิศาล 0-7328-9221
22 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง นางพิริยา ชินารมยานนท์ 0-7323-1147
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นางสาวการีมะห์ บากา 0-7321-2076
24 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา นายประสาน สกุลมณี 0-7329-1283
25 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน นางเสาวภาภรณ์ พุทธศิริ 0-7329-5222
26 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา นาง จิรา หะยีสะมะแอ 0 7327 4091
27 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา นางพรทิพย์ ดีเย๊าะ 0 7327 4488
28 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา นายอับบาส คำสิงห์ 0-73274298
29 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา นายมงคลมลิพันธ์ 081-3684961
30 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา นายบัญชา หนูประดิษฐ์ 0819090581
31 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง 2 นายประสิทธิ์ ฤทธิรงค์ 0-7348-3083
32 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานยะลา นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทพ 0-7321-3980
33 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี นายสุวรรณ์ อันตรเสน 0-7348-3381 ต่อ 104
34 กรมชลประทาน (สามเสน) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่7(ปัตตานี) นายสัมภาษณ์ ตระกูลอภิสิทธิ์ 0-7348-3386
35 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นางเช่นชนกเชาว์พัฒน์พูนผล 0-7336-1161
36 กรมทางหลวง แขวงการทางยะลา นางแกมกนก พูลภิญโญ 0-7321-2053
37 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทยะลา นายวชิระ วงศ์กระจ่าง 0-7320-3226
38 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา นางปรียารัตน์ เท่งประกิจ 0-7321-2626
39 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา นายโกมล ธนแก่น 073-289546
40 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง นายผลึก เอียดทอง 073-232018
41 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา นางสาวสุธาทิพย์ รังสิโยภาส 0-7329-1272
42 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน นางสาวธนิฏฐา คันธฬิกา 073-295095
43 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา นางจำเริญ สีบัว 0-7320-3586
44 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา นางสุนันทา ปิยะวรรณางกูร 0-7336-1257 ต่อ 105
45 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง นางเพียงตา จิมสิน 0-7323-4624-5
46 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอเบตง นางศศิธร แสงเดือน 0-7323-1164
47 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดยะลา นางกมลวรรณ เฮ่าบุญ 0-7321-2010
48 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา นายประยุทธ วิชัยดิษฐ 073-203584
49 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา นายสมพร พรหมมาดา 073-231364
50 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา) นางสาวครองทรัพย์ อินนา 073-203585
51 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา นายโกศล กิ่งแสง 0-73213-006
52 กรมประมง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดยะลา นายปรเมษฐ์ มุสิการุณ 0-7329-7042
53 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นางสาวณัฐกมล แก่นบุญ 0-7321-3971
54 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา นายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ 0916430866
55 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ยะลา นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว 0-7323-5024
56 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา นายชัชวาล วิริยะสมบัติ 0-7320-3218
57 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา นางอุไร คงกำเนิด 0-7320-3787
58 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา นางศศิริเพ็ญ บัวเพชร 073 203560
59 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินยะลา นางจรรยา มิลำเอียง 073-297025
60 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยะลา นายนิมิตร ฆังคะจิตร 073-247100
61 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา นาย อับดุล มาหามะ 073203222 ต่อ 0
62 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา นายสมพร สันทัด 0-7329-7017
63 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา นายวีระชัย แตปูซู 073-299583
64 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา นางโสภา จูวัตร์ 0-7326-1512
65 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา นางมณีรัตน์ แสงคงทอง 0-7324-0153
66 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา นางสุภาวดี ประกอบการ 0-7321-3220
67 กรมราชทัณฑ์ รจก.ยะลา นายสมนึก เพชรสีไหม 0-7321-2622 ต่อ 11
68 กรมราชทัณฑ์ รจอ.เบตง นางสาววัชรี กุลบูรณ์ 073-231313
69 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชเบตง นายธวัช โสตทิพย์ -073-231414
70 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา นายวิชิต ตรีพันธ์ 073-254451
71 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา น.ส.นารีรัตน์ หาญณรงค์ 0-7321-6667
72 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรเบตง นายชาตรี เหร่บุตร 0-7323-1194
73 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ( พืชสวน) นายวิโรจน์ สุบการี 073 201 251
74 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา นางลาวัณย์ วงษ์รวยดี 0-7321-5750
75 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา นางสาวดวงกมล ชัยสวัสดิ์ 0-7320-3764
76 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา นางวราพร แก้ววงค์จันทร์ 0-7321-2539 ต่อ 10,13
77 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา 1นางสาวรัตนา แซ่ลิ่ม 0 7336 1145
78 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา นางสาวนาฎอนงค์ งูตูล 073-212712
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา นางสาวภัทรจิตรา มานะชำนิ 0-7321-4206 ต่อ 234
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง น.ส.ภัทรจิตรา มานะชำนิ 073214206
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต น.ส.ภัทรจิตรา มานะชำนิ 073214206
82 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา น.ส.ภัทรจิตรา มานะชำนิ 073214206
83 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง น.ส.ภัทรจิตรา มานะชำนิ 073214206
84 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา น.ส.ภัทรจิตรา มานะชำนิ 073214206
85 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา น.ส.ภัทรจิตรา มานะชำนิ 073214206
86 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน น.ส.ภัทรจิตรา มานะชำนิ 073214206
87 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา นางสาวปรัศนี นาคเกลี้ยง 0-7327-4485-6
88 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นางวิภาภรณ์ เร่งเทียน 08-10938772
89 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา นายสุรยุทธ เอี่ยมสอาด 07-327-4458
90 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 พ.อ.บงการ กาญจน์มาลัย 073 - 229428
91 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
92 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว เบตง
93 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง นายเรวัต รักเกียรติเผ่า 0-7323-0451
94 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปายะหา นายสายัณห์ โสมพะยอม 0-7329-1125
95 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนบางลาง จ. ยะลา นายนิพนธ์ อรุณศรี 073-281126
96 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ยะลา
97 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองยะลา
98 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขยางค์ นายอัครพล ปรีชาวุฒินันท์ 0-7323-1208
99 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังสตา นายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง 0-7328-9080
100 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง นายวรวุฒิ ภคพงศ์พันธุ์ 0-7324-5301
101 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ยะลา
102 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา นายประทีป กาญจนจงกล 0-7321-2105
103 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลาดารุ้ลอามาน (ISB) นายแวอาแซ เลาะแม 0-7324-7140 ถึง 3
104 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะหา นายเรืองยศ สุวรรณวงศ์ 0-7329-1238
105 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารามัน นายอาทร วสุธาสวัสดิ์ 0-7329-5323
106 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส นายสมทบ ยิ้มศิริวัฒนะ 0-7321-6786
107 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจยะลา นายอนุสรณ์ สาครินทร์ 0-7322-2280
108 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตยะลา นายประพันธ์ จันทนนท์ 0-7322-8408 ถึง 9
109 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจยะลา นายวรเทพ รงค์เดชประทีป 0-7322-2279
110 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจยะลา นาย ทินกร วิฬารัตน์ 073-224458-9
111 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยะลา
112 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายะลา -ผู้จัดการสาขา (073) 223-551-5
113 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา
114 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดยะลา นายเอกพล อ่ำบุญ -
115 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายปรีชา พังสุบรรณ 086-5978849
116 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา นางอัญญานี กลางอรัญ 0-7322-2923
117 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวพาตีเมาะ จารง 073-203889
118 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา นายยุทธนา มยะกุล 0-7336-2463(08-4214-9697)
119 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ 073212899
120 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา น.ส.อุทุมพร มากมี 0-7321-6646-7
121 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเบตง นายพินิจ วัฒนคุ้ม 0-7323-2000
122 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา นายชุมพล กิติสาธร 0-7321-6605
123 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบันนังสตา นายสมศักดิ์ ตัณฑ์ศิริ 0-7328-9443
124 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองยะลา นายบุญสืบ สังข์อุบล 0-7321-2473
125 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอยะหา นายปราโมท อธิกูล 0-7329-1235
126 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอรามัน นายสุรชัย บุญวรรโณ 0-7329-5224
127 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา นายนิวัฒน์ ทองสีพราย 0-7336-1254-5
128 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา นางมานิตา หิเล 09-9758190
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารทั่วไป นายสะมะแอ มูเน๊าะ 0-9977-9470
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาบังพิทยาคม นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล 0-7325-8107
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนบางลาง นายสมชัย สุดจินดา 01-0945233
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ นายหะมะ สาและ 0-7327-0125
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 3 นางสิรินี จันทร์แจ้ง 0-7294-7278
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา นายคมศักดิ์ชื่นชม 073229271
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุรุชนพัฒนา นายธิติพันธุ์ ทิพย์ประไพ 0-7325-3498
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ นายสุเทพ หมาดแน้ง 087-2661044
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุรณ์
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ นายทวียศ วรนารถ 0 7328 4118
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา นางสาวสุมาลี สุริไพศาลสกุล 0-7328-8015
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะบิงติงงีสามัคคี นายอับดุลรอสะ สาเร๊ะ 0-9597-0596
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทรายแก้ว นายเจษฎา จินดารัตน์ 01-9905976
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 นางแน่งน้อย สิงห์หนู 07336-1116
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 นายสมมาต ศรีใหม 073-272111
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) นายสมมาตร ศรีใหม 0 7327 2198
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ นายวิโรจน์ คำนึงคุณากร 0 7329 7024
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ นายสุกิจ กฤษฎาวัตร 0-9735-3643
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธารแร่ นางสาวรุสณี ดือราแม 086-2940865
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ นางสาวเอมอร ก่อเกียรติศิริกุล 073-261527
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 นายมูฮัมหมัดรุสดี อามารุดีน 0 7329 7024
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 นางประไพ ปุยุ 0 7320 1818
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 นางรอบีอ๊ะ คงทอง 08-4858-3583
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯ 13
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯ1 นายวิวัฒน์ สารพร 072895730
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯ11 นางเสาวนีย์ บุญพิพัฒน์ -
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯ2 นายอับดุลเล๊าะ สาแม 04-1979596หรือ073201755
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯ3 นางประไพ ปุยุ 0890686051
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯ6 นางปราณี ฉิมทับ 086-2920746
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯ9
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯธารโต 6
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมฯธารโตฯ นายกิตติชัย บัวแก้ว 06-9597323
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบันนังสตาวิทยา นายสมคิด โสพันธ์ 062872726
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. นายบัญญัติ แสงมณี 073-289441
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบาแตตูแง นางสาวมณภัสสรณ์ ย่องหิ้น 073-287015
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรงปินัง นายสะมะแอ มูเน๊าะ 0-9977-9470
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ นางญามีล๊ะ อูมา 0 7321 6265
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะตูปะ นางสาวชุติญดา นิมานนท์ 0818987820
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดือแป นางอัมพิกา นิเซ็ง 084-8541168
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาตอง นางสาวนูรียะ สามีแล 073239249
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาลอ นายอิสมาน อีบูหะมะ 0-7321-6289
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาลูปัง นางสาวซีสะ หะตีมอ 0894678903
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาโสด นางนิสากรไชยชาติ 0899785129
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำปงบือแน นางสาวไซตง สะอะ 0862920161
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกือเม็ง นายนิคเรศ ชุมประเวศ 0872885263
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกือลอง นางนูรียะ กรียอ 073-261622
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกือแล นายอับดุลรอสะ สาเร๊ะ 08 9597 0596
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูวา
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว นางสายสุณีย์ พรหมน้อย 089-6581708
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกะรอ นายอับดุลรอแม็ง ดายามา 099751727
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกียรติ
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกตาบารู นางกนกกานต์ สุวรรณประสาร 08-97365318
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคชศิลา นางสาวโสลัดดา พรหมจิต 0847482603 073-263645
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองทราย นางสมถวิล สมิงแก้ว 0827053445
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส นายศรัทธา ห้องทอง 0-7325-0260
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา นางสาวยุพดี เขียวจันทร์ 01-0987314
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูวอ นางอาอีเส๊าะ อิเรฮิง 08-1097-4003
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 นายมนู เบ็ญลาเซ็ง 0-1957-6735
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู นายประเทือง อิสระทะ 0-7323-1913
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู นางวรรณนา ศรีสุริยพงษ์ 0-7323-2155
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต (บุญชอบสาครินทร์) น.ส.นิษฐเนตร เทพเกื้อ 0 7323 2038
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาหนัน นายยะเอะ ดือมอง 0-7325-2275
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปูน นางกาญจน์อมล แก้วคง 073-263688 มือถือ 081-7381965
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจือนือแร นายสุชาติ วรรณเพ็ชร 0722880286
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจุโป นายสรวิชญ์ เวชภัณฑ์ 09-2954930
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจุโป นายชัยศักดิ์ วิสุทธิ์ 0 7329 7015
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจาะตาแม นายวินิต ด้วงเอียด 073-293265
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจาะบือแม นางสาวแวสะแลฮะ ดาโอ๊ะ 073-229305
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง นายมะยูโซะ ยีฮะ -
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉลองชัย นางสาวอาภรณ์ อาจณรงค์ 0895965131
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฉลง นายรอฮิน อะแซ 07-2988659 073-218052
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซีเยาะ นายยงยุทธสุทธาพิทักษ์ 089-5977585
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ นายนายเสกสรรค์ เส็นเจริญ 0 7337 8781
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ นางวรรณา วงษ์วิริยะกิจ 0-7326-3102
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นแซะ นางสาวเบญจวรรณ สมาด 073201819
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นหยี นายวิชัย เพ็ชรพวง 0872873683
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ นางดามพวรรณ แสงอุไร 01-6907951
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี นาง คนึงนิตย์ นุ้ยไกร 0810959237
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละ
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม นายวิชัย ศรีทอง 073 -238118
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ นางสาวนูรียาน มะสาเสง 0892999927
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ นางอาซีเย๊าะ สะอิ 081-7387159
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยง
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาชี นางเกศินี บุรี 0898853357
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเซะ นายสุจิน บุญลิ่มเต็ง 0-6290-6683
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ นางสีสาคร จิตรประสิทธิ์พร 0-7328-3102
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะใน นางสาวศุภลักษณ์ หมีคง 084-9644755
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ นายอิสมาแอ แมเราะ 0- 7337-8246
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ นายมนูญ จันทร์สุข 0-7328-6122
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโละ นางสาวรอสือน๊ะ มะเซ็ง 0-73376761
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาสา
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา นางสุกัลยา มูน๊ะ 047600868
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาปูนฯ (ธนาคารกรุงเทพ 16) นายสมพงศ์ สุขมล 087-2961279
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต นายประสิทธ์ จินากุล 0 7328 0162
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ นายอับดุลเล๊าะ แลซารี 01-9693150
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน นายอนุวัตร จันทรกรานต์ 06-2845394
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ นางประไพ สำราญ 0-7325-3319
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าละมัย นายปรีชา รักสนิท 0-7322-3740
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสาป นางสาวแน่งน้อย ธรรมมา 0-7325-3187
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ นายอนุรักษ์ นิแซ 0 7328 3086
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคา นายวิจิตร ยัญญางกูร 073-213355
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง นางจินดา วรรัตนานุรักษ์ 081-5401131
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา นายชม ศรีอินทร์ 0 7320 6506
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรงาม นายพิสัล จารุครุฑ 0-7322-9322
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารทิพย์ นางสาวซากียะห์ ปูตะ 04-1967821
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ นางสุพัตรา ทองพูล 0 7328 7016
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ นายชัยศักดิ์ วิสุทธิ์ 04-0697752
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญ 0-7322-9032
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำใส นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ 06-9614304
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารน้ำใส นายอดุลย์ สะมะแอ 0 7320 1822
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารมะลิ นายพีระยุทธ ยั่งยืน 0 7320 1813
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารมะลิ
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนันนังกูแว นางสาวซูไลดา ตะเย๊าะ 081-3881488
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาข่อย นายอนุพันธ์ ตันสกุล 0 7323 0892
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาข่อย นายจำลอง จันทรโชติ 07-2985469
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเตย นางรอมละ ดีปาตี 083-1840513
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นายเอิบ วงศ์เอี่ยม 0 7329 7075
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิบง นางวรรณิวัต ตันสุทธิวณิช 095977561
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา นางอุษณีย์ สุวพิชญ์ภูมิ 089-4638500
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน นางสาวกชภัท เกื้อก่อยอด 0 73236575
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน นายเกษียร แก้วขอมดี 0-7323-6504
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบันนังดามา นายอรรถพล สีแดง 09-5982350
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบันนังบูโย นางนุรญาตี สาลัง 0-7322-9303
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวทอง นายมาหะมุด สมอดียอ 073201705
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวทอง
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางลาง นายดอรอแม จารง -
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงย นางปฏิญญา จันทรกรานต์ 0862996007
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาจุ สรพงษ์ แก้วอิน 0-7327-4306
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาเจาะ นายมุสตาฟา วาโด 073-201726
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโด นายสมใจ เศษขาว 09 - 7369080
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาตัน(ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) นางมารีย๊ะ เจะสนิ 084-457-3298
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาแตตูแง นางสาวมณภัสสรณ์ ย่องหิ้น 0 7328 7015
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ้านเยาะ
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบายอ นายสมพงษ์ ปานเกล้า 0-9466-2475
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาละ นางรัชฎาภรณ์ เพชรมณี 073-205502
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือดองพัฒนา นางรอซือเมาะ เบ็ญนา 0-7322-9082
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือมัง นายบือราเฮง เซ็งมีดี 073-362220
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือยอง นางสาว ซาปีนะ บัวแก้ว 087-8378632
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือเล็ง
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุเกะคละ นายวิรัตน์ แก้วน้อย 0-6961-6369
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุดี นายสุบรรณ์ พละพึง 073288156
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุรินทร์
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ นางยารีเยาะ สือรี 087-2875707
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา นางสุมณฑา ศรีรักษา 0813683891
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง นางพู้ซียะ รักษ์ธรรม 08-94624087
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) นางอุบลรัตน์ เจะกายอ 0864816270
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบตง นางขนิษฐา วงศ์พิพัฒน์กุล 01-3887645
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์" นายบรรเทิง ละอองพันธ์ 0 7323 0550
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเบอเส้ง นายสุรพนธ์ พิทักษ์ 073-274489
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแบหอ
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงตา
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอเยาะ นายอดุลย์ วาหะ 0 - 7325 - 2543 , 08 - 1698 - 6477
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะเด็ง นายมารุต รามแก้ว 0 7337 3236
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะเด็ง
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะแต นางเพ็ญศรี ไซร้สุวรรณ 086-2890090
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาโจ นางสาวสรีน่า ฤทธิ์โต 0815427318
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาดาฮัน นางสุวรรณี หมัดอาด้ำ 087-2898125
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาแดรู นายบุญส่ง แววทองคำ 087-9686567
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปาแตรายอ นายรอมือลี แลมีซอ 04-7495802
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหวัง นางฮายาตี มามะ 0872922940
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุโรง นายธรนิศ สุวรรณ 087-2972818
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูลัย นายอันดามัน โพหะดา 0867495830
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพงกูแว นางกาญจนาภรณ์ มาโสภา 073 - 250061
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพงยือไร นางสาววรรณี ไชยลาภ 073-274490
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพร่อน นางกาญจนา คงเหล่ 0-87392-5102
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุ
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอแม็ง นายอับดุลกอเฮ ดือราแม 089-6588211
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ นางสาวกุลธิดา สะลิมิง 0862946335
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาลา นายทวัฒน์ จุลเสวก 073-286011
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาลา นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ 0 7328 6011
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาแฮ
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้แก่น นางมณี สุคันธวณิช 081-7676965
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะต๊ะ นางจิรภรณ์ รัตตกูล 073-216354
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะรม นายเสกสรรค์ เส็นเจริญ 0 7328 4123
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะรม นายเสกสรรค์ เส็นเจริญ 073-284123
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะลา นางสาวรวิภา จันทรัศมี 0848534882
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะหา นายสรายุทธ์ หะรงค์ 073-291108
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยือนัง นายสุรเชิด งามจันทร์ดา 08-6961-9906
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ นางสุขุมา อนันตเสถ 089-4631234
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยุโป
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเยาะ นายณรงค์ ศรีละมุล 0 7320 1029
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรัตนา นายบดินทร์ ดือราฮิง 0-7329-1468
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน นางจงกล หนูเหลือง 08-1690-1594
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรานอ นางฆนรส สุขขี 09-5955652
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรามัน นายสมพงศ์ ลาเต๊ะ 089-8762078
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราโมง นายสุริยัน จันทร์ทบ 073 - 287045
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราโมง นายสุริยัณ จันทร์ทบ 0 7328 7045
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละแอ จิตราเลิศมนัสชัย 0872897919
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละแอ นางlสาวสิรินารถ แววสง่า 085-6739482
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลากอ นางปัทมา อารีบำบัด 084-8594492
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาแล นายมารุต รามแก้ว 0872922944
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิมุด
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลีตอ นายมูฮำหมัด แวอูมา 0899752895
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลือเน็ง
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลือมุ นายสุรพนธ์ พิทักษ์ 073-238-378
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพญา นางสาวรัศมี ปิยหิรัณย์ 0-89-975-4323
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังศิลา นางสาวจันทร์จิรา สุกดำ 0-7323-6531
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังศิลา นางบุญนาค อภัยภูเบศก์ 08-4396-1168
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสำราญ นายมาหะมะ รือเสาะ 069465149
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหม่ นางวันเพ็ญ แซ่แต้ 06-2948463
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นายประสิทธิ์ เรืองหิรัญ 0 7320 3061
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ นายศักดากร รัตณบุตรศรี 0 7320 1817
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีนคร
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีนคร นางสาวซารีนา เจ๊ะโด 0 7320 6032
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะโต นางสัมซีย๊ะ กะดะแซ 089-6559127
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเอะ นางสารีฟะห์ ปูเตะ 06-2978826
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเอะใน น.ส.ซากีน๊ะ มููเลง 0862985434
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติ ปาริชาตหน้าหู 0-9872-3625
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาคอ นางประไพ ทิพากรเกียรติ 0810992732
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาคู นายรอมลี เจ๊ะมะ 089-596-5818
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักเขต นส.แสงดาว หะสาเมาะ 0-7320-1777
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือ นางสอิ้ง ทองงาม 073-252541
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหร นายเจริญ แขกไทย 0 7337 3442
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหร
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมทราย นางนุรใอมา ตอแลมา 01-2766823
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) นางอรวรรณ เรืองหิรัญ 0813881689
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) นายประสิทธิ์ อ้วนเส้ง 0-73285069-70
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง นายบรรเทิง ละอองพันธ์ 073 285126
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง นายบรรเทิง ละอองพันธ์ 0 7325 8126
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ นางอูแมกลือซง อูมา ๐๘๑๙๖๙๙๐๒๔
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ นายนพรัตน์ นอบแก้ว 0843134324
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" นายบุญรอด สุขวารี 0 7323 0449
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาอุทิศ นางประชิต กัตะเวที 08-7896-3318
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาบาลอ น.ส.วิมล ธีระวร 073 262036
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาลาศีตะจิตต์ นายธงชัย จันทร์แก้ว 073201811
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาลาศีตะจิตต์ นายธงชัย จันทร์แก้ว 0 7320 1811
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล นางสาวณัฐธวดี บางลอย 0-7329-1240
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ นางมาลี สิทธิณรงค์ 092941472
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล) นายอุทร โลหะวิจารณ์ 073-291281
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชมพูสถิต นางเบญมาศ สังข์วิชัย 080-0368013
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรังสิตาวาส นางสาวอารียา ทองคำสุข 0-7327-3137
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำพะยา นายวิจิตร ยัญญางกูร 0-7327-6054
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำใหม่ นางสาวอุษา เกตุทอง 0-7322-3190
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) นางชมพูนุท เกษตรสุนทร 0848546236
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีพัฒนาราม นาง เตือนใจ พรหมจันทร์ 0818972125
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้10 นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร 0-1277-7818
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 นายอาซมิง วามะ 0-6288-2353
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 นายสุรศักด์ ลีเม๊าะ 073284117
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 นายจำลอง จันทรโชติ 0 7328 4117
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันติวิทยา นางอามีล่า กะโด 08-1328-7975
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง นายสุทิน แก้วทองอ่อน 073 253367 072871915
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคี นางสมัยภรณ์ เหตุหาก 084-8603398 / 073-250250
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยะลา นายชัยพล พิทยะ-อุส่าห์ 073-212790
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอาสินศึกษา
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 นางสาวอารีย์ เพชร์ชิต 0-7320-1049
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นางจันทรัช พรหมรูปสวย 0-7321-1707 ต่อ 0
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นายอนุมัติ มะรือสะ 0-7328-9412
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 นางศศินา นอระพา 0-7323-1018
391 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง นางสาวภคมน บือนา 0632252446
392 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรามัน นายวรยุทธิ์ ชีวรัตน์ 073-262048
393 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายถาวร ปานแก้ว 08-9658-7512
394 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา นายสุดีมัน มะแซ 089-6599654
395 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นาย เอกองค์ หลงราม 081-2725134
396 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.ตชด.44 ร.ต.อ.หญิงนวัชภรณ์ เบ่งฮ้อ 0-7328-8221, มือถือ 085-4461479
397 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.441 พ.ต.ต.ไชยยงค์ ชำนาญดี 073-288013
398 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.442 พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ 073-288226
399 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.443 พ.ต.ท.กษิดิ์เดช พิกุลทอง 073-274491
400 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.445 พ.ต.ท.เชษฐ์วิทย์ นีระฮิง 073-231314
401 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา พ.ต.ท.ธนกฤต กองคำ 0-73299-948
402 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.ต.ไวยวิทย์ ศรีทอง 0-7321-3332
403 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ ร.ต.ต.วินัย สุจริตรธุรการ 089-2987989
404 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นิคมพิทักษราษฎร์ ร.ต.ต.อาดัม ขุนจันทร์ 089-2988903
405 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปาโจแมเราะ ร.ต.อ.มานิตย์ คชอ่อน 089-3808059
406 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ 2 ด.ต.สุพจน์ หมัดโส๊บ 089-5985147
407 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลวิท 4 ร.ต.ต.ชัยวัฒน์ วิเศษดี 084-7476815
408 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.) พ.ต.อ.สุทัศน์ ปัญจนาพงศ์ชัย 073 220208
409 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรม ศชต. พ.ต.ท.บุญเลิศ ทวีวิทย์ 0-7320-3837
410 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 พ.ต.ท.หญิงอริญชยา สิทธิกุล 073-274424
411 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกาบัง จ.ยะลา ร.ต.อ.ภูวเดช โชติกมาศ 081-6985616
412 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู จ.ยะลา ร.ต.ต.สุทัศน์ ซื่อตรง 0-7325-1305
413 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ ด.ต.อรุณ รักปลอด 08-9595-7394
414 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าธง จ.ยะลา ด.ต.อดุลย์ หะมะซอ 0-7327-3041
415 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรธารโต จ.ยะลา ส.ต.ท.อรรถพล ชูรักษ์ 08-2436-9439
416 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จ.ยะลา ส.ต.อ.พลากร ไชยเทพ 0 7328 9384
417 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบาตูตาโมง จ.ยะลา ด.ต.เจือ พรหมศักดิ์ 0-7326-1011
418 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเบตง ด.ต.เอนก เทพโวหารสิน 073-232407
419 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปะแต จ.ยะลา ส.ต.ต.สุรนันท์ จันทร์มูล 084-9996263
420 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา จ.ยะลา ร.ต.อ.สุจินต์ พรหมรักษา 08 6292 9946
421 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด จ.ยะลา ด.ต.สมมาตร หนูคง 08-7294-4847
422 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรยะรม จ.ยะลา จ.ส.ต.ไพรัช ยามะกา 0-812775254
423 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรยะหา จ.ยะลา จ.ส.ต.กอเดช แหเหล็ม 0822625265
424 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรรามัน จ.ยะลา ด.ต.กุศล สีหะรอด 0-7329-5269 ต่อ 424
425 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำใหม่ จ.ยะลา ร.ต.ท่.ประพันธ์ ถาวรสมบัติ 0-7325-2355
426 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง จ.ยะลา ส.ต.ต.อดิศักดิ์ ชูเมือง 0-7328-5112
427 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.กรงปินัง ด.ต.อภิเชษฐ มุสิกพงศ์ 0848535614
428 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.ต.ยะรม ร.ต.ท.นำชัย พุ่มแสง 073284121
429 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.ต.อัยเยอร์เวง ร.ต.ท.พิสิฐ ปิ่นแก้ว 073285112
430 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา นางวิไลวรรณ มุกตา 073-274482 ต่อ 202
431 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา นางสาวภาชินี พฤกษาพิทักษ์ 0-7321-3722
432 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา 1นางนัยนา ทองโรย 0-7322-1711
433 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา นางตอยีบ๊ะ บุญยาวีร์ 0-7321-2787
434 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา นางปวีนา โส๊ะโหรน 085-1455112
435 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา นางแวเซ๊าะ มีสันฐาน 0 7321 2961
436 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา นางจามรี แก้ววิจิตร 073212018
437 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดยะลา นางสาวธัณย์จิรา เพียงจันทร์ 0-7321-1586
438 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา น.ส.พสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ 0-7325-9240-1
439 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา นส.กนกวรรณ พรหมทัศน์ 0-1898-4384
440 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา นางสาวนูรีดา สาและ 0-87-9678-014
441 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ 08-6489-3626
442 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นางปิยรัตน์ อาชญาเสน 073-216129
443 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา นางโรสใอณีย์ หะยีเยะ 0-7321-2732
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.จะกว๊ะ นายนิอับดุลกอเดร์ แวโด 081-9695045
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านบือซู นางรูวัยดา อุเซ็งลานง 073-289936
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านวังไทร นายจักรพงค์ เลขมาศ 073-375303
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกาบัง นางสาวธนาพร จันทนา 073-258090-1
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธารโต นางสาวจิราภรณ์ ช่อสม 0-7329-7041 ต่อ 101
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบันนังสตา นายมะหามะ กาเซ็ง (073)289142
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเบตง นายสุเมธ แสงดี 06-2852637
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยะลา นางจินตนา ขุนทอง 0-7324-4711-7 ต่อ 172
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรามัน นางวาสนา แวบราเฮง 073-299503 ต่อ 312
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงยบาแด นางสปีเนาะ กะโด 0-7325-7423
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกม.26 ใน นายอาแว ดอเลาะ 073-201155
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลูปัง นางจินตนา หะยีบากา 0-7325-1378
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกูแบรายอ นางสาวสาเราะ ดอเลาะเซ็ง 086-480-3593
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกตาบารู นายสิทธิศักดิ์ วิชยวิกรานต์ 084-4505500
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาชี นางนันทรัตน์ สรรพสิน 073-271018
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเซะ นายรุสลัน สุหลง 073-370224
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าธง นางนูรูไซด์ ยะโต๊ะ 0-73-371826
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป นางยูนัยดะห์ กะดะแซ 073362464
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ นางจันทรา ฐิติเมฆินทร์ 073299949
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบันนังสาเรง นายมะรีเป็ง เจ๊ะเตะ 081-0922381
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน นายอโนชา เหละดุหวี 08-9597-5557
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเจาะ นายสันต์ เดะแอ 0883918219
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.18 นางมัสลิน พลรัตน์ 084-7501253
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.7 นางนิตินัย พุ่มขำ 0 -7337 - 8260
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง นายกามา โตะลากอ 073-265027
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำใส นางมยุเรศ บิลละโสย 0817480899
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆอรอราแม นส.ซาบารีย๊ะห์ สามะ 086-2950741
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาสา นางหาสน๊ะ โต๊ะกูบาฮา 08 1798 6144
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยามู นายสมาน ดอเลาะ 073-206760
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังดามา นายอุมาราญ มะแซ 0892996254
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาละ นางสาวมลจิรา เพชรสงคราม 073205618
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี นางอาอิชะห์ โต๊ะกูบาฮา 073-264515
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต นายสะอูดี กาแต 098-2642589
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาแดรู นายเอกศักดิ์ ดอรอเฮง 0833994828
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม นางบุสรอ นอมานี 0-7328-4158
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละแอ นายอับดุลมาเล๊ะ อับดุลมาน๊ะ 087-2871320
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบ๊ะปันยัง นางวรพักตร์ ยามา 073252191
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระ นางสาวนิซัลมา การิม 073201084
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 2 นายอดิศร ซา 073-201126,084-9638815
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหร นายยูสนิง หะมะ 089-7378036
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง นางเจนจิรา ดาดี 0-7336-2890
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุเผะ ต.กรงปินัง นางสากีย๊ะ เจะดีรอกี 081-2768545
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโร๊ะ น.ส.นันทิวา ทองนุ้ย 0-7329-1342
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี นางสาวสมคิด สุวรรณสังข์ 073-361520
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปาะเส้ง นา�พิเช� แซ่ฟ� 073-253110
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะต๊ะ นายสอารี แวนาแว 0-7336-0097
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะลา นางเธ็ลมา ดอยอ 073-265526
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุโป นายอำนาจ ซุ่ยดา 073-270107
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพะยา นายดุษฎี ปาลกาลย์ 073-276228
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ นางสุธิดา พรหมดำ 0902260005
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิดล นางสปีนะ มะเร๊ะ 0-7337-6740
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพญา นางสาวสิรินันท์ รัตนะ 081-8833302
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเตงนอก นางสปีเนาะ กะโด 073-202267
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอะ นางรอกายะ การาวัล 0817671173
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าถ้ำ นายสกุลเอก ชูเมือง 086-2903666
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกระทิง นายรูสลี มะแซ 087-9689794
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลากอ นายคันธวุฒิ พลอยอุบล 0-7329-1341,0-86-290-4179
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา นางสาวฟาตีนะห์ ดือราหิงหะ 073291023 ต่อ 115
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา นายสุทน มานะสุวรรณ 0-7321-2863 ต่อ 110
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา นางสาวนิมัศตูรา แว 0-7322-2011
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า นางมาลี ตั้งศิริเสถียร 0-7322-2204
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนตลิ่งชัน นายพิเชฐ แซ่ฟู
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง นางนุจรี อินทองเพ็ชร 0-7327-4605
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกือลอง นางฮามีด๊ะ ตาเหร์ 073-261520
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโฉลง นายอับดูลสาลาม หะยียุโซ๊ะ 0808641991
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยถ้ำทะลุ นายดำรงค์ อินโท 073-261015
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทรายแก้ว นางสีตีนุร อาแซ 081-4781240
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทำนบ นางสีตีรอกีเยาะ อาเซ็งบาราแม 073-283094
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกระป๋อง นายจำรูญ พรหมวาส 086-2981490
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคอกช้าง น.ส.สุวรรณี นวลเจริญ 073-280065 ,098-2935184
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านซาไก นายดุษฎี ปาลกาลย์ 073-201128
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ่อน้ำร้อน นางอาซีเย๊าะ การี 0-7327-2172
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมาลา นางวรลักษณ์ นิ่มนวล 0-7328-6153
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านราโมง นายสุรชัย ดูดิง 0-7328-7087
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านละหาด นางสาวชนิดา จินดารัตน์ 073-201799
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลือมุ นางรอฮีม๊ะ หะยีสาแล 073238338
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังใหม่ นายเอกไท หะยีสามะ 0-7320-3013
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศรีท่าน้ำ นางสาวซารีปะ มณีหิยา 086-2936610
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศรีนคร นายวันชัย บ่อเงิน 073-206045
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสันติ 1 นายฮารีส หะยีดอรอนิง 073-201066, 083 193 9590
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสายตาเอียด นางแวเย๊าะ มะณีหิยา 0848536614
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กอตอตือร๊ะ นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี 0-73370-426
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กาลอ นางลีเพ๊าะ แซ่หลี 0-73372024
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เกะรอ นางซีซ๊ะ สาเหล็ม 09-9748024
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตะโละหะลอ นายนิรันดร์ ฮีแล 073204062
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เนินงาม นส.วันทาสุขเกาะทวด 089-5999555
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บาโงย นส.สะนีย๊ะ ละสุสะมา 073-251389
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเกาะ นางกัญญา ป.ปาน -
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บาลอ นางนงนุช ยวงใย 089-2949957
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บือมัง นายอาลี เปาะอีแต 08-9597-3838
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.อาซ่อง นางสาวมาเรียม มะทา 0-7320-1158
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง นางสาวนาเดีย มีดามี 073-238397,08-0711-7823
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง นายอาแซ กาเซ็ง 073 - 239022
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์สวัสดิ์ 073-297046
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา นางสอาดะห์ กาเร็ง 0-7328-9410
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง นางนฤมล ชูไพร 0-7323-0555
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา นายบุญลือ นวลจันทร์ 0-73283-502
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา นายเอกวัฒน์ วงศ์พัทธวุฒิ 0-7329-1535
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน นายฮาสมาน เด็งพาแน 073295096
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา นางสุขตา เสาสีอ่อน 0-7321-2008 ต่อ 121
544 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา นายซาอุดี เซ็งกะแซรี 0-7321-3978
545 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นายธวัฒน์ แท่นทอง 0-7320-3652
546 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเบตง ชมนาถทองนพคุณ 073231789
547 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดยะลา นางสาวโซเฟีย การี 073220750-103
548 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ฎัชดาวรรณขุนศรี 0735203516, 073203596
549 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ 0-7321-2703
550 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา 1นางณัฐชญานิษฐ์ ชัยสิทธิ์ 073-228508
551 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง นายนิวัติ บุญสู่ 073 231363
552 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา นางกมลวรรณ พุ่มเงิน 0-7321-2011
553 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโกตาบารู นายนพรัตน์ หนูจันทร์ 0909875134
554 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง นายธันวา ยะหริ่ง 0980924140
555 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคอกช้าง นายสัมฤทธิ์ ศิลาพักตร์ 087 - 9688182 , 073 -280137 # 13
556 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าสาป นางสาวกัญณิชา ชูปลื้ม 0-7325-3427 /0807061991
557 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ นางมยุรี บุณยะวันตัง 073-287111
558 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบันนังสตา นางสาวดวงใจเดชอโนทัย 0-7328-9563 ต่อ 101
559 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบาลอ นายญานพล สังขรัตน์ 0-73299523
560 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุดี นายอฮามัด กาลูปัง 089-5995529
561 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะแต
562 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ นางสาวกมลวรรณ เจะอาลี ๐๗๓๒๙๕๐๘๘
563 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยะหา
564 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลยุโป นางณัฐวดี นวลแก้ว 073-270084
565 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำใหม่ นายเนติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ 0 1608 2828
566 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครยะลา นายวุฒิสรรพ์ สุวรรณคีรี 0-7321-2141
567 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเบตง
568 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอก นางยุวธิดา สองเพชรแก้ว 0-7326-4522
569 หน่วยงานท้องถิ่น ยะลา
570 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นางสาวขวัญชนก ทวีวรรณ 0-7320-3610-1
571 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง นางสาวเบญจวรรณ ชัยวงศ์ 0-7326-5038 ต่อ 101
572 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน นายอดิลัน โต๊ะตายง 073282249
573 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี นางวิไลวรรณ ร่มแก้ว 0898795643
574 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
575 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม นางสาวนงพะงา ไชยลำยา 0810983202
576 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง น.ส.มลฤษร มโนกิตติพันธ์ 0 7329 99985
577 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง 01นายรูสลัน ดาราแม็ง 0 7320 1164
578 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน นางสาวจงกล ชินพงศ์ 086-2888802
579 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม นายปกรณ์ ธนิตย์ธีรพันธ์ 0-7323-4211 ต่อ 15,16
580 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา นางชญาภา โรจน์รุ่ง 073291434
581 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาบัง นางสาวแซนซียะห์ มณีหิยา 073-264331
582 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กายูบอเกาะ นางสาวรอสีต๊ะ แยนา 082-8322867
583 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาลอ น.ส.นาปีเสาะ ละสุสามา 073299512
584 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กาลูปัง 1นางสมใจ สองแก้ว 073-251324
585 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกะรอ นางสาวจิตติมา หะยีดือราแม 0807064682
586 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คีรีเขต จันทราวดีแซ่เซีย 073206038
587 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จะกว๊ะ น.ส.แววาฮีดาห์ แวสะมะแอ 086-2861156
588 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะโละหะลอ นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์ 073-204106
589 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาเซะ นายนลธวัช ลีโคตร 073370041-2 ต่อ 101
590 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาเนาะปูเต๊ะ นางสาวรอบีย๊ะ บาเหะ 073283080
591 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตาเนาะแมเราะ นายมานิตย์ นิ่มนวล 0-7337-8272
592 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำทะลุ น.ส.เจนจิรา บุญเฮง 0-7326-1007
593 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าธง นางสาววรรณ์ดี พรหมรักษ์ 073273039
594 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บันนังสตา นายไกรวิทย์ ไกรนรา 0-7328-9114
595 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บันนังสาเรง นางนาซีเราะ เจ๊ะมะสาแล 073372265
596 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาโงย
597 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาโงยซิแน นางอรปรียา ปลื่มสำราญ 0-7325-0345
598 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาเจาะ นายวิระชัย กิติชัย 0817388352
599 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านแหร นายสุริยันต์ อยู่ล่าย 073-373445 ต่อ 105
600 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาโร๊ะ นางสาวเมธาวี ทิพย์มณเฑียร 073376054
601 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาละ นางสาวสิริรัตน์ ศรีโล 0883986215
602 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เปาะเส้ง นางจงดี มะลิสุวรรณ์ 0-7329-9804
603 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่หวาด นางสาวจงจิต แซ่อึ่ง 073-280191
604 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยะต๊ะ นายซูลกีฟลี หะยีสะมะแอ 087-0667616
605 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยะลา นายสุเจตน์ อินทร์ทอง 0-7326-5559-60
606 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละแอ นางซูวัยบะ โซ๊ะซูมะ 073-299927
607 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำพะยา นายเอกพงศ์ วิชิตนันทน์ 0849634126
608 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำใหม่ นางสาวสูไวบ๊ะ บือราเฮง 0-7325-2208
609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลิดล นางสาวธรพร ชูแว่น 0-7337-6770
610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังพญา นางอาลิยานิยมเดชา 0-7329-9962
611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อัยเยอร์เวง
612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อาซ่อง นายมะรูเด็ง ซุหะแล 086-2904620
613 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.กรงปินัง นางสาวนาปีเซาะ มูนอมานิง 073-238100,093-6940036
614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.กอตอตือระ นางกาญจนา มีเสน 086-2989467
615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สะเอะ 01นางสาวรูบาณี ดอเลาะ 0 7323 8226
616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หน้าถ้ำ นางสาวทิราพร เกลาเกลี้ยง 0818974269
617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ห้วยกระทิง นาวสาวอาอีเสาะ หะยีสะมะแอ 088-3956185