รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดพัทลุง 
ข้อมูล ณ วันที่: 22 ต.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง นางศิรินาถ ไชยยางค์ 0-7484-0150
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาควนขนุน นายจำเริญ สุขสวัสดิ์ 0-7461-7571-2
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาตะโหมด นางกันทิมา บุญญานุวัตร 074-695142
4 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง นางกัลยา สว่างอารมย์ 0-7484-0103
5 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายสำเริง แซ่ตัน 074-840111
6 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง นางเพ็ญพรรณ สงประเสริฐ 0-7462-1061
7 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง นางรัตน์ระวี ทองดี 0873973852
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง นางสาววิรัลนัฐ ชูปาน 0-7461-4042
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกงหรา นางสาวสุพัตรา ชูชนะ 0 - 7468 - 7039
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชัยสน นางสำรวย ปานมา 0-74691-056
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน นางสาวพรทิพย์ มากชู 0-7468-1921
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตะโหมด นางกรพินธุ์รัตน์ วังช่วย 0-7469-5684
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางแก้ว นางสมทรง ติ้นสั้น 0-7469-7099
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพะยูน นางอุมาพร มณีโชติ 0-7469-9130
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอป่าบอน นางสาวโชติมา เสรีศิริเจริญกุล 0-7484-1598
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอป่าพะยอม นางสาวมุกดา หมื่นแคล้ว 0-7462-4291
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง นางชัชชม แก้วทวี 0-7461-1805
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนครินทร์ นางเพรินทิพย์ ชูสุข 0-7460-5741
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบรรพต นางศิริรัตน์ มากสวัสดิ์ 0-7468-9062
20 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดพัทลุง นายธนวรรธน์ ศิริรัตน์ 0-7460-1050-1
21 กรมการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพัทลุง นางยุพาพร โชติวานิช 0-7461-4145
22 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง นางตวงทิพย์ ปราบโรค 0-7461-3269
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา นาย สันติชัย คงดี 0-7468-7242
24 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน นางปราณี อ่อนมณี 0-7469-1425
25 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนขนุน นายชัยวัฒน์ สุวรรณสะอาด 0-7468-2000
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด นาย นิรัญ นามโชติ 0-7469-5482
27 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ 0-7469-7380
28 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพะยูน นายละมุล ฤกษ์นุ้ย 0-7469-9018
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน นายปรีชา ทัศวงศ์ 0-7462-5312
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม นาย สมชาย บัวสองสี 08-1822-0901
31 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง นายวิจิตร ร่มมณี 0-7461-4053
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ นางสุมาลี ศรีจันทร์งาม 0-7460-5714
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย 0-7468-9361
34 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นางสาวนฤมล พ่านเผือก 0 7482 9991
35 กรมควบคุมโรค หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3.5 อำเภอเมืองพัทลุง
36 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง นางกษมนต์ ไหมทิม 0-7461-1118
37 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานพัทลุง นายสมบัติ ขุนศรี 0-7461-3028
38 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด นายพิสิษฐ์ มากเกตุ 0-7469-5606
39 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นาท่อม) นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ 074-613028
40 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2( บ้านพร้าว) นาย อุดม สมมาตร 074-617884
41 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3(ควนกุฎิ-พญาโฮ้ง) นาย อารมภ์ สุกแสง 074-617901
42 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4 (ป่าบอน) นายพิมาน จันทมณีโชติ 074-625308
43 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ นางปิ่นนภา แก้วเนียม 074611679
44 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 นายวิโรจน์ จันทร์หนู 08-1478-7806
45 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นางสาวกัลยา เยาว์ดำ 0-7461-2088
46 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพัทลุง นางเปล่งศรี คงแก้ว 0-7461-3027
47 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง นางสาวคุณัญญา สยามพันธ์ 074 - 840446
48 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง นางนันทนัช ยศนุ้ย 074-613169
49 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน นางเกษร หลวงจู 074-682546
50 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาตะโหมด นางสาวกุณฑล อุศรัตนิวาส 074-695586
51 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง นางสุดาวดี ชาวนา 0 -7461 - 3321
52 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง นางวรรณี วรรณโก 0-7461-1677 , 0-7461-2401
53 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง นางศรีวิจิตร สุพรรณพงศ์ 0-7461-5936
54 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง นายนายพิทักษ์ ทองชุม 0-7463-5521
55 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง นายสุรเชษฐ์ สุทธิกุล 0-7462-1892, 0-7461-2404
56 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นางขจีพร ทองใส 0-7460-4533
57 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง นางสาวเอกอนงค์ เลี่ยมนิมิตร 0-74604631 , 086-512-3304
58 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดพัทลุง นายสมชาย แสงกลัด 074-610682
59 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง นายถาวร หมวดใหม่ 074689143
60 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นางอรัญญา ถิระจำนงค์ 074 - 613297
61 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง นางสาวนัทธมน แพละออง 0-7468-1205
62 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ 0-7461-5162
63 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง นางลดารัตน์ จินดาบถ 0 7468 2163-4
64 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง นางอัมภัครมณ สงเดช 074-600710
65 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง นายเทิดศักดิ์ นุ่นสง 074 671 873 , 074 671 874
66 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง นางอัญชลี ศิลป์ผล 0-7461-2013-4,0-7461-6075
67 กรมราชทัณฑ์ ทสป.บ้านนาวง นางสรารัตน์ ชูเส้ง 074-605482
68 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางพัทลุง นายวิรัตน์ ทับทิม 0-7461-3021
69 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายนายวิจิตร เพชรเล็ก 074-840-130
70 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง นางสาวพรรณธิดา หนูรักษ์ 0-7461-3193, 085-3995354
71 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา นางศรีสุดา เอียดรอด 081-2755681
72 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน นางสาวฐิติมา ยกฉวี 0-7469-1186
73 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน นางลาวัลย์ พิยะกุล 0-7468-1772
74 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด นางปารีณา ภคุโล 0-7469-5420,
75 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว นางจารุพรรณ คชสิงห์ 0-7469-7161
76 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน นางพิกุล ยิ่งดำนุ่น 08-1328-0051
77 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน นายสมปอง ทองต้ง 0-7462-5146
78 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม ว่าที่ร.ต.หญิงไพพรรณี จันทร์ฉาย 0-7460-3620
79 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง นางศรีพิกุล เพ็ชร์บุญ 0-7461-3335
80 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ นางสุวรรนี น้อยดำ 0-7460-5689
81 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต นางธิรานันท์ มาเอียด 0-7468-9015
82 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง นางศรุดา โกไศยกานนท์ 0-7461-7961-2 ต่อ 111
83 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายจิรพงค์ หนูรักษ์ 0-7461-4211 ต่อ103
84 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง นายณรงค์ ช่วยพัด 074-613017
85 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด นายชำนาญ ชาญอาวุธ 074-695-625
86 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง นางทัณฑิกา เอียดคง 074-613018
87 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน นางชนิดา กาญจนกำเนิด 0-7469-1023
88 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน นางยวงใย กุมารจันทร์ 074681894
89 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด นายยุคล พรหมเหมือน 074695141
90 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว นายสุภร แก้วสวัสดิ์ 074697148
91 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน นางอารีรัตน์ ชนะสิทธิ์ 0-7469-9103
92 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน นางวรษา เหมือนเสน 0-7462-5455
93 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม นางสาวจินตนา ชุมทอง 074624503
94 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต 1 นางสิริลักษณ์ เรณูมาศ 0872929028
95 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง นายธีระพงศ์ ศรีชะนันท์ 074 - 611958
96 กรมอุตุนิยมวิทยา สอต.พัทลุง นายเดชกล ทิพย์มนตรี 074 842969
97 กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานพัฒนาภาค4 พ.ท.พสิษฐ์ จันทร์สุริยา 074-695050
98 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยช่างพัฒนา ร.อ.วีระชาติ สวยงาม 01-7383429
99 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 ร.อ.สุรเดช ดอนคำพา 074 - 673825
100 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง
101 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นายนายสมเดช เหล็มเล๊าะ 0-7469-1165
102 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพัทลุง นางสาวภัทรภรณ์ รำจวน 0-7461-3167
103 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.พัทลุง
104 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาชัยสน นายพิสิฐ กิติวินิต 0-7469-1123
105 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส พัทลุง
106 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพะยูน น.ส.นนทิวรรณ์ บุณยสาระนัย 0-7469-9037
107 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง นายประสาร พงษ์ธนานิกร 0-7461-3192
108 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขรี นายสุกิจ กุนทีกาญจน์ 0-7463-3232
109 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจพัทลุง นาย สุรพงศ์ ศรีสมบัณฑิต 074-616253
110 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพัทลุง
111 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง นายเอกพล อ่ำบุญ -
112 มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นายเฉลียว ชูทับ 081-5432607
113 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง นางสาวศรีสุดา หนูพินิตร์ 0 - 7484 - 0449
114 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอควนขนุน นายเทวินทร์ อินทรละมุล 074-681624
115 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบางแก้ว นายบุญเกียรติ วัฒนอุไร 0-7461-4768
116 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอป่าบอน นายวิโชค พรหมคงบุญ 0-7484-1540
117 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองพัทลุง นายทวีศักดิ์ คงแย้ม 0-7461-2247
118 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การสวนยางจังหวัดพัทลุง นายพูลสุข อุเทนพันธ์ 0-7461-3395
119 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. พัทลุง นายพฤฒพล สิทธิโชคชัย 0-7461-4060
120 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง นายอรรถสิทธิ์ สุขบำรุง 074-616400
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) นางรัชดา ช่วยเพ็ชร 095-4409897
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงหราพิชากร นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ 074-687028
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาชัยสน นางเมธนิธี เหมะรักษ์ 074691187
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนขนุน นายเอกสิทธิ์ โศภิษฐิกุล 074-681773
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ 08-7287-0656
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุณหะวัณ นายมานพ แก้วขาว 08-1963-1820
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู สุคนธมัท 085-8981150
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา นายสมพงษ์ชัยฤทธิ์ 0-7287-5472
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะแพนพิทยา นางวาสนา หนูพ่วง 0-7465-0054
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะโหมด นางภิรมย์ ทับธนะ 01-9691326
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งยางเปล นายวิจารณ์ อนุมณี 08-9468-4946
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23(วัดโคกโหนด) นายอำพล จีระพันธ์ 089-9707541
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร นางชนากานต์ บุญช่วย 0-8138-8554
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา นางสาววลัยพรรณสุพรรณชนะบุรี 074-614366
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะโคบ นางเพ็ญนภา บัวผิน 081-3688732
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะทองสม นายไสว ดำหนก 0899775887
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ นายจรัล ปัญจพรอุดมลาภ 0894666689
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ นางสาวชุติมา สันติยา 08-9653-5299
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะเสือ นางมัณฑิรา บุญเกื้อ 074 - 650029 , 081 - 0993520
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะหมาก นางเกศสุดา เกษตรกาลาม์ 0-7465-0056
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัน นางอวยพร สุธีบุตร 0897376027
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขันหมู่ นายประสิทธิ์ คงจุ้ย 074-681010
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาปู่ นายวิศิษฏ์ เทพเกลี้ยง 0898792884
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพนม นายกี่ เรืองนะ 05 - 0797891
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองขุด นายสุระพล มะนะโส 08-9976-3137
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ นายวิเชียร พรหมนวล 0896566186
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนกุฎ
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนขนุน นางยินดี อมฤตกุล 0-7468-1532
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนโคกยา นายศิวพล หนูรัตแก้ว 074 614234
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนดินแดง นางเพ็ญศรีด้วงเกตุ 074648599
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) นางอาภากร หนูนวล 08-5078-6890
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนนกหว้า นางสุธาดา เพ็งแก้ว 074-650079
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนประกอบ นางปาริชาติ เกลี้ยงอุบล 074 650005
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) นายศิริ เวชสาร 0-7468-2039
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกา ธนะสีลังกูร 074 697566 , 0848233396
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนพลี นางกัลยา บุญคงแก้ว 074650062
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนยวน นายสมพร อินทรสุข 081-9595458
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหมอทอง นางสุภาณี พรหมสังคหะ 091-3176413
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหินแท่น นางพฤษดี จินตาคม 081-6085214
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนแหวง นางนิตยา บุญญะ 085-8911370
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนอินนอโม นางชุติมา ปล้องใหม่ 086-2876841
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคู นายมาโนช หมานมานะ 0986700750
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกโดน นางสุคนธ์ เนตรนพรัตน์ 087-8917683
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกทราย นางสุณี ชูมณี 08-6292- 5116/074 -254636
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวา นายชะเวง ตั้งไล่ 04-7470367, 074-650012, 074-682380
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสัก นายสมศักดิ์ คงประสิทธิ์ 081-7983637
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องฟืน นางสาวอรณิชชา ไชยพูล 084-5416394
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชายคลอง นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ 0819597514
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนประดู่ นายชูศักดิ์ ณรงค์ราช 084-5827107
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านโลด นางเฉลา รักเกตุ 0892961494
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นไทร น.ส. สัมผัส สังคะหะ 074641506
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นประดู่ นายเจะหมาย โชติฉัตรชัย 089-5863345
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นสน นางจุติมา เส็นหละ 0862932418
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน นายวิชาญ มานันตพงศ์ 081-0928783
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตง นายพล ชุมขัยโย 0-7469-3413
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตาปูน นางสุภาพแก้วเกื้อกูล 0810999048
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตน นางพิกุล ไชยกาฬ 092599987
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำลา นางบุญสืบ สิทธิชัย 0-7465-0040
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทอนตรน นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง 074-687359
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง นายนรินทร์ ศรียา 086-2915925
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายเจริญ เพียรจัด 081-6098468
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเชียด นายธวัชชัย ภักดีวานิช 0-86298-9040
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพฯ 8) นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสุนทร 06-2574-5402
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเนียน นางยุพา ศรีสว่าง 08-5671-6919
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาด นางสุคนธ์ สุระกำแหง 0819598440
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวา นายสมพร พงศ์กรเกียรติ 0899752273
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย นางวาริน ไชยช่วย 074650065
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล นายพิน เพ็ชรสังข์ 0-7469-3076
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี นางสาวอรอุมา กล้าคง 0848619204
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งลาน นายสมศักดิ์ เรืองสุข 086-8228214
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท น.ส.พัทธนันนท์ รุ่งเรือง 089-599-1892
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพราช นางนันทิยา เหล่าทอง 0857926526
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง นายโกเมศ นิติโชติ 074-689075
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธรรมเถียร นางยินดี รักขุนส่อง 086-2959508 074672062
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ นางตี่เกาะ เหมมันต์ 080-0376050
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวง นายเจิม อินนุรักษ์ 0-10928286
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหยา นางฉวีวรรณ เกษตรสุนทร 061 3875032
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโหนด นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ 081-9596544
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตก นายประพันธ์ ส่องศร๊ 0-1368-7796
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินทราย นางจุไรรัตน์ รอดดำ 08-9977-6866
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทราย นางศิยามล พงศาปาน 0810967299
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางมวง นายเริงศักดิ์ มะเลโลหิต 081-7387607
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) นายนิกร สุวรรณมณี 086-4786-741
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช นายสุรินทร์ สาโส๊ะ 08-18963419
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากพล นางสาวจุไรพร คงทอง -
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากสระ นายระพิน ชูทอง 08-9879-0931
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากเหมือง นางอัมพร มากตุด 085-6403-182
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแก่ นางสาวอ่าสี่หยะ แหนะนวน 0612563297
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพน นายพยูน พูลเกตุ 08-1957-2988
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุนายขาว นายอัครพล คำคง 089-9751481
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพูด กรป กลาง นายจิตร เกลี้ยงสง 074-603695
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) นางละมัย แสงคงเรือง 0817989838
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงทวน นางวาสนา โส๊ะสุบ 0812764060
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) นายจินดา แสงขาว 081-7672394
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) นายสมพร ชนะสิทธิ์ 0980159919
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางขาคีม นายรัตน์ แป้นทอง 0819635093
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร นางพูรินทร์ เพชรรัตน์ 0901611445
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระหว่างควน นายเศียร เอียดเกลี้ยง 0899770569
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานข่อย นายประโลม ชุช่วย 074 693351
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพท่ 45) นายพนม แท่นจันทร์ 0805260470
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปริง นายวิโรจน์ ไชยสุนทรกิตติ 089-2984923
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ นางยุพิน เหลือนุ่นขาบ 0895998428
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนโหนด นาย ณรงค์ศักดิ์ ทองสง 08-9598-9338
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักกอ นายโชติ มีชู 0862913789
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใสหลวง นางสุรีรัตน์ เพียรจัด 08-9738-2023 { 074650018 }
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสกุน นายอรุณ ชูดำ 074841131
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสถั่ว นางวิไล สุวรรณสุนทร 09-6592246
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสนายขัน นางประมวญ แก้วมุสิก 08 9596 1946
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสเลียบ นางปรีดา ไชยหล่อ 08-1099-1822
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสอ้อย นายรัญช์วภพ ในเรือน 0819562983
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองธง นายปรีชา พลอยดำ 074685738
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าวัง
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี นาย นเรศ ฤทธาภิรมย์ 089-4663133
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกรวด
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย(มิตรภาพที่150) นายทวีชัย คงรื่น 0898765518
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ นางสาวอุสุมา จินตาคม 08-1957-3036
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร นายกฤษฎา แดงมา 01-7678982
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง นายบุญจิตร เพชรสังข์ 08-17678591
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว นายวิเชียร บุญมณี 074-693007
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัสคุณ นายสมศักดิ์ จันทนชัย 08-1092-1709
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า นายเปรม หนูมาก 0-7461-4672
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหารเทา นายผดุง แดงทอง 081-0951861
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหูแร่ นายหะสัน บินต่วน 089-5971436, 074-697683,
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว นางมนศิริ แก้วศรี 0813880152
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหรียงงาม นางนัดดาวัน ไหมศรีขาว 0-7468-9045
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลม นางโฉม นวลมาก 08-9297-9127
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์) นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว 0887814006
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมยาง นายสมปอง เพชรรักษ์ 074 608078
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์) นายวิจิตร เทพสง 0898795001
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด นายเอี่ยม แก้วด้วง 0817668244
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหล๊ะหนุน นายเจิม อินนุรักษ์ 0810928286
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร นางรอฮะนีย์ เจริญฤทธิ์ 0878864040
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างทอง นายวิมล บุญสิน 081--3883379
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชาบำรุง นางภัทรา เขียวจีน 074-632197
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ นายกฤษฎา แดงมา 081-7678982
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประภัสสรรังสิต นายสมชาย ลักษณะ 01-2764089
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปัญญาวุธ นายนิตย์ สัญพงศ์ 074-643209
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากพะยูน นางสาววินา คงทน -
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร นายดนัย บุณยะตุลานนท์ 0-7469-9033
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม 074-699033
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม นายสุคลีบ ครุฑคง 0-7462-5029
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม นางเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์ 086-6943910
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนางตุง นางจงจิตร นิลวงค์ 0-7468-5086
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนางตุง นายโกวิท อินทร์แก้ว 074- 685086
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี นายสมคิด อุ่นเสียม 074-614341
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัทลุง นายสมหมายหนูเจริญ 01-3283576
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม นางศิริมณี นวลรัตน์ 089-298-3282
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม นางปวีณา ทรงเดชะ 0851600883
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก นางศรีรัีตน์บำรุงชาติ 0818985788
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ นายอนุวัตร ธรรมวาโร 089-8784910
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวชิรธรรมสถิต นางลิดาวรรณ เดชสง 0848603161
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลาง นายไพฤทธิ์ พรหมรัตน์ 0-7462-1948
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกษตรนิคม นายนิคม ขุนทอง 089-5984616
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะยาง นางวิไลวรรณ ทองร่วง 087 4642119
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาแดง นางเพลินใจ ช่วยบำรุง 0817663396
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาทอง นายพรหมมาศ เทพเกื้อ 0-7467-2280
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ นายอาทิตย์ แก้วมุศิลป์ 089 - 9754596
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง นางสุกัญญา ศิริชุม 09-2945776
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาวงก์ นางบุณณดา รักจันทร์ 087 2876150
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาอ้อ นายสมใจ บุญเรืองขาว 0-840671496
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองใหญ่ นายคล่อง ชูเหล็ก 074693869
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) นางอำนวย ชูเพชร 0810960314
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนขี้แรด นางปลื้มจิต ชัยชิต 0895980797
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนเคี่ยม นางเตือนใจ รัตโณภาส 0-9976-1613
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนถบ นายอุบล หมื่นไวย์ 0 7461 5019
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ นางถนอม นิยม 087-2942252
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนปันตาราม นายยอดยิ่ง มากแก้ว 08-4966-0176
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนเผยอ นายบุญเลิศ มณีโชติ 080-7013-158
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนเพ็ง นายคล่องวิชชา จันทสโร 093-5769908
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนแพรกหา นางยุดา จิตตกุล 0879670575
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนแร่ นางสุพรรณี บัวเนียม 086-6941465
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ นายเทพ เพ็ชรอ่อน 074600455
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร นายนิกร สุวรรณมณี 074614063 0867473874
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) นายสมนึก พวงพวา 0896547599
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกตะเคียน นางสาวพนิตยาพร ชูทอง -
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกแย้ม นางเจตนาพร สงเนียม 0-6698-7844
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) นายสุนิตย์ขุนจันทร์ 0814795093
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโงกน้ำ นางปิ่นนภา สุขทอง 0 - 7463 - 1135
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิติประชาสรรค์) นายประภักดิ์สิทธิ์ ช่วยเนียม 0-8959-6743-9
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ นางภาพิยา มณเฑียรสุภา 074-600383
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนศาลา 1.นางสาวอุไรวรรณ ทองตรา 074-681816
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะแพน นายถวิล เจ้ยชุม 0872870891
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) นางพิมประภา ฤทธิ์เดช 0-8109-7673-5
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) นายมนูญ เกื้อมิตร 0 81543 1908
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) นายสวัสดิศักดิ์ รองราม 0807014294
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโตนด นางกาญจนา สาระอาภรณ์ 0987091929
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทะเลน้อย น.ส.พรทิพย์ มูสิกรักษ์ 0-6598-8146
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าควาย นางมินตรา รอดกิจ 0862876849
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าดินแดง นายชำนาญ ดำแก้ว 0811893390
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่านางพรหม นางสาวเฉลิมศรี เมืองสง 098 7310421
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 1นายวิจิตร หมอกม่วง 0842660687
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ นายทวี บุญปล้อง 0-1098-8132หรือ 0-7461-7614
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง (ปรางปราณีต)มิตรภาพที่ 127 นางวรรณี บุญทองเสน 01 5387290
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) นายไสว หนูฤทธิ์ 01-0940181
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรโกบ นายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม 08-1766-4716
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรงาม ผอ.สมศักดิ์ มุสิกวงศ์ 074-685214
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรพอน นายบุญรงค์ บุญราม 08-9978-6490/0-7468-1727
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาท่อม นายวินิต สัจจะบุตร 087-0182809
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาปะขอ นางนิภา สัจจา 0872980818
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาหม่อม(เชนวิทยา) นายวีระวัตร์ นาครภัฎ มือถือ 0819572337
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นางพลอยสิริ หมวกสุข 0-5799-4597
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางแก้ว นายประสิทธิ์ สัจจา 086-2933160
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางขวน นายกฤษดา หนูฤทธิ์ 04-8544630
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านนา นายดุสิต ตุลยนิษก์ 0858109379
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสวน นายนุกูล มาน้อย 0-9655-3543, 0-74843500
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) นางจุรี วิชัย 0847020684
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) นางเสาวนิตย์ แซ่หลิ้ม 08-0142-8651
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม นายสัญญา เมฆาวงศ์สวัสดิ์ 0819577799
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดู่ทอง นายสมหมาย รอดสุด 0819597009
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดู่เรียง นางอุไร สาครินทร์ 074-672189
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) นายสุรเชษฐ์ ศรีชุมพวง 0848535114
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลักปอม นายชูชาติ จุลฉีด 0897351619
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปัณณาราม นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต 083-1856426
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากประ นายไพศาล สังคม 0-8195-73844
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากสระ นายสุพัตร ตรีพลอักษร 086-2939022
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตอ นางบุษบ์สลิล ขุนวิเศษ 087 0998679
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) นางอาภากร หนูนวล 0-7462-5215
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฝาละมี นาง อุบล หนูมาก 089 - 5902233
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเกิด นายวรวิทย์ มัจฉา 084-8614716
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรุพ้อ นางอติกา ขุนณรงค์ 084-2689681
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังกิ่ง นายสนั่น แสงอรุณ 081-7986095
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังดาน นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ 0-8154-3213-8
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิกุลทอง นายกิตติ สงสุข 0898795635
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) นายมานพ อินทรเหมือน 087-8365071
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) นางอรพินท์ ศรีราชยา 0866989727
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิยาราม นายสมเพียร สยามพันธ์ 0857994525
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพรงงู นายวมมารถ ทองชูดำ 081-0977071
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดร่มเมือง นางวรรณา จุ้ยชุม -
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนวราราม นายสุมารถ เงินละเอียด 089 – 0764795
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรจนาราม นายนายไอศูรย์ ทองสั้น 0980619661
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลอน นายสมพร ชูกาล 074-614-364
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานแซะ นาย ธำรง ทองขุนดำ 0-7463-1257
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำใน นายสุวิทย์ พรหมแก้ว 09 8788363 074 606180
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) นางวรรณี อ่อนคง 074634273
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะทัง นายอำนวย เผือกทิพย์ 0864490312
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังฆวราราม นายสุชาติ สุวรรณมณี 0980615745
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุนทราวาส นายยก ช่วยอินทร์ 0810976905 074-672669
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 1นางสุภาพ ขอบโคกกรวด 081-0931961
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย นายไสว อินทร์ทอง 069612558
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใสประดู่ นายอนันต์ มีภูมิ 074650049
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหรังแคบ นายทวี นามวงษ์ 08-1388-8416 , 08-1956-2785 และ 0-7465-0015
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหวัง นายสมหมาย พรหมสังคหะ 0-7460-5204
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน นางสุพรรณี วิเวกอรุณ 0819597849
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวควน นางสาวอุษา พันธุ์คีรี 081-9016428
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวหมอน นายปรีชา บัวสม 089-8772833
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหานโพธิ์ นายนรินทร์ ยอดไชย 086-2908309
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมจองถนน นายนิคม ช่วยพิชัย 0898794721
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมดินสอ นายประเสริฐ เกลี้ยงประดิษฐ์ 0-7461-8802
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมโตนด นายอรุณ ขาวสังข์ 074-693-484
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ นางกฤษณา เพ็ญจำรัส 08-95979290
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอภยาราม นายบุญเจือ สงเนียม 081-7662558
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) นางสุภาพ ไชยบุรินทร์ 074614064
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) นายจินดา แสงขาว 0817672394
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม นายขจรศักดิ์ นกร่อน 094688380
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม นายขจรศักดิ์ นกร่อน 0894688380
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ 089-2939124
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีพัทลุง นายวินิจ พลนุ้ย 074 - 613023
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ นายสมสิน สงทิพย์ 074-671198
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณกิจ 080-8621756
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ นายวีระยุทธ เพชรจำรัส 085-6707429
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกงหรา นางรัชนีปราบกรี 0-8729-5128-6
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน นายปฐม นวลเกลี้ยง 0-7469-1116
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน นายประดิษฐ นวลแก้ว 01 - 7384457
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว นางลัดดา พริกเบ็ญจะ 0-7469-7529
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน นายกามเทพ ปัตโก 074699143
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน นางบำเพ็ญ ดำรงคดีราษฎร์ 0895997735
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม นางลำยอง จันทร์ทอง 0848559700
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง นางศรีสุภรณ์ โล้วโสภณกุล 0-7461-3178
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง นางวิไล มาน้อย 0-7461-1637
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ นายสมปอง อนุศิริ 089-9788919
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต จำเป็นทองทับทอง 08-1766-7264
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดมวิทยายน นายสมพงษ์ เทพนิมิตร 0-7461-6053
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง นางสกุลตา ณ พัทลุง 074-843532
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นางจริยา จรจิตร 074-671656 ต่อ 109
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางจิราภรณ์ ไชยรักษ์ 0-7469-5911
397 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน นายประการ สังเมียน 074-617187
398 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นางรัชดาวัลย์ พรหมปลัด 0-7469-7185 มือถือ 094-1933581
399 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นางสาวกรรณิกา แสงแก้ว 08-4631-8799
400 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ 074-841009
401 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายสมหมาย รอดเนียม 0 7461 3066 - 130
402 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง นายประวิทย์ จันทโร 0-7461-4046
403 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พ.ต.ท.สมนึก อินพรม 0-7461-3245
404 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุง ด.ต.หญิงปิยะนาถ มาเอียด 0-7461-4146
405 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดพัทลุง ส.ต.อ.(ญ)บุญพา หนูสุวรรณ์ 0-7461-4146
406 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกงหรา จ.พัทลุง ร.ต.ต.พรรณี กล้างาม 085-691-4919
407 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ จ.พัทลุง ด.ต. ทวีป ด้วงจุล 074-618921
408 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน จ.พัทลุง ส.ต.อ.นิธิ ด้วงชู 074-691024
409 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรควนขนุน จ.พัทลุง พ.ต.อ.คณิต รัตนมณี 074-681201-2
410 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกชะงาย จ.พัทลุง ร.ต.ต.สามารถ ก๋งอุบล 0817487834
411 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตะโหมด จ.พัทลุง พ.ต.ท.หญิง สุพัฒน์ รองเลื่อน 074-695144
412 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย จ.พัทลุง พ.ต.ต.ศราวุธ เคลื่อนจันทร์ 074-685215
413 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาขยาด จ.พัทลุง ด.ต.สุพล แก้วทองประคำ 074-631509 0 8109 71572
414 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จ.พัทลุง พ.ต.ต.วิโรจน์ ฤทธิ์บูรณ์ 074-697113 , 074-69180
415 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน จ.พัทลุง ด.ต.สุนทร บัวขาว 074-699063
416 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรป่าปอน จ.พัทลุง ร.ต.ต.พันธ์ศักดิ์ เกิดแสงสุริยงค์ 074-841524
417 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม จ.พัทลุง ร.ต.ท.วิสุทธิ์ บุญโชคหิรัญเมธี 074-624435
418 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง จ.พัทลุง พ.ด.ต.หญิง สุภาวิณี สุขฤกษ์ 074-613797, 087-2983072
419 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำปำ จ.พัทลุง ด.ต.สมใจ ไหมสุข 0-7460-4529
420 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ร.ต.ท.เปี้ยน หนูช่วย 074-605696
421 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต จ.พัทลุง ร.ต.ท.สุพจน์ อุดมรัตน์ 074-689118
422 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง นางสมจิต เศรษฐสุข 0-7462-1447 -8 ต่อ 11,12
423 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นายสุรศักดิ์ จันทร์แดง 0-8959-7478-9
424 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นางเสริมศรี สุวรรณคีรี 074-621746
425 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง นายสุรเดช อัคราช 081-7520632
426 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นายสัญชัย เมืองแก้ว 074-612012
427 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง นางปริญาติ แขกเพ็ง 0-7461-3289
428 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไอุณาสิงห์ 074-615961
429 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดพัทลุง นางธมลพรรณ ชูเกษร 0-7461-3409
430 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง นางสาวธนัชชา ธรรมประดิษฐ์ 074-614219
431 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง นางศิริพร ทองทวี 0 7461 7958
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ม.3,4,6,8,9,13,14 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง นายจรัส เกื้อเส้ง 0-9978-5396
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านกงหราใหม่ นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ 074671181-182
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านเกาะทองสม นายสาธร พันทนาคง 0848567338
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านเกาะยาง นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านเกาะเรียน ชลิตเกษรสวัสดิ์ 0835113512
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านขัน นายสงบ หนูสิงห์ 08-9735-0661
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านเขาแดง นางจิณัฐตาริ์ แก้วฉีด 074670780
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านเขาปู่ นางอมรรัตน์ ทุ่มพุ่ม 0-7468-9340
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านคลองนุ้ย นายอนุชิต แหละหมัน 0 -6042-7210
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านคลองใหญ่ นายบรรหาร ฟักทอง 089-7320483
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านคลองใหญ่ นางสมหมาย ศรีสุวรรณ 0-7469-3862
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนคำทอง นางเสรี ณรงค์รัตน์ 086-295-0104
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนดินแดง นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนถบ นางสาวสมพร รัตนชู 0-7461-5018
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนปอม (เฉลิมฯ) นายสมปราถนา ฉิมสังข์ 074-628823
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนเพ็ง นายบุญเสริม ทองช่วย 08 1957 6482
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนมะพร้าว นางจารุพร รัตนคช 074615061
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนเล้าเป็ด นายจำนันท์ นุ่นละออง 086-4813043
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนหมอทอง นายบุญฤกษ์ ยิ่งดำนุ่น 062909979
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านควนอินนอโม นายสุเทพ กาฬพันลึก 081-7487531
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านคู นายธนิต มูสิกปาละ 0819908753
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโคกชะงาย นายนิติธาน ณ พัทลุง 0-7465-1480
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโคกยา นางสะหรอ หวัดแท่น 0-92988243
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านจันนา นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านชะรัด นายประเทือง อมรวิริยะชัย 074-841999
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านดอนศาลา นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านด่านโลด นายมุหัมหมัด ยาชะรัด 074-695405
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านต้นไทร ปราณีเพชรศรี 01-0936397
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านต้นสน นางจินดาพัฒน์ ศิริสวัสดิ์ -
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านตลิ่งชัน นางอาภรณ์ ณ พัทลุง 074693573
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านตะโหมด นายมู่ห่ำหมัด แหละหมัน 0872885807
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโตนดด้วน นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโตระ นางพัชรี จันทร์ชู 08-929-58363
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านทะเลน้อย นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านท่าข้าม นายนพมาศ ทองดี 074-682-230
467 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านท่าควาย นางศุภิกา สังข์แสง 09-9780624
468 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านท่าเชียด นางสุชาดา โสดแก้ว 074614788
469 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านท่าดินแดง นายประสาร ขวัญทองเย็น -
470 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านท่ามะเดื่อ นางจุฑารัตน์ ปลอดฟัก 0898781996
471 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านท่าลาด นางสาวรัตนา ชูหนูขาว 080-0642202
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านท่าสำเภาใต้ นางศูภญา ทองขาวเผือก -074-604140
473 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านทุ่งชุมพล นางประทีป ภักดิ์ช่วย 06-2974382
474 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านทุ่งนารี นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด 0-7462-5333
475 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านทุ่งยาว นายยมนา คงศรี 0859306409
476 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านทุ่งลาน นายวินิจ อินพรหม 0-6969-0624
477 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านนาปะขอ นายเกรียงไกร ไชยวรรณ 0862983531
478 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านนาหยา นายพงษ์ศักดิ์ ตราชู 0810957857
479 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านน้ำตก นายมณเฑียร รัตนตรัง 08-6491-6221
480 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านน้ำเลือด นางพวงผกา ช่วยบำรุง 074 618154
481 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านบางแก้วใต้ นางกานดา สัจจา 05-8967207
482 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านปรางหมู่ นางนงลักษณ์ มากคง 074 617141
483 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านปลวกร้อน นางจิตรา ปราบปรี 0895981573
484 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านปลักปอม นายทวีศักดิ์ ขุนเอียด 074632328
485 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านปากคลอง นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
486 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านปากสระ นายอมร รักมาก 0-7460-1366
487 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านปากเหมือง นางสาวขวัญฤทัย คงจันทร์ 0-7469-3294
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านป่าบอนต่ำ นายนพพล กองเอียด 074-625193
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านป่าบาก นางศิชารัชต์ แสงจง 074-618752,0883999050
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านพนางตุง นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074 681 212
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านพรุนายขาว นางสาคร สงธนู 081-8973379
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านพรุพ้อ นายมนูญ แสงเมือง 074-614474
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านพังกิ่ง นางจารุณี หนูฤทธิ์ 074 614565
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านพังดาน นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านพูด นาย คอง พุมนวล 08 9298 9458
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านแพรกหา นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านไพ นายนิภัทร์ เพชรศรี 074-617140
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านมะกอกใต้ นายนิติธาน ณ พัทลุง 0-7467-4151
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านลานข่อย นางเพ็ญศรี ขุนเพชร 0-7461-4485
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านลานช้าง นางศุภลักษณา เพชรย้อย 066960525
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านลำ นางนิสา ฤทธิเริอง 089-8698917
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านลำกะ นางสาวนันทา ด้วงวงศ์ 0-74635414
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านลำใน นางจรงค์ ยิ้มหวาน 0817981900
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านลำสินธุ์ นางจินดา หวานแก้ว 074-605660
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโล๊ะขนุน นายทวี ชูศรีเพชร 074605018
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโล๊ะจังกระ นายพงษ์ศักดิ์ เผือกสม 0898779342
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านศาลาตำเสา นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านศาลามะปราง นางละม้าย เทพกล่ำ 074689104
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านสวน นายประภาส สงบุตร 0-6290-2780
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านสวนโหนด นายสาธร อนุมณี 0-7464-3284
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านสะทัง นายพันทวี มณีโชติ 094630287
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านสะพานข่อย นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านสี่แยกไสยวน นางสุขขุม โอฬาริกบุตร 074674706
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านไสนายขัน นางเอมอร ชะหนู 082-8204293
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหนองธง นายสำรวย ชูมี 074-614490
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหนองบ่อ 1นางสาวศุภลักษณ� สิงห์แก้� 0950313538
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหวัง นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา 074-605178
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหัวถนน นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหัวถนน นายสมเกียรติ แก้วสม 0-7287-9094
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหัวหรั่ง นายปิยเรศ คงพรม 0895980308
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหูแร่ นางวิภัทร ดุลยาดุษฎี 0-7460-4228
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านแหลมโตนด นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 0 -7468-1212
523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโหล๊ะบ้า นางพัชรี นุ้ยผอม 0810953155
524 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโหล๊ะเร็ด นายสุขวิทย์ มานันตพงศ์ 078364319
525 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านโหล๊ะหาร นายเกียรติก้อง ชูศิริ 074-614709
526 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. บ้านอ้ายน้อย นางนันวดี บุญจันคง 074604124
527 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเกาะเคียน นายธนาวุฒิ คงชู 0864803716
528 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านต้นโดน นางสาวอุบลรัตน์ จันทร์เส้ง 087-8376580
529 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านตะแพน นางพัชรวิภา สิทธิโฃคชัย 0810953978
530 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาท่อม นางไมตรี หวาวันจาร 074- 604263
531 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาโหนด นางจำนงค์ ณ พัทลุง 074-641405
532 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านปากประ นายศักดิ์ชาย โรจชะยะ 0-7461-4663
533 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า นายจำนงค์ ฤทธิเดช 084-1981391
534 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน นายสุชาติ พรหมเสน 0887880335
535 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ปันแต นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074681212
536 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกงหรา นายกำธร มิตรเปรียญ 0-7468-7076-7 ต่อ 103,128,101
537 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาชัยสน นางศรินรัตน์ เปาะทองคำ 074 691031
538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลควนขนุน นายเจิม นวลมุล 0-7468-2071-4
539 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตะโหมด เฉวียง หนูตีด 074 695140 ต่อ 100
540 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางแก้ว นางสมศรี ช่วยคุณูปการ 074-697381-3 ต่อ 102
541 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพะยูน นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี 0-7469-9023
542 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลป่าบอน นายชำนาญ แสงเพ็ชร 074-625100 ต่ 106, 089-5956253, 084-2696765
543 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลป่าพะยอม นางสาวยุพิณ ชูขาว 0-7462-4163-4 ต่อ 109
544 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพัทลุง นายชลิต ช่วยบำรุง 0-7460-9500 ต่อ 1120
545 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) นายโชติ ช่วยเนียม 0-7460-5600 ต่อ 1063
546 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีบรรพต นางปิยาภรณ์ พูลเอียด 074-689106 ต่อ 117-8
547 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลำปำ นายทรงเกียรติ โรจชะยะ 08-6964-6360
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขุด นาง สุนันทา ชูโชติ 08-3654-2609
549 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเหนาะ นายธีรพจน์ พงศ์ดารา 08 6480 6687
550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวน นายสายัน ไข่แก้ว 0862920366
551 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาล นายนายสุรวุฒิ นฤภัย 0894667751
552 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาละมี นางนายเสงี่ยม ศรีทวี 074699311
553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดอนประดู่ นางนางอุไรวรรณ จันทร์ทอง 0862956746
554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะนางคำ นายนายสุหรง สมแสง 074618801
555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะหมาก นางอะมิน๊ะ เวชประสิทธิ์ 089-8690972
556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนเคี่ยม นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์ 0899725829
557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนพระ นายนายนาท ทองขุนดำ 074697553
558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกทราย นายนายพิเชษฐ ศักดิ์แสง 074699665
559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านช่องฟืน นางนายกฤษฎา สังฆโต 0812776695
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทะเลเหมียง นางเจียมจิตต์ ปิยวาจานุสรณ์ 0810938648
561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไทรพอน นางวรรณา สงสว่าง 0807012456
562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนา ตำบลบ้านนา นายธวัชชัย วีระกิติกุล 0-7460-5760
563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพระเกิด นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง 0844265844
564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยเรือ นายอำนวย ทองหนูนุ้ย 0862962850
565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัวควน นางสุณีย์ นิ่มดวง 0816930703
566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแหลมกรวด นายวีรวิทย์ วงษ์โรจนกุล 074614222
567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นางอรสา ยิ่วเหล็ก 0980161365 ,074613127 ต่อ 139
568 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงหรา นายประจวบ รามณีย์ 0-7468-7018
569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน นายเบ็ญจรงห์ แก้วมณี 0865982600
570 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน นายยุทธภูมิ รุยไกรรัตน์ 074-681212
571 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด นายดลฮากีม สาเหล็ม 074695405
572 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว นายสุภาศ คงมา 095-4391398
573 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน นายประภาส สงธนู 074699620 , 074699039
574 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน นายภูวนาท ณรงค์รัตน์ 01-2774111
575 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม นายเรวัตร พรหมเนตร 0-74673-713
576 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง นางสุจาริน ดำพร้อม 0-7461-1459
577 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ นายชลิต เกตุแสง 0-7460-5760
578 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต นายสุวชัช ฉิมรักษ์ 08 9879 8181
579 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง นายธนาธิป เพชรสุด 0-7461-2416
580 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง นางกมลทิพย์ บุญคง 0 7461 7035 , 094 020 5865
581 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพัทลุง นางสาวกนกวรรณ นุ้ยเถี้ยม 074613020
582 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นางสาววิลาศ หมอกม่วง 074-612975
583 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์ 0-7461-1271
584 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นางสาวประภาภรณ์ ชำนิธุระการ 074616174
585 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง นางจรีย์ ลิ้มประยูรวงศ์ 074613014 ต่อ 25
586 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. กงหรา นางทัชชกร พรหมห้อง 0 - 7467 - 1175 , 0 - 7467 - 1180
587 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.ทะเลน้อย นางปรีดาวรรณ รักษ์แก้ว 0-7460-3569
588 หน่วยงานท้องถิ่น ทต.แหลมโตนด นายพิทักษ์พงศ์ หมอกม่วง 0 - 7467- 2683/081 - 9691909
589 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบล แพรกหา นายสมคิด ศรีปาล 074643276
590 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาเจียก 1นายสมปราชญ์ จันทร์พุ่ม 074 - 840-663,081-475-0224
591 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาชัยสน นางสุจิตรา รำจวน 0-7469-1181 ต่อ 16
592 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง นายวินิตร์ พลนุ้ย 089-5956870
593 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองทรายขาว นายดนรีด หวังขวัญ 074-687251
594 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองใหญ่ นายสถิตย์ เคว็จดำ 074601630
595 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนขนุน นางสุจิน อินทร์บุญแก้ว 074681525
596 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนเสาธง นายเสกสรรค์ สีสอาด 074601539
597 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกชะงาย นางสุดา เทพชนะ 074-618076,089-4626457
598 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกม่วง นางสาวสารภี อินญา 0-7467-5146
599 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจองถนน นายประพันธ์ อินทรัตน์ 0810997953
600 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะรัด ส.ต.ต.หญิงประนอมสุทธิดาจันทร์ 09-2986995
601 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ นายสุรพล บุญยก 0-7463-5060
602 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนทราย นายศุภพงค์ ทองศรีนุ่น 0-7484-2190-1
603 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตะโหมด นายมาโณชญจ์ ชูแก้ว 0-7463-2288 ต่อ 102
604 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแค
605 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ นางสุธิดา สงนุ้ย 0-7469-7045 ต่อ 109
606 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ามิหรำ นางเจริญศรี พลชนะ 074 671 544
607 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาท่อม นางกชกานต์ คงชู 0-7460-4260
608 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาโหนด นายศุภชาติ คงพูล 074641407
609 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางแก้ว นาง สุธาสินี อินนุรักษ์ 074-697373
610 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางแก้ว นางสาวสุธาสินีวุ่นซิ้ว 074697373
611 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนา นายสมนึก มาสวัสดิ์ 0-7460-6049
612 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านพร้าว นางดารารัตน์ เตยแก้ว 0-7484-1089
613 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรางหมู่ นายบุญเลิศ ไชยสวัสดิ์ 0-7460-1334-6
614 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากพะยูน
615 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าบอน นางวิไลรัตน์ เพชรคง 074-841563-4
616 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพญาขัน นางปรีดา สงแก้ว 074670755
617 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ นางปิยะนันท์ วิสุทธิปัญญา 0-7467-2291
618 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ขรี นางจริยา กิตติอุดมพร 0919792653
619 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่มเมือง นางสาวธัณยภัค หนูสม 0-7460-5201-3
620 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองพ้อ นายมนตรี จันทร์น้อย 084-7507194
621 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหารเทา นางสาวอุบลพรรณ์ ยิ้มแก้ว 074676098
622 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอ่างทอง นางนุชจรีย์ ภารตะวงศ์ 074-605122
623 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน นางกาญดา ศรีนวลเอียด 074699393
624 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำลานข่อย นางสาววรรณี เกิดแก้ว 089-4684780
625 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองพัทลุง นางวีนา พันชนะ 0-7461-3007 ต่อ 104
626 หน่วยงานท้องถิ่น พัทลุง
627 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านท่าแค วันครู 2500 นายสมพงศ์ ชิตน้อย 074618136
628 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ นายสังคม วรรณรัตน์ 01-7671408
629 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน นางอัมพร ทองขาว
630 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน นางสาวสุภาพร ทองแป้น 074-618818
631 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย นางสาวสุภาพร ทองแป้น 074-618818
632 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม นางสาวสุภาพร ทองแป้น 074-618818
633 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร นางสาวสุภาพร ทองแป้น 074-618818
634 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก นางสาวสุภาพร ทองแป้น 074-618818
635 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลโตนดด้วน นายพงษ์นรินทร์ วงค์มุสิก 09 5438-7766
636 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน นาง วิภาวดี ชูเอียด 074-682548
637 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง นายพิเชษฐ์ พรหมเช็ก ๐๗๔ ๖๘๕๒๔๐
638 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นางธัญชนก ขุนกลับ 074829781
639 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน นางสาวรุจิรา ชูรอง 0-74-69-1303
640 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง นายวัชรธีร์ มากจันทร์ 084-0583117
641 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม นายอนันต์ มณีรัตน์ 086-9668196
642 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ นางรัชนีวรรณ หยูดำ 089-0591988
643 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ นายไชยา สุวรรณลิขิต 084-8542355
644 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. พัทลุง
645 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะเต่า 1.นางพรทิพย์ ทองเขียว 074-600100
646 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะนางคำ นายพันธวัฒน์ รัตนขวัญ 074-6185-20
647 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาปู่ นางสาวปรียาภรณ์ คงผอม 074689292
648 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาย่า นางธนพร นางธนพร ช่วยแก้ว 0-74829767-8 ต่อ601
649 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองเฉลิม นายฉัตรชัย ปลอดขำ 074-603588 ต่อ 11
650 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนขนุน นาย เศรษฐา ชูดำ 074-691476
651 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนมะพร้าว นายบุญเรือง จันแดง 074-843536ต่อ12
652 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกทราย น.ส.กมลวรรณ หนูแก้ว 089-8778949
653 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสัก นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์ 0-7469-7188
654 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชัยบุรี นายธรรมนาท พรหมทอง 0-7484-0981
655 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนทราย
656 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนประดู่
657 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะแพน นายวีระศักดิ์ ศรีสมโภชน์ 0-7467-0018
658 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตำนาน นางวันดี พุทธศรี 074 - 617325
659 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งนารี นางเปมิกา สิทธิชัย 074-820359
660 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาขยาด นายธีระภัทร โอชาพันธุ์ 0-7463-1508
661 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาปะขอ นายนราธิพัฒน์ ไภยจินดา 074-673800
662 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปันแต นายประเสริฐ หนูมาก 074-672656
663 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าบอน นางอรวรรณ พราหมณ์วงศ์ 074625326
664 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฝาละมี นายปราโมทย์ รักกิ้มหอย 074697699
665 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำสินธุ์ กิ่ง นายดนรีด หวังขวัญ 074-605558
666 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังใหม่ นางกรกณิศ จันทร์พุ่ม 074673908
667 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมหวัง นางจิประภา ด้วงรอด 074-605118
668 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองธง นางสาวจิตติมา เรืองรักษ์ 0-7468-5786
669 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หานโพธิ์ นางบุณยพร จันทร์หอม 082-2607815