รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดตรัง 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง นางปนัดดา สังขนฤบดี 0 7557 0506
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาห้วยยอด นายสัญชัย อ่อนแก้ว 0-7529-4368
3 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง นายวิชยวรรธน์ ช่วยวงศ์ 075-223076-7
4 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง นายสุพจน์ มุริชุน 0-7521-4027-8
5 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง นาง อารี บุญรักษา 0-7521-8219
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง นางสาวศศิมา เพ็ชรสุด 0-7525-1530
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง นางบุญเรือน ไชยแก้ว 0-7529-9011
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน นางวรรณี อุ้มเมือง 0-7528-9426
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง นางสุดใจ สุธาชีวะ 0-7521-4956
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว นางละออ ถิ่นทอง 0-7528-1444 ต่อ 2
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา นางพิณรดา ไทยกลาง 0-7528-6248
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังวิเศษ นางฉวี ทิพย์วงศ์ 075296086
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสิเกา นายมานะ เทือกสุบรรณ 081-8671330
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด นายวิโรจน์ อินสว่าง 0-7527-1022
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ นายณหทัย สุนทรนนท์ 075-208781
16 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดตรัง น.ส.กรณิศ บุญช่วย 0-7521-4012 ,0-7522-2613
17 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง นางผกาวัลย์ น้ำแก้ว 0-7521-5109
18 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง นางวิวรรณ์รัศมิ์ วิทยพันธ์ 0-7520-1201
19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง นางนิตยา มุทามาศ 075-226881 , 075 226882,081-8911641
20 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 จังหวัดตรัง นาย ศักดิ์ชัย นนทะพันธ์ 0 - 7521 - 9420
21 กรมควบคุมโรค หน่วยควบคุมโรคติตด่อนำโดยแมลงที่ 12.3.2 อำเภอเมืองตรัง
22 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง นายบัญญัติ วงค์สว่าง 08-1909-0564
23 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง นางสาวเวณิก แป้นสุข 075251995
24 กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 นายสมเกียรติ เขียวย้อย 08-1077-7171
25 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานตรัง นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ 08-1607-9797
26 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นางสาวสุธารัตน์ สาหมีน 0-7557-0518
27 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 จ.ตรัง นายวัชรินทร์ หนูวรรณ์ 075251771
28 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง นายสรายุทธ เศียรอุ่น 0-7522-4991
29 กรมทางหลวง แขวงทางsหลวงตรัง นางเกศรา แก้วเกือบ 0-7558-1215 ต่อ 104
30 กรมทางหลวง หน่วยจราจรสงเคราะห์ นายสมคิด เชยชื่นจิตร 08-6269-9847
31 กรมทางหลวง หน่วยปรับซ่อม นายวีระชัย แก้วสินธุ์ 08-9893-0594
32 กรมทางหลวง หมวดการทางตรัง นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ 08-6743-2512
33 กรมทางหลวง หมวดการทางนาโยง นายจำลอง จันสุข 08-6277-8476
34 กรมทางหลวง หมวดการทางย่านตาขาว นายสว่าง ฝันนิมิตร 08-6280-7926
35 กรมทางหลวง หมวดการทางรัษฎา นายสำเริง นวลศรี 08-1085-6286
36 กรมทางหลวง หมวดการทางสิเกา นายประจวบ กรุณกิจ 08-1397-8461
37 กรมทางหลวง หมวดการทางห้วยยอด นายจรงค์ ศรียวง 08-4052-5731
38 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทตรัง นางสาวพัฒนวดี สัจบุตร 0 - 7558-2314
39 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานตรัง นายจำลอง จันทร์ศิริ 0-75572-151 ต่อ 1104
40 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง นางณัฐพัชร์ พงษ์ประวัติ 0-7550-1079
41 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง นางสาวณัฏฐพัชร จันทร์วงค์ 0-7521-8666
42 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง นางสาววราพร ธีระกุลพิศุทธิ์ 0-7521-1771-3
43 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดตรัง นายวีระ หนูบูรณ์ 0874176219
44 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง นายสัมพันธ์ ชูแก้วร่วง 0-7557-0534
45 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง นายศิริพงษ์ ตรังรัฐพิทย์ 0-7528-4161
46 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง นางบุณณดา ภัทรธันยพงศ์ 0-7521-1819
47 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ 085-8880334
48 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง นางหร้อหวี ทองด้วง 0 7527 4077-8
49 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง จ.ตรัง นายประชุม หนักแน่น 075252004
50 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดตรัง นายนราวุธ ภัทรวรคุณ 0 7525 2004
51 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง นางสาววนิดา คงเอียด 0-7521-8541,
52 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ตรัง นายวันชัย มาลัยเล็ก 0-7525-1218
53 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง นายพรวิจิตต์ จันทร์อุดม 081-8949560
54 กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง นางรัชนีกร นิลตีบ 075-284150
55 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง นายอาคม สมุหเสนีโต 0-7521-8377
56 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง นางสาวเสาวลักษณ์ กัณหวงศ์ 0-7521-4382, 0-7521-8750
57 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินตรัง นางสิริรัตน์ กาญจนวงศ์ 075-501059
58 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง นางสุรภา ซ่อนขำ 075-215107 -8
59 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บ้านพักข้าราชการ นางราตรี วรรณโสภณ 0 7521 6112
60 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง นางสาวหิรัญญา คงแก้ว 0-7557-0545
61 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.ตรัง นางเกษร เดชธราดล 0 7557 1436
62 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง นายเจริญ ดิ้นเมือง 0-7550-1076
63 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ตรัง นางสุณี สุริยธรรมกุล 0-7558-2334
64 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง นายมนูญ อรุณพันธุ์ 075-251317
65 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง นายนายสมพล นิลเวศน์ 075-203248, 203394
66 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง นายชัยณรงค์ศักด์ จันทรัตน์ 075-203338
67 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง นางโสภาวดี บุญพรานชู 0-7550-1050, 52, 53
68 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง นายธีราธร ชมเชย 0-7521-2504
69 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง นางตรีทิพย์ บัวริน 075-217210
70 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรกันตัง น.ส.กนกพรรณ ส้มเขียวหวาน 0-7525-1003
71 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) นางวรรณา พรหมบุญทอง 075-582312
72 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นางวิญญา คงประสม 075-218382
73 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง นางสาวปราณี ฉุ้นย่อง 0-7521-8211
74 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง นายจรวย ภูมิชาติ 0-7522-1182
75 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง นายเกรียงไกร มุสิกวงศ์ 0-7521-8218 ต่อ 312
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง นางสาววิรัลพัชร เพชรฤทธิ์ 0-7521-0733 ต่อ 304
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง นางศศิธร สุขขุม 0-7525-1055
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง ณัฐวุฒิ ปราบเขต 0-7529-9765
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน น.ส.ภัควลัญช์ เกอากะ 075-289392
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง นส.อุบล จูภัทรธนากุล 075218505
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว นางมาเรียม ตรังคตระการ 075-281446
82 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา นางธัญรัตน์ โมรา 0-7528-6116
83 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ นายพิรุณ ศักดิ์สินไพบูลย์ 0-7529-6050
84 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา นางสาวสุคนธ์ ช่วยมี 0-7529-1070
85 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด นฤมล สินไชย 075-271030
86 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง นางปรี รอดทวี 075-218964,210964
87 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง นายวุฒิชัย สกาวสุวรรณ 0-7522-5338
88 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
89 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานตรัง นางปาลิตา คำปันนา 0-7521-5867
90 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง นายธราเทพ ลิ่มปะรังษี 0-7521-8216
91 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปากันตัง นายปรีโช วัฒนศิลป 08-1748-2277
92 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาย่านตาขาว นางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม 0-7528-1466
93 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาห้วยยอด นายคนัน ถาวรจิต 0-7527-1053
94 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ตรัง ว่าที่ รตกิตติพงศ์ สินเจริญกุล 0-7521-8130
95 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองตรัง
96 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากะปาง นายสมชัย นนทนาพันธ์ 0-7528-6255
97 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันตัง นายอรรถพล ธนทวี 0-7525-2013
98 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง นายประยูร สุทธพรรณ 0-7521-4034
99 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเมืองตรัง นายสมชาย ลิ้มประธาน 0-7521-3024
100 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับเที่ยง นายสถาพร ขันธรักษวงศ์ 0-7522-3142
101 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานาโยง นายประยูร สุทธพรรณ 0-7524-2438
102 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่านตาขาว นายประกอบ เหมไพบูลย์ 0-7528-1307
103 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา นายพิภพ วรรณกูล 0-7529-1035
104 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
105 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจตรัง นายวิชิต ช่อเจี้ยง 0-7521-7940
106 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตตรัง นายธีรคนธ์ สุธีรวณิชย์ 0-7522-3055
107 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจตรัง นายสำราญ นาคบรรพต 0-7521-7939
108 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจตรัง นายประกอบ อ่ำปลอด 075-217910-2
109 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง
110 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาตรัง -ผู้จัดการสาขา (075) 213-079 , 222-868-9
111 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดตรัง นายเอกพล อ่ำบุญ -
112 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯตรัง นางสาวจงรักษ์ อธิวัฒนชัย 02-3108000 ต่อ 7126
113 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง นายศราวุธ จิตราวุธ 075-201729
114 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง นางสาวจุฑารัตน์ สองสี 0-7520-4715
115 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 1. ผศ.จีรวรรณ ภักดีฉนวน 075-204755
116 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง นายอาวุธ ประพันธ์ 0-7521-2934
117 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอกันตัง นายสุกิจ บุญชัย 0-7520-4505
118 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอปะเหลียน นายวรศักดิ์ สัมพันธรัตน์ 0-7528-9390
119 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองตรัง นายวีระเทพ จันทร์แก้ว 0-7521-8658
120 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอย่านตาขาว นายทรงชัย หินลายเลิศ 0-7528-1261
121 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอสิเกา นายวิพัฒน์ สุวรรณรัตน์ 0-7529-1046
122 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอห้วยยอด นายสุกิจ บุญชัย 0-7527-2053, 081-3971950
123 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตรัง นายวัชรินทร์ ริยาพันธุ์ 0-7557-0515-7
124 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง นายขวัญเพชร ถนอมนาม 087-9119712
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กมลศรี นายสุนันท์ คลายทุกข์ 0848517235
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารทั่วไป
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันตังพิทยากร นางไพรัช ตลาภา 0-7525-1100
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คันธพิทยาคาร นายนายชาญ ชูสิงห์ 075-269093
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านบกหัก
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานธุรการ นายสุทัศน พรหมลา 075206813
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นบากราษฎร์บำรุง นายถนอม ทองขุนดำ 075-206036
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรังรังสฤษฎ์ นายสุนทร นาศรี 0-9519-4001
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) นางสุจินต์ สีใหม 089-5872341
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งไทรทอง นางสาวอรทัย สมจริง 0-7528-9508
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายพิไชย ชั่งคิด 01-9703672
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งรวงทอง นางยุภา พรเศรษฐ์ 075 -289397
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน 0-7520-7138
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 39
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทรงาม นางสุนีย์ พันธุ 081-0844385
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาโยงวิทยาคม นายประยุทธ เชาวน์เสฏฐกุล 0-7521-3309
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำผุด นายโกวิท วิชัยดิษฐ 075259202,075259040
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเตาพิทยาคม นางสาคร ยั่งยืน (075) 233059
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางดีวิทยาคม นายสุทัศน พรหมลา 075206813
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลิ้งกลอง นางนฤมล พรประสิทธิ์ 08-5887-2524
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกันตังใต้ นายสมหมาย สุนทรเต็ม 075-252389/01-7976138
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะเคี่ยม นายฉัตรไชย โสภาพ 0-7520-7896
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะเต่า นายจรูญ เจริญฤทธิ์ 075233054
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะปราง นายทวี กิจปกรณ์สันติ 0-75276265
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะปุด นางสาวชวาลา จินดาผ่อง 075-299952 , 075-270179 , 01-7988356
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะลิบง
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขากอบ นางสมปอง ทินประภา 0-7550-0050
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาติง นางอาริน อภัยพงค์ 09-594-6767
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้าน่เขาพรุเสม็ด วินิจอัครสุวรรณกุล 0-9971-6050
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาไม้แก้ว นายสมใจ แก้วเมือง 0-1797-1215
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาไม้แก้ว
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาหลัก นายสายันร์ สัตถาภรณ์ 075-270126
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาโอน นายนกเล็ก ทองแดง 0-7526-1534
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองขุด นายสมเกียรติ อมรลักษณ์ 0-7557-1341 มือถือ 08-9867-0263
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองคุ้ย นายปิยะ เสงี่ยมจิตร์ 0-7527-0172
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองชีล้อม นายชัยศักดิ์ โพธิ์พิชญกุล 05-0694617
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเต็ง นายสมชาติ ครชาตรี 08-9467-6073
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองโตน นางจุรีย์ ช่วยชาติ 0-7520-3049, 0-1788-2813
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทรายขาว นายสำเริง ช่วยเรือง 08-9473-8124
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองปะเหลียน
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองลำปริง นางรุจิเรข ศรีคง 075-220369
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองลุ นายจำนง สุนทรเต็ม 01-9785810
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนเคี่ยม นายอนันต์ซกซื่อ 075-211373
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนตัง น.ส.ปราณี แก่นจันทร์ 075-270156
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนปริง นายวันชัย วัฒนามัย 0-7521-3077
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนพญา
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนโพธิ์ นายวินัย อุยสุย 01-9899908
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนไม้ดำ นายประจักษ์ นวลนาค 087-2819871
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนยวน นายประภาส คีรีรักษ์ 0-7520-6443
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนยาง นายสง่า พุฒแก้ว 09-9755224
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนเลียบ นายบุญมี แก้วห้าประการ 0892927752
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสระแก้ว
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสวรรค์ นางสุภาพร เพชรหนู 075 - 299847
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนหนองกก นางเบญจมาภรณ์ ตันสุย 0- 7894 - 4813
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนหนองยาง นายทำนูล จันทราวุฒิกร 075270138
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนอารี นายบรรหาร วัฒิธรรม 095899916
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนอินทนินงาม
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกชะแง้ นายณัฐ ลายทองสุก 089-5914914
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกมะม่วง นางจิรายุ่นประสิทธิ์ 06-2881897
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกยาง นายพิเชฐ อมรกุล 075213218
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกรัก นายพงศธร ต่อสกุล 0-1895-0577
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจิจิก นางพรรณนิภา ไพรัตน์ 09-1115707
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจุปะ นายกฐิน รักษา 09-9701400
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านฉางหลาง นายวิชิต พึ่งบุญ 01-9797530
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่อง นางสาวเสาวพรรณ มีแสง 0-4093-0199
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องลม นายเทอดศักดิ์ ละอองกลาง 06-2739953
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องหาร นายบุญเหิม ปุญญะเพ็ชร 0-7526-2337
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไชยภักดี นางจุฑารัตน์ ใจบุญ 0-7520-6828
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านซา วิโรจน์นวลใย 0878895893
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านด่าน นายสมปอง ใจแข็ง 0-7522-4550
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดุหุน นายสมานมิตร สมทรัพย์ 0-9972-3786
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านต้นไทร นางพิรมย์ แก้วหนู 0-7526-0347
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านต้นปรง นายระงับ มะนะโส 075-296118
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะเคียนหลบฟ้า นางสาวนภวรรณ ศรีใส 0-1956-1905
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะเสะ นายอนุสรณ์ พิชัยรัตน์ 075207708
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแตะหรำ นายประพนธ์ ปานชนะ 0-7520-7872
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโตน นายสุธรรม อั้นเต้ง 08-9290-0977
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทอนพลา นายภูมิชัย จิตต์พงษ์ 075-207187
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทอนหาน นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ 075289427
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทอนเหรียน นายสุธี ธุระ 08-7271-7553
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าข้าม นายสุชาติ ชัยศิริ 0-7528-9394
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าโต๊ะเมฆ นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์ 09-8664058
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าเทศ นายไพโรจน์ เสียมไหม 0 7528 9464
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าบันได
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าปาบ นายสมใจ ชูแก้ว 0-1676-5443
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ามะปราง นายอำนวย สีใหม 08-1080-2073
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าส้ม นายเธียรพงศ์ วัชราภิรักษ์ 0-7529-2133
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งกอ
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งเกาะญวน นายอารม ช่วยเรือง 0-7528-5103
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางสุวรรณ จันดี 0-9590-9692
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งค่าย
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งนา(เมือง) นายสวนดี นานอน 01-2739850 , 0-7521-7127
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งนา(ย่านตาขาว) นายนิวาสน์ จิตบุญ 075270133
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งปาหนัน นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ 087-2779886
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งมะขามป้อม
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งยาง
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งยางงาม นายสายัณห์ นิ่มนวล 08-9471-1397
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งยาว นายประเสริฐ รักแก้ว 0-6953-7691
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งศาลา นายถาวร คงอินทร์ 0-1895-8930
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งศาลา นายประสิทธิ์ ดำเนินการ 0-75-264625
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งส้มป่อย นายมนตรี สายจิตรื่น 075-213120 / 04-8452447
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งหนองแห้ง นายสมหมาย เจริญลาภ 075-203220
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งอิฐ นายสุพร สุนทรเต็ม 10 2724087
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม นายประทีป หอยบาง 089-5157216
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรบ่วง นายสุรินทร์ ส่งแสง 0-7520-6506
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเกลือ นางชุติมา เชี่ยเท่า 0-7520-7806,086-2740109
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาโตง นายสุพร ศรสงวนสกุล 019589609
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาทะเล นางจิราภรณ์ ใจจ้อง 0-7524-0115
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาทุ่ง นายสุรวิทย์ สุทธิปรีชานนท์ 09-9723845,(075) 268283
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเมืองเพชร นายศักดา มีไพบูลย์สกุล 075-278159
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนายายหม่อม นายคะนึง แก้วอัมพร 075-270176
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเหนือ นางจินตนา อ้นเพ็ง 05-8833607
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำพราย นางรัตนา บุญเจริญ 0-7527-0163
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำราบ นางสุปราณี หาญวัฒนกุล 075 - 207907 , 089 - 5938182
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านในควน นายจุฬา ศรีเพชร 081-6761974
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านในปง นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ 081-0868227
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบกหัก นายสุวิทย์ รอดคืน 0-7524-0297, มือถือ 06-2680844
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อหิน นายพิทยา ทองย้อย 01-0791986
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางคราม
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางค้างคาว นายเบญขพล แก้วอนันต์ 0-1797-8208
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางด้วน นายวิโรจน์ ทีปกรเศวต 0-7520-7512
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางเตา นายเกษม พงศ์ยี่ล่า 089-8715573
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางเป้า นางปิ่นประภา เลื่อนราม 075-252410
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางพระ นางพนา พลอินทร์ 075262136
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางยาง
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางสัก นายฉัตรชัย ปรางดำ 0-7529-2155
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางหมาก นายสอ้าน กูมุดา (075)263173
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางหมากน้อย วรพัชร เตี่ยวย่อง 075-214579
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบาตูปูเต๊ะ นายวิโรจน์ จับปรั่ง 087 8851761
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปะเหลียน
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากคลอง
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากปรน นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์ 07-8827827
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากไพ นายภิญโญ ยอดทอง 075-276084,09-9732889
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากห้วย นายนิกร ชัยเพ็ชร 0-7524-2189
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่ากอ นายสุชาติ ธานีรัตน์ 08-1187-4265
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าแก่ นายสุชาติ ธรรมพากรณ์ 075-207405
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปาเต นางบุญรอด เขียวย้อย 019680839
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่าเตียว นายไพโรจน์ วัฒนสิน 08-7272-9358 , 0 - 7525 - 1911
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่ายาง อารีตุลยกุล 099733085
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านผมเด็น นายติระ ไกรเทพ 075-203337
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพระม่วง นางดาวเรือง พุฒนวล 075-207924
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรุจูด นายสมควร จันทร์เพ็ชร 09-2915331
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรุเตย นายเชาวรัตน์ มัธยางกูล 075-270146
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรุใหญ่ นายอุสา อิทธิสัน 09 5928189
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์น้อย นายมานพ แก้วขาว 01-9631820
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพรงจระเข้ นายพรชัย คำนวณศิลป์ 075-500643
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมดตะนอย นายจำรูญ รักเกต 0862721074
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยวนโปะ นายประนอม ศรัทธาประยูร 0-7520-7343
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านย่านซื่อ นายวีระจิตร ชนสูงเนิน 075-224402
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านย่านตาขาว นางนลิน ภักดีวานิช 0-7528-1234
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยูงงาม
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่พรุ นางบุญเรียงง่วนสน 01-6934125
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่หลวง นายประมวล นานาช้า 0-7529-9030
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ใหญ่ (รัษฎา) นางสุณี แสนดี 018914691
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) นางสุมน ไชยเสนีย์ 075- 270109
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ออก
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำแคลง
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำปลอกเหนือ
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำแพะ นายพิเศษ คงวัน 09-7286604
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำภูรา นายบุญนัก ฝั้นอิ่นแก้ว 06-2789692
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลิพัง นางสุจิตรา ไชยฤกษ์ 09-5980327
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังเจริญ นายทวี ศรีคง 01-8944773
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังลำ นายประวิทย์ กาสุวรรณ์ 075-264211
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังศิลา นายศรศักดิ์ สีนา 0-7526-8266
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังสมบูรณ์ นางยุพิน เยี่ยมโชค 06-6898201
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหลาม นางจินตนา ชูเนื่อง 0-7527-0171
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามแยก นายล้อมศักดิ์ ใจสมุทร 0-7528-9395
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสายควน นายสุพัฒน์ ยืนยง 075213520
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุโสะ นายประวิตร สมจริง 0-7528-8182, 01-0807931
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไสต้นวา นายจารุพันธ์ ยงประเดิม 0-9289-0134
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไสบ่อ นายสุจริต ทองสาม 089-5937859
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไสมะม่วง นายอนันต์ นกแก้ว 0856410196
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองคล้า นายชุม หนูนุ่ม 075261196
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเจ็ดบาท นายอรุณเส้งขาว 0-7527-0120
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชวด นายชัยชนะ จิตบุญ 08-6271-7143
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองชุมแสง นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย 09-9711063
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโต๊ะ นางกาญจนา ฤทธิ์หมุน 0-6282-4310
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองไทร นายอุดม ว่องกี่ 075-299239
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองบัวน้อย นายเกรียงไกร ตันเจี่ย 075-270139
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองปรือ นายจรัล ไขยภักดี 08-9972-3863
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองมวง นางฉวี ทิพรัตน์ 0-7267-5936
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยวน นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง 075 - 299471
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยายแม็ม นายนิรันดร์ จิตรชวาล 018954698
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองยูง นายอภัยด้วงกิจ 075 271543
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองราโพ นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ 075-270170
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเรี้ย นาย ดำรงค์ แคว้นโอฬาร 075-206043
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองศรีจันทร์ นายสุคนธ์ กองแก้ว 0-7527-0137
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสองพี่น้อง อนันต์อั้นเต้ง 075-294223
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเสม็ด นายจารุกิตติ์ ประดู่ 096487973
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหมอ นาย ไพโรจน์ บัวทอง 075264411
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหว้า
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหน้าเขา นางเจียมจิต แก้วแกมทอง 075-261-538
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหยงสตาร์ นายประสาร ทุ่ยอ้น 075289310
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลังเขา นางละออง ไชยบุตร 0-7526-1049
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยด้วน นายสุทธิภาค แซ่หลี 075240728
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยต่อ นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร 075 - 213533
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไทร นายชัยยุทธ เสียมไหม 075-222001
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไทร
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไม้แก่น
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยลึก นายอาจินต์ ชุมแก้ว 078941279
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวหิน
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาดยาว นายกำจัด -
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาดเลา
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินคอกควาย นางสุปราณี หาญวัฒนกุล 0-9593-8182
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหนือคลอง นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์ 0-7526-4583
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลม นางสาวพนารัตน์ กลั่นบุศย์ 058881154
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลม
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมไทร นายสุนทร ประเสริฐกุล 0-1677-5827
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมมะขาม นางรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง 09-5911971
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมสอม 1นายจักรี จิตเที่ยง 0-7520-7374
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะเหลียนผดุงศิษย์
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพาะปัญญา นายภักดี ใจสมุทร 075- 242044
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” นายสุวิทย์ เศรษฐ์วิชัย 075213026
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย่านตาขาวรัฐชนูปภัมถ์ นางยุวดี ใจจ้อง 0-7528-1474
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านห้วยน้ำเย็น นายปริญญา เดชทองคำ 075-213383
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัษฎา นายประดิษฐ จิตบุญ 075-286046
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นายสาคร เย่าเฉื้อง 0898713870
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเเรียนบ้านทุ่งสมอ นายสมโชค เทพส่ง 06 2724012
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางนา นายอนันต์ ภิรมย์พร 04 8391439
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันตังใต้
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะปุด
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ นางสาวพยอง ตู้ดำ 0-1087-3987
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองมวน นายโชคดี กลับสวัสดิ์ 0-7529-4005
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู นางสาวศิริวรรณ ศรีพุทธคุณ 0-6267-7449
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแต้ว นางปัทมาวดีปราบปัญจะ 075 270115
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกทราย นายประจักษ์อินทรักเดช 075 - 500617
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนทอง
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคลอง นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน 0-9595-8428
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ นายประเทือง กลับดี 06-2789663
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนานิน นายสาโรช นวลสุวรรณ์ 010815881
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาป้อ นายภิญโญ ยอดทอง 075 258139
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำฉา นายคำใบ สุภาพ 0-9868-5709
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ้าหวี นายอรุณ เมืองสง 075-207775
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางงาม
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำช้าง นายสัญชัย ใต้การ -
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำพิกุล นายธัญญา วิเชียร 081-7973590
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1.นายปรัชญา นวลนิ่ม 075214624 / 0848381726
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย 099711063
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว นายวินัย พันธุ์สนิท 078928119
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นายจักรี จิตเที่ยง 0-7526-8341
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ นายประสิทธิ์ แก้วลาย 01-3969540
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวควน นายสุรเชฐ นวลศรี 058970870
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาญจนาบริรักษ์ นายวอน ตุลยสุข 075-233361 ,01-4152106
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ นางมยุรีย์ คันฉ่อง 097257955
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกพิกุล นางอาวร พราหมเภทย์ 075-212651
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกเลียบ นายสงเคราะห์ แก้วสมบูรณ์ 0 - 6630 - 2768
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง นายสมโชค โข้ยนึ่ง 075267077
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้ง นางอุษณีย์ สีดำ 075-213027,01-2709129
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรงาม นางสาวปรีดา ยิ่งฉ้วน 01 9564433
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางดี คลาดอ่อนรู้ที่ 0-7520-6653
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาราม นาง จุรีรัตน์ คีรีรัตน์ 0-7522-6356
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเป็ด นายนิวรรณ ไชยรัตน์ 0-7528-5105,06-9409951
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501) นายถวิล กุญชรินทร์ 095887041
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโหละคล้า นายสิทธิโชค หมานมา 075-299204 , 01-0918824
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ นายสุธรรม คงชูศรี 0-7526-2200
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยอด นายไพโรจน์ ธำรงวิศว 0-1492-7052
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดปากเมง นายวรวุฒิ ทองย้อย 081-5280338
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำภูราเรืองวิทย์ นายกมล น้ำแก้ว 0-7528-4250
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังวิเศษ นางสุนีย์ ใจเหล็ก 0-7526-1095
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเกาะมะม่วง นายภิญโญ ผิวเหลือง 06-9440052
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดขุนสิทธิ์ นางวัลลีย์ จันทร์ศักดิ์รา 075-214525
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขา นายสุทัศ รัตนพรรณ์ 089-4703306
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาพระ
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาวิเศษ นางเพ็ญศรี ธรรมโชติ 075261301
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดควนไทร นายสมคิด ศรีโภคา 078943029
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดควนธานี นายประสิทธิ์ นาคช่วย 075263257
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดควนนิมิตรศิลา
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดควนเมา นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ 0-7526-0185 , 01-3964977
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดควนวิไล นางรัชนีเหมไพบูลย์ 0-7528-2496
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดควนสีนวล
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคีรีวิหาร
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดจอมไตร
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดชลวาปีวิหาร
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเชี่ยวชาญกิจ นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ 0-7557-1266
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไตรสามัคคี นางสุดคนึง อาจชอบการ 0-7526-4436
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดถ้ำพระพุทธ นายชาตรีพงศ์จันทรเสถียร 0896567661
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าพญา นายสังเวียน ศรีไตรรัตน์ 0-1397-3536
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งหินผุด นางทัศนีย์พร อิสระธรรมกุล 0-9390-0349
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งใหญ่ นายสมโชค สุดสนิท 089-2926360
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไทรทอง นางสาวชุติมันต์ คุ้มรอด 0 -7266-2373
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดธรรมาราม
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนางประหลาด 1นางนงคราญ ตันธนกุล 075215138 และ 016774880
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนานอน นายธีระทร พากเพียร 075-270243
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนาวง นายถวิล แก้วมรกต 0-9651-2096
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้ำฉ่า นายวิชัย สัมพันธรัตน์ 0-7526-2152
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้ำผุด นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ 075-213395
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนิคมประทีป นายประเสริฐ สิทธิชัย 0-1788-8148
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดปากแจ่ม นายสาลัย เทวบิน 017988450
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดปากปรน นางธิดา วนาสุวรรณวณิช 0 75203070
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพรงจระเข้ นายวรพัฒน์โพชสาลี 01-8940193
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไพรสณฑ์ นายสงัด ทั่วรอบ 075-270121
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดมงคลสถาน นางสมรักษ์ เยาดำ 075299845
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไม้ฝาด นายสุนันท์ คงเกลี้ยง 075248250
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวารีวง นางสาวพนารัตน์ กลั่นบุศย์ 075-253153
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศรีรัตนาราม นางปิยาภรณ์ ทองเคียน 075270169
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศรีสุวรรณาราม นาย อเนก ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ 075214927 , 01-5384025
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสันติวัน นางสาวรัชนีวรรณ สงชู 075-284238
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสาริการาม นางอาวร พราหมเภทย์ 075-216856
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสิทธิโชค นายสาคร แสงสี 0-7528-4110
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสีหราษฎร์ศรัทธา น.ส.ลัดดาวรรณ วิโรจน์กุล 0-7525-2205
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองสมาน 1นายสุชาติ เตี่ยวย่อง 075-208114
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอัมพวัน
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเชียรมาตุ นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส 0 7521 9880
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเชียรมาตุ 2 นางจินตนา ช่วยเรือง 075-500607
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเชียรมาตุ 3
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 นางสาวพิมพรรณ รักษารักษ์ 075-501192
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาราชินี
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาราชินี 2 นางอุลาวรรณปราบโรค 075-215192
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นางนิตยา ศรมณี 0-7521-8547
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางภาวินันท์ ดีเอียด 0-7527-2050 ต่อ 1
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่) นายประยุทธ์ โขขัด 08-1187-1105
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิเกาประชาผดุงวิทย์ นายสมบูรณ์ คงบุญ 075-291075,075-248117-9
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองผักฉีด นางจริยาพรกูลหลัง 0-7528-1421
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยนางราษฎร์บำรุง นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล 075-294106
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นายสมมาตร แก้วลาย 0819789263
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หาดทรายทอง
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หาดสำราญ นายธัญญา วิเชียร 0-7520-8113
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หาดสำราญวิทยาคม นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์ 0-1087-1316
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลตรัง นายเสนาะ ชูเชิดรัตน์ 0-7521-8818
448 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง นายอนุวัต ศรีแก้ว 0980648553
449 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตรัง นายเอกสิทธิ์ อ่อนสนิท 0894699166
450 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน นายเจนวิทย์ บุญช่วย 08-7836-6026
451 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด นายรังษี แสงเจริญ 0-7527-1495 ต่อ 101
452 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง นายชุมพล รัตนกระจ่าง 0-7528-4152
453 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายปรีดี เกตุทอง 075-225297 ต่อ 103
454 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง นายจรูญ ชูสังข์ 0-7557-0556
455 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พ.ต.ท.หญิงศจีวิไล แสงรัตน์ 075-572218
456 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง พ.ต.อ.บริภัณฑ์ บริรักษ์ 0-7521-4021
457 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยาการจังหวัดตรัง พ.ต.ต.กระจ่าง รักษ์ณรงค์ 0-7521-4021
458 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.เทอดศักดิ์ ปราบเขต 0899732859
459 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกันตัง จ.ตรัง จ.ส.ต.หญิงมัณนิกา โชติอำพร 075-251002
460 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาวิเศษ จ.ตรัง ด.ต.พัชศักดิ์ ทองพิจิตร 075-584502
461 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกยาง จ.ตรัง ด.ต.สมยศ โกเอี้ยน 0-7557-1052
462 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาโยง จ.ตรัง พ.ต.ท.หญิงชุติณัชชา มีศรี 089-9704922
463 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านคลองเต็ง จ.ตรัง ร.ต.ต.หญิงชฎาพร เพชรขาวช่วย 089-7311903
464 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านในควน จ.ตรัง ร.ต.อ.บุญธรรม สุบิน 081-7194941
465 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองเอื้อง จ.ตรัง ด.ต.โอภาส ไหมศรีขาว 081-7889980 , 0-7526-9084
466 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน จ.ตรัง ด.ต.วีระ สังข์ชาติ 0-7528-9007
467 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง จ.ตรัง พ.ต.ท.วิโรจน์ สะเหรียม 081-8967177
468 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรย่านตาขาว จ.ตรัง ด.ต.โกมล คงด้วง 075-281281,081 0816262
469 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรรัษฏา จ.ตรัง พ.ต.อ.ชัยรัตน์ กาญจนเนตร 0899754040
470 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวังวิเศษ จ.ตรัง ร.ต.ท.ผล ส่งแสง 075-296125
471 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสิเกา จ.ตรัง ด.ต.สดายุ ชิตชลธาร 0-7529-1005
472 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองตรุด จ.ตรัง ด.ต.ณัฐพล นวลทอง 0-7520-3020,08-1084-5019
473 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จ.ตรัง พ.ต.ท.หญิงปาริชาต สมจริง 0-7527-2148
474 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหาดสำราญ จ.ตรัง ร.ต.อ.หญิงวิภาวดี ศรีเกตุ 081-5411154
475 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สปส.จ.ตรัง นางจำนาญ ไกรเทพ 0 7557 0528 ต่อ 12
476 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 1นายพัลลภ ประจง 075-570-541
477 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง นางภัณฑิรา สังข์สุวรรณ 0-7521-5476
478 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง นางสาวสุณี ลบเลือน 0-7521-8983
479 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง นายกิตติพงศ์ เพทาย 075-501131 ต่อ 16
480 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง นายนิติ ขันแกล้ว 0-7521-8366
481 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง น.ส นุตปวี อุตสาหะ 08-7284-6247
482 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดตรัง นายมนัส ปัญจกุล 0-7521-8516
483 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง นางวรรณี ขำเกลี้ยง 0-7521-7254
484 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง นางยินดี บริพันธุ์ 0-7521-7585-6
485 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง นางสาวนพรัตน์ เชื้อวงค์ 02-6285628
486 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง นางสาวมนต์สุดา เกรียงไกร 081-9790345
487 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง นางสาวพิมภักดิ์ 075-218-440
488 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกันตัง นางกาญจนมาส ชัยเกษตรสิน 075-251256 ต่อ 108
489 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกันตัง
490 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตรัง นายทวีป วิศวเดโชชัย 075-218018 ต่อ 5121
491 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาโยง นางประภา คงแก้ว 075-242405-6 ต่อ 121
492 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปะเหลียน นางสำริน สิทธิชัย 081-270-3610
493 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลย่านตาขาว นายสมพงษ์ ชูสุวรรณ 075-240932-3 ต่อ 107
494 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัษฎา นางมัลลิกา ชินนาพันธ์ 0-7528-6236-7 ต่อ 117
495 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังวิเศษ นายสมเกียรติ พยุหเสนา 0-7529-6052 ต่อ 118
496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิเกา นางกาญจนา ตันตรัตนพงษ์ 0 1970 3804
497 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยยอด นางมัลลิกา ชินนาพันธ์ 084-6292063
498 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นายบุญเลิศ สุวรรณวงษ์ 0-1766-7994
499 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
500 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นางเบญญา คุณรักษ์พงศ์ 075226976-7 ต่อ 120
501 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นางเอมอร แสนดี -
502 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเขาไพร นายเพียงดาว รอดความทุกข์ 075203704
503 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองปาง นายชวลิตร ศีรีรัตน์ 075286220
504 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางสัก นายสมโชค สกุลส่องบุญศิริ 075292136
505 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองบัว นางมาริสา มากเพ็ง -
506 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองปรือ นายสุเมธ แสนดี 087-2818553
507 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองมวน นายทวี จบสองชั้น 075294116
508 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ตะเสะ บ้านนาทะเล หมู่ที่ 1 นายวรศักดิ์ พิทักษ์สกุล 0831036934
509 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.บ้าหวี บ้านในเขา หมูที่ 1 นายอภิชาติ เพ็ชร์ประสิทธิ์ 0847452495
510 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.หาดสำราญ บ้านหนองสมาน หมู่ที่3 นายวรากร ปากอ่อน 0892893197
511 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ.ปากปรน บ้านนาโพ หมู่ที่ 11 นายเรวัฒน์ เส็นหละ 0833924100
512 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นางสุลักขณา แก้วผุด 0 7520 5628
513 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง นาย วรรณกิจ สินอ่อน 0-7525-1614
514 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโยง นายสุพจน์ ลื่อเท่ง 083-1807470
515 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน นายธีรวุฒิ โชติสกุล 075289003
516 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง นายชัยยา วีระกุล 0-7550-1087
517 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว นายสมคิด 0-7558-4064
518 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา นายสมชาติ จิตราวุธ 0-7528-6117
519 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังวิเศษ นายประทีป ดวงงาม 075296080
520 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิเกา นายวุฒิชัย ภักดี 089-6469205
521 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด นายอุดม ใส้เพี้ย 08 12854753
522 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ นายสรรเสริญ เส้งขาว 0-7520-8788
523 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง น.ส.ภควรรณ มณีรัตน์ 0-7521-8699
524 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง นายธีระศักดิ์ เฉี่ยวย้อย 0-7521-2912
525 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดตรัง นางวนิดา ชาญณรงค์ 0-7521-8052 ต่อ 128
526 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง มนทิราปันทะรัตน์ 074315547-9
527 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ 0-7521-8376
528 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นางวัฒนา แก้วกล่ำ 0 7522 0971-2
529 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง นางสาวสุรัสวดี ศรีนวลขาว 0-7521-0855
530 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง นางสาวสุกัญญา สงคง
531 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง นายธีรยุทย์ จักรัส
532 หน่วยงานท้องถิ่น ตรัง
533 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลวังมะปรางเหนือ นายเอกชัย สุขเสน 0820172324
534 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองเต็ง นายพฤทธ์ รักไทย 075-276191
535 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองปาง นางลาวัลย์ พัวเจริญเกียรติ 075-286126
536 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนกุน นางพิมภักดิ์ ผาสุข 075293001-2
537 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนโพธิ์ นางสาวชุติกาญจน์ เทพสุทธิ์ 089-503-0530
538 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกหล่อ นายธนินทร หลีกภัย 075-270-695
539 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าข้าม
540 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่างิ้ว นางสาวปราณี เยาว์ดำ 0-7528-4930
541 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าพญา น.ส.สุดารัตน์ เสียมไหม 075282200
542 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ นายชาติชาย เหมมาชูเกียรติกุล 0-7520-4705
543 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยาว นายสมเกียรติ เดชะ 075-208165 ต่อ 117
544 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาตาล่วง นางขวัญชนก ทองผึ้ง 0817881461
545 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร นางสุชิรา ปานมาศ 075278013
546 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ นายนิรันดร์ นุ่มช่วย 086-6841401
547 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาวง น.ส.ประภาพรรณ ศิริพลบุญ 0-7527-0410 ต่อ 17
548 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลย่านตาขาว นางสาวศศิกร สุนทรนนท์ 0 - 7528 - 1430 ต่อ 103
549 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำภูรา นางฉลวย คงสง 0-7528-4173 ต่อ 104
550 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังวิเศษ
551 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิเกา นายกัมพล กล่ำสีทอง 0-7529-1085 ต่อ 18
552 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยนาง นางสาวพรทิพย์ กลิ่นบุญ 075-294112
553 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยอด นางสุจิตรา ชุมนาค 0-7527-1332
554 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครตรัง นายพูลพงษ์ หิรัญชุณหะ 0-7521-0786 ต่อ 1160
555 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกันตัง นายพงศ์สุภาพ เพ็ชร์สิทธิ์ 075-251251
556 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกันตัง นายประสิทธิ์ แพใหญ่ 0-7525-2975
557 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง นางกาญจนา เพชรแก้ว 075-258789
558 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ นางน้ำค้าง ช่วยตระกูล 089-4739838
559 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด นางสาวประกายเดือน อิโสะ 075290895
560 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นางศุกรศรี หม่อมวงศ์ 075-218262 ต่อ 200
561 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส น.ส.อุทุมพร พลเดช 075 - 270711
562 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ นายบุญเลิศ ชูบุญศรี 0898666287
563 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว สิบเอกทิรวุทธ์ ปิ่นทองพันธ์ 0806652598
564 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน นายปัณณวิชญ์ ณรงค์ 0-7529-1012
565 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก นายกรวิชญ์ บุณโยดม 0-7529-2311 ต่อ 20
566 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ นางสาววรรษมน ยกเซ่ง 0954108297
567 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา น.ส.วิไล ด้วนราม 075206207
568 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กันตังใต้ นายกิิตติ กันตังกุล 0-7520-4625
569 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะเปียะ นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร 075-575677
570 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะลิบง นางสาวหงส์ทอง รักเนียม 0612643571
571 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะสุกร นางจันจิรา สาราบรรณ์ 080-5239585
572 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขากอบ น.ส.บุษรัตน์ วารีรักษ์ 081-7476813
573 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาขาว นาง ภัทธณี ยังช่วย 075233477
574 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาปูน 1นางสาวเดือนแรม พรหมอินทร์ 075-271589
575 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาไพร นางสาววีราภรณ์ ฉายะวิวัฒน์ 075290869
576 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาไม้แก้ว นางสาวศุจิรัตน์ แซ่ซิ้ม 0-7557-0268
577 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาวิเศษ นางวราภรณ์ ศรีนคร 075-261447 ต่อ 2
578 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองชีล้อม นางสาวสุธาสินี จิตรหลัง 075-290868
579 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองปาง
580 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองลุ นายชัยวัฒ ดำไฝ 075290604
581 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนธานี นางสาวปรัชญาภรณ์ สุเหร็น 075-292624
582 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนปริง นางสาวกนิษฐา ช่วยยก 075-258782
583 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนเมา น.ส.อารมย์ รับความสุข 0-7526-0213
584 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกยาง นายกมลไหมทอง 075571049
585 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกสะบ้า นางสาวจารุพรรณ ช่วยขำ 0-7558-3105
586 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช่อง นางสาวจารีพันธ์ ฝันนิมิตร 075-270445 ต่อ 106
587 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม นายอุทร หวังชัย 082 - 8144896
588 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งค่าย นางสาวนันทิยา ยิ้มย่อง 0-7527-0479
589 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งต่อ นายธีรศักดิ์ ศรีโภคา 075-290747
590 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเกลือ นายสาธิต โตกำ 0-7520-2038
591 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาข้าวเสีย จรินหมวดใหม่ 075-573-158
592 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาชุมเห็ด นางสาวจิราวรรณ พลประสิทธิ์ 0 - 7529- 0-751
593 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาท่ามใต้ นางอัญชลี จุ้ยเส็ง 075204185
594 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาท่ามเหนือ นายเจริญพร เยาว์ดำ 0-7529-0860
595 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโยงใต้
596 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโยงเหนือ นายยุทธนา สาละวัน 075-242263 ต่อ 12
597 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาวง นางสาวชุลีวัลย์ สวัสดี 075-290274
598 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหมื่นศรี นายสุพล ศรีโยธา 0-7529-95569 ต่อ 107 , 08-5887-5554
599 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำผุด นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง 075259041-2
600 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ในควน นายสนอง อินทพัฒน์ 075576215 กด 0
601 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ในเตา จ่าเอกธวัชชัย บริพันธ์ 075-578238
602 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อน้ำร้อน นายปิยทัศน์ วิเวกอรุณ 075292000 ต่อ 11
603 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางกุ้ง นางสาวอุทุมพร ดำช่วย 0-7527-0434
604 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางด้วน นายอาทร สังข์อุ่น 0-7557-6814 ต่อ 11
605 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางดี นางสาวนงเยาว์ สิทธิชัย 0-75284453
606 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเป้า นา�ชิสากัญญ� แตงอ่อ� 0-7529-2855
607 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางรัก น.ส.สาลิณี ใจกระจ่าง 075-570551
608 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางหมาก ว่าที่ร.ต.หญิงปิยนันท์ สร้อยสน 0-7529-0895
609 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านควน นางปรียา ชูแก้วร่วง 0-7550-1085 ต่อ 12
610 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านนา นายอำพล จงราบ 0-7529-0299
611 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโพธิ์ นางฤดี ดำทอง 0-7521-9557
612 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปะเหลียน นายกฤษฎา ตั้นพัฒนกิจ 075-269180
613 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากคม นางทิพย์นภา ลิมปนานนท์ 0818951875
614 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากแจ่ม นางสาวทัศนีย์ แก้วจันทร์ 075574824
615 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพรงจระเข้ นายบุญฤทธิ์ เพ็งสุข 0-7520-7183
616 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไม้ฝาด นางสาววนิดา อุราโรจน์ 075274040 ต่อ 101
617 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่านซื่อ นายวารีรัตน์ วงศ์โคทอง 0-7527-0496 ต่อ 11
618 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลิพัง นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด 0-7520-4435
619 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังคีรี นางสาวเสาวภา แก้วลาย 0-7557-8016
620 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังมะปราง นางตรีทิพยนิภา หงษ์ลักษณ์ 0843064442
621 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังวน นายชัยยะ มีแก้ว 075253151, 0892335456
622 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สุโสะ 1นายเด่นทยา วุ่นแก้ว 0-7528-9689
623 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองช้างแล่น นายวีรวัฒน์ ง่วนอ่อน 075577234
624 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองตรุด นางสุพรรษา บริโท 0-7557-1324 ต่อ 14
625 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ 1นายธฤต ศรีเพชร์ 075-285100
626 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบัว นางสาวศรีริวรรณ คงสม 075 290948
627 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองปรือ นาย ณัฐวัชต์ ศิริสวัสดิ์ 089-4669615
628 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยยอด นางสาวโสภารัตน์ โชติรัตน์ 0-7528-4637 ต่อ 103
629 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แหลมสอม 1นางสนธิยา เกาะกลาง 075-576444ต่อ103
630 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ่าวตง นางจันทรัศม์ ไทยราช 075296585
631 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสะบ้า นายวรภพ อับดุลระหมาน 0840015188
632 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาบินหลา นางอมรรัตน์ มุณีสว่าง 0-7529-0510
633 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาพละ นางสาวเยาวณรัตน์ แย้มทิม 081-4364001
634 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังมะปรางเหนือ นางสาวสกาวเดือน ชัยวิเศษ 075-262230
635 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.นาโต๊ะหมิง พ.อ.อ.สิรภพ นาทุ่งนุ้ย 0-7527-8078
636 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้าหวี นายกิตติศักดิ์เพชรพรหมศร 0-7520-3001
637 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หาดสำราญ นางขนิษฐา สุนทรนนท์ 075208771