รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดสงขลา 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา นางสาวสายใจ ตรีวิมลโอภาส 074-330252 ต่อ 15
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอนาทวี จ.ส.ต.วรกรฉันทอุไร 0-7437-1688-9
3 กรมการค้าต่างประเทศ
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา นางสาวภัคจิรา เสียมไหม 0-7432-6714
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา นายฬาลบุญ อยู่อำไพ 0-7431-1899
6 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา นางหทัยทิพย์ บุญณี 074-324378
7 กรมการท่องเที่ยว สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ เขต 1 (จังหวัดสงขลา)
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา นางกรองกาญจ์ นิลมณี 0-7432-7036
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระแสสินธุ์ นางวารี กิตติโชควัฒนา 0-7439-9234
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหอยโข่ง นางสวพร สุวรรณนิมิตร 074-501107
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง นางวิมาดา ยุดตานนท์ 074-386073
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยมะโน 0-7420-7081
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา นางสาวพรศิริ แสงธรรมวิจิตต์ 085-0639833
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี นายสมศักดิ์ จันทรชู 074-371884
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม นางภัทรานิษฐ์ หัวเมืองแก้ว 074-383242
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางกล่ำ นางสาวกัลญา ทองรักษ์ 0-7432-8125
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา นางคนึงสุข กุศลสกุล 0-7432-6307
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอระโนด นางรัตนา ไกรวงศ์ 074-393042
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรัตภูมิ นายภาณุพงศ์ เสนานิคม 074-389-111 ต่อ 14
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสทิงพระ นายอนุสร ตันโชติกุล 074-397034 ต่อ 12
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา นางปรางศิริ ตันติการุณย์ 080-5429995
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย นายเจษฏากร ศรีจันทร์ 074-377123
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร นางสาวธตมน ศิริธรรม 074-331422
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่ นางขวัญกมล ศิริรัตน์ 074-252008
25 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสงขลา นายครุพร ยติวัฒน์ 074-252105
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา นางสาวกาญดา แก้วเอียด 0-7432-1199,0-7431-1674
27 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระแสสินธุ์ นายกฤติน หนูไชยแก้ว 0-7439-9053
28 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง นางมาเรียม จอหวัง 0-74501074
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นางฤดี หาดอ้าน 083-1904492
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ นายหาญณรงค์ สงหนู 0-7420-7108
31 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพา นางสาวปราณี จตุธรรม 0819693676
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี นายชาญชัย ขุนเพชร 081-8227192
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหม่อม นางอารียา สุวรรณรัตน์ 074-382207
34 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ นางจรินทร์ อรุณพันธ์ุ 074-328035
35 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา นายมนตรี กิมาคม 074-321165
36 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด นางอวยพร สุทธินนท์ 0-7439-2480
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ 1นายนาท บัวแก้ว 0-7438-9003
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ นางปิยะนุช ศูนย์คล้าย 089-6581493
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดา นางจริยา รอดเพ็ง 0-7441-2343
40 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย นายสมปรารถ จิวานิจ 080-6585321
41 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร นางสาวจุฬารัตน์ ศรีวิริยะจันทร์ 0-7433-1190
42 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ รัตนา ไมสัน 0-7425-2015
43 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ นางบุบผา บุญญามณี 0-7446-8395-9
44 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจวิชาการ นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ 0-7446-8395-9
45 กรมการแพทย์ กลุ่มภารกิจอำนวยการ นายสมพงษ์ เอียดประพาล 074-467453 ต่อ228
46 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นายวิสุทธ ศิริพันธ์ 012767392-074-467453
47 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา นางจิระประภา เพชรหึง 0-7433-0149
48 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นางสาวเกณิกา จันทรวงศ์ 074-330218/074-330219
49 กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา นางสาวสุวรรณา มณีพรหม 074801930 , 0-89-977-9738
50 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นาง วรรณา เที่ียงธรรม 074 -584113
51 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา นางสุนันท์ วันอ้น 0-7433-6083 ต่อ 14
52 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา นายสุอาภรณ์ สังวรณ์ 074-321169
53 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 9 นายกิตติ สุระคำแหง 019090127
54 กรมเจ้าท่า ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 4 (สงขลา) นางปัทมา สุขอนันต์ 0-7431-1458
55 กรมเจ้าท่า สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขาสงขลา นางประไพ บุญจันทร์ 0-7431-1615
56 กรมเจ้าท่า สำนักงานการเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นางบุญศรี มงคลรัตน์ 0-7432-1193
57 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา นายสุธี สุขสง 0-7431-1615
58 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 นายสำราญ จันทร์สุข 089-8708968
59 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานสงขลา นายประสิทธิ์ ฤทธิรงค์ 08-1478-7002
60 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายสยาม อิ่มเจริญ 0-7458-8670-1
61 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน16 นายสุรชัย ปัญญสุทธิ์ 0-7439-0140
62 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน16 นายสมมุติ สายวิภาส 01-3706183
63 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 นายชูชัย มณีทัต 074390056,019430632
64 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้าง11 สำนักโครงการขนาดใหญ่ นายพงษ์ศักดิ์ รื่นพานิช 074-556356
65 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว 0-7439-0198
66 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานชลประทานที่ 16 นายสนิท ช่อมณี 0-7439-0197
67 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์ 0 7431 4705
68 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นางนฤมล จันทร์เจริญ 0 7431 2178
69 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง นางรัชนี พุทธปรีชา 074- 326027
70 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จ.สงขลา นางอลิสา จตุนาม 074-591626
71 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นางจันทิรา สุขศิวานันท์ 0-7425-1155-8
72 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา นางสาวประจุทิพย์ รัตนกาญจน์ 074-330225
73 กรมทางหลวง แขวงการทางสงขลา นางสาวจุฬาพร อรวิเชียร 0-7432-1204,0-7431-1091
74 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม) นางรุ่งทิวา ชุมประยูร 0-7438-3256-7 ต่อ 108
75 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางสงขลา 1นายวีรพล วงศ์วิเชียร 0-7431-1391
76 กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 นางสาวอธิตา ราชนุ้ย 074-311900 ต่อ 100
77 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา นายอินทรพงศ์ ทองใหญ่ 074-240070 ต่อ 25
78 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) นาย บวร สร้อยเสริมทรัพย์ 0-7424-0073
79 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นางกุลญา สิงหพันธุ์ 0-7431-3133,080-5414673
80 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ นางปรียา นันทวรกุล 0-7425-0366
81 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาจะนะ นางสาววิภาดา บุญมี 0 7420 7096
82 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา นางภวันรัตน์ ตันติวิกรม 074-376-659
83 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขานาทวี นางสาวเจิดจันทน์ บุบผาดี 0-7437-3441
84 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาระโนด นางวริศรา บางเสน 0-7439-2331 ต่อ 12
85 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ นายสมบูรณ์ สว่างกิจวัฒนา 0-7438-8811ต่อ20
86 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสทิงพระ นางสาวศิริรัตน์ สังขจินดา 0-7439-7060
87 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา นางอรวรรณ ธาดาชัยอารีย์ 0-7429-8082
88 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร นางเนตรอนงค์ แก้วมณี 0-7433-1581
89 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอกระแสสินธิ์ นางภริตา มีบุญ 074-399168
90 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอคลองหอยโข่ง นางสาวรจเรศ งะสมัน 0869659625
91 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอควนเนียง นางจินตนา คงชู 074-386440
92 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอนาหม่อม นางวีระวรรณ ชัยวัฒนพงษ์ 0-7438-2191
93 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอบางกลำ นางสาวสิริกาญจน์ บัวงาม 0-7432-8025
94 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย 1นางสาวณัฐชานันท์ กิมาคม 074377026
95 กรมธนารักษ์ ศาลาธนารักษ์ 2 นางสาวโสภณ ทองศรี 0 - 7430 - 7072
96 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา 1นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจซื่อ 074-312953 ต่อ 205
97 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา นางสาวรัชนีกร สะขะโล 074315757 ต่อ การเงิน
98 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 9 นางสาวรัชนีกร สะขะโล 0-7443-7295
99 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา นางลัดดาวัลย์ จันทร์ฉาย 0-7431-1361
100 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา นายประวิช จันทร์เมือง 074-330333
101 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.สงขลา นายอนันต์พรหมเรืองโชติ 0 74-333590
102 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.สงขลา นายอนันต์ พรหมเรืองโชติ 0 74-333590
103 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นายสัมฤทธ์ อยู่บำรุง 0898703919
104 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางศิรินาถ นวประภากุล 074-312851, 074-321105
105 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นายมูฮำมัด อาลีอิสเฮาะ 074-231332 ต่อ 115,116
106 กรมประมง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา
107 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายเรวัตร คงประดิษฐ์ 0-7425-0355
108 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ นายศราวุธคเชนทองสุวรรณ์ 0-7452-2665
109 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา นายธีระชัย ทิพย์ดวง 0-7439-8797,0-7437-9922
110 กรมประมง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต3 (สงขลา) นางพัชรินทร์ ถาวรนุรักษ์ 086-9588773
111 กรมประมง ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา นายเสรี เพชรฤทธิ์ 0 7443 31442
112 กรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา นางสาวเสาวลักษณ์ ชูแดง 0-7444-0054
113 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา) นางจันทร์จิรา ทรัพย์สิน 0-74242-422
114 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) นางสุจิตรา ทองรักจันทร์ 0-7431-1895 ต่อ107, 081-0987479
115 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา นางสุปรีญา พันธุรัตน์ 0-7431-2595
116 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) นางโสภิดา ทองด้วง 074 536282
117 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลา ว่าที่ รต.ธนาคม จันทร์แสงทอง 0 7432 1142
118 กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา นางอำพันธ์ วงศ์อารีราษฏร์ 074 - 334516 - 8
119 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา นางเพ็ญศรี อังคสุวรรณ 0-7431-1302, 09 - 7010 - 6123
120 กรมปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์สงขลา นางสุภาพ ศรีรัตนโชติ 0-7425-2503
121 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล 074-252504
122 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา นายทนงชัย ชัชวาลย์ 0-7431-8041
123 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นายสมชัย เอกเจริญกุล 0-7432-4406
124 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา น.ส.ข้อดิเหย๊าะ เหลาะหีม 0-7431-2736
125 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา นายอำนวย พรหมเรือง 08-9879-8800
126 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา นายนราธิป ซินมุข 0-7425-1160-3
127 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา นางสาวอาอีฉะ เส็มหมาด 0-7431-6381-2
128 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา นางวรรณิภา อุดแก้ว 074-477462
129 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางจีรภา เชิญอักษร 0 7433 0239
130 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา นางสาวภัททิยา แก้วเสน 0-7425 2457-8
131 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางอัจฉรา การามหิโต 0 7433 7049
132 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา นางกาญจนา ปิยะปานันท์ 074-800378
133 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางดารา ชูเกลี้ยง 074-584114-5
134 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา นายนภดล หนูชุม 074-330231
135 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 นางญาณิศา ณ นคร 074-330222
136 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา นางสาวจิตติมาภรณ์ 0 7431 2391
137 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา นางสาวปวีณา หยาภิรมย์ 0 7459 8843-6
138 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นางนวพร แจ่มกระจ่าง 074-313423
139 กรมราชทัณฑ์ ทสญ.สงขลา นางนันทนา ทองทราย 074-336065 ต่อ 0
140 กรมราชทัณฑ์ ทสบ.สงขลา นายเผด็จ นิลมาตย์ 0 7433 7514-5 ต่อ 101
141 กรมราชทัณฑ์ รจจ.สงขลา นายสว่าง สังข์ศิลป์เลิศ 0-7433-6066 ต่อ 101
142 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางสงขลา นายธวัชชัย ศรีถาวร 0 7433 6058-9
143 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอนาทวี นางวันดี ไข่แก้ว 0-7431-8112
144 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา นาย- -
145 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายภิรมย์ แก้วฉิมพลี 074-227223
146 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ นายศิโรจน์ สารภิรม 0 7452 1057
147 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชสะเดา นายวิทยา พงษ์ทอง 074-434244
148 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา นายคล่อง ศิริวัฒน์ 074-205980
149 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางสงขลา นางอริศรา คงแก้ว 074586725-30
150 กรมวิชาการเกษตร ส่วนควบคุมพืชภาคใต้ (สคว.ส่วนแยกสงขลา) นายสมยศ ชูกำเนิด 074-586756
151 กรมวิชาการเกษตร สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา นายจรัญ พ่วงพี 0 7458 6740-50
152 กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา นางสาวสุนีย์ สันหมุด 074-445905-6 ต่อ 58
153 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา นางสาวชูกลิ่น ฤทธิเดช 0 7433 0211, 0 7433 0277 ต่อ 201
154 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส นางพรรณี ศรีคะนอง 0 - 7431 - 1728
155 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา นางพรรณี ศรีคะนอง 0 - 7431 - 1728
156 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา นางแวววิมล ขุนทอง 0-7433-0255-6 ต่อ 101
157 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา 1.นางสาวเสาวภา ประพรหม 0-7421-2479
158 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา นายสมชาย หอมจันทร์ 074-300310-11ต่อ11
159 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา นายสมชาย หอมจันทร์ 074-212-250
160 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ นางสาวณัฎฐา คันธชาติ 0-7422-7212
161 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรบ้านประกอบ น.ส.วรรณี ลิ่มปกรณ์ธนโชติ 0804478482
162 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ นางสาวเปมิส์กา ชูแก้ว 0-7452-1030
163 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรสงขลา นส.อรพรรณ ประชุมทอง 0-7433-1397-8
164 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา นายสมพงษ์ วงศ์สวัสดิสกุล 0-7439-8816-7
165 กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 น.ส.กัญญาภัค รักษ์มี 0-7431-1014 ต่องานพัสดุ
166 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สงขลา นางสุลีวรรณ ตั้นซู่ 0-7423-9250
167 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 1.นางสาววาลี โลกสุวรรณ 0 7431 1460
168 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ นางจุรีรัตน์ พิรุณ 0-7439-9068
169 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ 0-7450-1104
170 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง นางนันทพร ฉิมพลี 083-6589111
171 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ นายวิฑูร พรหมเพชร 0813281791
172 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา นายวิชัย แก้วสุข 074-376297
173 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี นายพิทยา เยาวนิตย์ 074-371013
174 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม นายมานิต แก้วพิบูลย์ 074-382222
175 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ นายสุริยัน จันทศรี 074-328032
176 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา นางอรุณ หนูผุด ๐๗๔๓๑๓๐๙๓
177 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด นางละอองศรี วิเชียรทอง 074-392030
178 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ นางนงเยาว์ ไฝสีดำ 0-7438-9187
179 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ นางฐาปชา ถาวโรจน์ 0856416714
180 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา นางสุดา ยาอีด 0-7441-1054
181 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย นางสาวจุติพร จันทร์ทิพย์ 074-377038
182 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ 0-7433-1198
183 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ นายจำลอง ศรีไสย 074252017
184 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา นางสาวสุรัตน์ ศรีเดช 074 330259-62
185 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอกระแสสินธุ์ น.ส.เพ็ญศรี สิกขฤทธิ์ 074-399067
186 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอคลองหอยโข่ง นางหวันกฤษณา ณัฐกุลวโรดม 074-251020
187 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอควนเนียง นายชัชวาล ทองฤทธิ์ 074-386044
188 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอจะนะ นางณัฐรินทร์ ปรียาวรวัฒน์ 074-394065
189 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอเทพา นางสาวเสาวกุล เกษรา 074-376459
190 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอนาทวี นายจิระ สุขพุ่ม 074-371010
191 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอนาหม่อม นางชยาภัสร์ นาคเป้า 074-382118
192 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอบางกล่ำ ส.อ.สุชาติ ฉายกะพันธ์ 074-328125
193 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอเมืองสงขลา นางอัมรา ศรีงาม 074-316147
194 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอระโนด นางสาววิลัดดา วิระธรรมโม 074-391010
195 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอรัตภูมิ นางญาณิศา ทองล้วน 074-395150
196 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอสทิงพระ นางสาวสุจิตรา ฌานฤทธิกุล 074-397034
197 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอสะเดา นางจุรี เพชรพงศ์ 074-411026
198 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอสะบ้าย้อย นายปภาณ การจะนะดี 074-377123
199 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอสิงหนคร นายสนทร ประดับแสง 074-331234
200 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่ นายสมเกียรติ บัวเหลือง 074-255139
201 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางอัมพร ลายจันทร์ 074-324111, 074-311747
202 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 1นางอรวรรณ เกตนะ 0 7433 3401
203 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 นางสาวชุติมา ชีวพิสุทธิ์สกุล 0 7433 4660
204 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นางขัตติยา สันนะกิจ 0 7455 0684
205 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 074-211-906-8
206 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ์ 074 - 336087
207 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา นางสาวกาญจนา ปรีดีกุล 0-7430-7048 ต่อ 212
208 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 นางสาวสาวิกรี วันทิฐาน 074-258781-4 ต่อ 22
209 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 น.ส.อมร พุฒคง 0 -7422-2106
210 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 นางละเวง สังข์ศิริ 074-273847
211 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง นางปวีณา หมัดศิริ 0-7450-1105
212 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง นายศิริ คงเกต 074-386614
213 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ นางสาวไซน่า หวังสุข 0-7420-7107
214 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา นางสุฑาพร ทองรักษ์ 0-7437-6481
215 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี น.ส.จันทนา กุลณรงค์ 0-7437-1677
216 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม นายวิชาญ หัสภาค 0-7438-2185
217 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ นางมณฑา เสมอวงศ์ 074-328030
218 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา นายธนาวิทย์ จุลยานนท์ 0-7422-2127-8
219 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด นางสาวธัญพิชชา แสงแก้ว 0-7439-1168
220 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ นางสาวสรัญญา ภคสันต์ 0-7438-9189
221 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ นางสาวกตกร เพ็งหนู 0-7439-7102
222 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา นางนพวรรณ หมัดอะดั้ม 0-7441-1009
223 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย นางอรชร สวาสดิ์ธรรม 0819573963
224 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร นัทธวัฒน์กิจจาสวัสดิ์ 074-331211
225 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 1 1นางชนันท์กานต์ ว่องอรุณวงศ์ 074-252020,074-252023
226 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2 นางอรสา อินทร์ตรา 0-7427-3859
227 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 12 นางรมิดา พิทักษ์ธรรม 074-273864
228 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นางสาวสุมาลี สุวรรณวงค์ 0-7431-3056-7
229 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นายธนพล ยีนิส 074-317400 ต่อ64524
230 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 นางบุญฤกษ์ จิงา 0 7432 4782-3
231 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา นางรัชฎา รุจิพัฒนพงศ์ 0 - 7431 - 1412
232 กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก น.ส.พะเยาว์ เมืองงาม 074-311760
233 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์) นายประพล ปรางแก้ว 074-586764
234 กรมอุตุนิยมวิทยา สอต.สงขลา(สะเดา) นายสุนทรพระโคตร 074-318045
235 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 นายพรรษกร มณียม 074311020
236 กองทัพเรือ กระโจมไฟเขาตังกวน (จ.สงขลา)
237 กองทัพเรือ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา
238 กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 น.ท.วิวัฒน์ ขุนพรรณราย 22100 0816782686
239 กองทัพเรือ ศูนย์สื่อสารเขาคอหงษ์หาดใหญ่ (จ.สงขลา)
240 กองทัพเรือ อาคารพักส่วนกลาง ทหารเรือ (สงขลา)
241 กองทัพอากาศ กองบิน 56 น.ท.สุพจน์ นุชเกษม 0 7427 8025 - 6 ต่อ 63490
242 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
243 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานหาดใหญ่ นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ 074-231055,074-238518
244 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีครบแล้ว - - -
245 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ หนูทอง 074 - 206033
246 การประปาส่วนภูมิภาค กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 (สงขลา) นายประวิทย์ หนูสงค์ 0-7458-3300
247 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี นายกรณรงค์ พุ่มมา 0-7437-1175
248 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ นายธีรพล คงปัญญา 0-7459-8093
249 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (สงขลา) นายบุญยก คงกิจ 0-7431-2665
250 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาระโนด นายสุทัศน์ แก้วมะไฟ 0-7439-2232
251 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสงขลา นายคุณากร โศจิพิสุทธิ์ 0-7444-3862, 0-7431-1841
252 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสะเดา นางมานิดา อุดมอาริยะ 0-7441-1057
253 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.สงขลา
254 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางภาคใต้ 2 นายกรกฏ รัตนพิทยาภรณ์ 074-243820
255 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ-หาดใหญ่ น.ส.สุมาลี ชีวธนากรณ์กุล 0-7435-1570, 0-7435-1577-80
256 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรสงขลา นางอุ่นจิตต์ เอี่ยมศิริ "0-7422-5269 ถึง 5270, 0-7423-0301 ถึง 0302, 1090, 1091"
257 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองสงขลา
258 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สนับสนุนงานสาขา-สงขลา นายอาเนต พัฒนะสันติ 0-7436-1556 ถึง 60
259 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองแงะ
260 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนครนอก นายวศิน วรรละออ 0-7431-5238
261 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรเกษม นายอำนวย นวลมาก 0-7423-9087
262 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งลุง น.ส.สุภาพร ธีรานุสนธิ์ 0-7447-1254
263 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานาทวี นายปิยะ วงศ์แสงขำ 0-7437-1547
264 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิพัทธ์อุทิศ 2 นายจำนงค์ ชูคลี่ 0-7422-0716
265 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาดังเบซาร์ นายวีระศักดิ์ เลาหะกุล 0-7452-1617
266 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย บิ๊กซี หาดใหญ่
267 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่)
268 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
269 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจะนะดารุ้ลเราะห์มะฮ์ (ISB) นายอับดุลเราะมัน ตอฮา 0-7439-4032 ถึง 5
270 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายสุรัตน์ คณาวิวัฒน์ไชย 0-7423-9242
271 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยห้างคาร์ฟูร์ หาดใหญ่
272 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยหาดใหญ่ดารุ้ลมุสตากีม (ISB) นายไพโรจน์ ศรีเพ็ชรธาราพันธ์ 0-7423-7958
273 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราษฎร์ยินดี นายเฉลิมชัย ปั้งวณิช 0-7423-6496
274 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา นายอรรถวุฒิ สาครินทร์ 0-7432-3315
275 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลาดารุสซาลีม (ISB) นายสนั่น พุ่มพวง "0-7455-8259 ถึง 61, 0-7455-8263"
276 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสทิงพระ นายณรงค์ สมประยูร 0-7439-7114
277 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดา นายสักการ กัจฉปานันท์ 0-7441-1206
278 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงหนคร นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช 0-7433-1277
279 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ นายพิชัย อุตราภรณ์ 0-7423-1086
280 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ใน นายโสภณ จะยะสกูล 0-7423-7989
281 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจหาดใหญ่ นายกิตติศัพท์ มุทธเมธา 0-7423-6636
282 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตสงขลา นายสุทธิวัฒน์ ศิลปกรรมพิเศษ 0-7444-2879
283 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตหาดใหญ่ นายวรวุฒิ เทพกุลมานนท์ 0-7422-0907
284 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจสงขลา
285 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจหาดใหญ่ นายจักรพงษ์ หวังวิทยารัตน์ 0-7423-5272
286 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจเมืองสงขลา นายโสภณ นิ่มมะโน 074-380333,380033,380035
287 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสงขลา นาย ประกอบ อ่ำปลอด 074-247451-3
288 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา
289 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหาดใหญ่ -ผู้จัดการสาขา ((074) 245-161 , 245-674
290 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
291 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ นายเอกพล อ่ำบุญ -
292 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 นายเอกพล อ่ำบุญ -
293 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสงขลา นายเอกพล อ่ำบุญ -
294 มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล 074 443952
295 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายเอกจักร์ อินทรัตน์ 074317122
296 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี 074260231
297 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา นางสาวเครือมาศ ทองวงศ์ 084-2141877
298 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกร ศรเลิศล้ำวาณิช 0-7428-2170
299 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนสงขลา นางชนัญชิดา เพชรมณี 074-376667
300 สำนักงานXXXXX ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา น.ส. วันทนา เพ็งผ่อง 074 -584113
301 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 1 นายพนม นิยม 074-210702
302 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 2 นายจิโรจน์ หริรักษาพิทักษ์ 074-371311
303 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอจะนะ นายโสภณ ศรีไหม 0-7420-7064
304 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเทพา นายฐาปกช มีเสน 0-7437-6289
305 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนาทวี นาย สมชัย เสนีย์มโนมัย 0-7437-1557
306 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองสงขลา นายพูลสุข อุเทนพันธ์ 0-7433-3935, 081-9692499
307 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอรัตภูมิ นายไวกูณฐ์ พรหมอ่อน 01-8962208
308 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอสะบ้าย้อย นาย สมบูรณ์ นวลเขียว 0-7437-7201
309 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอหาดใหญ่
310 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 นางสืบสาย รัตนะ 074-324771-5 ต่อ 206
311 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. สงขลา นายสมภพ ศรีเจริญ 0-7432-2400 ต่อ 16
312 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายกิตติพงศ์ ดรุมาศ 0-7432-6814
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระแสสินธุ์วิทยา นายสุธน ขวัญแก้ว 074-399043
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกาะแต้วพิทยาสรรค์ นายอุดม ศรีนุ่น 0 7446 7800
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองแดนวิทยา นายไพศาล แก้วขวัญศรี 074318475
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชะแล้นิมิตวิทยา นางสมจิต พัฒนอิ้ว 074-590116
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านด่าน นายจำนงค์ ทองทราย 074-467777 089-2981323
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านบ่อประดู่ นายชนิตย์ คณะทอง 08-16093051
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 ทวีคงอินทร์ 0895974158
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดเชิงแส 1 กรองกิจ ชุุมภูทอง 083-5104257
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดสามบ่อ นางสาวสมใจ ขวดใส 08-9294-9722
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะเครียะวิทยาคม นางณัฐรักษ์ ชุมแดง 0-7431-8477
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) นางอุไรวรรณ บำรุงจันทร์ 074-454575
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธรรมโฆสิต
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ นายปฐม บูรณะ 089-9786623
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเมือง นางสาวสุดา สง่างาม 0-7439-7043
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลาง นางเตือนใจ เหล่าสุวรรณ 074-334391
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขนุน นางกรรณิการ์ ช่อมณี 081-4668579
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) นายสมใจ ศิริรักภักดี 09-8697891
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาแดง นางเมธิญา กาญจนรัตน์ 074-331452
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองท่าแตง นางพรรณี ประจวบสุข 0-81896-7336
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนจง นางชวิศา อินทเรือง 0 7421 7808 , 0819632409
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกแห้ว นางบุญยงค์ เพชรสงคราม 086-2855289
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจะทิ้งพระ อภิสิทธิ์ศิริมุสิกะ 074-397045
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชะแม นางสมรัตน์ กาญจนวงศ์ 074- 486200
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนขี้เหล็ก นายเสวียน เอียดเพชร 0-8173-8181-9
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนแบก ( สุขประชา ) นายปราโมทย์ โรจนเกษตร 0-86985-8633
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านต้นปริง นายประชิด สุวรรณบุตร 074300102
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าแคง นายสมหมาย สุขมี 0869691893
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาทองสุก นางนฤมล มิตรชัย 074-385211
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อตรุ นายสาธรเจิมขวัญ 09-9758023
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่ออิฐ นางเฟื่องฟ้า ทิพย์มโนสิงห์ 074-467316
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางไหน นายมิตร บิลโส๊ะ 0819575367
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพังเภา นางประนอม ฉายกลิ่น 0831846306
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงงาม นายสุทิน ใหม่วัด 0-1957-6325
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านม่วงพุ่ม นายศราวุฒิ ศัทโธ 017989090
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมหาการ-เฉียงพง นางจงดี สุวรรณรักษา 0817984916
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบบัว นางสุวิภา สุขธร 074300217
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมาบหัวทีง นางเสาวณิต แก้วยวน 0848574121
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่ใหญ่ นายบุญยืน บุญศิริ 08-9597-1945
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางงาม นางศิริวรรณ ถิระผลิกะ 074326140 , 0897395770
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านระโนต(ธัญเจริญ) นายทวีสิน แก้วทอง 0-7439-2233
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านรัดปูน นายนางสาวภัทรานิษฐ์ ชำนัญพิทักษ์วงศ์ 088-3880261
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านรับแพรก นุกูลคงบางปอ 074392234
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวัดใหม่ นางสมมิต พวงสอน 074-485163
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหน้าทอง นายทวี จันทรัตน์ 083-5104115
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวเขา นางสุกัญญา นิลรัตน์ 0-7433-1265
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมจาก นายชาตรี หอมจันทร์ 08-1738-0869
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมหาด นายไมตรี ศรีมันตะ 08-9597-5767
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา นายสัจจา ศรีเจริญ 074-311006 ต่อ 116
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านหนองสาหร่าย สพท.สงขลา เขต 3
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระโนด นายวิรัช ทองแกมแก้ว 086-6937705
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระโนดวิทยา นายศุภพัฒน์ ตันธนกุล 08 9653 0884
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราชประชานุเคราะห์ 11 นางสาวพิมพ์ปิยา บัวแก้ว 09-8754009
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ นายอนุรักษ์ ศรีชะนนท์ 0872948602
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม นางสาวรพินท์นิภา ขุนทอง 086-5972502
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนเนียงวิทยา นายเสวียง มูลติไชย 0 7438 6443
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคูเต่าวิทยา นายสวัสดิ์ เล็กสุทธิ์ 01-5438055
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ นางสาวสายทิพย์ มียิ้ม 08-6968-2378
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจะนะวิทยา นายวิชิต ประยูรช่วย 0-7420-7677
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม นางกนกกาญจน์ ดำคง 098692029
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชาติตระการโกศล นางปรีดาพร บุญโสภา 074-452229
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา นายช่วงชัย พีระพัฒน์ 0-9879-9123
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย นายคำนึง ศรีสุวรรณ 081-7486195
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง มิตรภาพที่ 222 นาง กฤษณา พันธ์ชนะ 08-1095-1084
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย นายประสงค์ ภูมิพัทธ์ 081-7482535
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน นางประภา ไชยหม่อม 08-62981130
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ นายสมบัติ หลีเจริญ 0-7447-6073 หรือ 086-2887641
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง น.ส.ชุติมา เต่าหิม 084-8599440
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์ 081-9698649
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง นายถนอม สุขคำ 01-9692705
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน นางกุศล เมียนแก้ว 0822659517
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น นายบรรชา ขวัญจันทร์ 074-300-119
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด นางอุษา วงษ์งาม 05-896476
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว นางนงลักษณ์ มากนวล 074374709
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว นายสนั่นเสิงขุนทด 08-5903-8180
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา นางดารา สิทธิเดชากุล 08-1959-9552
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทองอยู่นุตกูล นายจุมพล นิลรัตน์ 0813684304
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทับช้างวิทยาคม นายสมชาย ชัยบุญ 089-6540981
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา นางสาริพร ช่วยแท่น 089-2943586
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 น.ส.อมรรัตน์ ถาวรวิสิทธิ์ 074-454574
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม นายณรงค์ รัตนมาลา 0819906057
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว 074 318138
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพา นายสุภาพ ณ เทพา 081-8972499
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80(วังปริงเพ็ชรไพศาล) นายไพโรจน์ สังหาญ 089-8705504
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา๑ นายวรศักดิ์ กาเทพ 089-4666281
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม นายสมคิด มันทะติ 0-7437-1018
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางผอื้น ชาติวัฒนา 074318264
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 นายโสภณ บัวผัน 0818982681
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 นางพรทิพย์ รัตน์แก้ว 085-0796264
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน 086-7473952
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 2 นายวรวิช ศรีระสันต์ 09-5987893
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา นายดุรงค์ จันวดี 087 2898717
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายอนันต์ จินตานนท์ 081-9691261
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรงอิตำ นายมนัส คงจันทร์ 093 - 6869446
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกรอบ นายณรงค์ สามแก้ว 095987334
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระอาน นายนายสุรพัศ รัตนไชย 08-1275-2358
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองอิฐ นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล 0818966120
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทิง นายสนั่น เล่งซุ่น 089-9754301
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร นายคำนึง ศรีสุวรรณ 0-7438-9249
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่า นายวิสุทธิ์ ทองจินดา 081-9592986
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่า (สะบ้าย้อย) นายวางสิทธิ์ ชนีมาส 074-300200
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง นางพิไลย สุวรรณอินทร์ 074-300221,089-976-9181
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะค่าง
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะทาก นายเมธี จันอิ 092983137
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนก นายสมพงศ์ ศึกหาญ 081-8976564
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ 086-4801823
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง นางอุษา มู่เก็ม 087-8377141
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะหมี นายหวันลาริ เห็นชอบ 074-213065
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ นายสุรชัย แก้วชุม 0818974924
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ นางวันดี ชูช่วย 082-8203549
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย นายไพศาล พนาศรัณย์ 08-4407-8241
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพระ นางปิยาภรณ์ ปานกำเหนิด 084-8627637
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ นายพิษณุ ชายเกตุ 093-7720846
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง นายสายัณร์ ชาลีผล 08-7291-9407
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกั่ว นายสมพร เพ็ชร์บุญ 074-300172
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองขุด นายชาญชัย โชติมณี 08-1959-0671
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 1นายสมใจ มีสุขศรี 086-2852714
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองคล้า นายวินัย พันธ์นิล 0-7430-0223
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแงะ (อำเภอจะนะ) นางละเมียด ศรีทรง 0872913658
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแงะ (อำเภอสะเดา) นายศตพร เหมทานนท์ 074-541163
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองช้าง นางวรรณวิไล บัวทอง 08-1609-1885
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองต่อ นายศักรินทร์ หมู่เก็ม 08-07147425
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง นายธนูศักดิ์ บุญสุวรรณ์ 0816902401
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองประดู่ นางพรรณพา พุมเสน 08-2822-7057
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองปอม นายบุญเลิศ ราชรองวังนุชิต 0-7447-1036
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเปล นายเริงฤทธิ์ สังข์สร 081-9593417
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุงคอหงส์) นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล 0-7421-0876
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง นายธัชชนันท์ จันทโกศล 0883861820
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควน นายประวิทย์ กันยาเทพ 081-3687265
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนกบ นางกัญญา ขุนโหร 082-428-4468
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนขัน นายพิรักษ์ บัญชาวุฒิ 081-5992403
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนขี้แรด นายนิโลม ศรียะรัตน์ 086 - 4824319
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ นายนิพนธ์ มณีรัตน์ 08-0022-2126
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนดินแดง นายนุกูล ทองศรีจันทร์ 08 9198 7907
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนตานี นางกรรณิการ์ บางโรย 074-551061,01-9692046
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนตีหมุน นางดวงนภา สุวรรณพิมล 0869665646
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนนา นางธัญชนก ยอดสวัสดิ์ 081-7384601
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนเนียง นายพิชัย จันทภาโส 0869674853
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนเนียงใน นางเสาวณีย์ บุญการ 086-9628343
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ นายอดุลย์ มณีอ่อน 089-4638008
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนสะตอ นางบุณย์ทิวา สุวรรณรัตน์ 0-7438-9198
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนเสม็ด นายยงยุทธ อำไพ -
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนโส นางอำนวย ยันตะสิริ 074-510053
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหมาก นาย วันชัย แนมใส 074-341155
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหรัน นายสมบูรณ์ ทองแดง 0850784356
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหรัน (สะบ้าย้อย) นางคอเย๊าะ จันทร์สงค์ 081-7987957
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง นางสุวรรณี หลีเหลด 087-2916962
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ นายสมคิด ไฝสุข 08-19906215
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ นางเจษฎาพร สาแหละ 08-72928993
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ นางทิวา มุณีฉิม 074-499025
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูหา นายโชคชัย สุขพงษ์ 081-0946864
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเคลียง นายคมสัน อุยสกุล 074-341519
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแค นางเอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ 081-9596809
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกอ นางมณี ทองแดง 086-9575974
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตก นายสุเมธ หนูเล็ก 08-1093-7535
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพยอม นางอำภา เวชสารศร๊ 081-5416430
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพยอม นางกัญญา บำรุงพฤกษ์ 074 - 251931
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกม้า นาง อาภาภรณ์ มณีคง 085-6705460
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเมา นางจรวย สุทธิชาติ 074-554191
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเมือง นางอรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์ 081-5346152
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง นางละม้าย เงินนาค 081-2751196
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉลุง นายทิวา สายกิ้มซ้วน 08-1959-1593
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉลุง นายปริญญา มูเก็ม 08-1096-9548
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช้างคลอด นางสุดารัตน์ ตรีตรง 081-0957393
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชายคลอง นางดรูณี ถาวรนุกิจกุล 0818966353
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซะ นางนางสาวสายกมล พัทบุรี 08-4633-8554
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินลาน นางสาวกัญญา จันทรชาติ 08-1798-5244
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน นางภัตติกา เพ็ชรกาศ 074-496017
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง นางประภาพรรณ กุลลาย 074-300195
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา นายสุชาติ สุริยันยงค์ 0819590530
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแปด นายสุรชัย ไชยพยัญ 0812775703
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูหยง นางฐาปนี มะลี 0879674589
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต้นนท์ นายกิตติ สุสานนท์ 09-2959072
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใต้ นางกรกนก สมนาค 089 7394481
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด นายอุทัย บุญเพชรทอง 074300186
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายขาว นายเอกพจน์ นราพันธุ์ 0-7430-0121
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับโกบ นายอำนวย สุวรรณโณ 0-7452-3101
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับยาง นายทศพร พงค์สุวรรณ 0892956250
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพหลวง นางณาตยา สุวรรณโณ 086-2881051
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่า นายโกวิทย์ เกือเจ 081 - 7674275
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข่อย นางงามเนตร ศรียะรัตน์ 074-557757
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคลอง นายสุทิน ร่มสกุล 08-9733-3451
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคุระ นางฉลวย พรหมดวง 0-7448-6489
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไทร นายจรัล พรหมดวง 0813687265
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไทร นายยุทธนา วงษ์งาม 0-7431-8130
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นางสาวอภิญญา สุรินราช 081-9579892
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์ 09 -8698300
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะปราง นางสาวชฎาพร เสนเผือก 081-9572379
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย นายวิชัย พรหมรักษ์ 0899757334
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหมาก นางปราณี จันทร์ดี 087-2889300
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำเนียบ นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ 0872871331
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง นางสาวอรพินท์ นวลบุญ 074-300110
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งครก นายหิรัญย์ จันทร์หงษ์ 081-9575814
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งงาย นางปรีดา หน่อเพ็ง 093-5758572
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งจัง นายเสวียง มูลติไชย 089-9743858
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา นายอนุชิต พูลภักดี 074300207, 0862871658
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน นางวานิต สุวรรณ์น้อย 086-694-1977
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ นายพรนิพล ไล่สาม 0869557039
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว นายวรวุธ โขมพัตร 074371603, 0810929612
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์ 074-596878,0898775626
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งไพล นายไวพจน์ จิตมณี 0819595615
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม นางสาวกรรณิการ์ ช่วยดำ 0954393121
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ นายอุทิศ อมรมณี 074-300181
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ นายสมควร พุทธวิโร 0939439281
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ์ 089-5993649
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพา นายไพซอน หนิเร่ 081599369
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนนท์ นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ์ 0884862209
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นางบุญรินทร์ คำทองแก้ว 074-206475
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจวก นายคนึง แก้วมณี 08-19570604
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาจะแหน นางจรวยพร บรรจงรัตน์ 08-1957-5825
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทวี นายสมชาย ยอดเมฆ 074-371015
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาปรัง นายสุรพงศ์ จันทรเพชร 074300143
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาม่วง นางสาวอรอุมา อินทสโร 0807071571
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาลึก นายสุทิพย์ พ่วงพี -
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ 089-9757808
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย นางพงค์ทิพย์ เรืองแก้ว 0-7433-3987
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์ 0860677904
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลัด นางสุภา ทองเจริญ 089 9789402
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต นางสาวรัชนี ทองเงา 0831656206
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อโชน นาย วิชัย พรหมรักษ์ 08-9975-7334
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเตย นางวนิดา เปาะแม 081-6089176
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1นายทนง เฝือแก้ว 08-4447-1545
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม นางธีรมาส สุวรรณชาติ 082-4380481
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ 089-9741384
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกล่ำ นายสุมาตร หงษ์มณี 074-328306
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางดาน นางพีรพรรณ บุญทอง 086-9618792
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางแฟบ น.ส.จิรารัตน์ ศรีจริต 081-8977084
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเหรียง นายสมปอง หนูเทพ 084-9696867
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ้านต้นส้าน นายสุชาติ ขวัญกลับ -
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาโหย นายอนุรัตน์ ขวัญมา 074300199
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงพิชัย นางปราศรัย ศรีสมบัติ 081-0954433
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประกอบ นายวีระพันธ์ พันธุ์ทวี 086-2847051
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปริก ( กุก่องวิทยาคาร ) นายธงไชย อนันพรรค 08-1542-5824
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปริกใต้ นางยุพเรศ ภู่เผ่าพันธ์ 0895987731
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลักคล้า นายวันชัย หวังสวาสดิ์ 0819590557
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลักบ่อ นายประทีป เนาวรัตน์ 0898774257
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายละหาน นางสาวมะเรียม หลีหมาด 08-9926-2001
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป็อง นายประพันธ์ ประทีปเกาะ 0-89298-4704
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากช่อง นางสายพร ชำนิธุระการ 074-300253
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบาง นายยะยา สันสะและ 0-6746-2215
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ นายสมบัติ หลีเจริญ 074-476433-4
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม นายกิตติโชค แลบา 074-300216
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากอ นางสุกัลยา รัตนไชย 0-9879-3070
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างาม นางวรรณวิสา มะโนเพ็ชร 0866982907
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าชิง นายณรงค์ พรหมดวง 0872926858
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง นางประยูร สุขใส 086-6955615
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเร็ด นางธนิสสรา ยีเอาะ 074-596642
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าโอน นางสาวเกษราภรณ์ แก้วของแก้ว 074-376114
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปะหมอ นายพิเชษฐ์ อุ้ยกูล 0-7438-4860
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระพุทธ นายอนันต์ บุญพันธ์ 074-376950
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุชิง นายไสว หมื่นเพชร 086-2841711
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุตู นางพีรฉัตร หมวกใส่เพ็ชร 074-300123
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุเตียว นางอำไพ สังหาญ 074301226
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุพ้อ นางสุปราณี กาญจนะ 0815984956
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี นายวงศ์สกูล อาญาพิทักษ์ 08-9879-1634
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุหวา นางยินดี บุญแสน 0849157990
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอบิด นายกมล จันแก้ว 081-5418542
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังลา นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว 0862892814
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพร้ว นายบุญส่ง วัชรวรานนท์ 0801136367
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นายวีรพันธ์ หลังเศษ 0-7458-6223
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วง นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา 081-6790195
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม 0896551712
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม้างอน นายอุดม คงยะฤทธิ์ 074-300107 , 084 - 3000917
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมุนี นายอนุรุทธ์ ผัดกระโทก 085-7852992
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมาะลาแต นางบุญประภา ณะนวล 08-1328-3781
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทอม สมพิณกุลนิล 074-470192
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ที นายสุรพัศ รัตนไชย 081-2752358
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโมย นายภัทราวุธ ชัยสวัสดิ์ 089-8986163
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยวนยาง นางสายใจ บุญเลิศ 089-9775265
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเกาะ นางสุพรรณี มหาพรหม 0-7430-0178,081-2762554
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางงาม นายประเมษฐ์ มุณีแนม 0892935600
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางงาม (บางกล่ำ) นายวิจิต อินทรัตน์ 08-1738-2898
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระตะ นายเชาว์แซ่ลิ่ม 074-541766
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ นายสุเจต บุญโสภา 08-9595-2373
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ นางสาวจันชรี เยาดำ 074-553717
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ (สะบ้าย้อย) นาย อนุชา กามาแลบา 086-2878739
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล่องควน นายเศกศรา ไชยศรี 074-300190
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลางา นางหทัยทิพย์ กาญจนะ 074-300245
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานควาย นางศรีสุดา กิมิเส 081-9695348
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำชิง นายนิยม ไกรสนาม 074-373368
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำเปา นายมานะ โต๊ะขา 08-95959812
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำไพล นายพิศุทธิ์ เหนี่ยวทอง 081-7388984
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำลอง นายเศรษฐพล เร็มเสม 08-4747-8004
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลียบ นางกันยา วรรณสามน 0876320479
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบวบ นางนงลักษณ์ มากนวล 081-328-0268
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพา นายเกษม หวันอาหลี 0872876644
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหรัง นายกิตติเมศร์ ทองแจ้น 074-552319
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ นายอัมพร บุญธรรม 0819590654
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ นางกัณหา แดงแก้ว 0862982135
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสม็อง นางสาวสุกัญยา จิตรภูษา 084-8558261
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวรรค์ นางศรีสุดา ขวัญเกื้อ 074 - 300242
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะกอม นางอารีย์ จันทร์คล้าย 089-8792745
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานเคียน นางสิริยา หนุสีคง 0862-9398-23
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหัก นางทิวาพร คงบ้านควน 089-9772258
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักขาม นายประเสริฐ ร่วมบัว 0-7441-1954
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักหว้า นายนิรันดร์ ชินวราพัฒน์ 074542280
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุโสะ นายสุระกำพลรักษ์วงศ์ 0-7430-0196
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุเหร่า นางสุดา พงษ์พันธ์ 0872997846
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสน นางอัมพัน ทองศรี 074-472162
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสท้อน นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว 086-2892814
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย นางสุภาวดี ดวงจันทร์ 0-869550767
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลิง นายสุทธิพงศ์ วงศ์วานิช 08-4557-7979
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง นายจำลอง ผิวทอง 07-8377529
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย นางวันเพ็ญ จันทนุพงศ์ 08 1896 5311
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าควน นางวิมาลา ณ วาโย 074-300101,089-2964790
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง รุ่งรัตน์ชูมณี 0-7455-6181
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ นางกัญจน์ชญา คงศรี 0864072933
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว ว่าที่ร.ท.วุฒิพร วิทยาพันธ์ประชา 074 - 412199
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเต่า นายบูรพา ดำแสงสวัสดิ์ 074-300191
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบอน นายมรุต พรหมปลอด 0813747704
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก รัศมิกา สินธุระหัส 081-9578529
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ นายสมบัติ ยังรอด 081-9583555
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโอน นายหวาฮะ อาสดละ 081-8983285
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าหลัง นายกระจ่าง แก้วอรุณ 0848562920
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวถนน นายนิตย์ ศรีวุ่น 074411511, 0872936057
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวไทร นายนิตย์ ศรีวุ่น 0872936057
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวปาบ นายสุนทร สำกำปัง 081-9903225
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาร นายมนูญ สุวรรณชาตรี 065979822
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินผุด นายเกษม หวันอาหลี 074-300206, 087-2876644
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหนด นายบรรจบ คงจันทร์ 081-9592031
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ 1นางพจนา อำไพ 04-8549976
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ (เทพา) นายวิทยา คณะทอง 08-72883828
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ำหอม 0899779109
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากจ่าวิทยา นายจำรัส ฟองมณี 081-9900316
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ นางทิพวรรณ ขวัญกลับ 080-5461944
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ นายประสิทธิ์ ปาละวงศ์ 0-7429-1674 ต่อ 102
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหิดล นายเจริญ สุวรรณโณ 081-9597361
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา นายมานพ คงยะฤทธิ์ 081-9574109
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ นางพรรณทิพย์ ชนะผล 074-300120
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรักเมืองไทย ๖ (โตนงาช้าง) นารีลัภบุญ 074-398111
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนพลวิทยา นางวันเต็ม นวลถวิล 0-7424-2607
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา นางดรุณี ถาวรนุกิจกุล 074-584105
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ นางราตรีเนาวรัตน์ 074-478311
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ นายวิษณุ พาหุรัตน์ 081-8972321
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย นางสาววัชรี ยกรัตน์ 081-9592371
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขากลอย นางประสานทอง จันทมณี 086-9578275
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ นายกระจ่าง ธรรมรักษา 089-9747092
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) นายไสว หนูนคง 0-7451-0500 มือถือ 0899782988
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ นางมุกดา ว่องพัฒนพล 0831851653
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองยอ
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองแห นายสมยศ สะรุโณ 081-9636675
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนเนียง นางสาวรังสิมา รุ่งเรือง 086-2919741
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 นายณรงค์ กิมาคม 081 - 9630846
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล) นางสาวจรัสศรี ทิพย์มณี 08-9975-0757
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูวา นางปราณี เปียคล้าย 074 - 300166
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูหาใน นางอารีรัตน์ มีบุญ 086-7465747
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกม่วง นายสัมฤทธิ์ เจือสนิท 081-9637146
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ นายสุเทพ ธรรมมัควัน 074-254378,081-5422923
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกเหรียง นางสมพิศ คุณสงค์ 083-6526288
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจังโหลน นายเลิศ สุขเกษม 0840697043
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทน์ นายสมศักดิ์ จันทร์นวล 086-2969767
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจดีย์งาม นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์ 074589079,010981188
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญภูผา 1นายประเวศ จันทะสระ 0812771119
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญภูผา
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ นายไพจิตร์ จิตต์โสภภณ 087-2935405
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ นางสมจิตร์ แก้วสุริยา 074-470046
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องเขา นางพรพรรณ พิรุณ 074-300256
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอน นายวิลาศ ทองญวน 081-8985765
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าข้าม นางสาวสมพิศ โคพิชัย 074-375066
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าช้าง น.ส.อรุณ สุทธิชาติ 0810992171
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าแซ ๏ฟฝาง๏ฟฝิช๏ฟฝ๏ฟฝิณ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 074-362445
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่านางหอม นายจัด อองสิน 0879681990
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าประดู่ นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน 089-2973704
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเมรุ นายธนา ทองคโชค 0817485974
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าหยี นางเพียงใจ สุขศรีสังข์ 08-7290-4839
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งข่า นางพิศุทธ์ จันทรศรี 089-9764480
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคา นางสมพร วิจะสิกะ 074-388162
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม นายวิจิตร อินทรัตน์ 074382625 01 8973418
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งพระ นายบรรจบ คงจันทร์ 0819592031
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 นายธงชัย กิมาคม 09-7369934
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพชุมนุม นายสนิท จินดาวงศ์ 086-6978266
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ นางสาวภิรมร์ อินธนู 0857870188
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรใหญ่ นายสุเทพ เซ่งล่าย 081-0963026
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ว่าที่ร.ท ธนายุทธ มณีช่วง 09-9766064
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางเหล้า นายพิจิตร์ จินดาราม 0847475542
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาปรือ นางนันท์นภัสร์ ไชยสุวรรณ 084-9656094
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนารังนก นางมาริหยาม มากจังหวัด 081-9636274
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาหมอศรี นางสุปราณี กาญจนะ 0815984956
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 นายธม บุญธรรม 089-5997445
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินพิชัย นางสุภาพ พุฒชู 0-7445-7187
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม นางสุกัญญา ทองคำ 08-1798-2044
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อปาบ นายสมคิด ศรีพิมาน 07-2887068
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกูล) นางมนฑา วิจิตรโสภา 08-7292-0845
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางทีง นายสุรินทร์ ชนะดัสกร 0 7432 8151
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางลึก นายสุพร พรหมสุวรรณ์ 089-8700514
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางศาลา นางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหม 089-297-3344
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางหยี นางสาวนิภา เพชรมุณี 0813686021
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางหยี นายชวลิต คงคาเนรมิตร 0-1275-6002
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านไร่ นางสุจิตรา อิศโร 074-324863 มือถือ 086-2851626
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม นายจำนงค์ ขวัญแก้ว 074300149
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประจ่า นายระนอง พร้อมมูล 084-856-4847
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรางแก้ว นายปัญญา ศรีลารักษ์ 081-2767997
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปริก นางสาวชาลิสา เพ็งหนู 074-597632
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากจ่า นางธัญชนก ยอดสวัสดิ์ 0817384601
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดผักกูด นายสุพจน์ สุขธร 081-9572789
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรุเตาะ นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ 0895990958
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังตรี นายสวัสดิ์ อาษาสุจริต 04-0908578
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาราม นางโสภิดา แก้วฤทธิ์ 074-385042
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม นายธนาชิต แก้วชนะ 08-9230-9772
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วงก็อง นางนารี เจียรวิภา 0-7454-2706
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วงค่อม นางสาวณิชชา ผลยะฤทธิ์ 0954387459
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่เตย นายนิวล ธรรมจินโณ 081-5981765
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 1 นายสมควร จันทรวงษ์ 081-9574939
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนวราราม นายสมพร ทองศรีจันทร์ 0819593193
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม นางสุวรรณา สารพันธ์ 089-9758468
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเลียบ นายวรวิช ศรีระสันต์ 089-5987893
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังไทร นายวิชัย ทองคำ 0819575835
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม นางสาว อมรรัตน์ บุญธาราวงศ์ 074-301332
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีษะคีรี นายจักรพงษ์ พรหมสุทธิ์ 0842571923
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง นายสมพร สุวรรณโณ 048621946
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสน นายประทีป ชูเชิด 074-589559
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง นางภิญโญ ลักษณะอัมพร 0819573787
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามี(ปุญญมุณีอุทิศ) นางจริยาภรณ์ สุวรรณ 0-7445-4273
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยคู นางอมรา แก้วบุตร 0847475215
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยพุด นางวรรณี สว่างจิต 0894642409
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง นางสกาวรัตน์ ชูมัง 074-375116,084-8402375
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหูแร่ นายกรีฑา อนุรักษ์ 086-9591611
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมพ้อ นายสมศักดิ์ พัศระ 074591606
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา 080-546-6286
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 นายนิโลม ศรียะรัตน์ 0810962734
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" นายพนม ศิริบุญโญ 074 - 411070/081- 7384801
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะบ้าย้อย นายนายโชคชัย สุขพงษ์ 0-7437-7028
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ว่าที่ ร.ต.ทรงเกียรติ พืชมงคล 089-8765488
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 นายอับดลบราเหม อะหลี 0898778418
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต 074-256160
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา นายสมมิต จันทร์หนู 0-7421-1295
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นายสมบูรณ์ แก้วขาว 081-9574221
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม นายมานพ แก้วสนิท 074-219200
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ นายชัยยุทธ บัวตูม 0-7425-1417
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง 074-220404
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ 0-7455-3123
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์ 01-5980498
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเหมืองควนกรด นายครรชิต อุทยมกุล 087-4796454
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอายุรกิจโกศล นายถนอม ณะนวล 0-7430-0146
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุทยานอุทิศ นางอรสา เพชรนวล 0843000052
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นายอโณทัย พกแดง 082-4362130
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกระดังงา นางฟองจันทร์ คงพันธุ์ 072911073
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกลาง นางสาวกาญจนา พัฒนพงศ์ 0858990996
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกาหรำ นายทินกร มากจันทร์ 09-9775849
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเกษตรชลธี นายไพโรจน์ สุวรรณมณี 0894639763
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเกาะถ้ำ นางดารา สวัสดิ์ทวี 0-7431-4342
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดขนุน นางรัชนีฉายพรหมแก้ว 074-483613
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคลองเป็ด นาง กนกวรรณ แสงทอง 0842138202
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกโพธิ์ นายสิทธิชัย วรรณจิตจรูญ 0847506260
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดจาก นางสุมลฑา เทียบทอง 074393252,092997567
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแจ้ง นายจรูญ สุวรรณ 08-1599-5330
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดชะแล้ นายสมจิต กาญจนไพโรจน์ 081-9570423
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแช่มอุทิศ นางรำไพ สุวรรณสะอาด 074468193
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดดีหลวง นายบูรณ์ นัคเร 074-304101
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดดีหลวงนอก นางปรารถนา กัณฐ์ตุริต 074 483539
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดตะพังหม้อ นายกฤษณ์ แสงฤดู 074-393-643
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดตาหลวงคง นายสมาน สุโนคบุตร 08-9876-7626
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโตนดด้วน นางจริญญา แก้วทอง 08-69572505
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเถรแก้ว นางศิริพร ศรีเกตุ 09-8767430
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทรายขาว นายประทีป เพ็ชรจำรัส 0-4184-7526
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท้ายยอ ขนิษฐ์ศรีสว่าง 074-450568
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าหิน นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ 074-390564 , 084-8575938
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทำนบตางหน หมู่ที่ 7 ตำบลทำนบ อำเภอสิงนคร จังหวัดสงขลา นางประไพ ยิ่งยงค์ 0 2612 1555
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งโตนด นายสุนทร อินทเรือง 089 - 2964870
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งบัว นายสมจิต บุญตามชู 074399207
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งสงวน นางสาววรรณา ทัพชัย 08-7997-5230
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งหวังใน นางนภัสกร พันธพงค์ 0-7433-9026
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดธรรมโฆษณ์ นายประยูร ไชยแก้ว 074-331728
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนาหม่อม นายณรงค์ พลันสังเกตุ 0-7438-2050
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเนินพิจิตร นายทวน พรหมสุวรรณ์ 0-7459-3692
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ่อแดง นายทวี มากชูชิต 074 -485377
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ่อทรัพย์ นางสารภี รองสวัสดิ์ 06-2991487
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ่อสระวิทยาทาน นาย อ้อม ซ้วนตั้น 0866962498
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางหรอด นางธนิตา ยวนแหล 01-2752107
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านพร้าว นายธงชัยโชติช่วง 08 9879 6277
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านใหม่ นายประเทือง ไพจิตร์ 0847476585
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประเจียก นายนิรันดร์ อินทร์ทอง 0-7452-8152
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประดู่ นายวิชิต ยอดรัตน์ 0-1959-2877
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประดู่หอม นายมงคล ปลอดทอง 081-9575639
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประตูเขียน นายสมเพียร ดวงสุวรรณ 074-484027
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประตูไชย นางอารมณ์ สีตะพงศ์ 074332742
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดปะโอ นางพนิตยาพร คงลำพูน 074484250
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดปากแตระ นางสุณีพร หนูเข้ง 089-4663290
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดป่าขวาง นายประจวบ ไหมอ่อน 0850809713
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดป่าขาด นางศรัณยา บุญชู 084-6312123
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเปรมศรัทธา นางอรวรรณ กาฬจันโท 074-331238
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดผาสุกาวาส ปนัดดาโครธาสุวรรณ 0-7439-7104
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพรหมประดิษฐ์ นางฉลวย พรหมดวง 0-74382755 , 08-78378915
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพังกก นาง สอิ้ง ทองประหวั่น 0911703392
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพังยาง นางสาวจิราพิชญ์ 074-498175, 08-94678705
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธิ์กลาง นางสาวพรรณพร สงวนเขียว 089-7360635
799 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดมหาการ นางแน่งน้อย ดินสมุทร 0895970089
800 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดมะขามคลาน นางยุภา โกสุพรรณ 081-0939219
801 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแม่เปียะ นายธัชชนันท์ จันทโกศล 081-0922248
802 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดระโนด วิไลปานซ้าย 074393252
803 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโรง นายวิเศษ ชุมย้อย 09-4661249
804 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเลียบ นายเฉลิมศักดิ์ มุสิเกษม 0805470178
805 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโลกา นายบรรจง สุวรรณมณี 074 331727
806 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวาส นางอาภรณ์ พรหมอินทร์ 0833974900
807 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศรีไชย นางมาลัย เรืองศรี 0-7420-5098
808 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศาลาหลวงบน นายประยุทธ ชุมวงศ์ 074587703
809 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสถิตย์ชลธาร นางวิมลทิพย์ หนูเลี่ยม 074332478
810 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสนามไชย นายวีรพล วงศ์พัทธยากร 081-9591740
811 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสว่างอารมณ์ นายวิชาญ นะมาเส 086-5972196
812 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสามกอง นางทิพย์วดี เพ็ชรรัตน์ 0-74427324
813 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสีหยัง นางชุติมา พูลยรัตน์ 081-0981666
814 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองหอย นางสาวสุวิมล ชูสิงห์ 09 7344527
815 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหน้าเมือง นายปราโมทย์ สุขจันทร์ 087-2839891
816 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดห้วยลาด นางจุฑาทิพย์ สกุลเพ็ชร์ 087-2935500
817 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหัวคุ้ง นายสังเวียน จันทร์ชู 0819593482
818 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหัวเค็ด นางบังอร เรืองนุ่น 0846326589
819 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหัวป่า นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์ 0896558185
820 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหัววัง นายสุภาพปลื้มใจ 0899760354
821 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแหลมบ่อท่อ นายสุชาติ วิรุณสาร 08-7287-5760 , 08-9468-9187
822 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแหลมวัง น.ส.สุจิตรา มีศักดิ์ 09-8763183
823 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดใหญ่ นายจำเริญ วาจาสุจริต 09-2992390
824 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอ่างทอง เจริญ สุขะบุญพันธ์ 0818980388
825 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอ่าวบัว นางกันตจารี ยี่ซ้าย 08-9974-7152
826 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเชียรชม นางศิริกาญจน์ ไสน 081-5429287
827 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา นางปิยวรรณ วารีกุล 074-477453
828 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงขลาวิทยาคม นายสมบัติ ธรรมทินนะ 0812778218
829 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทิงพระชนูปถัมภ์ นางพวงเพชร สุขธร 074 485243
830 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทิงพระวิทยา นายอุดม จันทรัตน์ 074-397160
831 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมเด็จเจ้าพะโคะ นางสาวรัตนาพร พิจิตร 074-304147
832 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามบ่อวิทยา นายอุดม จันทรัตน์ 089 - 9759891
833 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต3
834 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นางสาวเรณู อินแก้ว 0-7433-7341 ต่อ 11
835 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นางปุณญทัศ มโนปลื้ม 0630822798
836 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นาง สาวิตรี มโนวรณ์ 087-2905205
837 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล) น.ส.จิราวัส นินทะผล 0897274388
838 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานโรงเรียนบ้านควนเสม็ด นางดวงใจ ดาวกริด 074300177 , 062858235
839 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดสงขลา นางพรทิพย์ ศรีจันทร์ 074-212516
840 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ นายสุพร โชติศิริ 0-7454-1135
841 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน นายวิจิตร โภชนา 0-7433-5259,0-7433-5250
842 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสงขลา
843 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน 074-370805 ต่อ 111
844 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ นายมานพ กาญจนา 074304192
845 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นายภัทระ พนัสอำพล 074-232036 ต่อ 102
846 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นางสาวนูรอิสกันดาร์ เส็นเส็ม 0822601732
847 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ 0-7447-7292
848 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายประยุทธิ์ แดงขาว 081-5989928
849 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นายสุเทพ สังวาลย์ 081-8985702
850 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา นายอาทิตย์ เก็บไว้ 0-7431-1590 ต่อ 101
851 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ 074-311202
852 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้ นายสุทิน ปานเมือง 074-212302
853 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 นางนิภา อินทอง 0-7431-2088 ต่อ 124, 127
854 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ นางสาวจิตติกุล จิตรพิศาล 074-312702
855 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) นายพิชิต เดชนีรนาท 074-347161-5
856 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ต.หญิงหทัยรัตน์ สุขศรีเจริญวงศ์ 074-541225
857 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.ตชด.43 ด.ต.ถนอม สิขฤทธิ์ 0-7444-3893 , 08-48542389
858 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.หญิงวราภรณ์ คงทอง 081-7770256
859 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 พ.ต.ท.ปฏิยุทธ ดำคง 0 7425 0801
860 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ พ.ต.ท.สุริยะ เสริมวิทยวงศ์ 0-7425-1096
861 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ พ.ต.ท.ธนกฤต พรมดอนชาติ 089-7334069
862 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ร้อยตำรวจเอกหญิงจารุวรรณ บุญให้ผล 0-7425-7019
863 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พ.ต.ต.หญิงมนธิรา สุทธิพงค์ 0-7432-1990
864 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 9 จ.ส.ต.หญิง วรรษิษฐา สังข์จันทร์ 0-74312837 (2110)
865 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.ตชด.ภาค 4 พ.ต.ท.สมญา กาลนนท์ 08-1858-1679
866 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร จ.ส.ต.หญิง เจนจิลา ศรีนวนเอียด 074323994
867 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ส.ต.อ.หญิงกมลวรรณ ทองเทพ 0-7420-5826
868 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.ท.ปรีชา พันธ์ฟอง 082-4200122
869 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกระแสสินธุ์ พ.ต.ท.โกศล ปราบกรี 074399064
870 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองแงะ จ.สงขลา ร.ต.ต.อนุพงศ์เทพอรัญ 074-541013
871 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองแดน จ.สงขลา พ.ต.ท..ธัญญะ ลัภบุญ 0 -7439-6884
872 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จ.สงขลา พ.ต.ท.เกษมสันต์ ไพลกลาง 0866961919
873 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรควนเนียง จ.สงขลา พ.ต.อ.วีรวุธ สันนะกิจ 074-386701, 084-3132345
874 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรควนมีด จ.สงขลา พ.ต.อ.สุริยา ปัญยามัง 0-7447-7175
875 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ ร.ต.ต.หญิงหัสนีย์ ลิ่มสกุล 0 7421 1411
876 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ต.ต.โชคชัย หนูคง 0-7431-8333,0-7447-0180
877 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจะนะ จ.สงขลา พ.ต.ท.ชินภัทร เมืองจันทร์ 096 - 2431366
878 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชุมพล จ.สงขลา พ.ต.ท.ชลิต โชคอมรพานิช 0-7430-4220
879 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งตำเสา จ.สงขลา ร.ต.ท.ทรงชัย นิลพันธุ์ 074-205970,089-1973112
880 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง จ.สงขลา ด.ต.ปรเมษฐ์ ก่อธีระ 089-6546306
881 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเทพา จ.สงขลา พ.ต.อ.อธิป แสงวันลอย 081-5988038
882 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาทวี ร.ต.ท.สุนทร ธรรมรัตนพงศ์ 081 9696953
883 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาหม่อม จ.สงขลา พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ เกตุขาว 074383216
884 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ร.ต.ต.นิกร เหมือนคิด 0-7432-8112
885 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านโหนด จ.สงขลา ร.ต.ท.จงจิต เจริญสิน 0892959306
886 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากรอ จ.สงขลา พ.ต.ต.ประพัทธ์ แกลงกระโทก 08-6992-6611
887 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ร.ต.ท.ไพโรจน์ แก้วสองสี 074-521018
888 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์ บือแสะเตง 0-7448-4183
889 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา จ.สงขลา พ.ต.อ.อลงกรณ์ สีมาวุธ
890 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรระโนด จ.สงขลา พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย สมานวิวัฒน์ 0-7439-1011
891 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ จ.สงขลา พ.ต.อ.สุชาติ อัศวจินดารัตน์ 0-7438-9116
892 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสทิงพระ จ.สงขลา ด.ต.หญิงอุไรวรรณ ไชยกิจ 074-397032
893 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสะเดา พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีแสนยง 0872195144
894 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสะท้อน จ.สงขลา ด.ต.ฉัตรธาวิน ดำมณี 074-372800-2
895 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย จ.สงขลา พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร 0-7430-6175
896 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสามบ่อ อ.ระโนด จว.สงขลา ด.ต.วรรณชัย สิตะรุโณ 074589602
897 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร จังหวัดสงขลา พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส ชูเมือง 0-7433-1456
898 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยปลิง จ.สงขลา พ.ต.อ.ปัญญวัฒน์ เพชรชุม 0-7447-8122
899 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ต.ท.หญิง กัญธนา อุบลไพศาล 0-7425-7333 , 08-9736-7914
900 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางขนิษฐา ปานขาว 080-5482270
901 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง 0-7431-1573
902 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นางยุพา เจริญ 074-313904
903 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นางสาวธันยนิษฐ์ รัตนภูมิ 0-7431-1579
904 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา) นางเสาวภา จันทร์อ้น 0-7431-1882 ต่อ 12
905 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา นางปาจรีย์ ไชยพันธ์ 0-7430-7062-5 , 08-9973-2787
906 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานเขต 4 (สงขลา) นายณรงค์ชัย ทองรักษ์ 074307062-5
907 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา รัชนีครูอ้น 074-584-316-7
908 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นางนงนุช จิตตะเสโณ 0-7431-1188 , 0-7431-3620
909 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา นางสุมาลี วิสมิตะนันทน์ 0 7425 2501
910 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ 1 นางสุมาลี วิสมิตะนันทน์ 0 7425 2501
911 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ 2 นางสุมาลี วิสมิตะนันทน์ 0 7425 2501
912 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต12 (สงขลา) นายสันติภพ สรวมศิริ 074-311713
913 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสงขลา นายฉัตรชัย อุสาหะ 0-7431-6478-9
914 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา นางสาวปัญจรัตน์ จันทรักษา 0-7444-1950
915 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายนึก เพ็ชรสมบูรณ์ 0-7432-7147
916 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ นายวินัย ทองนิลภักดิ์ 08-1959-4229
917 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
918 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา นายเกษม รุจิเรข 074-311046
919 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.กระแสสินธุ์ นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว 074-399841
920 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.คลองหอยโข่ง นายสมศักดิ์ ปริชาตินนท์ 074-473488-9 ต่อ 202
921 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.ควนเนียง นางปัณฑิตา วรรณโชติ 074386646-7
922 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.จะนะ นางรมณีย์ เพชรบางโกระ 074-378210 ต่อ 132
923 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.เทพา นายเดชา แซ่หลี 074-376359-60
924 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.นาหม่อม นางสินีนาถ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ 074-382011-5 ต่อ 210,211
925 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.บางกล่ำ นาง จินตนา สุขกา 06-2919698
926 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.ปาดังเบซาร์ นางศิริวรรณ สิทธิชัย 074-521486 ต่อ 102
927 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.ระโนด นางลักษิกา กาญจนานุเคราะห์ 01-4795516
928 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.รัตภูมิ นายพนม เทพญา 0-7438-9110,0-7443-0390 ต่อ 102
929 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.สทิงพระ น.ส.นิภา จันทร์เอียด 074397112
930 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.สะเดา นางกฤษณา ไชยมุณี 0-7441-1288
931 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.สะบ้าย้อย นายนันท์ ศรีจันบาล 0-7437-7100-1
932 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพช.สิงหนคร นางศิริพร ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ 074-332902-3
933 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพท.สงขลา นางทัศนีย์ ดำด้วง 074480056
934 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพศ.หาดใหญ่ นายอำนวย ฉางแก้ว 0-7427-3172
935 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งปรือ น.สดวงฤดี สุระสังวาลย์ 0 7429 5200
936 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองอู่ตะเภา นางวรรณดี สุภากาญจน์ 0-7436-2015
937 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า นายชารีฟ นิภิรมย์ 0-7437-4165
938 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ นายพิเชษฐ์ คำมณีย์ 074-541033
939 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ นางศิริจันทร์พร พลเพ็ชร
940 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห นางปทิตตา ซุ้นซิ่ม 074205221
941 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง นายชวนากร รักเกิด 074-552322
942 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเสม็ด นายประพันธ์ ทองพิมย์
943 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์ นางสุวรรณา ปัตตะพัฒน์ 0-7421-1781
944 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า นายแสละ สันโต๊ะเส็น 07-2972843
945 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน นายภัคพงศ์ ดำแก้ว 074-541255
946 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง นางสุดา นิยมเดชา 0-7420-5833
947 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด นางเอมอร เหลาะเหม 086-9643514
948 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูหยง นางดวงฤดี หลังนุ้ย 086-2919818
949 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข่อย นายอนุรัตน์ แดงกลิ่น 074-522294
950 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม นางชฎาดล ศักดาวีรกร 0-7437-5070, 0-7437-5414
951 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโต้ นายจรัญ เพชรชาต 074-542373
952 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร นางพรเพ็ญ ทองขาว 074-597730
953 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง นายตันติกร เพ็ญสดใส 087-2903822
954 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก นางอรสา ชูศรี 081-9900601
955 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโดน นายปรีชา แก้วนพรัตน์ 084-8620137
956 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา นางนินราหม๊ะ หมัดอาดัม 074472119
957 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ นางญาณิศา น้อยสร้าง 0-7421-9211,0-7437-5410
958 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย นางกฤติญา วิชัยดิษฐ์ 074-211805
959 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจีน นายสำราญ สกุลเด็น 074-334676
960 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ นางสาวกัญเปมฐิษา แกล้วทนงค์ 086-3461341
961 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง นส.วาสนา หมาดโกบ 074-412694
962 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ นางพัชรินทร์ โชคชัย 074-522309
963 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด นางอรัญญา นาครอด 074-800940
964 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ นางนิชาภา ศรีสังข์ทอง 074-472168
965 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก นายกัญญา หนูวิลัย 074-298117
966 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุชิง นางวัชรี แมเร๊าะ 089-8700250
967 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังลา นายธราศรัย ขวัญแก้ว 074-456273
968 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงก็อง นายปริญญา อุไรกุล
969 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูปช้าง นายทัศนะ ประทุมวรรณ 074-329107
970 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล นางเพชรรัตน์ พรมเรืองโชติ 086-2874883
971 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปริง นางบุหงา แก้วแจ่มจันทร์ 074-541299
972 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ นางบุญประสม นิลกาฬ 087-9680753
973 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาเขต นางสายใจ ปาละนันทน์ 074-301560
974 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ นายสุรศักดิ์ รัตนเกรียติขจร 074-412751
975 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม นายสุทิน พรมแก้วพันธ์ 081-8970586
976 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคู นางศิริรัตน์ ศรีสว่าง
977 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน นส.สุพรรณี สุยเห้ง
978 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน นส.ทิพย์ มุณีรัตน์ 074-460833
979 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี นางมณีกานต์ ณัฏฐารมณ์ 0-7437-3080 ต่อ 103
980 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นางนิตยา ศรีญาณลักษณ์ 074-311890-1
981 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกระแสสินธุ์ นายธนกฤต นุ้ยกูลวงศ์ 0-7439-9196
982 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเกาะจง นายทวี เชื้อขำ 089-8799966
983 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเกาะใหญ่ นางดรุณี เพชรพันธุ์ 08-1748-2869
984 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยขุนตัดหวาย นางพรทิพย์ แก้วกองอินทร์ 074-373206
985 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเขาพระ นายบุญส่ง อยู่นุ่น 074-584569
986 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองแงะ นางอัญชลี รองแก้ว 074-373674
987 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองเปียะ นางสหัทยา ถิระวุฒิ 074477222
988 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองยางแดง นายสนต์นา รัตนพงศ์ 0-1798-0554
989 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองหรัง ตำบลคลองหรัง นางวิไลวรรณ เทพกูล 0-7443-3038
990 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยควนขัน นายชาญวิทย์ สัจเดช 0866955787
991 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยควนขี้แรด นางสาวจารุวรรณ มะสะอะ 01-7981965 , 074-378321
992 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยควนรู นายสุนัย เสนวงษ์ 074-389017
993 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยควนโส นางสาวพุทธชาติ กัลยาศิริ 0-7426-8364
994 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคู นายสมศักดิ์ ถิ่นจะนะ 01-8985451
995 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคูนายสังข์ นางจินตนา ทองศรีนวล 09-5997655
996 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคูหาใต้ นางสุดา วรรณจาโร ๐๔๐๖๗๘๘๗๑
997 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแค นางบุปผา สังข์วิสุทธิ์ 066938131
998 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยจะโหนง นายปริญญา ถิระวุฒิ 091988085
999 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวสุคนธ์ ชัยชนะ 0-7429-1485
1000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยช่องเขา นายวรพล ทองเต็ม -
1001 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตลิ่งชัน นายสุทิพย์ แก้วสุข 01-3689375
1002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกระดังงา นายอุดร พร้อมมูล 0-7445-828-9
1003 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเกาะแต้ว นางนันทา แก้วพิทยานนท์ 074-467427
1004 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเขารูปช้าง นางเบญจพร บำรุงกรณ์ 074-336085
1005 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองแดน นายประโยชน์ ช่วยจุลจิตร 095964639
1006 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองรี
1007 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองหอยโข่ง นายอนุชา ตันปิติกร 074-251668
1008 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคูขุด นายอุดร พร้อมมูล 074 205124
1009 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโคกม่วง นายประเทือง แก้วสารพัดนึก 074-251995
1010 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลชะแล้ นายสุชาติ ชัยกิจ 074950059
1011 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลชิงโค นางประไพ หมัดเลขา 0-7433-2147
1012 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลชุมพล นางวรรณฤดี พฤกษศรี 074 304272
1013 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดีหลวง นายนิรัญณภัทร หนูเกื้อ 0-7448-6418
1014 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแดนสงวน นายโสภณ ขวัญชื่น -
1015 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตะเครียะ นางปราดี พิทักษ์ -
1016 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าช้าง นางสาวศตพร รัตนโชเต 0-7458-1064
1017 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าบอน นายทนงศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล -
1018 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่าหิน
1019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทำนบ นายสุรพรศ์ ชะอุ่มชาติ 069626258
1020 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งลาน นางจุรีรัตน์ ถาวรเจริญ 074-242289
1021 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ่อดาน นายนัฐวุฒิ แก้วมณี 0-7448-5315
1022 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ่อตรุ นางจิตรทิพย์ จันมณี 074-399272
1023 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางกล่ำ นายธนาพัฒน์ วรธงไชย 0-7455-7509
1024 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเขียด นางสุวรรณี มัชฌิมาภิโร 06-2927562
1025 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านขาว นางสมศรี คงไข่ 0-7439-6783
1026 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านหาร นายกฤษเนตร เกษสระ 0-7438-4237
1027 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ นายพิเชษฐ์ สุขทร 074-396747
1028 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากแตระ นางโสภา แสงฤดู 0-7439-2218
1029 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลปากรอ นางสาววรรเพ็ญ บัวฝ้าย 019597397
1030 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลป่าขาด นางสมศรี สุขเกษม 083-1921292
1031 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลป่าชิง นางสมลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 01-7382661
1032 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพะวง นางสาวเตือนใจ เจียรบุตร 0 - 7444-7057
1033 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพังยาง นางสุวรรณา นิลรัตน์ 0-7445-4618
1034 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลม่วงงาม นายสมมาศ วิไลประสงค์ 087-3905660
1035 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลแม่ทอม นางพรรณี สืบศรี 0-7447-0334
1036 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลระวะ นางนภาพร ทองซ้อน 01-7486077
1037 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลรำแดง นายกิตติพงษ์ มุสิกะพันธุ์ 0-4067-3913
1038 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวัดขนุน นางประไพ หมัดเลขา 04-8590834
1039 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวัดจันทร์ ประเสริฐชาตรี 0 - 7448-5246
1040 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลวัดสน นางศรีนัทธี บุญชู 0-9879-2421
1041 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสนามชัย นางสณิภัค อารยาพันธ์ 0-7448-6411
1042 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหัวเขา นางบุหงา มานวิสุทธิ์ 01-1281531
1043 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทับช้าง นายภานุมาศ สุขขัง 089-9752829
1044 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าประดู่ นายสุธน โสระเนตร์ 087-8511909
1045 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่ามะปราง นายชวน หลุ๊ดหล๊ะ 09-5980294
1046 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยท่าหมอไทร นายอนุชิต โนรดี 01-7677768
1047 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งขมิ้น ตำบลทุ่งขมิ้น นางวาสนา กั้งเหล้ง 0-7438-5186
1048 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งข่า นางสุนทรรี นุ้นแอ 081-4434338
1049 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งมะขาม นายนคร กาเหย็ม 08-6747-6451
1050 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งเลียบ นางดรุณี ทองมุณี 07-2888870
1051 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาทับ นางอิงอร พุทธาโร 074-476157
1052 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาปรัง นางอุไรวรรณ สุนทะโก 085-6719437
1053 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาสีทอง นางประไพ วรกุลวัฒนา 074389021
1054 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาเสมียน นางนิรมล มุสิกรักษ์ 01-0924171
1055 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาหมอศรี นางอรวรรณ เทพรักษ์ 080-1361531
1056 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาหว้า นางนูรีด๊ะ เหล๊าตี -
1057 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำขาว นายธัญญะ ปัญญานันทกิตติ์ 010971384
1058 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางเหรียง นางปิยา เรืองหนู 074-268-308
1059 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกลาง นางมยุรา ชูทอง 074-241121
1060 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเก่า นางประดับ ล่าเม๊าะ 089-2940309
1061 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตรับ หมู่ที่ 9 นางหร้อเปียะ เหมสนิท 0-7447-7400
1062 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง นางนภาพร อินทรักษ์ 074 -339002
1063 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าไทร ตำบลเกาะยอ นางเยาวลักษณ์ เพรามธุรส 0- 7445 -0475
1064 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่ง นายทุม ไชยมิตร 080-1430590
1065 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งหวัง ตำบลทุ่งหวัง นางวรรณา จันทร์แก้ว 074 -468392
1066 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลเขารูปช้าง นายจำลอง แก้วพิทยานนท์ 074-336277
1067 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนางเหล้า นส.มารีเย๊าะ หวันเต๊ะ ไม่มี
1068 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาป๋อง ตำบลพะวง นางแน่งน้อย สายชล 0 7432 -5127
1069 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาม่วง อำเภอนาหม่อม นายสุทิน พรหมทอง 0-7444-3033
1070 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนิคม นางบุญสม ไชยสาลี 074584118
1071 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว นางเพ็ญศรี รอดอิน 074 -467025
1072 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป็อง นายประดับ อ่อนจีน 081-0960441
1073 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่ายาง นางจุฑา ใหม่รักษ์ 0-89598-3371
1074 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านผักกูด นางสมสมร ภู่พิสุทธิ์ธนภัทร์ 074-393004
1075 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพรวน นายนิรัญณภัทร หนูเกื้อ 0-7459-0568
1076 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพังช้างตาย นางมาลิน แก้วมูณี 0-7448-5316
1077 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไร่ นายสุธน หนูสังข์ 0-7436-9396
1078 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสวนเรียน ตำบลเกาะยอ นางวิรัตน์ พุทธาโร 0 -7445- 0507
1079 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยประกอบ นายศิลา ตระกูลปัญญา 087-2917863
1080 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปลักหนู นายคมสันติ์ ปิ่นแก้ว 083-1863519
1081 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปากบางภูมี นายวิจัย ธนาพิชญ์นันท์ 0-7438-6012
1082 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโรง นางจิรา แก้วประดิษฐ์ 0-6966-6953
1083 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลำชิง นางสาวนัทชญา ตั่นหุ้ย 081-3683597
1084 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลำพด นายสมพล สุวรรณรัตน์ 086-2961815
1085 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยลำลอง นายนพดล แดงแก้ว 086-2961655
1086 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังไทร นางนงเยาว์ เซ่งเตี้ยน 086-2850155
1087 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังบวบ นายสำนึก ช่วยประสม 089-2937891
1088 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังใหญ่ นางประไพ สุขใส 087-2905833
1089 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสถิตย์ นางดรุณี พงศ์เพิ่มทรัพย์ 074-481044
1090 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสว่างอารมณ์ นางอรุณี สุขแดง 05-0808261
1091 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสะกอม นายกรกวรรษชุมมิ่ง 074378621
1092 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสะพานไม้แก่น น.ส.ธัญญา เต๊ะหนิหม๊ะ 098769271
1093 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองกวางข้อง
1094 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหัวปาบ นางดรุณี จันทระ 08-5672-4822
1095 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยแหลมหาด นางวิสาร์ พงศ์มานุรักษ์ 074-396726
1096 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโหละยาว
1097 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.กระแสสินธุ์ นายเจริญ สุขมี 084-7492029
1098 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโข่ง น.ส.กุลญาดา พิทักษ์กฤติกร 074501106
1099 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.จะนะ นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี 074-207091
1100 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.นาทวี นายภานุมาศ สุขขัง 074-371444
1101 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.นาหม่อม นายภารุจ ศิริ 074-382200
1102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เมืองสงขลา นายสุทัศน์ วรรโณ 0-74326720
1103 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ระโนด นางพรเพ็ญ มุสิกะรังศรี 0-74392-231
1104 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.สทิงพระ นายธนศักดิ์ เมฆฉาย 0-7439-7039
1105 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.สะเดา นายเที่ยงธรรม อินแก้ว 074-411255
1106 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.สะบ้าย้อย นางนิตยา นพคุณ 074377035
1107 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.สิงหนคร นายฐากร นาคแก้ว 089-7355261
1108 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นางภูษณิศา ยอดพรมทอง 0 - 7432 - 6091 - 6
1109 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง นายเคลื่อน คงสม 08-0543-0007
1110 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา นางสาวเดือนฉาย โชคอนันต์ 081-7384082
1111 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ นายวุฒิชัย มณีกาญจน์ 074328033
1112 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ นายประเชิญ โนรดี 0819699169
1113 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ นาง วาสนา ผ่องแผ้ว 0-7425-2018 , 0-7425-2021
1114 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นางสาววรรณี พุฒแก้ว 074-311511
1115 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา นายเสกสรรค์ บุญยัง 0-7432-3088
1116 สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองสงขลา นายเสถียรคงทอง 0-7433-4931
1117 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงสงขลา นาง ดาราลักษณ์ ศิริรังษี 0-7431-6138
1118 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนาทวี นางวิมลา แก้วพรหม 074-290524
1119 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสงขลา นางกาญจนา พลันสังเกตุ 074315505
1120 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา นางสาวขนิษฐา พงสุวรรณ 0 - 7431 - 5547 ถึง 8 ต่อ 102
1121 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 9 นางสาวทัชชา เจริญกุลเมธี 0 7431 2789
1122 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 นางสาวหทัยรัตน์ ด้วงนิ่ม 074-311850 ต่อ 110
1123 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ทรรศนีย์ดำเม็ง 074 314906
1124 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร นายสมพงษ์ หนูเนียม 0-7431-2996 ต่อ 15
1125 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่มวิจัยและประเมินผล นายสุธรรม ธรรมปาโล 0-7431-2996 ต่อ 16
1126 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่มสารสนเทศการเกษตร นายบัณฑิต เกษราพงศ์ 0-7432-2996 ต่อ 17
1127 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฝ่ายบริหารทั่วไป นายวิชัย โลจนานันท์ 0-7431-2996 ต่อ 13
1128 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 นายสุธรรม ธรรมปาโล 0-7431-2996 ต่อ 14
1129 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา นางมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 0-7431-1558 ต่อ 16
1130 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปกครองสงขลา นางขวัญตา พระธาตุ 0-7431-2073
1131 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแรงงานเขต 9 นางยุพิน เพ็ชรสงคราม 074 - 316252
1132 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 นางธัญชนิด สิริทรัพย์นพคุณ 0-7432-5786
1133 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา นางปรียา เชียวเลี่ยน 0-7431-1592
1134 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี นายสมยศ เสรีอภินันท์ 074-373764
1135 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา นางอำนวย ชูสังข์ 0-7431-1057
1136 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 9 นางณัฏยา โมรา 0 7431 1349
1137 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 9 เรือโทสมชัย พันธ์ภูวงศ์ 0 7431 1349
1138 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเขต 9 นางไมหน๊ะ หะยีเซะ 0 7431 1349
1139 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 9 นายสุรศักดิ์ ด่านกิตติกุล 0-7431-1349
1140 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา น.ส.ฐิติมา คุณากรเสถียร 0 7431 1190
1141 หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางนันท์นภัส พรหมเอียด 0-7454-1800
1142 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง นายอมาตย์ หมอเต๊ะ 0-7445-2485
1143 หน่วยงานท้องถิ่น การเงินและการบัญชี(ส่วนการคลัง) นางสาวธนัชชา ธรรมโม 0-7445-0433
1144 หน่วยงานท้องถิ่น การบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัด) นางสาวอรวรรณ ทับทิมทอง 0-7445-0540
1145 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบล นางสาวสมพรรัตน์ สกุลประดิษฐ์ 0-7454-1907
1146 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ นายประจิม ถั่วทอง 074-399245
1147 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพงเพชร นายศิริวัฒน์ จีรวัฒน์ธนพงศ์ 0-7438-9020 ต่อ 13
1148 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะแต้ว นางสาวชนิดา เพอหีม 0-7426-0616
1149 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองแงะ นายมนูญชัยเพ็งยิ้ม 074-541907
1150 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนเนียง นายสุทธิพงษ์ ขุนฤทธิ์ 074 – 386539
1151 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคูเต่า นางศินี นวลเลื่อน 074-470766
1152 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคูหาใต้ นางสาวสมจิต ผ่องใส 0878367208
1153 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกม่วง นายสมนึก บุตรคง 074-805030 - 1
1154 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจะนะ นางอาสีย๊ะ ชิดโอ๊ะ 0-7420-7101 , 103 ต่อ 16
1155 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้
1156 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชิงแส นายสมกฤษณ์ มีปิด 0-7439-9249
1157 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง นายวิทยา ทิพย์มณี 074-581090
1158 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าพระยา นายบันดิษฐ์ มุณีแนม 0-7430-6063
1159 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน นายภาณุ จันทร์เมือง 088-7901971
1160 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพา นายถวิล เรืองศิลป์ 074-376301
1161 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาทวี นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ 074-371538
1162 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาทวีนอก น.ส.จีรนันท์ คงไทย 0-7437-1642
1163 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาทับ นายนายทนงศักดิ์ อินทรวรรโณ 083-6576638
1164 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสีทอง นางสาววิไล ศรีประสม 0-74 300 891 ต่อ 36
1165 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำน้อย นายชานันทร์ รักสิน 074-583030-1
1166 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อตรุ นายวิชิต ทะลิทอง 074-589112
1167 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเหรียง นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์ 0-7458-1641-2
1168 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนา นางสาวฝาตีเม๊าะ สลำ 074 – 207673
1169 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านไร่ นางสาวกมลพร ใหม่ชู 0-7453-6276-8
1170 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านหาร นายสรายุธ กาญจนมณี 0-7438-4098
1171 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปริก 1นางสาวปิยะมาศ โต๊ะหีม 074-298300
1172 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากแตระ นางพรทิพย์ ไชยวงศ์ 074-454567
1173 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปาดัง
1174 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะตง นางสาวสิริวดี ปิ่นทองพันธ์ 074-291776 ต่อ 208
1175 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะวง นายบุรินทร์ ฤทธิเดช 074-334177
1176 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลระโนด นายสมศักดิ์หนูรอด 0 - 7439 -2041 ต่อ 15
1177 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำไพล นางอรอุมา การะกรณ์ 074226790
1178 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสทิงพระ นางประพิมพร วิเมศ 0-7439-7145
1179 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย นายชูชาติ ธรรมโชติ 074-377199
1180 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสำนักขาม
1181 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครสงขลา นางสาวณัฏฐา ประสพสุข 0869612356
1182 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ นายสมพร เหมืองทอง 074-200104
1183 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ่าสิบตำรวจประยูร เพ็ชรรัตน์ 074-300783
1184 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง นางรัชนา ฤทธิ์วรา 074-302555
1185 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองคลองแห นางพัฒนฉัตร พลับขาว 095-0781118
1186 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองควนลัง นายนิวัฒน์ สุขศิริ 074-552395-7 ต่อ 15
1187 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ นายวีระยุธ ศรีจันทร์ 0-7428-0000 - 2 ต่อ 1322
1188 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย 0-7443-4525
1189 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ น.ส.อารีย์วรรณ ื มูลติไชย 074-292888 ต่อ 329,081-6089336
1190 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ นางจุฑามาศ ปรีชัย 074-521024
1191 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองม่วงงาม ส.ต.ต.หญิงวิชชุดา บุหลัน 08-1090-8656
1192 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเดา นายเชษฐา ประทุมมณี 074411400
1193 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสิงหนคร นายพงศ์พสิษฐิ์ หลำสุบ 0-7433-1553
1194 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม นางสาวกรุณาธีระอรรถจารี 089-4633956
1195 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องเขา นางสาวทัศนีย์ จันทร์ภวดี 089-9787527
1196 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตลอด นายกีรติ พงศ์อักษร 081-9593140
1197 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะมวง นางนูรียา ประจวบแท่น 081-4783654
1198 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปราง นางเจนจิรา เส็นหมาน 089-2991201
1199 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคี่ยม นางบุญรัตน์ มาศนุ้ย 086-2869801
1200 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม นางสาวพรกนก ขวัญซ้าย 081-0963678
1201 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินนิมิต นางสาวสิริวิมล หวังยีเส็น 089-9746933
1202 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า ม.4 นางกัญจน์พิลักษณ์ ชุมช่วย 074-510333
1203 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนวราราม นางมาสิเตาะ หลงตรี 089-4677729
1204 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา นางลำยอง ณ วาโย 074-318209
1205 หน่วยงานท้องถิ่น สงขลา
1206 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนการคลัง นางสาวปิยนุช ปาชะโน 0-7454-1800
1207 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนการศึกษา นายณลิต พรหมมา 0-7445-0540 , 0-7445-0433
1208 หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนโยธา นายเขตรัฐ อินทร์ธนู 0-7445-0540 , 0-7445-0433
1209 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด นางสาวปัทมพร ไชยกุล 0-7454-1800
1210 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ นายณลิต พรหมมา 0-7445-0540 , 0-7445-0433
1211 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ นายอุดม ขุนศรีหวาน 0-7449-6445
1212 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย นางสาวธนุศร อยู่ยืนยง 0897333447
1213 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง นายไชยยศ เหมรัตน์ 074-383771
1214 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแค นายวรากรณ์ ฤทธิเรือง 083-0799277
1215 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค น.ส.อรอุมา หมานเจริญ 0-7433-1656 ต่อ 101
1216 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ นายประเสริฐ เรืองแก้ว 0-7437-3751-2
1217 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น นายทวีวัฒน์ สุววัชรานนท์ 0-7438-5114
1218 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ นางสาวพรทิพย์ คนธภักดี 074 - 585100
1219 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปริก นายอุดม รัตนะเพ็ง 0-7429-8213-4 ต่อ 12
1220 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง นายปรมะ สิงห์พรหม 074-531699 ต่อ 200
1221 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง นางวนิดา ฟ้าอรุณ 074-291093
1222 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ นางดาวเรือง แก้วรัตนะ 074-3003600 ต่อ 102
1223 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. สงขลา นางขนิษฐา สังข์ศิริ 08-15414948
1224 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระดังงา นางสาวดารารัตน์ ชนะชัย 074-536707
1225 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะสะบ้า นางสาววรรณี ชูวงศ์ 0-7437-4111 ต่อ 14
1226 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะใหญ่ นางสรวีย์ อุตมะมุณีย์ 0-7453-6357 , 0-6379-3616-2
1227 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขมิ้น
1228 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขุนตัดหวาย นางนุรไอนี หัสเอียด 0-7449-9634
1229 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาแดง นางสาวสวลี บุญฤทธิ์ 087-3973722
1230 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขามีเกียรติ นางสาวพงศ์เพ็ญ จูงศิริ 074-292135
1231 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองกวาง นางสุวรรณา สังขะเวช 074-594112
1232 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองแดน นางเนืองนิตย์ กาลรักษ์ 0819572129
1233 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองเปียะ นายจรัญ คชคีรีเดชไกร 0-7489-4241
1234 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองรี นางสาวอรอุมา โชติช่วง 0868919069
1235 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองหลา นายบันดิษฐ์ มุณีแนม 0817665724
1236 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองหอยโข่ง นางสาวธนิตา อนุจันทร์ 074 – 473357 ต่อ 16
1237 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองอู่ตะเภา นางสาวบุปผา ทิพย์บุญ 074-318209
1238 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนรู นายถั่น จุลนวล 0-7438-6001 ต่อ 12
1239 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนโส นายภิติพัฒน์ หนูมี 08-9870-7283
1240 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คู
1241 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูขุด กรกิจไกรแก้ว 074458215
1242 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คูหา
1243 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จะทิ้งพระ นายธรรมษวรรธน์ เลี่ยมสุวรรณ 0-7439-7420
1244 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จะแหน นายอิสมาน มณีหิยา 074531667
1245 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จะโหนง
1246 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฉลุง นายวิศนุ แก้วคีรี 0-7420-5969
1247 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฉาง นางสาวสมจิต 074-805163
1248 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชุมพล นางสาวกิตติยา ยัสโยธา 0-7430-4223 ต่อ 13
1249 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดีหลวง นางปราณี มาเอียด 0-7453-6604
1250 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แดนสงวน
1251 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลิ่งชัน
1252 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเครียะ
1253 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับช้าง นายอนุวัต ปาลี 074595125
1254 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม นาง นิรมล ธานะวัน 074-375100
1255 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าชะมวง นายสมาน หมุดยะฝา 089-5980386
1256 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าบอน นางสาวสาวิตรี อินทรัตน์ 074-391100
1257 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าโพธิ์ นางสาวิตรี 074-536115
1258 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าม่วง นายสมชาย หนูคล้าย 081-094-6884
1259 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าหมอไทร นายนิคม ปลอดคง 074 536132
1260 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าหิน 1นางมยุรา นิรันตสุข 074590555
1261 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทำนบ นางรัชฎาภรณ์ ชำนาญเนียม 08-6488-4023
1262 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งพอ นางสาวยาวารี มะเด๊าะ 074-890556
1263 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งหวัง นางนฤมล อักษรมณี 074-467406
1264 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งใหญ่ นางศรัศนี ทองวิไล 074-375253-4
1265 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เทพา นางสาวชนัญชิดา เหล็มและ 0-7437-6372
1266 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ธารคีรี
1267 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหม่อม นางสาวภัททิรา อรุณ 0-7438-3012
1268 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหมอศรี นายวิฑูร บริสุทธิ์ 0-7453-663-0
1269 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหว้า นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ 074 536620
1270 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำขาว นางสาวสาริศา รัตนกุล 074374611
1271 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อดาน น.ส.อรวรรณ สวัสดิ์รักษา 0807152647
1272 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อแดง นางสาวอารีย์ สุกแป้น 0850798224
1273 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางกล่ำ นายอัมรินทร์ มณีรัตนาศักดิ์ 074328256
1274 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเขียด
1275 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านขาว นายเอกรินทร์ ทองอินทร์ 074-536340,081-3285047
1276 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านโหนด นส.สุภาพร โต๊ะเพ็ชร 089-9788169
1277 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ นางสาวธาราพร สกุลรัตน์ 074-260550
1278 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บาโหย นางสาวกุลรดา แก้วคงคา 073263332-3
1279 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประกอบ น.ส.ธนัชชา โชติพนัง 0-7459-4611-2
1280 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปลักหนู นางณัฐกานต์ 0-7459-6749
1281 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากบาง
1282 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากรอ นางสาวนันทิยา สุวรรณขำ 074241146
1283 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าขาด นางโชติกา โสภาวะนัส 074591111
1284 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เปียน นางสาวปุญญิศา แซ่ลิ้ม 0-84727-7998
1285 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พังยาง นายอุดมเดช พร้อมมูล 08-1898-9068
1286 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พังลา นางสาวปัทมพร ไชยกุล 0-7445-1800
1287 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิจิตร นางบุญนิภา หวัดธรรมพัฒน์ 074-593-712
1288 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่ทอม นายชวลิต บุญช่วย 0-7480-2496
1289 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ระโนด นางสาวพอพรรณ บัวมาศ 0-7439-2777
1290 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รัตภูมิ นายปฏิพัทธิ์ ปานทองแก้ว 074 – 386006
1291 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รำแดง นางสาวกนกวรรณ เพชรวงศ์ 086 4882549
1292 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โรง
1293 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังใหญ่ นางวรรณี หมาดหลัง 074-596249
1294 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดขนุน นายพัชรณัฏฐ์ ดุลย์พัชร์ 074 - 483469
1295 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดจันทร์ นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ 074-485161 ต่อ 16
1296 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดสน นางสาววรัญชิตา วรัญชิตา เกสโร 0-7458-9565
1297 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนามชัย นางสาวกัญญารัตน์ เจ้ยแก้ว 074-528089
1298 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะกอม ว่าที่ ร.ต.อนรรฆ อิสเฮาะ 084-7496527
1299 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะท้อน นางสุเนตร ทัศนียาภรณ์ 081-5439974
1300 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สะพานไม้แก่น นางสาวอมรรัตน์ แก้วพิมล 080-8702160
1301 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สำนักแต้ว นายราเมศ มณีช่วงกุล 074460273
1302 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยลึก นางสาวกาญจน์ชิตา ชูศรี 0-7431-0334
1303 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.สะกอม นางยุวดี ใบสนิ 074-499755-7
1304 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา (ผศ.ส.ข.)
1305 องค์การสะพานปลา กองท่าเทียบเรือประมงสงขลา นางสาวศรีจิตราศักดิ์พรหม 0-7432-4853