รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดระนอง 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง นางสุปราณี จันทร์แก้ว 0-7781-1265
2 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง นางสาวศรีวิภา ซุ่นหย่อง 077821805
3 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง นางจารุนันท์ ปราบไกรสีห์ 077862026-8
4 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง 1นายนฤทธิ์ มงคลศรี 077-800141
5 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี นายศิริพงค์ ศรีพยางค์ 0-7782-8375
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกะเปอร์ นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ 0-77828593
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง นายบุญชัย สมใจ 077-810203
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น นายสนอง ทองคำ 077-899017
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุขสำราญ นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล 077810741
10 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดระนอง นางสาววีณา โกยสิน 0-7782-3878
11 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง น.ส.เสาวนีย์ ไชยมุข 0-7780-0136, 0-7780-0137
12 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี นายณฐกร เอียดดำ 0-7789-1253
13 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ นายชัชยาคมน์ สุพิทยพันธุ์ 086-2907949
14 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง นายนพพงศ์ หวานสนิท 077810210
15 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น นายมานิต คิดสร้าง 0-7789-9058
16 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ นางสุชาดา กิจการ 0-7789-3110
17 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง น.ส.ปราณี เรืองพุทธ 077-810347
18 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 จังหวัดระนอง นางปัทมา โชติมณี 0-7783-0805
19 กรมควบคุมโรค หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.1 เมือง นายทวี เพ็ชรมลี 0-7782-3025
20 กรมควบคุมโรค หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.2 ละอุ่น นายวิทวัส จิวโฮฮวด 0812714229
21 กรมควบคุมโรค หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.3 กระบุรี นายจีระพล จีระกันติฑัต 0867746540
22 กรมควบคุมโรค หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.4 กะเปอร์ นายจารึก บุรีรัตน์ 0-7789-0102
23 กรมควบคุมโรค หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5.5 จปร. นายพนม สมใจ 0872730582
24 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง นางสาวอรชร จิระพันธ์ 077823876
25 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง น.ส.วัชริยา สงประภา 0-77873966
26 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ 0-7781-2353
27 กรมทางหลวง แขวงการทางระนอง นางสาวนันทพร กล่อมจิตต์ 0-7781-1072
28 กรมทางหลวง หมวดการทางกะเปอร์ นายสุริยงค์ ชูแก้ว 0-7789-7128
29 กรมทางหลวง หมวดการทางระนอง นายอาทร ตวงสิน 0-7782-5314
30 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงกระบุรี นายนันทพงศ์ ภู่ไพบูลย์ 08-0824-9136
31 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทระนอง นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ 0-7786-2096
32 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานระนอง นางสาวฐิญาณัฐ แก้วทอง 077-862252-4
33 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง นายทศพล สุวภา 0-7782-4065
34 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอกระบุรี นายจรัล ทองหยู 0-7789-1252
35 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอกะเปอร์ นางสาวสายใจ แก้วมณี 0-7789-7127
36 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอละอุ่น นายไกรจักร สุขเกื้อ 0-7789-9057
37 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอสุขสำราญ นางสาวสายใจ แก้วมณี 0-7789-3121
38 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง นางสาวอุมา เนินพรหม 0-7780-0148
39 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 1นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วแท้ 0-7786-2032-3
40 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง นาง เสาวภา ลิ่มศิลา 0-7780-0126
41 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง นายวิญญา เรืองทอง 0-07781-2334
42 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง นายพันธยุทธ จิตสงค์ 09 2246 8621
43 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ระนอง นายวีรพงศ์ แซ่ลิ่ม 077-811-733
44 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง นางสาวมนพิมพ์พร เหมันต์ 077-800123
45 กรมประมง กรมประมง นายเชียนชัย เรืองเพชร 0 2558 0190
46 กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง นายบรรลือศักดิ์ ภักดีนาค 077 816330
47 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง นายณรงค์ พลวารี 0-7788-0907
48 กรมประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง นางสาวจารุจิตร วิภวดิลก 0-7781-2366
49 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง จ.ระนอง จ่าเอกวิระชัย วรรณนิยม 077811841
50 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดระนอง จ่าเอกวิระชัย วรรณนิยม 0 7781 1841
51 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดระนอง นางปิยะวัลย์ สุดจิตร์ 0-7780-0134
52 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ระนอง นายยงยศ ศรีปากแพรก 0817877327
53 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง นายณธกร ทองจีน 0-7781-2225
54 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง นายศรศิลป์ สุขจู 0-7780-0121
55 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง นางสมพิศ อั้นจุ้ย 077989825
56 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระนอง นางมะลิกา ภิรมย์ 0-7782-3743
57 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง นางมัทชนา ถาวรพร 0-7782-4651-3
58 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง นายไวย โกมลตรี 077880636
59 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง น.ส.นรีนุช สว่างศรี 077-812792
60 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง นางเนตรชนก วิลาควง 0-7782-3048
61 กรมราชทัณฑ์ รจจ.ระนอง นางเรวดี อัจฉรานุพงษ์ 0-7781-1090 ต่อ 104
62 กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง นางศิริลักษณ์ บุญจันทร์ 077-811850,09-7441811
63 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง นายโกศล มณีรัตน์ 077-810862
64 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรระนอง นางไขแสง บุญศิลป์ 0-7782-4872-3
65 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง นายสุเชษฐ์ เพชรอินทร์ 0-7781-1091
66 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี นายสุรินทร์ บุญช่วย 0-7782-8510
67 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ นางพัฒนา นนทแก้ว 0-7789-7125
68 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง นายบุญชัย สินสัจธรรม 077821426
69 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น นางสาวรัชติกาล เขียวสด 0813707828
70 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ นายมาโนด เกื้อนุ่น 077893148
71 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก 0-7780-0131
72 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง นายสุเทพ ทองคำ 077-811490
73 กรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ 077-891747
74 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง นายมีชัย พันธรักษ์ 0-77828490
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง นางเยาวเรศ จุลนันโท 077-812372 ต่อ 304
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี นางวิลาวัณย์ นุกูลกิจ 077-828396
77 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์ นางสาวพวงเพชร เพชรอาวุธ 077-897024
78 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง นางสาวจีระพันธ์ หนูขวัญ 077-812372 ต่อ 100
79 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น นายประสิทธิชัย ชุมแสง 077-899016
80 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง นางศิริพร ชูชัย 0-7782-6303
81 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง นายไพบูลย์ เอี่ยมสุวรรณ 077-811487
82 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยจัดการต้นน้ำละอุ่น นายชัชพงศ์ ชูมี 081-7973907
83 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว นายสนชัย ลาชโรจน์ 0-7784-8181
84 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี นายอภิชาติ แสงประดับ 08-9871-3907
85 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติแหลมสน นางวิลาศิณี เกษภิบาล 077 861431
86 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง
87 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือระนอง
88 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง นายอโนทัย ศรีขวัญ 081 978 3229
89 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.ระนอง
90 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเรืองราษฎร์ นางสาวกนกวรรณ เอกโชติ 0-7782-3840
91 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง นายพรชัย พงษ์ไพบูลย์ 0-7782-3021
92 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจระนอง นาย อวยชัย พงศ์พนรัตน์ 077-834882-4
93 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดระนอง
94 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดระนอง นายเอกพล อ่ำบุญ -
95 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนระนอง นางอมราพร พรพงษ์ 0-7782-1068
96 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระนอง
97 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระนอง นายศานิต รัฐกาญจน์ 0-7781-2203
98 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง) นายอัคคณัฐ ภู่เพชร 077 - 823535
99 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง นางสาววิภา เจนกาญจนานนท์ 0-7780-0001-5
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบุรี
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบุรีวิทยา
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กะเปอร์วิทยา
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชนม์พัฒนา
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชาติเฉลิม นายคำนึงโสตถิอุดม 0-7781-2399
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงศาสน์วิทยา
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทอนเสียดวิทยาคาร
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับไชยาพัฒนา
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับหลีสุริยวงศ์
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งตาพลวิทยา
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 67(บ้านนาพรุ)
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา97(บ้านบางบอน)
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเงิน
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิคมสงเคราะห์ นางนพวรรณ วังน้อย 081-9586497
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นูโรลฮูดาห์
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้าน จ.ป.ร.
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกำพวน
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะช้าง
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะพยาม
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะสินไห
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะเหลา
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขจัดภัย
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขานางหงส์
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาฝาชี
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองของ
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเงิน
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนไทรงาม
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคอกช้าง
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชนะบำรุง
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชาคลี
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชี่ยวเหลียง
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนกลาง
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านด่าน
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรายแดง
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทองหลาง
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทะเลนอก
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับจาก
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าฉาง
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งมะพร้าว
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งหงาว
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนกงาง
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนา
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำขาว
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำจืดน้อย
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำแดง
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำตก
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบกกราย
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางกล้วยนอก นางแหวสง ซื่อตรง 077-844282
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางกลาง
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางกุ้ง
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางขุนแพ่ง
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางนอน
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางนา
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางเบน
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางปรุ
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางมัน
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางริ้น
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางสองรา
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางสีกิ้ม
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายคลอง
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายคลองวัน
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากน้ำ
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากแพรก
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านภูเขาทอง
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านรังแตน
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านละออง
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านละอุ่นใต้
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำเลียง
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวัสดิ์
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองพี่น้อง
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสองแพรก
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสำนัก
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสุขสำราญ
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองจิก
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยเสียด
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาดจิก
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาดทรายดำ
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาดทรายดำ(สาขาบ้านหน้านอก)
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินช้าง
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินดาด
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินวัว
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมนาว
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาอุทิศ
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปากจั่นวิทยา
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนศาสน์วิทย์
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิชัยรัตนาคาร
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัชฌิมวิทยา
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบางหิน
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านราชกรูด
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระนองเทคโนโลยี
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระวิราษฎร์บำรุง
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราชประชานุเคราะห์ 38
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ละอุ่นวิทยาคาร
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดช่องลม
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสุวรรณคีรี
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหาดส้มแป้น
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีอรุโณทัย
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ 0629696242
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สตรีระนอง
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหายวิทย์
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นางปรารถนา แสงระวี 077-800028
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุขสำราญ
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมิงซิน
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลกิตติมาพร
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลดวงกมล
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลธรรมรัตน์
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลระนอง
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลสุพัชชา
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
210 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นายชัชชัย นนทสิงห์ 0-7789-1327,0866829976
211 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ 077-897756
212 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายนิพนธ์ ลิ้มรักษา 0-7781-1393
213 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ต.ธรรมรัตน์ บุญสนอง 0-7782-1681
214 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง พันตำรวจตรีลักษณ์ปกรณ์ ลูกรักษ์ 077-826938
215 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พ.ต.ท.พนมกร แก้วบรรจง 084-524-7773
216 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง จ.ส.ต.หญิงพัชรินทร์ คงบุญ 0 - 7781 - 1827
217 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกระบุรี จ.ระนอง พ.ต.ท.สกล บัณฑิตศักดิ์ 0-7789-1249
218 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด.ต.สุทน สงซ้าย 0-7789-7004
219 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จ.ระนอง พ.ต.ท.ถาวร อัมพันธ์ 0-7784-7107
220 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากจั่น จ.ระนอง ร.ต.ท.สง่า สมคะเน 0-7787-3512
221 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรราชกรูด จ.ระนอง พ.ต.อ.ชัยพิสิทธิ์ สิทธิชัย 077840215
222 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ จ.ระนอง พ.ต.ท.ประกิจ สุทธิชน 08-10826708
223 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง นางสาวนิตยา ปิ่นสังข์ 0-7782-8533 ต่อ 101
224 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นางสาวฐิติยา สุวรรณพงศ์ 0 - 7782 - 4057
225 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง นางวันธณี สมบูรณ์ 0-7780-0154
226 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง นางกันยา ลาภวงศ์ประเสริฐ 077-824011
227 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง นางสาวนพรจน์ ทองบุญยัง 0-7780-0053,089-5893123
228 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดระนอง นางสาวอรทัย รามณี ๐๘๓-๗๕๓๒๖๓๙
229 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง นางอารีย์ พ้นภัย 0-7780-0130
230 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง นางขนิษฐา มุณีแนม 0-7781-1371
231 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดระนอง นางนันทิชา กวมทอง 0-7780-0163
232 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง น.ส.รัตนธิดา ไทยสังคม 077 800153
233 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง นางพริ้มเพรา บุญยก 0 7786 2082
234 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง นายนพดล เคลื่อนทอง 077-826978
235 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง น.ส.รุ่งอรุณ ตามชู 077828623
236 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.เชี่ยวเหลียง นายกฤษฏา สัณฑะมาศ 077-861047
237 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ตะเคียนงาม นายมนัย ไกรทอง 077-861248
238 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ทองหลาง นายชัยพงษ์ บุญช่วย 077-897104
239 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บางเบน นางแววมยุรา แก้วมยุรา 077-861445
240 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บางหิน นางปัทมา ยมศิริ 077-870244
241 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนา นายอมร เอี่ยนเจ้ง 077-890106
242 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ม่วงกลวง นายขจร วรรณคร 077-861650
243 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระบุรี 1.นายสามิต นิยมไทย 077-841399
244 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกะเปอร์ นายสมพงค์ หิรัญกานต์กิจ 0-7789-7222
245 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลละอุ่น นางอารีรักษ์ ครุฑกาศ 0-7789-9315
246 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุขสำราญ นายสมบรูณ์ คชินทร์โรจน์ 0-7784-4143 ต่อ 22
247 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯกำพวน นายสมหทัย ทางทอง 0-7784-4256
248 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาคา นายสมพงษ์ อบรมย์
249 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยในวงใต้ นายณรงค์ ศรีเมือง 0-7786-2077
250 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยในวงเหนือ นายมานะ เฉลิมพล 0-7782-9058
251 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางแก้วนอก นางสาวจุฬารัตน์ ไชยจิโรจ 0-7784-7188
252 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางแก้วใน นางประทุม เนตริทร์ 0-7786-3420
253 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบางพระเหนือ นางสุรีย์ ชูดวง 0-7789-9218
254 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนไทรงาม นิศารัตน์สวนสัน 0-7784-4194
255 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทะเลนอก นส.โกมาซุม ภูผา
256 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยระวิ นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนภา 0-7786-2688
257 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยละอุ่นใต้ นายสมนึก แก้วเงิน 0-7789-9104
258 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยละอุ่นเหนือ นายธีระพงศ์ เฉลิมพล 0-7782-0423
259 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 1นางปิณิดา กาญจนนิยม 0-7781-1076 ต่อ 1105
260 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี นางปทุมา เหลียวเจี้ยง 081-5378463
261 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ นางอารีย์ ศรีรักษา 077 - 897283
262 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง นายบุญจริง สุวรรณวงษ์ 0-7782-6758
263 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น นางสาวณัฏฐี นิยมไทย 0-7789-9053
264 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ เถลิงศักดิ์พิริยะพงศ์ 0-7798-9849
265 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง นายสหวัฒน์ โสภา 0-7782-1612
266 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง นางสาวเจริญ มั่นคง 077-813760
267 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระนอง นางวัฒนพร คชภูมิ 077-826256-7
268 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง นางจงจิตต์ ประมวลทรงพันธุ์ 0-7781-3479
269 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง นางพิลาภ รักไทย 0-7780-0158
270 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง นางสาวกาญจนา ทองพราว 077-825061
271 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง นางสาวสุพินยา แก้วเมฆา 077-811470
272 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบล จ.ป.ร. นางหทัยกาญจน์ โสมกุล 077860470
273 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกะเปอร์ นางนันทพร ตัณฑะจินะ 089-8737385
274 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำพวน นางวาสนา นาจันทร์ 0-7784-4198
275 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำจืด นายนฤเทพ พรหมอินทร์ 077-891026 ต่อ 21
276 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางนอน นางวิภา ธนบัตร 077-830069
277 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำ นางสาวศศิวิมล ขจรแสงเจริญ 0 7781 6302 ต่อ 12
278 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ นางสาวลัดดา พรมศรี 0-77871014-5
279 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลราชกรูด นางสาวปิยะรัตน์ ชูศร 077-840014
280 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลละอุ่น นายกฤษณะ แสวงศิลป์ 077899014
281 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหงาว นางสาวจริญญา สุวัตถิกุล 0-7784-8017
282 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางริ้น นางสาวอมราพร สุวรรณเทียบ 0-7782-1068
283 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองระนอง นายขจรยศ ชุมหุน 0-7781-1422
284 หน่วยงานท้องถิ่น ระนอง
285 หน่วยงานท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนระนอง
286 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด นางเกษณี ชัยรัตน์
287 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นางสาวพรสุดา ทองแสง 0-7781-1071
288 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง นางสาวสุมาพรณ์ ภิรมย์ 077-880710
289 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา นายวิลาศ สาลี 077 - 874049 # 104
290 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด นายดุสิต ลิ่มปนกติกา 077891656
291 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย นายกรกช ชีวโรรส 0-7788-0251
292 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นางสาวอุมาพร ฐิติวงศกร 0-77826843
293 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ นางศรีราณี ไชยชาญ 0-7786-3058
294 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ นายเฉลิมพล หมั่นไชย 077-860656
295 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นายพิศณุ เจียมสุข 077890113
296 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กะเปอร์ นางสาวอภิญญา มากดำ 077-843299
297 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชี่ยวเหลียง
298 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางพระใต้
299 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางหิน นางสาวจิรนันท์ นรสิงห์ 077-861246
300 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากจั่น นางสาวอารียา ศิริกิจ 077873502
301 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ม่วงกลวง นายธีรพงษ์ บุรี 0-7786-1623
302 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะมุ นางสาวฐิติมา ลำดวน 077-872176
303 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มุกดาหาร
304 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละอุ่นใต้
305 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำเลียง นายคะเณ ทองพรุสยาม 0-7786-0644
306 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หงาว นางสาวปนัดดา กิตติวรารัตน์ 0-7784-8301
307 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หาดส้มแป้น นางสาววิมล คนเจน 0-7786-2509
308 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.เกาะพยาม นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ 077825309
309 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ละอุ่นเหนือ นางนิตยา เพียรเกษตร 077-810759
310 องค์การสะพานปลา แผนกท่าเทียบเรือประมงระนอง นายเฉลิมชัยมีแก้ว 0-7781-1532