รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางนงลักษณ์ หอมจิตร 077-287988 ต่อ 14
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย นายอาวุธ เฟื่องไพบูลย์ 077-423-309
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอไชยา นางจิณห์ภิญญา รชตะวิวรรธน์ 0-7727-4008
4 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอบ้านนาสาร นายจริยุชม์ ดำชะอม 0-7724-9433
5 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเวียงสระ นายเฉลิมพร อิ่มเอิบ 0-7736-1969
6 กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสาวิกา เพ็งจันทร์ 0-7725-9032 , 08-9726-5488
7 กรมการค้าภายใน ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ) นางรุจิรา คลี่บำรุง 0-7738-0720
8 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอาภรณ์ ชายวงศ์ 077-273300
9 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสุภา รักดี 0-7735-5422-3
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี นางปาณิสรา ยังสกุล 0-7727-2208
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ นางสาววันดี พูลสวัสดิ์ 0-7724-4586
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน นางสาวชุติภา ไชยเยศ 0-7737-7064
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ 0-7742-0882
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม นางกนกอร จันทฤทธิ์ 0-7726-5221
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา นางกัณฐชนิศ แดงหวาน 0-7738-7183
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรี นางสาวพิมพิกา ลักษณะ 0-7736-7084
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไชยา นางพิศมัย จินตนปัญญา 0-7743-1144
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก นางสาวอรอุมา กาจู๊ด 0-7737-1437
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง นางจินดา คงมั่น 0-7738-9403
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ นายปัญญาภรณ์ วัฒนปราโมทย์ 0 - 7738 -0454
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน นางสาววิจิตรา คงชนะ 0-7739-7029
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม นายวิระชัย ชุมแก้ว 0773-59233
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร นางนิตติญา เพชรมั่ง 0-7734-1481
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพนม นางสาวศิริพร สาแก้ว 077399135
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง นายชะเวง วสันต์กรึก 0-7736-9341
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน นางสาวชุติภา ไชยเยศ 0-7731-2218
27 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นางศุภวรรณ ปราบสงคราม 0-7728-8765
28 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวิภาวดี นางวาสนา เพชรบำรุง 0-7729-2114
29 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระ นายอภิศักดิ์ แก้วสุขศรี 09-82461306
30 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 นายจรัญ หมายเหมือนจิต 0-7720-3709
31 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1ว่าที่ร.ต.หญิงอรปรียา บิสลาม 0-7728-1528
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรชากิจ หีตจันทร์ 0-7727-2558
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ นางสุทิยา จันทรชิต 0-7737-9281
34 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน นางสาววจิรา เดชารัตน์ 092-0798245
35 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม นางนวพร ยังวนิชเศรษฐ 081-9680588
36 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเคียนซา นางนาฏญา เอกอินทร์ 0-7738-7393
37 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบุรี นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี 0-7736-7412
38 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา น.ส.จิราภรณ์ กัณห์อุไร 0-7743-1533
39 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก นางอลิษา ศรีนพคุณ 0-7737-1089
40 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง นางสาวกิตติ์ชญาห์ อรุโณรัตน์ 0-7738-9401
41 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ นางสาวสายชล มุสิกะ 0-7726-2362
42 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาขุน นายกิตติพัฒน์ เวชกุล 0-7739-7063
43 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาเดิม น.ส.สุพัตรา ชุมยวง 0-7725-2446
44 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร น.ส.ชญานิศ กิจพิทักษ์วงศ์ 0-7734-1779
45 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม นางสาวกรรณิกา ชิตกุล 0-7739-9057
46 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง นางสาวสโรชา ราชบุรี 0-7725-0075
47 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน น.ส.อรสา บัวเพชร 0-7731-5211
48 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นางพัชณีภรณ์ เหมือนเสน 0-7726-8408
49 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี นายธวัช ศรีมณี 095-5696191 , 0-7729-2089
50 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ นางประไพ กรายแก้ว 0-7725-8056
51 กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี นางนางเสาวนิตย์ วงศ์ศรี 077-277555
52 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี นางจารุณี รัตนจินดา 0-7735-5093
53 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาว ธิดารัตน์ โชติรัตน์ 077-356-020-1
54 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวดวงพรดวงพร เขตต์อนันต์ 0-7740-5422
55 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี นายนพดล นมรักษ์ 0614203552
56 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นายอธิพล มะหันตาพันธ์ 0819090108
57 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 8 นางสุธาทิพย์ ศรีโหร 019090126
58 กรมเจ้าท่า สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขาเกาะพงัน
59 กรมเจ้าท่า สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขาเกาะสมุย นายประดับ ไพรสุวรรณ 0-7742-6157
60 กรมเจ้าท่า สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขาสุราษฎร์ธานี นางสาวจันทนา บัวหนุน 0-7727-2587
61 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน นายชนะ ดำมี 0-7737-7783
62 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาเกาะสมุย
63 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี นายณัฐพัชร เจ๊ะมะ 0-7727-2587
64 กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 นายศุภชัย โอฬาร์กิจ 0-7728-9254
65 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง 1/15 ณรงค์ วงษ์ศิริ 077-286938
66 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานสุราษฏร์ธานี นายประเสริฐ สนเลม็ด 0-7729-7717
67 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานก่อสร้าง10 (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง) นายมงคล อิ่มดม 0-7733-1189
68 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 นายสมบูรณ์ วุฒิศักดิ์ชัยกุล 077-331191
69 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี นายเกษมสันต์ สร้อยประเสริฐ 077-311799
70 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5 จ.สุราษฎร์ธานี นายกฤษฎา สุทธินุ่น 077379151
71 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 นายสุธี รามแป้น 0-7727-2942 ต่อ 100
72 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) นางรุ่งทิพย์ ปทะวานิช 0-7736-1413
73 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) นางสุพัตรา ชัยวัฒนพงษ์ 0-7731-1217
74 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) นาง ทิพากร พูลพิพัฒน์ 077380620
75 กรมทางหลวง งานปรับซ่อมฯ นายวินิจ ทับกะแดะ 077-311217 ต่อ 8
76 กรมทางหลวง งานวางแผน นายศุภชัย นิลมณี 077-311217
77 กรมทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย นายอัครินทร์ ลักษณะ 077-311217 ต่อ 7
78 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงคีรีรัฐนิคม นายวีรศักดิ์ จันทรมณี 077-393222
79 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงท่าฉาง นายปิยะ ไชยรักษ์ 077-389548
80 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงท่าชนะ นายราชันย์ ขำขุน 077-274398
81 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงพุนพิน นายสิทธิพร แจ่มใส 077-268206
82 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงสุราษฎร์ธานี นายชิษณุพงศ์ ศรีรักษา 077-288602
83 กรมทางหลวง หมวดสถานที่และต้นไม้ นายสมพล สิงหพล 0-7731-1217
84 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี นายคงศักดิ์ กิ่งแก้ว 0-7728-8076
85 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) นายอมร ศรีใส 0-7740-5417 ต่อ 113 ,0 88765 0195
86 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นายสุวิทย์ แร่ทอง 081-956-6103
87 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรชัย บุณยฤทธิชัย 0-7727-2178
88 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์ นายเสรี สายพงษ์พรรณ 0-7737-9160
89 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นายจำลอง โพธิ์เพชร 0898694941
90 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร นายอุดมพร วรรณโชติ 0-7734-1130 ต่อ 14
91 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน นางพิมลวรรณ ใจกว้าง 0-7731-1022
92 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา นางสาวจันจิรา เขาสื่อ 0-7722-8752
93 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ นางจีรนันต์ เพ็งจำรัส 0-7736-6784
94 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน นายเฉลียว กัลยากาญจน์ 0-7739-7262
95 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง นายประจักษ์ พรหมฉิม 0-7736-9119
96 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ส่วนแยกท่าฉาง ส.ต.อ.ศุภวิชญ์ ชูชาติ 0-7738-9126
97 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์ ส่วนแยกดอนสัก นายสัมพัทธ์ สุดแสง 0-7737-1122
98 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะพะงัน นายชวลิต โกบแม็ง 0-7737-7749
99 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเพิ่มศักดิ์ สนจิตร์ 0-7739-1115
100 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอเคียนซา นางสาวกฤษณา บุรีรัตน์ 0-7738-7333
101 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอชัยบุรี นายธีระศักดิ์ จิตณรงค์ 0-7736-7494
102 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสันติพงษ์ ประดา 0-7738-1296
103 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชลิต ชำนาญอักษร 0-7735-9231
104 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอพนม นายหัสนัย กลางเดือน 0-7739-9400
105 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอวิภาวดี นางจิราภรณ์ ดุลย์เภรี 0-7729-2081
106 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี 1หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0-7731-2500 ต่อ 101
107 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางรัชนีกร วิทยพันธ์ 077-355381-2
108 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นายสมบัติ ปานสัสดี 077-458421
109 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 8 นางสุดท้าย สุทธิปัญญา 0-7721-9559, 0-7721-9561
110 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 8 นางสาวทิพปภา ประภักรางกูล 077-355174
111 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอเกาะสมุย นางอัจจิมา โอฬารฤทธิรงค์ 0-7742-6084
112 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางนิภาพร ทองหล่อ 0 7727 2293 / 0 7728 3641
113 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี นายณรงศักดิ์ สาโรชวงศ์ 0815592294
114 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย นายพินิจ ดำโอ 0-7741-8552
115 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี นางณัฐชยา สาโรชวงศ์ 0-7720-0791
116 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาย รณภพ จันทบูรณ์ 0858330409
117 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1นางสาวอรทัย บุญทวีวัฒน์ 0-7728-3970 , 0-7722-3468
118 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี นายบัณฑิต นพรัตน์มาโนชญ์ 0-7727-2038 ต่อ 109
119 กรมประมง โครงการจัดระบบน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (โซน 1 และ โซน 2) นายเชาวลิต เพชรน้อย 077-255288
120 กรมประมง ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี นางสาวพิไลพร บุญล้อม 077-346092
121 กรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี นายณัฏฐ์ เพิ่มพูลสมบัติ 0-7727-4232
122 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) นางอาภรณ์ เทพพานิช 077 255288
123 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) นางราตรี จินดาศักดิ์ 0 77313598
124 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่าเอกอุทิศ ศรีฟ้า 0-9723-6366
125 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวจิตติมา ศุภลักษณ์ 0-7724-0612
126 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี นาย.วุฒิชัย ทองล้ำ 0-7752-1450
127 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี นายชวลิต บุญศิริ 0-7726-8172
128 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี นายชาญยุทธกาพล 0-7727-4171
129 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี นายวิรัช เผือกภูมิ 0-7727-4554
130 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี นางสุกัญญา สิงหพันธ์ 077-310655
131 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 นายวรวุฒิ บัวจิตต์ 077-282320
132 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิษฏ์อินทรวัตร 0-7727-2900
133 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี นางพจนารถ สุขเกื้อ 0-7725-3559
134 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวชญาณ์นันท์ โรจนเมธีสกุล 0-7727-5550
135 กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี น.ส.อัมพร ภักดีแก้ว 0 7727 5816
136 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี นายสมชาย หนูเกาะทวด 0-7738-0785
137 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นางสาวอัมพิกา พวงแก้ว 0 7731 1110 ต่อ 112 , 0 7731 2183
138 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ 0-7728-1328
139 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี นายไพโรจน์ สรรพขาว 077-211497 0994281610
140 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเพลินสุข อักษรเพ็ชร 0-7735-5082
141 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกุลรภัส อำพล 0-7795-0040,080-1416940
142 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 นายวรการ สำรวจกิจ 0 77355 022 3
143 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสุพร เนตรรุ่ง 0 7740 5576
144 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.สุราษฎร์ธานี นางอมรรัตน์ เสี่ยงฉิน 0 7740 5147
145 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวรัตน์ติยา สัจจโภชน์ 0-7727-3-936
146 กรมราชทัณฑ์ รจอ.ไชยา นายพรเทพ พลวิชัย 0-7743-1113
147 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี นายชนชัย แก้วบุญทอง 0-7727-2154
148 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี นางสาวจินดารัตน์ สิทธิพล (077)259144-6, 040
149 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฏร์ธานี นายก้องกษิต สุวรรณวิหค 077-381960-1
150 กรมวิชาการเกษตร สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานี นางกัลยาณี มุ่งใหม่ 077-211459,
151 กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี นางอุไรวัลย์ จันทร์แสง 077-259445-6
152 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี นางสาวณัฏฐณิชา ปานเขียว 0-7735-5301-6 ต่อ 109
153 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา นางนพรัตน์ จำเนียร 077-431066
154 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรเกาะสมุย นางวนิดา เงินทอง 0-7742-1366, 0-7742-0949, 0-7742-0950
155 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรบ้านดอน น.ส.ชัญญานุช ธนากุลเดชโชติ 0-7728-2510
156 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุราษฎร์ธานี นางณัฐฐาภรณ์ เพชรทองขาว 0-7731-1525
157 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางจินตนา อุดมพิพัฒน์ 0-7721-1469
158 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางนันท์นภัส ทองเผือก 081-9700692
159 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายยงยุทธกุลทอง 077-379013
160 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน นางสาวจันทนา ศรีทองกุล 0-7737-7248
161 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย นางยลภัทร ผ่องแผ้ว 0-7742-1050
162 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม นางสาวอรอุมา คงชาตรี 0-7739-1184
163 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา นางเมตตา จันทร์มณี 0-7738-7113
164 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี นางสาวณภัชกมล วิชาธิคุณ 0-7736-7117
165 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา นางกรองจิต เอ้งฉ้วน 0-7743-5621
166 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก นางณฐวรรณ บัวแก้ว 077371075
167 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง นางจิตรลดา เกื้อกูลสงค์ 0-7738-9116
168 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ นางสาวสุภาวดี ทิตระกูล 0-77381-206 มือถือ 0828163400
169 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน นาวงสาวสุพรรณี พรหมเศษ 089-4732349
170 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม นางสาวจุฬาภรณ์ ชาเหลา 0-7735-9054
171 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร นายทวีป อรรถพรพงษ์ 077-341110, 086-5958192
172 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพนม นางสาวเสาวภา แช่มชื่น 0-7739-9046
173 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง นางสาวนิยดา ยี่เส้ง 0-7736-9124
174 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน นางอัมพิกา สุขเกิด 081 - 3261695
175 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นางสาวมยุรา บุญประสพ 0-7728-7054
176 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี นางสาวเกศรินทร์ เพ็งเซะ 077-292268
177 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ นางสาวอัมพิกา เพชรรักษ์ 0862729232
178 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวรุ่งตะวัน นันทะยานนท์ 0-7728-3566, 0-7727-2218 ต่อ 124
179 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์ นายปรีชา หัสดีสวัสดิ์ 077-379025
180 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ท่าฉาง นายจารีต จั่วนาน 077-292051
181 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์พนม นายไพโรจน์ พิธีรัตนานนท์ 077-399123
182 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 นางสาวประโลมใจ เนียมแกล้ว 0 7737 9012
183 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี น.ส.ธิดารัตน์ คุ้มภัย 0-7727-2734 ,08-1441-9617
184 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี) นายวาที พีระวรานุพงศ์ 077-200-446
185 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช(สาขาสุราษฎร์ธานี) นางพวงแก้ว เสสล 077-200149
186 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี นางมาลี เลาห์อารีวุฒิ 0-7727-2225
187 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย นางสาวกุสุมา พรหมเกาะ 077-420455
188 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน นางวันดี ใจห้าว 0-7731-5275
189 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ นางสาวสุนิสา จงจิต 0-7722-1156
190 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ นางอมรรัตน์ รักษามัญ 077-364079
191 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 นางกอบแก้ว ช่องลมกรด 0-7728-4681 ต่อ 102
192 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์ น.ส.สุปราณี คงศรี 077-244411
193 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน นางนิภา ทองเฝือ 0-7737-7063
194 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย นางสาวจันทิพย์ คงหนุ้ย 0-7742-1306
195 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม นางนันทิชา จรัล 0-7739-1114
196 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา นางสาวกัญญาพัชญ์ ณ สงขลา 0-7738-7019
197 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี นางสาววิภาพร บัวแย้ม 077-367082
198 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา นางปราณี อักษรสาร 0-7743-1594
199 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก นางสาวชุดาพร จรจรัส 0-7737-1094
200 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง นางสาวจารุวรรณ พันธรักษ์ 0-7738-9114
201 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ นางอรุณี นวมสวัสดิ์ 0-7738-1243
202 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน น.ส.ชาตบุษย์ คงหอม 077-397119
203 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม นางมนัสศิริ ลูกรักษ์ 077359117
204 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร นางพรรณิภา กุญชรินทร์ 077-341155
205 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม นางจิราภร วิชัยดิษฐ 077-399113
206 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง นางสาวเนาวรัตน์ ธรฤทธิ์ 077-369113
207 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน นางสาวปาริฉัตร ทับจันทร์ 0-7731-1204
208 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี นางสาวทิพวัลย์ จันทร์ขาว 0-7727-2259
209 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ นางสาวอัมพิกา สมบัติ 0-7736-2005
210 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี นางลักษณา ศรุตินันท์ 0-7727-2214, 0-7728-7488
211 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 นางสาวนริสรา ไชยรัตน์ 077-423-961-8 ต่อ 213
212 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 11 นางเย็นจิตต์ ภิรมยาภรณ์ 0-77286072-3
213 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุวิมล รัตนอุไร 0-7735-5414-5
214 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นางนันทนา ถาวรกันต์ 077-916500 ต่อ 62508
215 กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 นางสุธีรา บุญคง 077380461-3
216 กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ นางปนารัตน์ ขีดขั้น 0848488522
217 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง นายณรรฎฐจักร์ ภู่ประเสริฐ 077-369177
218 กรมอุตุนิยมวิทยา สอต.สุราษฎร์ธานี นายจรัญ จันทร์ปล้อง 0-7744-1127
219 กรมอุตุนิยมวิทยา สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์) นายพิเชฐ สมเพ็ชร์ 077 259 095
220 กรมอุตุนิยมวิทยา สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) นางสรณี ศรีแสง 077424251
221 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานกฎหมาย นายเกียรติศักดิ์ คงดำ 0-7727-2058
222 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานวิชาการ
223 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ นายธีรยุทธ นาคเกลี้ยง 0869410407
224 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นางวรินทร ทับเคลียว 0-7727-2058
225 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนจัดการต้นน้ำ นายชะนะ ชูขำ 077272058
226 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายประเทศ รัตนานุพงศ์ 084-1883559
227 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง นายสมพล ศัลยประดิษฐ 0-81569-9331
228 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายวิลาส ขวัญเยื้อง 0-7727-2058
229 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายประยูร ศรีสุวรรณ 08 7727 2058 ต่อ 207
230 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสมเกียรติ ศรีแก้ว 0-7728-9033
231 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายชนกร อักษรเพ็ชร 077-272058,086-470-3630
232 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายพิสุทธิ์ คงเติม 0-7727-2058
233 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยจัดการต้นน้ำเกาะสมุย นายวุฒิกุล งามปัญญา 083-1263159
234 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยจัดการต้นน้ำคลองลำพูน นายชะนะ ชูขำ 08-1787-3317
235 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี นายอำพล ลิ่มคำ 0818915817
236 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติคลองพนม นายสมเกียรติ หลวงบำรุง 08-18952160
237 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน นายชัยชนะ วิชัยดิษฐ 0817877706
238 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ 077-286025
239 กองทัพอากาศ กองบิน 7 น.ท.สมโชค ปรีชา 077 268 200-3 ต่อ 65228
240 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 พันเอกพิสุทธิ์ มณฑานุช 0 7735 8282
241 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
242 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานเกาะสมุย นางสาวณิชฐารัศม์ วาณิชย์เจริญ 077-420-504,420-722
243 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี ...... 077-288817-9
244 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะพงัน นายธรรมรัตน์ ศักดิ์ศิริ 089-8740533
245 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา นายอนุเทพ แดงบุญ 0-7743-1591
246 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) นายดนัย พรหมศิริ 077-700270
247 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย นายวิชาญ นิ่งน้อย 0-7742-0138
248 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี นายบุญเลิศ ราชแบน 0-7727-2683
249 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ นายนาย สิงหะนาท ธานีรัตน์ 0-7737-9074
250 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบ้านตาขุน นายพิชัย พันธุ์อร่าม 0-7739-7116
251 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาบ้านนาสาร นายจำเนียร พัฒน์แช่ม 0-7736-3407
252 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จ. สุราษฎร์ธานี นาย ไพฑูรย์ ตัณฑัยย์ 077242545 ต่อ 5212
253 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี นายสฤษฎ์ จันทรทรัพย์ 077-242-538-9 ต่อ 4210
254 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.สุราษฎร์ธานี นายนิยม เปียฉิม 0-7521-6137-8
255 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ นายไมตรี กออุดม 0-7728-2992, 0-4075-7953 ถึง 54
256 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางภาคใต้ 1 สุเนตร บูรณประภาพันธ์ 0-7728-2992 ถึง 4
257 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรสุราษฎร์ธานี นายวีระชัย ชยุตสาหกิจ 0-7720-6290 ถึง 5
258 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการเช็คสุราษฎร์ธานี น.ส.ชุติมา นิลสม 0-7720-6291 ถึง 5
259 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองสุราษฎร์ธานี
260 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี เกาะสมุย
261 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
262 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะพะงัน นายชัชวลิต หาญวรศาสตร์ 0-7737-7237
263 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย นายประเวช เวียงวีระ 0-7742-1348
264 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคีรีรัฐนิคม นายภักต์พจน์ ศรีสวัสดิ์ 0-7739-1166
265 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาดอนสัก นายยงยุทธ มุณีจันทร์ 0-7737-1052
266 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตลาดใหม่ นายวันชัย เวสพันธ์ 0-7728-5364
267 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีวิชัย น.ส.ศัลยา เตชะวานนท์ 0-7728-6680
268 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง นายจอมไตร บุนนาค 0-7738-9053
269 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุนพิน นายสมภพ สุวัธนเมธากุล 0-7731-1788
270 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัสสุราษฏร์ธานี
271 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยแม่น้ำ
272 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยละไม
273 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสหกรณ์สุราษฎร์ธานี นายพลกร ทันใจ 0-7744-1091
274 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นายสุรินทร์ สุนทรไพบูลย์กุล 0-7728-2071
275 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจสุราษฎร์ธานี นายสุเกียรติ สกุลสุจิราภา 0-7722-1646
276 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี นายเรืองพงษ์ อุดมวิทยาไกร 0-7728-6064
277 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี นายสุเวช หฤหรรษพงศ์ 0-7722-1646
278 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจเกาะสมุย นายอภิชัย ศรีวงษากุล 077-427286-7
279 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสุราษฎร์ธานี นาย เสกสรร อัมพรพันธ์ 077-221627-8
280 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
281 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี -ผู้จัดการสาขา (077) 200-286 , 200-917-8
282 บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่วนธุรกิจภาคใต้ นายณัฐวัฒน์ ณ สงขลา 01-6467163
283 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเอกพล อ่ำบุญ -
284 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
285 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ดร.บรรเจิด เจริญเวช 077-913333 ต่อ 3409
286 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายเอกสิทธิ์ ทับศรีนวล 077-278823
287 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายปรีชา ธีรธาดา 0-7728-9681
288 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอคีรีรัฐนิคม นายสุวิทย์ สามประดิษฐ์ 0-7739-3227
289 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวรพจน์ เดชะสัจจา 0-7727-3944
290 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเวียงสระ นายพงษ์ศักดิ์ ขนอม 0-7736-3199 ,01-2700398
291 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบ้านนาสาร นายสวัสดิ์ พงศ์พิพัฒฯชัย 0-7734-1128
292 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) นางสาวพิชญ์สินี สมสนิท 0 7727 8907
293 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี นางสุพัตรา พรหมจันทร์ 0-7728-4808
294 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมบัติจันทรา 0-7728-1713
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควนสุบรรณ นายเสน่ห์ พินนุรุท 077263374
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควนสุบรรณวิทยา ลัดดาศิริพันธุ์ 0810849138
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คีรีรัฐนิคม นางจริยา สุขสวัสดิ์ 083-3887830
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เคียนซาพิทยาคม นายสมศักดิ์สกุงพงษ์ 077387125
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จิตรประชาราษฎร์ นายสุทิน หมวดชนะ 01-9791654
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจริญเวชวิทยา นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์ 077311997
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านโตนดสูง
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดปากตรัง นายมานิตย์ ลาวัณย์วัฒนกุล 08-1797-3186
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ นายธีระ จันทร์แสง 08-4933-8971
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลาดหนองหวาย นายสมบูรณ์ ตุงโสธานนท์ 0815979261
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาขุน
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 22
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาสาร นายวันชัย ไทยเกิด 0-7734-1069
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิคม 1
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลาง นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์ 086-2793911
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลาง นางอุทัยวรรณ ศรีน้อย 077-361943
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกอบแกบ สุรพลอุปลา 077-344131
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะแก้ว นางธนวรรณ พลวิชัย 089-8735809
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะน้อย นายสหัส ศรีหมุดกุล 0898748533
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะมุกด์ นางสุมาลี ดุลยรัตนานนท์ 0878883979
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโกงเหลง นายภักดี ขจรศักดิ์สิริกุล 08-13707534
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขวัญพัฒน์ นางสาววิลาวรรณ ทองมล 082-8210929
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านขุนราษฎร์ นายรักชาติ เพชรหับ 086-2664975
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาน้อย นายวีระ สาบุตร 0-7745-0286
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขานาใน นางสาวศุภรา ศรีรักษา 077-302100
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขานิพันธํ นายโสรัจ ใหม่น้อย 0-6743-2808
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาปูน นาย กมล เถียรวิชิต 08-1892-0841
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขารักษ์
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาสามยอด นางสาวจิรนันท์ หวานแก้ว 0-77-380-109
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองกา นายบัญญัติ ประสงค์จินดา 087-2656725
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองจัน นายนายจุศักดิ์ นาคอาภา 0895919359
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองชะอุ่น นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ก้อย 0800380298
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองปราบ นายปรีชา ชัยกูล 0817883599
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองพังกลาง
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองพา
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองไม้แดง นางศิริลักษณ์ แสงขำ 082-1790312
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองยา นางนิภา เจริญพร 0857979531
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองโร
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองวัว นายสถิต เนตรวรนันท์ 0866906516
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองสงค์ นายธวัช เฮ่าหนู 081-2726153
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองหาเหนือ นายดุสิต พุทธศรี 086-2697931
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองโหยน นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร 077380127
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนกลาง
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนกองเมือง นางสุปิยดา เพชรหับ 0846261550
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนคีรีวงศ์ นางอารมย์ ไชยพจน์ 0-7743-9240
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนเจริญ
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนนิยม น.ส.ขวัญชนก เต็มเปี่ยม 0822844023
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนเนียง นายกัมปนาทสังข์กรด 089-8712719
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนบก นายสุธรรม โสตทิพย์ 0-9292-0785
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนพรุพี
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ นางสาวกัญญา กำเหนิด 0812701701
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนมหาชัย นายสมภาษณ์ อุปลา 013960946
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนมหาชัย 1 นายธีระชัย ปานวงษ์ 0892882983
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนรา นางพรจิต โสดยิ้ม 08-1535-6299
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสระ นางสาวจิตติมา พิมาน 0833937445
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสว่างวัฒนา นายบุญสม มณีนวล 0860668435 ,077327598
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสามัคคี นายสุรเชษฐ์ ชูประสูตร 077 - 439 - 094
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสินชัย
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสุวรรณ นางนุจรี แก้วมีศรี 0814439165
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสูง นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ 0818917707
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนสูง
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนใหม่ นายวิศิษ สุขเจริญ 0895873589
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคันธุลี นางวรรณา กลางบน 0818938028
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเคี่ยมเพาะ นายเจะใฮเดช มุตรา 0935834311
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกมะพร้าว นายสันติ ภูมิประสิทธิ์ 015399853
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกมะม่วง
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านจำปาทอง
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องช้าง นายวินัย วรรณทอง 077925073
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช้องม้าเหลียว นางเยาวนิตย์ ชูเพชร 0-8173-7700-2
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องไม้งาม นายภิญญู มากมณี 0817475158
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านชายท่า
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชี่ยวเฟือง นายสมพงศ์ ช่วยชู 084-6268294
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเชี่ยวมะปราง นางสุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้ง 089-875-0244
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนงาม นางพัชรภรณ์ แสนภักดี 087-8903710
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนทราย
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนมะกอก นายโสภณ จันนาป่า 0-8227-08419
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนมะตูม
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอนสุวรรณ นาสาว บัวพันธ์ คำบุญเกิด 0878208774
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดินก้อง นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ 0823449780
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านต้นยวน นางสุณีย์ แซ่เล้า 0833886008
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะกรบ นายสุทิน สุภวิบูลาสน์ 08-5654-9499
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตะเคียนทอง -- 0
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโตนยาง นายเชวงศักดิ์ เอกรัตน์ 0854730448
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใต้
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำผึ้ง นายพลวัฒน์ สาริพัฒน์ 0-8189-27792
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่งในไร่ นายสุวิทย์ วิเชียรวงศ์ 0810888789
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรายแก้ว นางจินตนา รัตนพันธ์ -
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรายทอง
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับใหม่
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าขนอน นางวิไลศรี สุนทรวิทยา 0-8691-3158-9
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าไคร นายสุพล ปล้องนิราศ 0898679422
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าแซะ นางศศิธร แก้วศรี 0818935741
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าตะเภา นางบุญยา รอดเกตุ 0831800176
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่าไท นางวิไลลักษณ์ จุลเลษ 0878919569
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่านหญิงวิภา น.ส.ฐิติรัตน์ ดิษฐคำเริง 0857852625
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งจูด นายสีหนาท โชตยาสีหนาท 082-8337-738
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งตำเสา นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์ 0862802758
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งนางเภา นางจิยาภรณ์ นวลวิจิตร 081-8913949
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งพลับ นายดุสิต เจริญพารากุล 0861206719
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งโพธิ์ นายยุทธนา บ้วนเพชร 081-9684390
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งเสียน นางสาวสุภลักน์ แซ่ด่าน 077380185
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งหญ้าแดง นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ 0863287676
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแท่นแก้ว นางพรทิพย์ นุกูลกิจ 0815355937
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม นางสาวเสาวณี พุ่มทอง 084-4452950
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรงาม พุนพิน นายชัยยันท์ ฤทธาภิรมย์ 0813978333
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไทรห้อง นางจงกล ศรีสำราญ 0615296989
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านธารอารี
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนา นายภานุ อ่ำใหญ่ 03-1059391
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาควน นางมนมน ณ พัทลุง 0954299248
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาแค 1นางกันหา พราหมณ์น้อย 0892870569
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาชุมเห็ด นางมณีรัตน์ ระวังสุข 08-96516743
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาวิทยาคม นายสงกรานต์ รัตนแสงศร 0-7735-9096
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาสาร นายบุญส่ง จันทร์ชัย 0-7734-1044
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาใหญ่ นางนพรัตน์ ตรียวง 089-5113421
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำราด นายอำนาจ ปานนุช 0819799235
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านในไร่ นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงค์ 08-72807414
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบนไร่ นายไพฑูรย์ จรูญรักษ์ 0818955591
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อกรัง นายสมเกียรติ ยิ้นซ้อน 077-294191
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อน้ำผุด นางสุริวัสสา ไชยมงคล 081-0796418
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางดี นางจรรยา แซ่บ้าง 08 4842 1254
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางน้ำเย็น
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางปรุ นางสาวญาณิกา เหล่าโกทา 0873881622
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางปาน นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ 0945939045
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางพระ
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางรูป นายอุดมพร ฉิมดี 0817536179
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางสาน
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางหยด นายธรรมนงค์ ดิ้นทอง 086-2824930
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางหอย นางสาวสุภาพร บุตรราช 093-7836305
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางหิน นางยุพิน เรืองไชย 077-398138
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางเหรียง
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางโหว่ นายประจักษ์ หนูหลิบ 0857830254
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางใหญ่ นางสาวมลฤดี บัวชุม 0862788451
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางใหญ่สามัคคี นางสมควร สุขรัตน์ 0892920973
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางใหญ่สินปุน นางสาวสุมิตตา นิลวงค์ 082-8089427
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเบญจา
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านประตูพลิก นางสาวหทัยรัตน์ คชเดช 0915247501
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายคลอง นายสมพงศ์ นงค์นวล 082-2873011
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายคลอง นางวิภารัตน์ อินทร์สุวรรณ 089-4745491
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายน้ำ นายจีระศักดิ์ ยิ่งเภตรา 0-7745-0369
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายศอก นางจารุณี คงกุลทอง 077-926244
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปลายสาย นายวัฒนา วรรณศรี 089-0402005
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากด่าน
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากโตน นายชำนาญ กระมล 077-380163
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากทำเรียง นายสุวัธชัย สายแก้ว 0819783300
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากน้ำ 1นายคำรณ สาระอาภรณ์ 0833887142
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากน้ำท่ากระจาย นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล 0-7738-1510
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากสาย
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากหาน
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรหมรังสิต นางจรรยา แซ่บ้าง 0-7743-9139
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรุแชง นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุล 0872737622
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพังกาญจน์ นายโสภณ คงไล่ 077399124
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพัฒนา นายนิคม สำลี 08-7280-3298
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพัฒนา 2 นายพิบูล แก้วกัญญาติ 0-7734-6117
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโพธิ์พนา นางสาวสวนีย์ ศรเกษสตริน 0901241198
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะม่วงงาม นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ 0823449780
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเลาะ นายวินัยบุญช้าง 077931067
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเมรัย นายสันติ มูณีวรรณ 087-2721103
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแม่แขก นางพัชรินทร์ โชติรุจิรานนท์ 0-96453-7186
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยวนปลา
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยาง น.ส.สุชีพ นาเมือง 0817979506
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางงาม นายอุทยาน พัฒน์ยัง 0818953982
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยางอุง
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านย่านดินแดง นางวรรณี บัวหนุน 08-1396-6742
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านย่านมะปราง นายสุวัธชัย สายเเก้ว 081-9783300
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านย่านยาว
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยูงงาม นายสมเกียรติ ชูส่งแสง 089-9086692
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยูงงาม(เวียงสระ)
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านยูงทอง นายวรวัสน์ ไกรณรา 081-9562746
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ นางมณฑา ใจรัมย์ 0822712587
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านราษฎร์ประสานจิต นางดวงรัตน์ คงขาว 081-8942075
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านราษฎร์พัฒนา นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร 081-9560277
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลานเข้ นายศรัทธา วีรวัฒนเมธินทร์ 019561073
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลุ่มชุมแสง นายเสวี รักเหล็ก 0816911689
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลูกเดือน นายดุสิต รักดำ 084-898-0205
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังผักแว่น
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังพลาย นางผกา สามารถ 081-0899229
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังหิน นายสุเทพ บุญแก้ว 0-7740-4248
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านวังใหญ่ นางเยาวดี สิงห์ชัย 09-5877609 ,0-77361-710
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีปทุมวัลย์ นางสาวเยาวนาถ บุญลพ 089-9724796
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีพนม 1นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล 0833938820
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสวยศรี นายอภินันท์ เพชรศรี 082-2801713
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสหกรณ์ นายบำเพ็ญ สระแก้ว 081-9795397
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส้อง นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร 098759841
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านส้องเหนือ นายวิริยะ ชะโนวรรณ 0897379959
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ 0-7796-2074
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสามสัก นางทัศนีย์ เหล่ายัง 0840528739
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสี่แยกคลองศิลา นายประทีป เพ็งศรี 081-7475952
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสี่แยกสามัคคี นายอานุเทพ บุญอบ 0836459099
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสด็จพิทยาคม นายบัญชา เก้าเอี้ยน 0-7740-3338
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแสนสุข นายวิสัณห์ พาหะมาก 0-77398112
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไสขรบ นายวัฒนา วรรณศรี 089-0402005
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไสดง นางอวยพร ซุ่นกี่ 0777380222
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไสท้อน นายจริต ชุมสวัสดิ์ 08-2804-1264
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหญ้าปล้อง นายอโณทัย จันทร์อยู่ 081-2708282
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองปรือ นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์ 077-380194 , 087-2692973
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองมน นางจุรี วิชิตแย้ม 0817889990
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองม่วง นางสุวิสาข์ จิตต์มาตร 0878853475
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองเรียน นางสาวกัลญา ทองอินทร์ 0862806877
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองสะบ้า นายชะเอม จันทร์นวล 0862793930
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองโสน
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสุนันทา สาบุตร 0878840269
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหน้าเขา
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหน้าเขา 1
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหน้าซึง
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหมาก นางจรรยา พลอยเรียง 084-8466108
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยชัน นายเสรี วงศ์อินทร์ 0-7726-3351
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตอ นายศิริชัย ทิพย์บรรณา 0-7726-3370
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยตาหมิง นางวัชรี ไกรเทพ 0844423315
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยทรายขาว นายสะอาด แก้วแท้ 086-9450875, 084-8447460
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยทรายทอง
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยไผ่ นายสุนัย แสงสุวรรณ์ 0818921640
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยพุน นางวรรณา สุภาพ 087-8989207
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยมะนาว นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย 0824239229
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยมุด นายสมพร หยูตุ้ง 084-6897357
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยล่วง
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยห้าง นางสุวิมล คุ้มวงศ์ 0847453900
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยแห้ง นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร 07-7380-124
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยใหญ่ นางพูลศรี เสงี่ยมงาม 077-359256,084-2499475
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหานเพชร นางเพ็ญศรี ยกย่อง 077-361493
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินดาน
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหนือน้ำ นายวิโรจน์ ขวัญแก้ว 086-9526278
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหมืองทวด นายบุญเลิศ คงยิ่ง 084-8496534
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านใหญ่ น.ส.มัลลิกา ประดิษฐ์ 08-3396-4948
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอรุโณทัย นายสุชาติ ครรชิต 0858854416
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาอุทิศ
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญญาประชาอุทิศ นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์ 077342855
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระแสงวิทยา นางสุจิรา สุวรรณกาญจน์ 0898757035
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาราช 2 นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย 077366762 0824239229
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาราชบ้านแสงอรุณ นายวิสิทธิ์ กาญจนบริสุทธิ์ 089-2888677
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิตรประชาราษฎร์ นางสุดฤทัย ทองดี 077407169
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราชประชานุเคราะห์ 12 นายมีศักดิ์ ศรีรักษา 0816064620
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ เกษรทรัพย์ประเสริฐ 077-379034
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม นายสัมฤทธิ์ บุญทวีวัฒน์ 077244050-1
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 1นายทนงศักดิ์ หิมทอง 077377120
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ นางบุญพา ไชยแก้ว 077-471021
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม นายเกรียงศักดิ์ เพชรทอง 0-7737-1409
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส นายชวัติชัย ฮะทะโชติ 0-7720-0210
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ นายชัยวัฒน์ แก้วบัวทอง 0-1893-8825 หรือ 0-7737-1997
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทรัพย์ทวี นายเสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร 0-87268-4878
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา นางประภา ศรีทอง 06-010878196
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 01นางสุดารัตน์ สุขเขียว 0-7793-3447
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88(บ้านคลองควน)
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง นางฉวีวรรณ จุลกัลป์ 0-7735-5500
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกงหนิง นายไพศาล แนบนิรมิตร 080-5240155
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ นายพรศักดิ์ เสียงเพราะ 0-7740-8147
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ นายสมหมาย ชุมเขียว 01-9582275
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะเต่า นางปาริชาต กลับกลาย 0-8947-42605
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา นางสาวอุไร จันทร์นวล 0836492802
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะพลวย นางนิตยา สาระคง 083- 280-8033
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแรต นายธันวา ทับทิมทอง 0 7737 1218
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาแค นางสุมลรัตน์ จันทร์เภา 080-6982542
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาตอก นางสาวปวิชญา สินน้อย 0935813329
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ นางสาวผกามาศ เพชรนิล 085-4727973
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกรูด นายประพันธ์ โชติช่วง 08-7157-0168
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองคราม นายสุรชัย จิตรโสภาส 0-7748-2080
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 นางสาวสุพรรณี สุทธินุ่น 0-77244483
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองราง นายนายยุทธนา บ้วนเพชร 081-9684390
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสระ นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว 0-7740-8098
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสุข นายเอกชัย สุรทิน 077-280434 0812729867
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนนิมิต นายอรรถกฤต แป้นเชื้อ 0-7721-1445
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนยอ มาโนช เกิดเกลื่อน 0862812248
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนยูง นายธนัตต์ ชูสกุล 077 211221
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนราชา นายวิฑูรย์ เพชรกลับ 01-9563616
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกช้าง นางสุภาพร ชิณวงศ์ 0828091904
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคีรีรอบ นางสาวจิรนันท์ จิระพันธ์ทวีวงศ์ 0-8183-4542-3
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 01นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์ 0-7737-4123
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน นางประนอม หนูยัง 08-5913-4977
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซอย10 นายชำนาญ หนูจีนเส้ง 0867576963
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซอย2 นายสุชาติ ราชแป้น 0-1893-7689
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง นางพิรฎา เทือกสุบรรณ 0-197-015-12
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนธูป นายดำรงพล อินทจันทร์ 0898774789
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสน นางสุนีย์ ขันฤทธิ์ 0898732524
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเสาธง น.ส.นฤมล ขาวดี 085-0972478
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหลวง นายสุเทพ ประเสริฐ 09-8726967
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี นายอดุลย์ สุขเจริญ 087-8879799
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ว่าที่ร.ต.หญิงณิชาภัทร ธิปัตย์ 089 0469725
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาขุน นางสุวัจนา เพชรานันท์ 077-397126
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง นางวงศ์จันทร์ แก้วสีนวล 087-8826352
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับท้อน ยุวดีศุภรัชดาพันธุ์ 0895915067
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเพชร นางนัยนา ศักดา 089-1963568
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นายสาเรศ ศรีเมือง 0-7740-2156
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง นายธงชัย ธนศิริรักษ์ 077-443325
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล 08-1767-7029
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำเนียบ นางสาวหัทยา ขยัน 081-5691623
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทือ นางสุภาพร วันนิยม 081-0848788
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นางสาววรุบล ทองปิด 0848392351
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำฉา
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก นายศรายุทธศืรินทรารักษ์ 0872818567
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อนำร้อน นายชอบเกียรติ พูลสุวรรณ 084-8400676
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อผุด นายสุชาติ สุขสม 080-523-3912
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อพระ นายธีระชัย ปานวงษ์ 0-7736-9123
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางชุมโถ
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี นายวิชัย ทีฆพิพัฒน์ 0878864525
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางรักษ์ นายโสมนัส ศรีขวัญ 081-0812457
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางสำโรง นางศิริวรรณ เริ่มฤกษ์ 0-7722-7494 , 089-649-6176
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางใหญ่ นายสุนัย ตรียุทธ 0-7727-3926
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายแหลม ว่าที่ พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว 0865960837 , 077-425464
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากกะแดะ นายเอนก ปัทมพงศา 0-7737-9235
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากดอนสัก นายอนันต์ ลาดศิลป์ 087-8893753
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากหาร
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตง นายไพฑูรย์ จันทร์ชุม 0817476768
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพหวาย น.ส.ระเบียบ ไชยมาศ 077-285603
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงลีบ ว่าที่ ร.ทนพรัตน์ พรหมมณี 077380152 047781050
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน นายสุวัช เพียรเกษตร 0836353495
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน นายสุวิชา นุ้ยเส้ง 0-7745-2155
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ นายชัยยุทธ์ ทองปลอด 09-8716659
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ยาว นางสาวขนิษฐา จิรานันท์ 0873815961
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ นางสุดจิตร ลิ้มสกุล 0862826136
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขุม นายนัฐปวีณ์ แก้วประสงค์ 087-080-8866
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี นายจิตณรงค์ ชัยชนะ 085-7962474
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหวาย นายจำนงค์ นวลขาว 086-9466896
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม นายสุนทร ทองศรี 08-1895-3260
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีธนู นายมานิจ ศรีทองกุล 081-0892377
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลางาม นางจุราภรณ์ คงเจริญ (081) 3708831
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานกฐิน นายประพันธ์ โชติช่วง 08-7157-0168
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข นายสุเทพ ทองแซม 0-856193077
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุชน นางวิลาศ บุญเกตุ 077405468
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสขาม นายอวยชัย บุญทัน 0-7745-2245
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสตอ นายสิทธิพล พรหมมณี 081-4772623
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสใน นายโกวิทย์ หีตนาคราม 087-3846005
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเปล นางบําเพ็ญ ปานแดง 077-255192
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าค่าย นายสัมพันธ์ ทองมี 01-2721420
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน นางมนิกา บุญร่ม 0878876899
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นายศรายุทธ ปิยบรรพต 0-7728-2791, 0-6281-1143
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโศก นายมานิต จิตสงค์ 0831750309
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด นายจรัส เดชศรี 0-84745-4481 , 0-7737-1406
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ 077361111
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหมากบน นางยุพา ลิมสกุล 0816985414
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง นางสิริกร แก่นแก้ว 08-05389952
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดงาม นางสาวกรวรรณ ยืนนาน 0894756286
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดริ้น นายประยงค์ อินนุพัฒน์ 0-7737-5045
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมดิน นางทิตยา ทองสมุทร 0891560797
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมหอย วราภรณ์บุญมาก 0-7744-7090
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี นางสุณี รักเมือง ติจันทึก 0810747764
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างทอง นางวลีรักษ์ รุจิระธีพัฒน์ 081-9562360
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกงตาก นายวีระพงค์ไชยามาตย์ 0818914979
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลาง นางอาภรณ์ ใจสว่าง 077-424495
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) นางเยาวมิตร พาโอภาส 077-273426
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาญจนาราม นายประมวล ถนอม 0815377345
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกษมบำรุง นายอู๊ต ตรีอุดม 0894723392
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาแก้ว 1นายจรูญศักดิ์ เอดเพชร 01 9565532
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขานางเภา นางสุริยา เครือรัตน์ 077 297261
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม นางสาวพรรณี เจนการ 077-402212
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาล้อม นายสุติยะ ชูหนู 077244834
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีมาส นายปราโมทย์ พรหมรักษ์ 0-8900-60965, 0-77334-075
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีวง นายธีรวุฒิ ชุมทองโด 088-4490318
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีวงการาม นางสาวโสภิตา ปลอดภัย 0-7742-3236
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุณาราม นางสาวหทัยรัตน์ เจริญกุล 077-424496 / 081-2678573
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้ง นายนพดล โชคคณาพิทักษ์ 08-4627-8855
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลคราม นายคำรณ ช่วงชุณห์ส่อง 014373383
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลธาร
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโชติการาม นางสุนารี สุภาพรเหมินทร์ 0-9589-0804
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนยาง นางวราภรณ์ ใจดี 0-7740-2197
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไตรรัตนากร นางแสงเพ็ญ ทวีสุข 086 9412064
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้องอ่าว นางสุกัญญา ชูทอง 0894726862
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทอง นางอุทุมพร ภักดี 0-1968-3658
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) นายยุทธศักดิ์ ดาราสิชฌน์ 077-227082 , 01-0785623
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธัญญาราม นายสมพร ทองยวน 0810888814
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนทีคมเขต
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม นายจิรพัส ทองสีทอง 0-7734-7136 , 08-3175-0181
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนอก นางจันทร์เพ็ญ มีสิทธิ์ 089-7286956
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข นายทวี ลัภกิตโร 0-7742-3240
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิกรประสาท นายวินัย เมฆเสน 0-7724-4085
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกล้วย นางสุวดี ชำนาญเนตร 076567450 089-9706725
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางใบไม้ นายสุทินสุวรรณมณี 0-7728-6739
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านใน
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุญฑริการาม นายนิมิต ผลผลา 0-7742-2052
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 1นายไพรัตน์ ภูวร 08-9390-3730
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประเดิม นายถาวร มีชัย 0-7742-4494
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสพ นางจินตนา เพชรมณี 0-7740-2166
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสิทธาราม นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ 0817872740
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพ่วง นางจินตนา ฮ่งภู่ 077-379234
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุฒ นางพวงรัตน์ สุทธิรักษ์ 077-244721, 09 7282947
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต นางกฤษณา ไชยหาญ 0-7727-3501
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูเขาทอง
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญ
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ นางปัทมา มาลารัตน์ 086266-2906
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังไทร 1นายไพรัตน์ เพชรทอง 077279228 / 019561673
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมหวัง
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมัยคงคา นางธัชวีร์ บุญช่วย 0-7723-8354
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมุทราราม นายมังกร พูลผล 05-2149703
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางศรีรัตน์ เนาว์สุวรรณ 08-7896-2838
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันติวราราม
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิงขร นางฉะอ้อน วุฒิพงศ์ 08-1607-4845
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ นาย ขนบ กลับยอด 087-8860768
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมทอง
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญคามวารี นายสมศักดิ์ รัตนเพชร 0-87273-6733
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทยาราม
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี นายภิญโญ ยลธรรม์ธรรม 0-8629-62743
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายโยธิน นาคบุตร 0-7721-1493
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 1นายจรัญ ทำการเหมาะ 086-2710205
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ นางธิดารัตน์ แก้วชะฎา 087-417-3647
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี นางฉวีวรรณ นุ้ยบ้านด่าน 0-7727-2541
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกาฬสินธุ์ นายขันธ์ไชย ภู่ศิลป์ 0892915158
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโกศาวาส น.ส.รุจรัก สุขเกษม 0892926604
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดขจรบำรุง นายเสริมศาตร์ พรหมวิเศษ 0853324692
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาพนมแบก นายปราโมช จุลเพชร 0815371445
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาศรีวิชัย นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์ 077491240
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคลองฉนวน
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดคลองตาล
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดควนท่าแร่
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดควนศรี นายสมโชค แซ่บ้าง 08 1728 9289
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดจันทร์ประดิษฐาราม นางสุชัญญา แพเรือง 0817900246
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดจันทาราม นายชรินทร์ บัวอ่อน 0848412157
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดจาย 1นายสะอาด นาคคล้าย 0819562039
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดชยาราม นางกมลลักษณ์ เกิดแก้ว 0814767522
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดชัยธาราวาส
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดดอนพยอม นายเทพนาวี สุขสวัสดิ์ 086-3178080
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเดิมเจ้า นางสาววรลักษณ์ 087-2652549
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดตรณาราม นายธรรมนูญ เพชรสังวาล 077311010
712 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดตรีธาราราม นายวินัย จันทร์ส่ว่าง 089-8662993
713 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดถ้ำวราราม นายสำรอง จันทวี 0-8127-27071
714 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดถ้ำสิงขร นายนิพนธ์ ชัยชนะ 081-8942370
715 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่า นายรังสฤษฏ์ พิณนุราช 0819570398
716 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าเจริญ นายการีย์ สุวรรณวงศ์ 086-267-6571
717 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดท่าตลิ่งชัน นางวรรณี นวลวัฒน์ 0866866247
718 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งเซียด นายวิสิทธิ์ เอกเพ็ชร์ 0818920944
719 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดทุ่งหลวง นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ 085-7851699
720 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไทรโพธิ์งาม นางระวิวัลย์ ช่วยไทย 0-7734-1940
721 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดธารน้ำไหล นายสังเวียน สมทรัพย์ 0865957774
722 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนันทาราม นางจรีรัตน์ หนูจีนจิตร 086-7458171
723 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนาคาวาส นายบรรจง จำรูญอิสระกุล 08-9584-1333
724 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้ำพุ นางสาวสุรีย์ แก้วอำไพ 089-8686717
725 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้ำพุ นายพันธ์ศักดิ์ กล่อมวิเศษ 081-97835818
726 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้ำรอบ นางสาวพนิดา จิตราภิรมย์ 087-2641473
727 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดน้ำหัก นายสมเกียรติ พืชผล 0848581712
728 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ่อมะปริง นายนาวี เวชเตง 083-5965982
729 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางกำยาน
730 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางคราม
731 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางน้ำจืด นางสาวสุรีย์ แก้วอำไพ 089-8686717
732 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางปอ นางณัฐวีร์ วรรณเต็ม 084-5436541
733 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางพลา นางอุทาภรณ์ อินทร์จันทร์ 0812712572
734 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางพา นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร 0806953363
735 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางสวรรค์
736 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านส้อง นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ 0862805243
737 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประชาวงศาราม นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ 0937840026
738 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประตูใหญ่ นายเปลื้อง มากมิ่งจวน 0872846691
739 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพนม น.ส.นิภาพร พันธ์เจริญ 092-3658581
740 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพระบรมธาตุไชยา นายวิริโย หนูสังข์ 0818953921
741 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพระพรหม นางนวลนุช สวัสดิ์วงศ์ 08-6279-1776
742 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพรุศรี นายอดุลเดช กองชาวนา 0862808896
743 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพะแสง นางจิราวรรณ รอดโหม้ง 088-7538624
744 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพุมเรียง นายนิคม ทองพรหม 0819560339
745 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเพ็งประดิษฐาราม
746 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธาราม นางกมลลักษณ์ เกิดแก้ว 0814767522
747 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธิ์น้อย นางวารุณี คงปล้อง 081-9561597
748 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดมหาถูปาราม นางอุษา กลางนุรักษ์ 0872794289
749 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดมัชฌิมาราม นายพินิจ บุญพร้อม 08-1895-2524
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดรัตนาราม นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่ 0841900912
751 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดรัษฎาราม นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์ 084-3185426
752 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดราษฎร์บำรุง นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ 0822805693
753 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวิชิตธาราราม นายนนทกร ชุมเทพ 081-892-2173
754 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวิโรจนาราม นายประพันธ์ จันทร์อุทัย 0-8741-92783
755 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดวิเวการาม นายวินัย เสสิตัง 0894714572
756 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเววน นางจันทิรา มณีรัตน์ 0899720352
757 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเวียงสระ
758 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดศรีสุวรรณ นางสาวอรจิรา สงดำ 0807036091
759 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสมัยสุวรรณ นางประพันธ์ กาฬแก้ว 077367095
760 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสระพัง นายสุธรรม สังข์เรียง 081-7974840
761 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสองพี่น้อง นางดาราวรรณ อยู่ไชยา 081-8925630
762 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสองแพรก นายเจริญ กระจ่างรส 0828024928
763 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสังขประดิษฐ์ นางอัมพร น้อยแนม 0857949901
764 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสันติคีรีรมย์ นางอาภรณ์ เย็นมาก 084-0585016
765 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสามพัน
766 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสามัคคีธรรมาราม 1นายสุทิน พงษ์ธนู 081-7880704
767 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสุทธาวาส นางวันทนา อินทร์แก้ว 0872715268
768 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสุมังคลาราม นายสมบัติ เพ็ชร์รอด 0-8127-1669-2
769 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสุวรรณโกฎิ
770 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโสภณประชาราม นางสกุลจิตนวลสุทธิ์ 087-0642076
771 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองไทร นางอนงค์ ยงเสมอ 084-2940889
772 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดห้วยกรวด นางสาริณี ธรรมบดี 0824200500
773 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหัวเตย นายประมล ลิมสกุล 081-0810859
774 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดแหลมไผ่ นางจันทร์เพ็ญ ภิรมย์ธนารักษ์ 087-2671393
775 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอัมพาราม นายโอภาส เอ้งเหมาะ 0848408830
776 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอัมพาวาส นางจินดา ช่วยฤกษ์ 081-4777341
777 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอินทการาม นางจารุณี ฐานวิเศษ 077351230
778 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอินทราวาส นางนุชนาถ บุญชู 089 8732393
779 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอินทาราม นายสายัณห์ พัฒน์ชนะ 081-6071642
780 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เวียงสระ นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์ 077-361996-7,077-362006
781 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาประชาคม
782 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหค 0-7722-7700
783 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานีอนามัยตําบลพลายวาส
784 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมบูรณ์ประชาสรรค์ นางสาวจุรารัตน์ พรหมมินทร์ 0899098857
785 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหกรณ์นิคม
786 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนคนตาบอดภาคใต้ นายโยธิน นาคบุตร 0-7722-1493
787 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามัคคีอนุสรณ์ นายอัมพร ทองสอน 077-366199
788 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สารภีอุทิศ 1นายประสงค์ พัฒน์ระวังด่าน 0876252709
789 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายสมชาย สำอางค์กาย 0-7727-3298 ต่อ 42 0817197844
790 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นางประยูร พงษ์ประยูร 080-8835716
791 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นางวรรณดี สวัสดิโกมล 0-7736-1658
792 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร) นางสาวนันทวดี บุญจุ่น 0866852515
793 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 นาย รวมพล ชื่นเรณู 0814156497
794 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
795 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตําบลพลายวาส
796 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
797 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 นางสำอางค์ ศรีประเสริฐ 087-895-3858
798 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมมิตรพัฒนา
799 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา นายธวัชชัย กาญจนประทุม 089-7302235
800 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นายสุธน ราชเดิม 08-1606-6501
801 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี นายบุญยิน อินทร์นุ่น มือถือ 0997942492
802 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายนิคม เกตุเกลี้ยง 082-8081096
803 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ 0-7727-2168
804 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นางกนกลักษณ์ บัวเพชร 0-7728-8360
805 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายธีรพันธ์ คงขันธ์ 0862776963
806 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 นางธหทัย ชาติภิรมย์ 077-602927-9 ต่อ 10019
807 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) นายพัลลภ บุญศิริ 077-404600
808 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ร.ต.อ.หญิงปิยะวรรณ ไกรแก้ว 077273217 กด 1
809 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.หญิง ปาณิศา มุขรัษฎา 0-7727-3217
810 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.หญิง จินตนา สิทธิฤทธิ์ 0 7735 5850
811 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 พ.ต.ต.เลิศชาย เครือรัตน์ 0815380303
812 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ร.ต.อ.ไพโรจน์ กังแฮ 0831809830
813 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.อ.พรชัย เจียมพงศ์ไพศาล 0865448345
814 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.ต.ประเสริฐ์ รัตนพันธ์ 077-379-079 , 077-255-007
815 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน ร.ต.ต..ธีระพงษ์ หนูนวล 099-4258014
816 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.หญิงสุคนธ์ ช่วยชัย 0897241161
817 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท..วิชาญ คงสันติ 0-7729-7759
818 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ 077301100
819 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.ต.ณรงศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 0-9731-9207
820 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.ท.ภัคพล นวนเปียน 08 1968 4404
821 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.ต. ชัชชาย อาจละออ 077-367129
822 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ชำนิ ชัยสิทธิ์ 0868418605
823 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.เอกลักษ์ มากใหม่ 0-7737-1879,08-1092-5508
824 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ด.ต.มณฑล คชรัตน์ 0-7726-0574
825 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ด.ต.หญิงจีรนันท์ บุญแก้ว 08-1693-3156
826 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าชี จ.สุราษฎร์ธานี ส.ต.ต.รณยุทธ บุญแพทย์ 084 3136558
827 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด.ต.พิทยา ปรีชา 0-7741-4241,08-7279-2921
828 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ชินวัฒน์ เปรมสง่า 0818924408
829 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ พ.ต.ท.วารินทร์ เมืองสง 077310840
830 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ด.ต.สมพร ไชยรักษ์ 0 -7739- 7013
831 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ด.ต.อภิชาติ เลี่ยมศรี 077-359113, 095 081 6622
832 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด.ต.ภราดร ไทยเสน ๐ ๗๗๓๔ ๑๐๐๑
833 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพนม จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.ต.สฤษฎิ์ชัย วัฒนประดิษฐ์ 08-5152-0654
834 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ฐิติวัชร์ สุฐิติวนิช 0-7736-9117
835 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.ต.ธีระ คำสุวรรณ 0-7731-1250 ต่อ 404
836 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.หญิง ณัชชาภัค ห่านวิลัย 0-7727-2095
837 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย จ.สุราษฎร์ธานี ด.ต.เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เจริญ 0-7745-4245
838 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด.ต.สมจิต สมหมาย 0-7729-2084
839 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.หญิงอุไรวรรณ ช่วยบุญชู 0-7736-1880
840 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเสวียด จ.สุราษฎร์ธานี ดต.ภิรัติ ไพเมือง 077389569-70
841 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี นางธนิสร ช่วยเรืองพันธุ์ 077-282283, 289194
842 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางมัชฌิมา ศรีนิล 0-7728-3612
843 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี นายลิขิต แก้วชฎา 0-7728-2953-4
844 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาว กันยารัตน์ หวังอินทร์ 0-7728-7573
845 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี) นางสาวกัญญา นวลหนู 077-272789, 077-223105
846 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอรรคพล สองเมือง 0-7740-5031
847 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักวิชาการพลังงานภาค11 นายปรีชา หลิมวานิช 0-774-05030,32,33
848 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์ 077-355540-1
849 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร 0-7735-5080-1
850 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนันทวัน นวลประสงค์ 077-287772ต่อ106
851 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต10 สุราษฎร์ธานี นายคมชาญ บัวแย้ม 0-7742-9900 ต่อ 65442
852 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอริยะ สุดโต 0-7728-2175,0-7727-2926
853 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวชาลิดา ช่วยบำรุง 0-7735-5416-7
854 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุบล ศักดิ์แก้ว 0-7727-5464
855 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมเชาว์ กาญจนจรัส 08-4858-9494.0-7728-4998
856 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดเพชรรัตน น.ส.โสพิศ ไทรฟัก 0-7731-2153
857 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มการพยาบาล
858 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคบริการ
859 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
860 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริการทางการแพทย์
861 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
862 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.กาญจนดิษฐ์ นายรุ่งโรจน์ เทือใหม่ 0-7724-4518 ถึง 9 ต่อ 222
863 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เกาะพะงัน นายไชสุวรรณ์ วงศ์พรัด 07-7377-034 ต่อ 111
864 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.คีรีรัฐนิคม นางรจนา สุริย์เตอร์ 0-7739-1117 ต่อ 102
865 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.เคียนซา นางพัชรินทร์ ทองฉิม 0-7738-7189-90 ต่อ 101
866 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ชัยบุรี นส.วิภารัตน์ พรหมคีรี 077-367075 ต่อ 103
867 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ไชยา นายมนตรี งามขำ 0-7743-1190
868 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ดอนสัก
869 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ท่าฉาง นางสาวนันท์นภัส เมืองระรื่น 077-389111,389124
870 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ท่าชนะ นายเกรียงไกร ไกรราญ 0-7738-1167 ต่อ 104
871 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.ท่าโรงช้าง นางณัฐนิช มณีฉาย 077-357164-7
872 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บ้านตาขุน นางพัชรินทร์ ทองฉิม 077-397313 ต่อ 131
873 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.บ้านนาเดิม นางพรทิพย์ มีชัย 0-7735-9384 ต่อ 226
874 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.พนม นายชูเกียรติ เขียวแดง 0-7739-9084 ต่อ 103
875 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.พระแสง
876 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.พุนพิน นายชลินทร์ สุวรรณทิพย์ 077-311100 ต่อ 132
877 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.วิภาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาว พิมภรณ์ สันติวิทยารมย์ 077-292146
878 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพท.เกาะสมุย นางกนกรัชต์ สุขเจริญ 0-7742-1231
879 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพร.เวียงสระ นางสุภาวดี งามประดิษฐ์ 03-1813453, 0-7736-1283 ต่อ 149
880 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพศ.สุราษฎร์ธานี นางเจษฏา คำนวณศิลป์ 0 7791 5600 ต่อ 2230
881 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาขุน นางพัชรินทร์ ทองฉิม 077-397313 ต่อ 101
882 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านนาสาร นางสาวประสาร วงศ์วัฒนดิลก 0-7734-1415
883 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด นางสุพาณีแซ่หลี 0-7740-1218
884 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง นางสุจิตรา เกิดสุวรรณ 0-7734-6014
885 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย นายเจริญฤทธิ์ขวัญรอด 0-7731-9622
886 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปาน นายธนชนศรีเสน 0-7740-1215
887 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรงช้าง นายวิระชัยรุ่งรวยศรี 0-7730-1612
888 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน นายพชรบุญพา 0-7729-4175
889 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ น.ส.จิราพรวังจำนงค์
890 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน นายสุเมนไกรสินธุ์ 0-7793-1230
891 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะเดื่อ นายกฤษณ์ปานเพชร 0-7744-3040
892 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร นางมาลี ชูศรี 0-7734-6087
893 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังขุม นางอุบล วัฒนานนท์ 0872639308
894 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด นายชำนิเพ็ชรสวัสดิ์ 0-77-310860
895 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุไทย นางฉลวย หมานพัฒน์ 08-7284-5101
896 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะแสง นายอนันต์ สุขจันทร์ 083-3904185
897 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน นายคำทิพย์แผ้วชนะ 0-7725-3321
898 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน นางพูนศรีจีนด้วง
899 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลีเล็ด นางกรรณิการ์แดงมา 0-7749-1238
900 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย นายสุทินแพ่งรักษ์ 0-7749-1247
901 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร นายวีระคงกระพันธ์ 077491311
902 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย นางละออแก้วประสงค์ 0-7738-0547
903 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางเดือน นายศุภโชติพรหมสนิท 0-7744-3279
904 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี นายศราวุธเรืองสวัสดิ์ 0-7728-7816
905 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกะเปา
906 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเขานิพันธ์
907 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคลองฉนวน
908 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลถ้ำสิงขร
909 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลท่ากระดาน
910 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งหลวง
911 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไทรขึง นายสุรศักดิ์ ปรัศว์เมธีกุล 0-7732-7599
912 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลไทรโสภา นายชาลีวุฒิ ราชัย 0-7732-7114
913 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลน้ำหัก
914 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางสวรรค์ นายประจวบ บรรจงช่วย 0-7736-5321
915 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านทำเนียบ
916 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านยาง
917 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลย่านยาว
918 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเวียงสระ
919 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกันหลา นายเสรี พุ่มทอง 077-326119
920 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะน้อย นางวันเพ็ญ มณีรัตน์ 0-7736-5320
921 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนมหาชัย นางอมรา เอกจีน 0-7732-6122
922 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนร่อน
923 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนิคมราชประสงค์ 1 นางสมใจ อนุพัฒน์ 077-270158
924 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางกำยาน นางจันทพร จริยพงศ์ 0-7736-8238
925 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางรูป นางชลธิชา หมูดจันทร์ 0-7736-9830
926 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางเหรียง นายเรวัต ไพเมือง 0-7736-8224
927 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากน้ำ นางวันทนา ทิพยชิต 0816916857
928 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพรุกระแชง
929 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไสขรบ นางโสภา ชุมขุน 077-280782
930 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยกรวด
931 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเหนือคลอง
932 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยย่านมะปราง
933 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสวนป่าพัฒนา นางนิศาชล ทองเจิม 0-7736-8365
934 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 นายสายชล ชูชาติ 0-7736-8445
935 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.กาญจนดิษฐ์ นายสุรินทร์ แก้วอนันต์ 077379082
936 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เกาะพะงัน นายอุดม บำรุงรักษ์ 0-7723-8786,0-1537-5763
937 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.คีรีรัฐนิคม นายสุริยา น้ำขาว 0-9448-24049,0-7739-1113
938 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ชัยบุรี นางสาวจินตนา ทิพย์ประสงค์ 0-7736-7064
939 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ไชยา นายวรัญญู ปาจรียพันธุ์ 08-1370-8434
940 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ดอนสัก นายคมสัน อินทวิเศษ 077-371492
941 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ท่าฉาง นายชัยวัฒน์ ศรเกษรินทร์ 0- 7738- 9043
942 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ท่าชนะ น.ส.จารุวรรณ พรหมศักดิ์ 077381110
943 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บ้านตาขุน นายสุรชัย ทิพยชิต 0-7739-7113
944 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.บ้านนาสาร นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์ 077-341-056
945 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.พระแสง นายนายณรงค์ คำเรืองศรี 0-7736-9023
946 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.พุนพิน นางนัทธยา ศรีพิณ 077-311780 และ 077-311352
947 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เมือง นางอุบล เจริญพักตร์ 077-288260
948 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.วิภาวดี นายภราดร กระมุท -
949 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สสอ.เวียงสระ นายบุณญศักดิ์ บุญประสงค์ 0-7736-1980
950 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.คลองพา
951 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.คันธุลี
952 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ประสงค์
953 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.วัง
954 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.สมอทอง
955 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านคลองรอก
956 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านคลองโสด
957 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านท่าไท พ.จ.ทบรรเลง รุ่งโรจน์ 077-918128
958 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านประสงค์
959 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านปากกิ่ว
960 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านสัมปัง
961 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศรีกาญดา แก้วอำไพ 077284478
962 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย นายสนธยา เนียมมูสิก 081-2708719
963 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา นายฉลาด ศรีรักษา 0-7738-7109
964 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิม นายสาธิต มติธรรม 0-7735-9075
965 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม นายวินัย อินทร์ชนะ 0895903839
966 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายบุญสิทธิ์ เรืองผล 0-7727-2590 ต่อ 112
967 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์ 077-286079
968 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี นางสาวจารุพรรณ สาระนันท์ 077355146
969 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเกาะสมุย นางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร 077419300
970 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดไชยา นางกนกลดา ชนะลิ่มทอง 077431110
971 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดเวียงสระ นางอรทัย พลพิชัย 077-366-777 ต่อ 106
972 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุกัญญา สุดสิน 077 283988
973 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุดมลักษณ์ เพ็งรัตน์ 0-7720-5400
974 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 นางสาวณัฐนันท์ หนูแก้ว 077355151
975 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 นายธรณิศร กลิ่นภักดี 0-7731-1641
976 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศราวุธ รัตนพันธ์ 0-7727-2580
977 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 นางจินตนา เดวิเลาะ 0-7728-1380 ต่อ 1919
978 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการเขต 8 นายทักษิณ ภิรมย์รักษ์ 0-7728-1379
979 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางกาญจนา มะรังศรี 0-7728-4980
980 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี นายศิลลา สุวรรณรัตน์ 0-7727-2426
981 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย นางจินตนา เดวิเลาะ 0 7741 9320
982 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา นางกฤษณา อินทจักร 0-7743-1022
983 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสุจิรา นังเกิด 077272236
984 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 8 นางกัญจนา หิรัญกาญจน์ 0-7728-1379
985 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 8 นางกัญจนา หิรัญกาญจน์ 0-7728-1379
986 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเขต 8 นางกัญจนา หิรัญกาญจน์ 0-7728-1379
987 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง นางสาวอุราภรณ์ ตรียวง 077-270424
988 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง นายศรธิชัย ชัยยศ 077-270424
989 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกรูด นางโสภา ฤกษ์อ่อน 077297335
990 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ นางสาวขนิษฐา จินโนภาศ 077-379366
991 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะเต่า นางสาวฐิตาภา หลีจ้วน 0-7745-6220-1
992 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะพะงัน นายพงศ์ธร ทองสอน 0-7737-7060
993 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุนทะเล นางพุธิตา วิมล 07731-0178-9
994 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ นางสาวจุฬาพรย์ คำแหง 0-7730-1429
995 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น นางสาวสุนิศา เกตุแดง 0-7739-8093 ต่อ 110
996 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองปราบ นายพิชัย แซ่ลิ่ง 077344117
997 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนศรี นายเศกสรรค์ คงคชวัน 077-267049
998 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเคียนซา
999 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลช้างขวา 1นายกฤษดา ลาชโรจน์ 0 7737 9656-7
1000 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลช้างซ้าย นายอภิชาติ รักษ์จินดา 077-452124
1001 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดไชยา นางสาวจิรวรรณ ขวัญช่วย 077-431150
1002 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าขนอน
1003 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าฉาง
1004 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าชนะ นางพรอธิษ ฤทธิ์มาก 077-381245
1005 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าชี นายบัญชา หนูภักดี 0-7734-8107
1006 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
1007 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นายดุสิต โต๊ะแอ 077361047
1008 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางสวรรค์ นางสาวพลอยวรินทร์ บรรจงสุทธิ์ 0-7736-5-200
1009 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน นางสาวกิตติญา เอ้งเหมาะ 0-7734-6096 ต่อ15
1010 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านตาขุน นางสาวสุพัฒน์ธนภัทร์ ชูภู่ 0-7739-7327-8
1011 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใต้ 1นายชัยพิวัฒน์ ตรีรัตน์ 077377694
1012 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนา
1013 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้อง นางจิราวรรณ จันทร์พุธ 077258094-5
1014 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ นางอุไรวรรณ เกื้อเอียด 0-7740-3700
1015 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนม นายมรุต พัฒน์มณี 077-399140
1016 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรุพี นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ 0-7726-7074 ต่อ 110
1017 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพุมเรียง นายสิทธิชัย เกษรสิทธิ์ 0-7722-9045
1018 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน นางสาวอิสราภรณ์ จิตมุ่ง 0806997396
1019 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองเวียง นางจินตนา หอมหวล 0-7736-3124
1020 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลย่านดินแดง นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์ 0-7736-9457
1021 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวัดประดู่ นางสาวสมจิต สุปันตี 0-7720-0175 ต่อ 504
1022 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียง นายรณชิต สถิตยานุรักษ์ 077431517
1023 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงสระ
1024 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย นายไพสิทธิ์ แซ่เค้า 0-7742-6007
1025 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางอัจฉรา รัตนา 077272513 ต่อ 102
1026 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองดอนสัก
1027 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าข้าม นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์ 0-7731-1074 ต่อ 116
1028 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองนาสาร นางสาววริศา ภูริวิมลชัย 077341021
1029 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเวียง
1030 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านยูงทอง นางสุภาพร จิ้วไม้แดง 0-7721-1690-3
1031 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอชัยบุรี นายอดิศักดิ์ ฉิมดี 077-367321
1032 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านวังหิน น.ส.ฐิตินันท์ สานติชาติศักดิ์ 077-404223
1033 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน บ้านเหมืองทวด น.ส.ฐิตินันท์ สานติชาติศักดิ์ 077-404223
1034 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล (บ้านนิคม) นางสุภาพร จิ้วไม้แดง 0-7721-1690-3
1035 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน นายอดิศักดิ์ ฉิมดี 077-367321
1036 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง นางเสาวคนธ์ ไกรวงศ์ 077-260475
1037 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อกรัง นางสมจิตร จันทร์คง 077-294452
1038 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม นายอดิศักดิ์ ฉิมดี 077-367321
1039 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมหวัง นางสาวณัฐมล มั่นกิจ 077-200175
1040 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา นางสาววัลภา นาคทุ่งเตา 0869546391
1041 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน อบต.ชัยบุรี (ฟิตเนส) นายอดิศักดิ์ ฉิมดี 077-367321
1042 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด อบต. นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล 077-270424
1043 หน่วยงานท้องถิ่น สุราษฏร์ธานี
1044 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน นางพรทิพย์ ละหารเพ็ชร 077-929234
1045 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางสาวกฤษณี จิตธารา 0-7743-5457
1046 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา นางสาวพัชรี พุทธรักษ์ 0-7734-2551
1047 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน นายสนทยา วันเพ็ง 0-7731-9998
1048 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ นางสาวสุธาสินี ดำศรี 0-7729-2916
1049 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส นายสุรเดช สุทธิรักษ์ 0-7737-9376
1050 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด นายประมวล ศรีเพชรพูล 0-7749-1251 , 0-7749-1173
1051 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นายเจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร 0-7749-1233
1052 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.สุราษฏร์ธานี นางกาญจนา ปุริมายะตา 077272941
1053 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กรูด
1054 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กะเปา น.ส.วาสนา ศรีคิรินทร์ 077-310972
1055 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาตอก นายมงคล โกทะโน 0-7738-7199
1056 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาถ่าน น.สวราภรณ์ ทะจู 077260580
1057 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาพัง
1058 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาวง นายเจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร 077-261-265 ต่อ 13
1059 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาหัวควาย
1060 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองฉนวน นางกาญจนา เดชอรุณ 077-368174
1061 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองฉนาก
1062 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองไทร นางสาวกมลวรรณ โยงราช 0-7726-8119 ต่อ 102
1063 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองน้อย
1064 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองพา นายวิธวัช สุวรรณชาตรี 0-7738-1347
1065 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองศก นางสาวโสภาภรณ์ รอดเจริญ 0-7889-1085
1066 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองสระ นางศศิธร ทับหิรัญ 077-408081ต่อ14
1067 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนสุบรรณ นางนัชรี คงเกิด 0-7726-3456 ต่อ 11
1068 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คันธุลี นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว 077381967
1069 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เคียนซา นางผุสดี พุฒทอง 0-7738-7243
1070 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชลคราม นางพีรญา พวงนุ้ย 077-347000-1
1071 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชัยบุรี นายอดิศักดิ์ ฉิมดี 077-367324
1072 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไชยคราม นางสาวสุธิดา ศักดิ์แก้ว 0-7793-4030
1073 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนสัก
1074 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ต้นยวน นางพรทิพย์ ละหารเพ็ชร 077929234
1075 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลาดไชยา
1076 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะกรบ น.ส.เย็นฤดี แดงเรือง 0833903188
1077 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะเคียนทอง นายสิทธิพร สุวรรณศรี 0-7725-5049 ต่อ 11
1078 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตะปาน นายยุทธนา เดี่ยววานิช 077-318935
1079 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำสิงขร นายอภินันท์ มีแก้ว 0-7740-6195
1080 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรัพย์ทวี
1081 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ากระดาน นายพงศธร ศรีพลวัฒน์ 0 7729 4888
1082 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าขนอน นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ 0-7727-4141-2
1083 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าข้าม จ.ส.ต. ถาวร รอดระกำ 0-7731-9748
1084 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าเคย ส.ต.ท.ยุทธไกร นุรักษ์ 077-389939
1085 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าฉาง นางกาญจนา เนตรพุกกณะ 077-280634
1086 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าชนะ นางสาวนรกมล ใหม่ซ้อน 077-381348
1087 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าทอง นส.จิราพร สันติเวสน์รัตน์ 0-7740-2168
1088 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าทองใหม่ นางสาวจันทรามาส แพเพชรทอง 077 379769
1089 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าเรือ นายประเสริฐ จันทบูรณ์ 0-7735-1226
1090 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าโรงช้าง นางสาวรัตนาภรณ์ สกุลหนู 0-7735-7115
1091 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าสะท้อน นายธวัชชัย ทองตำลึง 077294453
1092 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าอุแท นางสาวจันนิภา พิรมภู่ 0-7725-9393
1093 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งกง นายชัยวุฒิ เวฬุการ 0-7722-7729
1094 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งเตาใหม่ นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล 0-7727-0424
1095 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งรัง นายชูศักดิ์ ช่างคิด 077270005
1096 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรขึง นายประยงค์ แก้วชู 0-7731-0715
1097 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรทอง
1098 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทรโสภา นางกรรณิกา ทิพย์ชัยมงคล 0-7732-7568
1099 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาใต้
1100 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำพุ นายสมชาย บุญญานุพงศ์ 0-77348-108 ต่อ 13
1101 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำรอบ นางสาวสสุรัญญา สังข์เพชร 085-4764926
1102 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำหัก นายสมเกียรติ คงใหม่ 077931437-9
1103 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางชนะ
1104 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเดือน นายยุทธนา เดี่ยววานิช 077443030
1105 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางไทร น.ส.วรินพันธ์ พินชู 077-292477 / 077-292478
1106 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางโพธิ์ นายนิรุตย์ ด้วงสุข 0-7729-2412
1107 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางมะเดื่อ นายสุเชษฐ์ คงดำ 0864783356
1108 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางสวรรค์ จ่าสิบเอกสำพัน สุระกา 0-7736-5313
1109 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านทำเนียบ นางวิไลวรรณ ศรีสังข์ 0-7795-3121-2 ต่อ 14
1110 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านนา นายโอภาส อนุชาญ 0-7735-8393
1111 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านยาง นายประเสริฐ พืชผล 077-391212
1112 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ประสงค์ นางสาวรจเรศ ปานเนื่อง 077-307663
1113 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากฉลุย นายปารเมศ ศรีรัตนกุล 0-7748-3151
1114 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากแพรก น.ส.หทัยทัต มีนา 0-7725-9046 ต่อ 108
1115 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากหมาก นางศรัณฉัตร สมชาติ 0-7728-0674
1116 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าร่อน
1117 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าเว
1118 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พนม
1119 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พรุไทย
1120 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พลูเถื่อน
1121 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พ่วงพรมคร นางขวัญยืน ไทยถนอม 0-7743-9114
1122 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พะแสง
1123 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พังกาญจน์
1124 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พุนพิน
1125 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นางกวินนา พัฒน์มาก 077-404223
1126 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะขามเตี้ย จ่าสิบตรีนิวัฒน์ แก้วประเสริฐ 0-7735-5047
1127 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะลวน
1128 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โมถ่าย
1129 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่านยาว นายประวุธ หมื่นลึก 077391179
1130 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลำพูน นางสมจิต รักปาน 077 - 450376
1131 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เลม็ด
1132 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัง
1133 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สมอทอง นางสาวสุภา คงทอง 077-262398
1134 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองแพรก นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ 0-7736-7218
1135 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สาคู นางจินตนาภรณ์ พันธุ 077926050 ต่อ 104
1136 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สินเจริญ นายเสถียร อุปฐาก 0-7736-9801 ต่อ 12
1137 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สินปุน นางอมรรัตน์ เรืองจันทร์ 077326102
1138 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสวียด นางวันทนี ทีปะปาล 0 - 7746 - 1180
1139 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองไทร
1140 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเตย นายสุพจน์ รำเพย 077-268468
1141 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อรัญคามวารี นายเชาวลิตร นา่ควิลัย 0-7740-7161
1142 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อิปัน
1143 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.คลองน้อย นางสาวมัลลิกา แพฮก 0-7792-6241
1144 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ตะกุกใต้
1145 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ตะกุกเหนือ นายดุรงค์ ชุมแก้ว 0-7729-2111 ต่อ 104
1146 องค์การสะพานปลา แผนกท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี นางดาราณีจินดาพันธ์ 0-7727-2545