รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดพังงา 
ข้อมูล ณ วันที่: 18 ธ.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ 0-7648-1502
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สาขาอำเภอตะกั่วป่า นางสาวบุณยวีร์ ชนะคช 0-76471-200
3 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา นางดุสิดา โภคากร 0-7648-1748
4 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา นางสาวชลิตา ชุมเดชะ 076-460673
5 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา นางศุภวรรณ ปราบสงคราม 0-7648-1431
6 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง นายเลียบ อ่อนเอียด 0-7649-9495-6
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว นายลิขิต ลิ่มบุตร 0-7659-7003
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี นางสาวธัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ 0-7649-1353ต่อ104
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง นางสาวจิราภรณ์ ตรงคำนึง 0 7649 6533
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า นายดำรง ฉิมทับ -
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด นายคุณากร สุทธิโมกข์ 076-599117
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง นางสาวเรวดี มัชฌิมวงศ์ 0-7657-1635
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ 076-412053
14 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดพังงา นางสุภาพร รอดมินทร์ 076-414380
15 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดพังงา น.ส.สุรีย์ เทือกทอง 0-7644-0422
16 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา นางสมศรี ประชาบุตร 076481459
17 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา นางดารารัตน์ สุเทศ 076-486814-6
18 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 จังหวัดพังงา
19 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา นายศักย์ ดิษฐาน 0819090510
20 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา นายณชพงศ ประนิตย์ 0-7646-0639
21 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานพังงา นายจเร เกตุกำเนิด 076-460676 ต่อ 112
22 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา นางรัชดาภรณ์ รอดเรืองฤทธิ์ 0-7641-2028
23 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา นางสุภาพรรณ์ ศรีสนิท 0-7641-3985-6
24 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทพังงา นายอภิรัญ สุวรรณคง 0-7646-0604
25 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา นางกรกนก สนใจ 0-7641-1400
26 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง (คลังจังหวัดพังงา) นายวิสิทธิ์ โชคชัย 0 7649 6535
27 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า (คลังจังหวัดพังงา) นางสาวนิภาภรณ์ อินทรไชโย 0-7642-2477
28 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง (คลังจังหวัดพังงา) นางสุมลฑา จันทราทิพย์ 0 7657 1217
29 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอกะปง นางพิมพิภา แซ่ฉั่ว 076-499429
30 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอคุระบุรี (คลังจังหวัด พังงา) นายฐิติกร ธรรมประดิษฐ์ 0 7649 1503
31 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอทับปุด (คลังจังหวัดพังงา) นางสาวสายสวาสดิ์ ศิริสวัสดิ์ 0 7659 9032
32 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา นางสาวจิตราพร ศุภพฤกษ์ 076-414212
33 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 1นางสาวกชกร ณิชากรพงศ์ 0-7646-0616-7
34 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า นางสาววันทณี หนูวงค์ 0-7642-4628-9
35 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอตะกั่วป่า นาง อุทัยรัตน์ วงศ์พานิช 0-7642-1101
36 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดพังงา นางพรพิมพ์ จิรกวิน 0-76481-1476
37 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายวิโรจน์ พุทธโชติ 09-8065-6957
38 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา นายวีรยุทธ ศรีจันทร์ 0-7646-0660-1
39 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา น.ส.บริรักษ์ ก่อสกุล 0-7648-1456
40 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา นางพิชญาชัยนาค 076-490786
41 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา นางดนยา แจ่มจักษุ 0-7648-1438
42 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา นายประสาร ศรีงาม 081-3681351
43 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ 075210510
44 กรมประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา นายประสาร ศรีงาม 07562 0510
45 กรมประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา นายสมพร คำสุวรรณโณ 0 7562 0510
46 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา 076-412080
47 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกะปง นายธวัชชัยไทรงาม
48 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะยาว นายวรกรมีปาน
49 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคุระบุรี นายอติชาตสุขสวัสดิ์
50 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะกั่วทุ่ง นายสาโรจน์จิตตกาญจน์
51 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับปุด นายชาญณรงค์ตันติชำนาญกุล
52 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท้ายเหมือง นายสมชายเจียรนัยศิลป์
53 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพังงา นายโกศลเดชจูด
54 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นายโชคชัย หยิกซ้าย 0-7646-0607
55 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพังงา นางสาวกัญญาภัทร สุขแก้ว 0-7646-1532 ,0960097877
56 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพังงา นางเอกอนงค์ บัวมาศ 0-7644-0635
57 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา นางสาวบังอร พาอินทร์ 0-7659-9331- 4
58 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นางสาวสุรนันท์ ทองมา ๐๗๖ - ๔๕๓ - ๖๔๙
59 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.พังงา นางสาวปาณิสรา แสงเพ็ชร 076-460624 , 076-460505
60 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา นางสาวสมฤดี ขาวสม 076-460771
61 กรมราชทัณฑ์ รจจ.พังงา นางสุภัค เพ็ชรถาวร 0-76481524-13
62 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า นายสราวุธ ตันสกุล 0 7642 1100 ต่อ 14
63 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ์ -076-461180-2
64 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นางเลขา กำลังกล้า 0 7648 1466
65 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา นางสาวจุฑาทิพย์ มุขแก้ว 076-481435
66 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา นางธัญชนก ศรีพุฒ 0-7641-5017
67 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นายถวิล ประทีป ณ ถลาง 0 7646 0629
68 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร 0 7642 4697
69 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา นางกัญญารัตน์ โกลิบุตร 0-7646-0767 ต่อ 309
70 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง นางสาวกันต์กมล มูสิกชาติ 076-499112
71 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว นางสาวกนกทัศน์ กังแฮ 076597114
72 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง นางสาวบวรรัตน์ จวนปลอด 076496498
73 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า
74 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด น.ส.ชบา มณีอ่อน 0-7659-9113
75 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง นางจันทร์เพ็ญ แจ่มพลาย 076-571520
76 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา นางพัชรี เพชรศรี 0-7648-1513
77 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา นางสาวนนทลี เหล่าพิเดช 0-7641-2142
78 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา นายมนต์ชัย สุขมูล 076-486494,0847586053
79 กองทัพเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 น.ท.อนุชา บุตรสิงขรณ์ 0-7645-3342 ถึง 3 ต่อ 21228
80 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา
81 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา น.ส.วิชชุตา แซ่อึ้ง 0 7648 1900-2
82 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า นายสุภศิลป์ ช่วยชู 0-7642-1115
83 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาท้ายเหมือง นายอุทัย แซ่จิว 0-7657-1452 0872771199
84 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาพังงา นายนพดล ชูพงศ์ 0-7641-2156
85 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.พังงา นายมนตรี ธรรมประดิษฐ์ 0-7641-1962
86 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคุระบุรี นายชุมพล ดุลยมหากำธร 0-7649-1393
87 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโคกกลอย น.ส.อุดมลักษณ์ ปรานวีระไพบูลย์ 0-7658-1109
88 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดย่านยาว
89 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า นางนรมน เหล่ามโนสุวรณ์ 0-7642-1998
90 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา นายชุมพล ดุลยมหากำธร 0-7641-2010
91 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจพังงา นางสาว ศันสนี วิภูษิตวรกุล 076-412263-4
92 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพังงา (ครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต)
93 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพังงา นายเอกพล อ่ำบุญ -
94 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา นายอรรจราภร สุเมธีวรศักดิ์ 086-9401322
95 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา นายวิวัตน์ชัย พิมพ์หอม 0-9940-78962
96 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงา นายมานิต งานสถิล 0-76412-2520
97 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองพังงา นายเชาว์ ทรงอาวุธ
98 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา นางนฤมล สร้างสมจิตร์ 0-7641-1850 ต่อ 12
99 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ 0 7641 3337-8
100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกะปง นายสหัสชัย นาคพันธ์ 076-499119
101 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะเคี่ยม สางสาวกษมา โพชนาธาร 076-596475
102 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะปันหยี นางวัลลภา มัชฉากิจ 076-490155
103 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ นายสุธน คงยศ 08-1370-7932
104 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะยาว นายสัมพันธ์ ไอยรา 0 7659 7112
105 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะหมากน้อย นายเปลื้อง ผลากิจ 076412222
106 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกียรติประชา
107 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ นาย 076-451284
108 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุระบุรี นายสมยศ ผลอินทร์ 0-7649-1041
109 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม นางภัทธิดา กันเสนาะ 0-7649-1274
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลอยวิทยา
111 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) นายจรูญ สืบพงษ์ 0-7649-0138
112 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโชคอำนวย นายวีระวัตร ตันสกุล 01-9785897
113 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" นางระเบียบ จงบุญเจือ 076 - 421118
114 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ นายร้าเฉต หัศนี 0-7641-7127
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทับปุด นาง ปุณณภา เกิดผลภัทระ 0840612466
116 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย 076571500
117 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา นางมยุรา มงคล 076581387-8
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) นายสมชาติ อธิกิจรุ่งเรือง 0 - 7659 - 9321
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 นายทรงวิทย์ ชูวงศ์ 081-9565552
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) นายสุทิน คงคา 0-7649-6537
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์ นายพงษ์ศักดิ์ สุรเพ็ชร 084-0517952
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะปง นายสุโข อนันตมงคลกุล 0 7649 9120
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะไหล
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะกลาง นายสนิ เจอะสุข 076-412750
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนก นายอารยันต์ คงชม 0-7641-7061
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า นายธนิต อ่อนเนียม 076-596465
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย นายธนิต เกรียงไกร 0 7643 4384
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาเปาะ นาย มนตรี ศิริกุล 0-7649-6534
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเคียน นายสมบูรณ์ อ๋างสกุล 08-5795-6678
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว นายกิริยา คล่องสมุทร 0-5786-2408
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองบอน นายอภิชาติ นาวีว่อง 017974278
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองใส นายสุนทร สกุลสัน 01-2736059
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองห้าง นายวิเชน ว่องกิจ 086-2713853
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเหีย นายวีระ สืบพงษ์ 09-8714427
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควน
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนแรด นายสำราญ เพชรย้อย 09-5897042
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกช้าง นายสมเกียรติ มีสิทธิ์ 08-9724-5667
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุรอด นางภาวดี บัวมาศ 0812737615
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุระ นางสุจิระ ขอสกุล 0-7649-1042
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นายสุนทร รักเมือง 0819564375
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยาง นายประภาส โรมินทร์ 0-846275037
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว นายยุทธพงศ์ เถาว์แดง 076-490123
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องหลาด นาย อรัญ ทำนากล้า 081-9587410
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ นางสาวอำพร พัดตัน 089-5925737
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอกแดง นายสมบูรณ์ ศิริกุล 0815389076
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน นายสวิส แก้วบางพูด 076-581285 , 07-8874607
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากแดด นางพรรณาย จรุงการ 0 83-1817430
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำหนัง นายสุนทรไกรสินธุ์ 09 868 1220
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติเตะ นายอัฐกร ตันติสัมมารักษ์ 0 7649 0124
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตรียม นายปรีดา บุญช่วย 08-6269-1375
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม 0-7649-0134
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง นางฐิติพร เปกะมล 0897245088
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับช้าง นางภาวดี บัวมาศ 0 7641 2872
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเขา
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าจูด นางสาววนิดา การขยัน 0-7647-1171
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแตง นายกัมพลวัฒนชาลี 08-7892-4980
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่านุ่น นาย ตาด พลายม่วง 0 7645 2064
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเรือ นายประพัทธ์วิจิตรนาวี 087-8894322
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสนุก นาย สิทธิชัย ทองคง 081-273-8076
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหัน นางปานจันทร์ ชูเอียด 0-7649-0100
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ นายบุญเจือ บุญประกอบ 08-1787-3836
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งดอน นาย เจริญ กู้เขียว 0818932627
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม นายจำเริญ บริบูรณ์ 076-442475
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ นางมยุรา สวัสดิวงศ์ 08-7276-1684
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งละออง นางนวลจันทร์ บัญญัติ 081-4417608
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว 085-9765853
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนอกนา นายจิรพล นิลาวงศ์ 081-2704687
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใน นางสาวรวีพร ต่อวงศ์ 0 7644 5069
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแฝก นายจำลอง ปุยฝ้าย 087-2712128
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม นาง ศุภรัตน์ ลิ่มดุลย์ 081-8920945
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจืด นายวิชาญ เก็บทรัพย์ 089-7283408 ,0-7659-7115
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในปิ นางลักษมี ภู่เจริญ 06-6867165
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในไร่ นายพีระ เสมพืช 0 7641 7062 , 081 - 9586264
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในวัง นางสาวเสาวนีย์ โบบทอง 076 490135
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในหนด
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในหยง นางวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร 076-451055
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกปุย นายไกรศร ไชยเทพ 09-2901638
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อดาน นายประกอบ ยกย่อง 0-7646-1540
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแสน นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์ 0-7659-9874-5
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากัน นายสุรชัย ปานพืช 0-7641-2544
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกรัก นางอำพร บ่าวแอ 076441215
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกัน
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางแก้ว นางสาวอวยพร ลิมป์พิทักษ์พงศ์ 076-499117/087 2794605
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางครั่ง
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางคลี นางวินิตย์ ยี่ร่อสา 0-7658-1491
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางจัน นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ 0 7649 0128
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางด้ง นางประภาพันธ์ ธรรมกรุณา 067738308
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางติบ นางแสงเดือนวรรณรัตน์ 076412679, 0894741833
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเตย นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว 076-596349
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางทอง
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางนายสี นายรณรงค์ คำเพชร 076 490 131
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางนุ นายสมควร ดิษฐสุวรรณ 0-7647-3104
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเนียง นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ 081-396-2872
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางมรวน นายรุ่งรดิศ ชามะสนธิ์ 076 424126 / 089 649 3638
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางม่วง นายจิตดี ทองเสน 0 7659 3244
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางม่า นายณรงค์ พันธ์สวัสดิ์ 01-5388280
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางวัน
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางหลาม นายมนตรี ศิริกุล 076494164
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางหว้า นายสัตยาโพธิ์ทองคนอง 06-2726128
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางใหญ่
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปริง(วันครู 2500) นายพรศักดิ์ เสมพืช 076-411576
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลอง นายคมชาญ เสวตะ 08-9866-6982
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากจก
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากถัก นายสมปอง บุญศรี 0 7649 118
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากพู่(รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) นายนิจกานต์ แตงเหมาะ 0872776269
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่124 นายบุญเลิศ ติ๋วสกุล 0-7648-7152
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากอ นายไชยยุทธ เปรมจิตร์ 0 7641 1177
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง นายจรินทร์ รัศมี 0864705340
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า นางสมศรี เจริญรัตน์ 0-7644-5022
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุใน นายชาญคณิต น่าวีว่อง 0819795790
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอแดง นายยุธ คงกิจ 098683321
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า นายมนตรี พรผล 076417153
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่าหมี นายจรัญ เทียบศรไชย 08-1892-0673
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรมณีย์ นายชัยพร คงทอง 0 7649 0102
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านริมทะเล
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำแก่น นายชาญคณิต นาวีว่อง 081 9795790 076 443102
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำปี(พิบูลสงครามอุปถัมภ์) นางสาววราภรณ์ ศรอินทร์ 0-7649-0139
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำรู่
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำวะ นางวรรณา ไตรบุญ 0-83102-9506
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุ่มเกรียบ
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนใหม่ นางสาวกนกพร คงยศ 082-2868853
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานเสือ นางลักษมี ภู่เจริญ 0833916177
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามช่อง นายสมบูรณ์ อ๋างสกุล 0-7641-2762
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 นายวีระวัตร ตันสกุล 08-1978-5897
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาย สมมิตร รักเวช 0-9868-2396
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินร่ม นายมนตรี ยกเชื้อ 0-9871-8531
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลาด นางสาวพรทิพย์แต้มประเสริฐ 0-7647-2062
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินสามก้อน
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมหิน นายพีระพล หวังจิตต์ 0-7641-2738
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหญ่ นายวิรัตน์ พัวพันธ์ 087-8810436
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่าวจิก นายษณกร เกิดผลภัทระ 0-76581919
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม นางสายฝน เจริญกุล 081-7874338
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ นายวชิระ สมบัติ 0-1787-1479
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญแสวงวิทยา
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพังงา นายอาธร คงคา 0-7645-0896 ,มือถือ 0-89471-8168
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ 0-76487 124
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคมนียเขต นายสุชาติ วังวิเศษ 076487151
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควรนิยม นางอาภรณ์ บัญญัติณรงค์ 0870186558
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสวย
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชนาธิการาม นายกฤดิพงค์ บุญรงค์ 0-7641-5192
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช้างนอน นางสาวพินทุนะ สิงหนัน 0 8796 80053
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดิตถาราม นายคนึงจิตร์ ผลประสาร 04-1820130
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร นายอาคม ทิพย์วงษ์ 0-7644-4519
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิต 11 ฯ นายไพรสณฑ์ ชูสกุลกานต์ 09 9092514
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 นายสมพล ศักดาศักดิ์ 0-7658-1493
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนารายณิการาม นายเจริญ มีผล 076-455738
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิโคธาราม นายสมนึก ธนการ 076-599122,087-2649901
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร นายอดิศักดิ์ ขจิตร์ 089-5948209
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเสียด นายณรงค์ พันธ์สวัสดิ์ 076596466
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชาธิการาม นายอารมณ์ ไชยสิทธิ์ 087-2789792
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมศึกษา นายอนุตร์ ขอสันติวิวัฒน์ 076-445203
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปัจจันตคาม นายสมหมาย มงคลบุตร 018941671
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปัตติการาม นายสุพล แจ้งจบ 076-571195
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมงคลสถิต นายไพฑูรย์ สดวกกิจ 0 -76430 -032
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร นายจินดา ราญฏร 0 7649 6846
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ นางรสรินทร์ รอบคอบ 0897296528
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลุมพินี นางสาวอรษา เสรีวงษ์ 0846263082
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรัธทาราม นายเกริกเกียรติ แสงทอง 0-4189-2689
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม นายธีระยุทธิ์ อินทรัตน์ 0-7644-4128
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองแพรก นางโสภา อัญโย 0-7649-0159
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 1นายบุญลือ สุทธิศักดิ์ 081 - 0885941
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส นายไพศาล เตี่ยวสกุล 0-7649-0149
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม นายสมมิตรรักเวช 0 7657 1795
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส นางเพ็ญศรี เย็นจิตร 076415030
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทนิน นายประสิทธิ์ สมใจ 0-7263-0844
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีพังงา นางจันทรักษ์ ไชยผดุงนิรันดร์ 089-7282297 , 0 7641 2052
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์อัจริยภาพพังงา
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสริมสวยมาร์ฐิณี
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล นางสาวเปรมจิต นุ้ยสิน 0-7642-1712
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพังงา นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร 0-7646-0652
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไพรัช นางวัชรี จู้สกุล 076430201
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่าวกะพ้อ นายบีดีน เชษฐพันธ์ 076490114
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่าวมะม่วง นายณรงค์เดช ระถะการ 076-490112
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา นางสาวมยุรี ดารายนต์ 0872693870
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นางวราภรณ์ คงเทศ 0 7641 3684
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง) นางสาวนัชชา ประเสริฐ 076-481529 ต่อ 102
289 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
290 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นายทีปกร เกิดกล้า 0-7645-5085, 081-0992888
291 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง นายสายัณห์ เส้งสุ้น 0-7641-0202
292 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา นางไพรัตน์ ทองมาก 0921252693
293 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายประพันธ์ ศิริธรรม 0-7641-2077 ต่อ 314
294 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.425 ด.ต.นิยม เนียมรัตน์ 081-9682926
295 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา พ.ต.อ.ธีระยุทธ บุตรน้ำเพชร 0 7646 0512, 0 7646 0647
296 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.ท.ธัชกฤช ฤทธิ์เนื่อง 0 - 7641 - 1398
297 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงา พ.ต.ท.หญิงศิริลักษณ์ กุณฑโร 0 7643 0171
298 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.ท.อารีย์ อินทรสถาพร 0831022500
299 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกะปง พ.ต.อ.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ 0 7649 9104 , 08 1597 6123
300 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะยาว จ.พังงา พ.ต.อ.ทรงภูมิ แจ้งเร็ว 076597123
301 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคุระบุรี จ.พังงา พ.ต.อ.วีระศิลป์ ขวัญเซ่ง 076-491276,076-491277
302 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรโคกกลอย จ.พังงา พ.ต.อ.ณษ เศวตเลข 076581490
303 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ จ.พังงา พ.ต.ท.ทศพล งามคณะ 0-7642-5117
304 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ร.ต.ต.พยอม โพธิ์สิทธิ์ 076-496531
305 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า จ.พังงา พ.ต.อ.เขมรินทร์ หัสศิริ 076 - 421112
306 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทับปุด จ.พังงา .ร.ต.ต.ประเทือง ช้างสุวรรณ 0-1326-3177
307 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง จ.พังงา พ.ต.ท.สกล บัณฑิตศักดิ์ 076571799
308 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งคาโงก จ.พังงา พ.ต.อ.ไกรทอง จันทร์ทองใบ 076-450473
309 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา จ.พังงา พ.ต.อ.ทักษิณ โภชากรณ์ 076 - 412073
310 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.ทุ่งคาโงก พ.ต.อ.ชาติชาย นิโครธานนท์ 0-76450473
311 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา นายสมชาย กิตติสุภานนท์ 0-7641-4208-10 ต่อ 311,315
312 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา นางสาววิลัยรัตน์ กองเกิด 076-450912
313 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา นางจุฑามาศ ระวิวัลย์ 0-7641-3181
314 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา น.ส.พัธนา อินทรักษ์ 076481033
315 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นายเอกวิชิต เวชพาณิชย์ 0-7646-0727
316 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา นางสาวดวงสมร โกศัย 0 -7641 2179
317 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกุล 076-481743
318 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดพังงา นายธีระยุทธ เอียดแก้ว 076481424
319 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา นางสาวอารีย์ การธิโร 0-7641-1232, 0-7641-3969
320 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นางสาววิไลวรรณ ดวงแก้ว 076 481596
321 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา นางสาวจิรพรรณ ชัยวิเศษ 084 0569878
322 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ (รพช) นางนงเยาว์ มินยง 0-7649-9132
323 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ (รพช) นายสมชาย ผดุงผล 01-9564125, 076-597119
324 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ (รพช) นายปิยะโชค พรหมสุทธิ์ 076-491711
325 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (รพช) นายพัทพงษ์ สันตะการ 0817973840
326 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตะกั่วป่า (รพท) นายยงยุทธ ส่องรอบ 0-7642-1770
327 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทับปุด (รพช) นางสิริลักษณ์ แจ่มจรัส 0-7659-9115
328 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท้ายเหมือง ชัยพัฒน์ (รพช) นายจรงค์ คงขาว 09-8661961
329 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางไทร (รพช) นางปาลิตา เลิศรัตนติกรกุล 076 - 461010,461078,461079
330 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพังงา (รพท) นางสมศรี จรสุวรรณ 0 7641 1616 ต่อ 2106
331 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย นางนวลศรี ด่านสกุลรัตน์ 076406563 0831903772
332 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่านุ่น นายสมศักดิ์ นันท์คณานนท์ 0-818918392
333 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะไหล นางกิ่งกมล โกยสกุล 076-473094
334 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี นายฤทัย เร็วเรียบ 0896521567
335 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง นายสมคิด จั้นเอียบ 0819706800
336 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่ นายวรรชัย วารี 08 95926006
337 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียม นางกานดา เรืองศรี 0-7645-7243
338 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรักชัยพัฒน์ นางพรพรรณ สุคันธรส 081-3670947
339 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งละออง นายไพรัช เสวกทรัพย์ 0-7641-2677
340 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางติบ นายวัฒนา คำแก้ว 0-7641-2574
341 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัน นายพิสิษฐ์สรรค์ สิงห์จร 0-7641-1707
342 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง นางละออ เพชรดำ -
343 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนายสี นางสุรีพร ตันสกุล 081-3264841
344 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพู่ นายกษิต วิริยะนรอนันต์ 0828007963
345 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน นางสุภาพร สุวรรณมณี 085-4755432
346 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโล๊ะโป๊ะ นางสุภาพร สุวรรณมณี 08 54755432
347 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมาะ นายกิตติ พูลศรี 084-6770415
348 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเกาะพระทอง นางสยาม นุกูล 089-4412982
349 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยคลองเคียน นางเสาวณีย์ นันทบุตร 086-2742086
350 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตำบลบางม่วง นางสุมาลี เรืองรักษ์ 076 593412
351 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกระโสม นาย สมรักษ์ บู่ทอง 0 7649 6319, 0 7649 6579
352 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลคึกคัก นางรุ่งทิพย์ นวลศรี 076 487481
353 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโคกเคียน นายธนวัต ทองชุม 08-5787-2598
354 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโคกเจริญ นางบุปผา เทพณรงค์ 076442258
355 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลตำตัว นางพรลภัส ทองชุม 0-8986-88367
356 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลถ้ำ นาย สมเกียรติ พวงแก้ว 0 7649 6320
357 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลถ้ำทองหลาง นางสาว สุภรณ์ ประกอบธัญ 089-4752697 , 084-8452292
358 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งมะพร้าว นางพิรุณ นาคฤทธิ์ 07-8864089
359 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาเตย นายไตรรงค์ แสงไสย 06-6874283
360 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ่อแสน นางสุจิตรา เต๊ะล๊ะ 076596273
361 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางทอง นางรัชนี หนูเพชร 09-8670232
362 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเหรียง นายสุทิพย์ ไพรสุวรรณ 076 456042
363 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลรมณีย์ นางนงค์เยาว์ ภิรมย์ 089-8749576
364 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลำแก่น นางสมสุข ไชยศรี 01-0879385
365 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลลำภี นางสาววิไล ลิ่มประดิษฐ์ 04-8452327
366 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหล่อยูง นางชัชชลัย คล้ายวรรณ 076-581742
367 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเหล นางสุปิยา กสิบาล 076-455767
368 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยทุ่งดอน นางพรทิพย์ ศรีรัตน์ 01-7196934
369 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำเค็ม นางปรีดา สงวนวงศ์ 076 446358
370 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนิคม นางรวยริน เอกชัย 086-2805282
371 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบกปุย นางวิจิตร ยงยุทธ์ 01-9562869
372 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะกลาง นายมานพ อินทรคุ้ม 076-412753
373 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านช้างเชื่อ นายสมชาย พริกเบ็ญจะ 08-9594-1430
374 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าอยู่ นางสุวรรณี เพ็งสกุล 0 7644 4303
375 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนอกนา นางสายรุ้ง จาริการ 0878829220
376 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางทราย นางนฤมล ทองสกุล 0 76496594
377 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางหลาม นางสมใจ ทองดียิ่ง 076-494160
378 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางใหญ่ นางพรทิพย์ ดำวัน 081-9563786
379 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากเกาะ นายพรสวัสดิ์ อินทรักษ์ 0895894906
380 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากคลอง นางศศิธร ชุมช่วย 0864813024
381 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสายปิหนัง นายนพพล บุญชู 085-4700825
382 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านอ่าวมะขาม นางสาวเยาวภา อินทแย้ม 0-7641-7112
383 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยมะรุ่ย นายนพดล กิจกล้า 076599309
384 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยอินทนิน นาววาสนา หนูรักษ์ 07-8918895
385 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เกาะเคี่ยม นายกิตติพงษ์ สงวนพงษ์ 084-4119051
386 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เกาะไม้ไผ่ นายกำธร สิทธิบุตร 081-7977171
387 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เกาะหมากน้อย นายไชยรัตน์ แก้วเศวต จคตุภุ//ภ
388 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ตากแดด นางวันเพ็ญ แวววับสี 01-2713193
389 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ถ้ำน้ำผุด นางพันธุ์ทิพ ไตรบุญ 01-9580745
390 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ทุ่งคาโงก นางเสาวภา ทวีทรัพย์ 04-8508699
391 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.นบปริง นางอ้อมกมล แสวงทรัพย์ 076-413288
392 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.บางเตย นายชุมสาย รักชีพ 076-596282
393 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ป่ากอ นางอรวรรณ นาคพัฒน์ 081-5355164
394 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.สองแพรก นางสาวจิราพร หอมหวน 089 4964322
395 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายเสวก เกิดลาภ 0-7648-1726 ต่อ 104
396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง นายสวัสดิ์ บุตรช่วย 081-2724268
397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว นายอติเทพ จินดา 089-8666710
398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี นายนางอรทัย อินทร์แก้ว 0-7649-1273
399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง นางจรรยา เจียรนัย 0-7649-6452
400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า นางกานต์พิชชา เทพเสถียร 076 421672
401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด นางสุไหวด๊า มังคะลา 0-7659-9091
402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง นายสราวุธ หิริ 085-4713259
403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา นางจารุวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 076-481519
404 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล 0-7641-1980
405 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา นายเกียรติพงษ์ อนันต์ 076-413908 , 076-413910
406 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดตะกั่วป่า นางสาวศิรินทรา เขียวไข่กา 0-7642-1659 ต่อ 204
407 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพังงา นางสาวหทัยรัตน์ ด้วงนิ่ม 0 76481 804 ต่อ 102
408 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา นางรัตน์ชณี พรหมปาน 0-7646-0507
409 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นางสาวสินีนุช ศรีนวล 0-7646-0649
410 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา นางสาวอุบลวรรณ์ พัดดำ 076-481824
411 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า นางจิตรา นำพา 076-421122
412 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา นางสาวมาลี เทพรักษ์ 0-7641 -1381
413 หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวจารุณี ณ พัทลุง 076-491682
414 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง นางศรีจิตรา ม่วงเมือง 076-491682
415 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง นายนิพล บุระชัด 076-491682
416 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะยาว นางสาวสมัย ระบำเพลิง 076-597324
417 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก นายจิระศักดิ์ บัวหลวง 076-487163
418 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคุระบุรี นางวิไลลักษณ์ ไชยเดช 0-7649-1352 มือถือ 093-5820815
419 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกกลอย นางสาวรุจิรา คงสวัสดิ์ 0-9730-5952
420 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางนายสี นางสาวกรรณิกา อิทธิพรชัย 0-7642-1484
421 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรุใน
422 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำแก่น นางสาวไขศรี จันทสาร 076 595084
423 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองพังงา
424 หน่วยงานท้องถิ่น พังงา
425 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนบปริง
426 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม นายอนุรักษ์ อันติมานนท์ 0-7649-6501
427 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด นายภาณุพันธ์ สงวนพันธ์ 076-442039
428 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา น.ส.ชุติมา พันธุ์คง 076-499113 ,076-499694
429 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ 0-7657-1519 ต่อ 101
430 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า นายเอกสารินท์ วัชรปิยานันทน์ 0-7642-4524
431 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานปลัด อบต. นายธิวา ไทยแท้ 076-491682
432 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล นางเยาวพรรณ วาสิการ 076-444151
433 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี นายสุชาติ ศรีรักษา 01-7871266
434 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง นายวีระชาติ บัวตุม 0883854190
435 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ นางสาวฐิตินันท์ สิงคบุรี 0987059095
436 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน นายกมล ทิพย์พิมล 076-441098
437 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ นางสาวดาราวรรณ พลประสิทธิ์ 093-5805436
438 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา นายพงศ์เกษม โกยดุลย์ 076-499135
439 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง นางสาวแสงดาว จิตรพงศ์ 076-572028
440 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ นายวินัย ขนาดผล 076-444050
441 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง นายวิสิทธิศักดิ์ กองสิน 076450839
442 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย นายวิโรจน์ เป็นสุข 0 7646 1505
443 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน นายประสาน พหนการ 076-599877 ต่อ 17
444 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย นายชีวิน ปพนศักดิ์ 076-596272
445 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ 076-484195
446 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร นางอภิญญา จันทสิงห์ 076-461048
447 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง นายนิติธร สมัครกิจ 076-456062
448 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว นายธิวา ไทยแท้ 0-7649-1682
449 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี นายปราปต์ จันทร์พุธ 087-4735885
450 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง นายอนุวัตร์ ทองเพ็ชร 076-434620
451 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ นางสาวบุญสิตา บุญนาม 076-499161
452 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. พังงา น.ส.อชิรญา ชาตรี 0-7648-1495
453 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระโสม นางสาวกันตนา สมัครกิจ 076496163
454 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กะปง
455 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะคอเขา นางสาวนัยนา โคตรประทุม 09-9229-8861
456 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะยาวน้อย นางสาวอารีย์ ตำแอ 076-597122 ต่อ 19
457 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะยาวใหญ่
458 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองเคียน นางสาวนงค์เยาว์ อุดม 0801420298
459 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกกลอย น.ส.นวลทิพย์ ศุภชัยสิริ 089-9723739
460 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกเจริญ นางสาวนิตยา สุดชู 076-442068
461 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตากแดด นางสาววลัยพร สุขศรี 0-7648-1083
462 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตำตัว
463 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำทองหลาง
464 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับปุด นายพงษ์นุรักษ์ บุญรักษ์ 0-1676-5723
465 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งคาโงก นางสาวบุปผารัตน์ แก้วท่าแค 0810917856
466 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งมะพร้าว นายศุภศักดิ์ โภคบุตร 076-473629
467 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางม่วง
468 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางวัน นางสาวจินตนา เสือดาว 0-7648-8619
469 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่ากอ น.ส.ปิยรัตน์ ชะตา 0-7646 0053
470 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะรุ่ย นายบำรุง ผลทวี 0862777185
471 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รมณีย์ นางสาวรุจิรดา สังคณี 089-8714632,091-0374609
472 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สองแพรก
473 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหล
474 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ถ้ำน้ำผุด นายศรากูลสร้างสมจิตร์ 076-340544 ต่อ 11