รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดกระบี่ 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ นางสาวมลทิพย์ รัตนภานันท์ 0-7561-2857
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาอ่าวลึก นางคุนัญญา ยอดศรี 0-7561-9764-5
3 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ นางวิไลวรรณ คงอ่อน 075 691120
4 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร.ต.หญิงอรปรียา บิสลาม 0 7566 4373-4
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ นายนิรันดร์ แต้มประสิทธิ์ 075-664370,081-2713216
6 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ 0 7562 1112
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ นางปัทมา เพชรพรหม 075-611101
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา นายศักดา สีแดง 0-7568-4219
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม นายเลอพล เอ็กต๋อง 075-689455
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม นายจักร เพชรมณี 0-7570-2779 0-7570-2781
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา นายทรงลักษณ์ เอ่งฉ้วน 075-687493
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่ นางสาวสุวิมล มัคจิตร์ 0-7562-0399
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ นายยุทธนา นิลกิจ -
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ 075-691471
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก นายวินัย ดินแดง 0-7568-1361
16 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดกระบี่ นางนัยนา หนูเชื้อ 0-7569-2511
17 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดกระบี่ นางสาววิภา บุญพนมชัย 0-7566-3589
18 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ นางสุรภี ใจเกลี้ยง 0-7561-1066
19 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา นายปัณณทัต คงน้อย 08-6283-8905
20 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม นายธีระวัฒน์ พงศาปาน 0-7568-9501
21 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม นาย อำนวย ยั่งยืน 0-7564-0074
22 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา นางสาวธัญญว์รัตน์ หมุนศรี 0857901089
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ นางจิราภรณ์ ชูเพ็ชร 075 630344
24 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ นางอุทัยวรรณ สุวรรณกำเนิด 075-643373
25 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหนือคลอง นางกมลวรรณ ฉายบัณดิษฐ์ 0-7563-6299
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก นส.นงนภัส จุรักษ์ 083-6536446
27 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ นางสาวพรทิพย์ ไทรทอง 0-7561-2323-4
28 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ นายสนั่น ทองเนื้อขาว 0819090493
29 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ นางอมรรัตน์ คีรีนารถ 0-7561-2669
30 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานกระบี่ นายพงษ์สระ แสนพรม 075-612880 ต่อ 105
31 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ นางสุใบด้า ใจดี 075-663593
32 กรมทางหลวง แขวงการทางกระบี่ นายอภิชาต เพชรศรีจันทร์ 0-7561-2125
33 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 17 ว่าที่ร้อยเอกวัชรพงษ์ เเท่นนาค 0-7560-0814-5
34 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ นายอรุณ ชนะกุล 0-7581-9808 ต่อ 15
35 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) นายกฤษฎา เพิ่มสมบัติ 075-612598 ต่อ 17
36 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ นายบุญยงค์ เจียวก๊ก 0-7570-1473-4
37 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ นางพรพณา สงจร 0-7561-1260 ต่อ 104
38 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม นางสาวณัฐศรัก เฉลิมบุญ 0-7569-9251
39 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก นางสุปรียา ทับทอง 0-7568-1483
40 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา นางสาวรัตนา จันทร์แก้ว 0-7568-4581
41 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอเขาพนม นายประสิทธิ์ หอมแก้ว 0-7568-9212
42 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอปลายพระยา นางวัชรี หนูหมอก 0-7568-7126
43 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอลำทับ นางสาวสุมาลี จงอักษร 0-7564-3192
44 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอเหนือคลอง นายสถิตย์ โสดยิ้ม 0-7563-6342
45 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ นายกรภัทร เสียมไหม 0-7561-1332
46 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ นางน้องนุช เกตุแก้ว 075623420
47 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ นางสาวอนุตตรา พวงพันธ์ 0-7561-1131, สป.มท.71157, สป.กค.162-0112
48 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ นายสุชาติ สุวรรณอำภา 0-7561-1166
49 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.กระบี่ นายปริญญา งอสอน 085-8255615
50 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นายอำนวย ใจเกลี้ยง 0-7561-2611
51 กรมประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) นางสาวปวีณา หมันการ 0 7562 0 510
52 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ นางสาวพิกุล ไชยรัตน์ 075-662060
53 กรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ นางรัชฎา ขาวหนูนา 083-1720467
54 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ นางสาวราตรี จันทร์เจริญ 075-611799
55 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์กระบี่ นายอนันต์ พุทธให้ 087-2832384
56 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ นายนายถาวร นกทวี 0-7561-0853
57 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นางสาวพันทิวา หอมหวล 0-7561-1791
58 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ นางวิยะดา วงษ์น้อย 0-7561-2735
59 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ นายวันชัย สุภาพ 0 7561 8150
60 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่ นางสาวศิริพร ลิ่มปิติกุล 0-7563-2376
61 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ นางสาวสุจิน ศรีประภา 0 75623 781-2
62 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ นางสาวสุจิน ศรีประภา 0 7562 3782
63 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกระบี่ นางสุชาดา วุ่นชุม 075-621433
64 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ นางสาวพรพิมล ไชยพูล 0-7570-0184
65 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ นางกมล ทองตรี 0-7561-1943
66 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกระบี่ นายธงไชย รอดขวัญ 0 7561 2733,0815351553
67 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ นางสาวจำลักษณ์ ยิ่งดำนุ่น 075-640412
68 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ (สลย.คลองท่อม) นายกริยา จงรักษ์ 075-640412
69 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ นางวิภา ไชยกาล 0-7569-4217
70 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรกระบี่ นางกัลยา อริยฉัตรกุล 0909088249
71 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ 075-656388
72 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ นางสาวรัสรินทร์ อธิอารยะพงศ์ 075-611002
73 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ นางสาวภิญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์ 075611910
74 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์คลองท่อม นางประไพ เจนวิพากษ์ 08-9467-7824
75 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์อ่าวลึก นางประไพ เจนวิพากษ์ 0-7566-3580 ต่อ 12-13
76 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ นางสาวสมฤทัย ชนะพาล 0-7566-3580
77 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ นายนิวัฒน์ บัวแก้ว 0-7562-3663
78 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม นายก้องภพ จันทร์แก้ว 075-640049
79 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ นายทนงศักดิ๋ บุญเคลือบ 075-623677
80 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ นางอารีรัตน์ จรูญพงษ์ 0-7566-3630 ต่อ 204
81 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา นายสมพร รัตนาละออ 0-7568-4550
82 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม นางจัญญนัทธ์ ไชยเดช 0-7568-9206
83 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม น.ส.ปริศนา จิตบุญ 0-7569-9234
84 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา นายชัยพร อ่าวลึกเหนือ 0-7568-7112
85 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่ นายสมภพ บัวสกุล 0-7561-1153
86 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง นางสุกานดา ธีระสมิทธิโรจน์ 0-7569-1473
87 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก นายกฤษฏา กาญจนอุดม 0-7568-1371
88 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ นางสาวศุภกาญจน์ ลิมปนานนท์ 0-7561-1798
89 กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา นายอุสมาน ทิ้งอีด 0-7566-2681
90 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ นายวรสิงห์ ทิ้งอีด 0-7570-1575
91 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่
92 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานกระบี่ นางสาวจอมสุรางค์ เฉลิมขวัญ 0-7562-2163
93 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม นายวราพงษ์ ทองเทพ
94 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นายวิจิตร์ เกิดบางกา 075 611354
95 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นายสมยศ เพ็ชรกลม 0-7568-1156
96 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จ. กระบี่
97 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จ. กระบี่ นายประจักษ์ ใจเย็น 075 635000 ต่อ 3100
98 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.กระบี่ นายมีโชค รักปาน 0-7561-1442
99 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองกระบี่
100 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ นายถาวร หลีกุล 0-7561-1819
101 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองท่อม นางอมรรัตน์ นิ่มพัชราวุธ 0-7569-9055
102 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส กระบี่
103 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย อ่าวนาง 2
104 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอ่าวนาง
105 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง น.ส.ไพเราะ ปานรักเพื่อน 0-7569-1121,0-4075-5847
106 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก นายบุญเทอญ กังแฮ 0-7568-1507
107 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจกระบี่
108 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจกระบี่ นาย สมพร อธิปอนันต์ 075-621076
109 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่
110 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากระบี่ -ผู้จัดการสาขา (075) 630483-9
111 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขากระบี่
112 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดกระบี่ นายเอกพล อ่ำบุญ -
113 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ผศ.สมปอง เกตุคง 0-7566-3245
114 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกระบี่ นายพิริยะ เอกวานิช
115 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองกระบี่ นายสาธิต พรสินศิริรักษ์
116 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง 0-7566-3563 ต่อ 18 หรือ 12
117 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ 0-7561-2539
118 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 0 7564 0522
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาดินประชานุกูล นางศรีพุฒ ช่วยสงค์ 081-0952967
120 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองท่อมมิตรภาพที่ 160 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ 075699231
121 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายสุวิทย์ เจียมสุขสุจิตต์ 075699209
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองพน นายสิทธิผล ดีใจ 0-7564-1079
123 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองพนสฤษดิ์พิทยา นายธนะพล ปริญญาพล 075-641161, 075-641162
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองยางประชานุสรณ์ นางสาวอาทิตยา ขำจิตต์ 0869635066, 075-652517-8
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลองหินพิทยาคม นายพิชัย ชายเชื้อ 089-6670179
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านเขากลม นายอภิชาติ ไหวพริบ 083-1755136
127 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ นางกนกพร เพ็งแพ่ง 075619337
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดนาเหนือ น.ส.ขวัญใจ ชิตชนนีพันธ์ 0858807161
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนวัดหาดถั่ว นางหรอบี้ ดะชุง 0862684737
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งต้นปีก นายไชยยศ กัณหกุล 0816917999
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งพะยอม นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล 0898715597
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) นายสมจิต หลีจิ 0-7564-0500
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกระบี่น้อย นางปริมา ศรีเหลือง 075-680144
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 นางพรพิมล รักษากิจ 0819791322
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะกลาง นางกนกน้อย เดชรักษา 0895072635
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะจำ นายสุชาติ สาระวารี 0892902569
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะไทร นายนิกรม หอมชื่น 089-9725082
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะไทร (อ.เหนือคลอง) นางเคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์ 0810872294
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะปู นางสาววิไลลักษณ์ เกาะสมัน 075680165
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะพีพี นายมิตรชาย ดำดี 0874723346
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะศรีบอยา นายสุรศักดิ์ จงจิต 0-75817356
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเกาะฮั่ง นายมณีทองบางพระ 0813675766
143 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาแก้ว นายธนากร ทับไทร 0817669135
144 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) นายประวิทย์ ไวยเจริญ 0810898852
145 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขางาม นายปรีชา วรรณรัตน์ 0862816977
146 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาดิน นายสุภพ โพชนุกูล 075-621669
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาดินประชาพัฒน์ นางภัทธิชา ขวัญเมือง 07-2705808
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาตั้ง นาง จินตนา สุขย้อย 075624208
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาทอง นายมนัส เกกินะ 08-9290-2820
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาเทียมป่า นางธัญลักษณ์ จันทรังสี 087-2724014
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาฝาก นายสุไลหมาน รายาโส้ 08-19703557
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาพนม นาย อารมณ์ เพชรลูก 085 8803662
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาล่อม นางอารีย์ สิงห์ชู 084-8982801
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเขาสามหน่วย นางทิพวรรรณ นบนอบ 080-6965681
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองกำ นางสาวทัศนีย์ สัตย์จิตร 081-7884317
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองขนาน นายบุญรัตน์ เบ็ดเสร็จ 010891634
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเขม้า นายสมศักดิ์ อาหลี 086-4812522
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองไคร นางถาวร ค้าของ 0872808514
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองชะมวง นางสาววราภรณ์ รักการ 0961785737
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองเตาะ นางปรานอม ทองคำ 0895913424
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองโตนด นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 075 - 680105
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองทราย  นายอนันต์ ศรีชาย 075-680147,0892891780,075-613045
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองท่อมเหนือ นางโสมผกา อีอาซา 0872896106
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองนิน นายพงษ์ศักดิ์ ค้ามาก 0818958406
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองประสงค์ นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน 095-4584355
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองปัญญา นายประดับ แก้วทอง 075-680133
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองปิ้ง นางศริญญา ยอดทอง 0878839291
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองพระยา นางพวงรัตน์ลือชา 062720946
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองพวนประทีปบำรุง นางวารุณี ไชยสน 0895173531
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองม่วง นายสมศักดิ์ เพ็ชรโยธา 0-7564-4192
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองยวน นางพรทิพย์ สัสดีเดช 0810827903
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร 089-8743746
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองยาง นายเฉลิม เรืองทองเมือง 01-0802-204
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองย่าหนัด นางอนุวรรณ ลือชา 0-4994-6733
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองรั้ว นางสุปราณี งดงาม 0923732952
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองแรด นางสุนิศา ชูสว่าง 0-75813322
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองแรด (อ.อ่าวลึก) นางจิตราสุขอนันตพงศ์ 075680184
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองหมาก นางสาวนิตยา สาระภี 075-652311
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองหวายเล็ก นายโชคดี เฉิดโฉม 0836923011
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองหิน นายสงวน เสริฐสุรินทร์ 07-2762584
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองหิน (อ. เกาะลันตา) นายสมศักดิ์ โคจีจุล 0811900956
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองแห้ง นายสมหมาย จันทร์ปาน 075-661129
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคลองใหญ่ นางเบ็Pจพรรณ อุกฤษณ์ 0898732905
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควน นายสามารถ รักทอง 0-95870604
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควน (อ.เหนือคลอง) นายชัชพงษ์ ลีลาสุธานนท์ 0-9592-7712
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนกลาง นางสาวสุทิพย์ บุญมา 08-18919392
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนเกาะจันทร์ นางชนิตา จิตรรักษ์ 069457096
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนแดง นายวาสุเทพ ไชยสน 0872708682
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนใต้ นางสาวไทรงาม จิตรเที่ยง 08-1326-8968
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนนกหว้า นางจิราวรรณ เจียวก๊ก 081-1251958
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนม่วง นางนาตยา แก้วสุขใส 081 -9799935
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านควนโอ นางฑิฆัมพร บุญญา 0863974630
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกกลาง นายธีระชัย เจริญรูป 017285793
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกยอ นางรัชนีวรรณ เชาวลิต 08 - 1956 - 7795
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกยูง
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโคกหาร นายคำนึง บุญทอง 092211395
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเจ๊ะหลี
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องพลี นายเกื้อกูล กุลชุมภู 0-1797-2155
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องไม้ดำ นางฐิตาภา เหมรา 0952755191
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช่องเสียด
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านช้างตาย
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดินแดง นายนายสุชาติ สุขไกร 0848521273
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดินแดงน้อย น.ส.จิราพร ชูมณี 08-19-680-448
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดินนา นางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวัง 089-8796921
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านตลิ่งชัน นายประยูร ศรีทอง 0822807106
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านติงไหร นายเฉลย ทองใบ 089 2912997
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำโกบ 1นายชัยสิทธิ์ สุพันธ์ 0939581795
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำเพชร นางสาคร ชาตะจะ 0810899040
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านถ้ำเสือ นายสุนันท์ โพธิ์ทอง 085-7913659
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทรายขาว นางสาวโสภิดา รัตนแก้ว 0862817934
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ นายฉลอง จันทร์เอียด 0857842024
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว นายอิทธิรัฐ ทองพรรณกุล 0959201208
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับไทร นายบุญรัตน์ เบ็ดเสร็จ 089-5914350
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทับปริก นายสมบูรณ์ อวยศิลป์ -
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่านุ่น นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ 07 2686817
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ามะพร้าว นาย สมพงษ์ แออ้อย 010865447
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านท่ายาง นายพิพัฒน์ หวันสู 0869693439
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่ง นายสมพร กุลทอง 067433574
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่ง (อ.เกาะลันตา) นางวรรณี จิโสะ 0846898352
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งครก นายอนุวัตค้ามาก 0811875933
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งคา นายจงจรัส ภักดีพันธ์ 084 0526823
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งนุ้ย นายสิทธิพร สิงห์ชุ 0
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งประสาน นายพัฒยา เฉิดโฉม 09 5891261
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งปรือ ว่าที่พ.ต.ประเทือง สินทรัพย์ 0-1271-8501
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งสาคร นางจิตรลดา จเรนิวาส 0874654573
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งสูง นายอนันต์ รวมพงษ์ 0-75624-221
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งเสม็ด นายจักรกฤษณ์ คุ้มกุมาร 0936651316
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านทุ่งหยีเพ็ง นายสัมพันธ์ เตชะนิยม 0869609060
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเทพพนม นายวันชัย เกิดพัฒน์ 0842433264
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนางรอง ชวลิตเลิศเกียรติวงศ์ 075-680-124 ,04-1847062
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาทุ่งกลาง นางอรวรรณ พุฒชีวโชติ 0862710162
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาเทา นายสมนึก ปรีชา 01-8954231
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนานอก นางจิติมา ลิ่มหลัก 0948069797
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาปง นางณัฎฐาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง 086-9504373
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาพรุ นาย ประมูล รัตนเดช 010878353
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านนาวง นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ 010850153
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำจาน นายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์ 0815351618
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านน้ำร้อน นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน 0-7569-9650
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านในควน นางมลิวัลย์ ป่านเทพ 075680186
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 นางมะลิ เผนานนท์ 06-9412722
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านในทับ นายปรีชา ศรีมณี 075621751
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านในยวน นายนางนวรัตน์ ปรีชา 0867075674
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบกเก้าห้อง นางอัจฉราพร จันทนุ 0863201491
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบกห้อง นางอรพินท์ ศรีชาย 08-1273-0269
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบ่อมะม่วง นางชารินทร์ดา ตุลยะสุข -
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบากัน นายอดิศักดิ์ บุตรเหล่ 07-2661130
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางขนุน นายณรงค์ กลิ้งเล็ก 0964217191
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางคราม นายสมเกียรติ ไกรนรา 0814765569
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางเตียว นางมณฑา ศร่างเศร้า 075680119
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางโสก นายวิชาญ จันทระพงษ์ 089-9716303
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางหอย นางสาคร ศรีวิโรจน์ 0807949524
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางเหรียง นายบุญชวย นวลใย 0857873695
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางเหียน นาย สุจินต์ หมุกแก้ว 075687109
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบางใหญ่ นายประเสริฐ ทองทิพย์ 0-1089-5046
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากคลอง นายมนัส สัจจสุจริตกุล 0879114086
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากหยา นางจุฑามาส ทิพย์ภักดี 085-793-8461
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปากหรา นายสุชาติ สาระวารี 0892902569
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านป่างาม นายสุวิทย์ สันติประเสริฐ 0898745677
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพระแอะ นายชอบทับทอง 081-9597013
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรุดินนา นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้ว 081-0891446
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรุเตย นางสาวจิรัชญา บัวทอง 0862779262
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรุเตียว นาย จินดา ช่างคิด 0-1747-9188
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านพรุพี นายเยื้อน ปานหนู 089-8757110
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเพหลา นายสุชาติ สุขไกร 0-7562-4310
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะม่วงเอน นายกิตติศักดิ์ จงจิตร 0847450108
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านย่านอุดม นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง 0862820721
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร่าปู นายประสิทธิ์ สัตย์จิตร 0831034753
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านร่าหมาด นายสุริยา สุรการากุล 081-1243480
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่พัฒนา นางสาวเดือนเพ็ญ คำมี 0-7568-0164
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ใหญ่ นายสมาน จงจิต 06-2801154
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลำทับ นางสาระ นวลสมศรี 0-7564-3141
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านลิกี นายมนัส สัจจสุจริตกุล 0879114068
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านโล๊ะใหญ่ นางสาวปาริชาต นาคะมุขดาพันธ์ 812778481
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง นางนิศาชล ส่งแสง 0894196948
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านศาลาพระม่วง นางศิริพรรณ เหมทานนท์ 084795942
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสะพานพน นายกริชศิลป์ วรินทร์เวช 0813708460
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสังกาอู้ นายประเสริฐ ธนาพิมพ์ศิริ 0860344294
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเสม็ดจวน นายไพโรจน์ ขาวสังข์ 0812733150
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไสไทย นางวณิชชา ศรีชาย 0-4051-2516,075-613045,075-613005
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไสโป๊ะ นายชัชพงษ์ ลีลาสุธานนท์ 0-7565-1881
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกก นายสบโชค มณีรัตน์ 048486158
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองจิก นายประวิทย์ หมั่นมา 0878884889
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองจูด นายศิลชัย จริงบำรุง 075-680160
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองทะเล นายอุดม เตบเสริม 0857818528
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองน้ำแดง นายประดิษฐ์ คงไพฑูรย์ 0-6739-4956
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองหลุมพอ นางสาวสุกันญา รัตนพงศ์ 0847447414
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลังสอด นายธรรมยุทธ สุรินทร์ 081-ุ6269119
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหลังโสด นายภาณุมาศ พุฒชีวโชติ 06-2670652
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยน้ำแก้ว นายเศวษ นาคสวาสดิ์ 075 -618229
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยน้ำขาว นายสุขสันต์ ปานเพ็ง 0872722454
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยปริศนา นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ 0824188990
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยพลู นายสมพร จิตร์เกิด 0815365751
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยพลูหนัง นางสาวแก้วกาญจนา ดีใจ 075-642228
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยมัด นางพรทิพย์ สัสดีเดช 081-0827903
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยยูง นางนลินี เพ็ชรเครือ 0861205403
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยลึก นายกษิดิ์เดช กุลศรี 0613594153
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยสาร นายระวี เฉตาไพย 07-5680115
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านห้วยสาร สาขาบ้านช่องฉันทนา นายระวี เฉตาไพย 087-8984805
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหว่างคลอง นางมณทิพย์ บุญมณี 0862720352
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหาดยาว นายกิจจา อยู่เย็น 0986327454
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินเพิง นายสมศักดิ์ ปูเงิน 075-650239
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินเพิง (สาขาพรุใหญ่) นายสมพร ผิวดี 0872744341
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินราว นายสมพงศ์ พละไชย 0813682540
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านเหนือ นางสาวมยุรี แก้วภู่ 0898683043
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมกรวด นายลักษมณ์ นาคพันธ์ -
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมตง นายมิตรชาย ดำดี 0874723346
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมโพธิ์ นางสาวรัชนี แจ่มใส 093-5798926
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแหลมสัก นายวิค ผิวเหลือง 075685072
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไหนหนัง นายธีระพล บุญสุข 089-2916-999
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่าวนาง นางรัตนาวดี ศิริแก้ว 091-8265164
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่าวน้ำ นายพลภัทร ธีระกุล 0649456552
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่าวน้ำเมา นายบุญลือ กะสิรักษ์ 075-662214
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านอ่าวลึกน้อย นายอนุวัฒน์ อามีเราะ 0918254095
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายพระยาวิทยาคม นางเครือวัลย์ ปรีชารัตน์ 087-8836603
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมเบญจา นายนรายณ์ นาคปนทอง 081-6779064
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราชประชานุเคราะห์ 37 นายเสกสรร พนิชยากุล 0896591853
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราชประชานุเคราะห์ 1 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ 081 0851453
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราชประชานุเคราะห์ 2 นายประมวล เบ็ดเสร็จ 075-601611
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน นางวรรณี แซ่ตั๋น 085-8882915
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอตง นางอัณชณา แก้วใหญ่ 0847463609
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนต่อ นายกิตติ เสริมเกียรติวัฒน์ 081-0816177
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกคา นายสถาพร จุฬามณี 075-680117
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแชงเปิง นายประพันธ์ งานดี 0817370609
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับพล นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะ 0872858116
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าประดู่ นางพรทิพย์ ทองอินทราช 08 4803 5044
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ.อ่าวลึก) นายธวัช ประเสริฐกุล 0-8189-46132
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาออก นายทรงศักดิ์ รัตนเดช 089-6488024
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเจริญ นางอนัญญา กอบัว 0625142616
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด นายเรวัต มะสุวรรณ 0-7568-9200
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง นางสาวอุราภรณ์ พงค์ทองเมือง 0862678624
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองกระบี่ นายชาตรี สกุลบุญมา 075-663446
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม นายประสิทธิ์ ร่มรื่น 01-7191337
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเหลียว นางสาวสวิชญา ผลทวี 0819792321
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูมิบรรพต นายสมญา หิรัญศิลปกิจ 081-9583828
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลันตาราชประชาอุทิศ นายภาพ กาญจนโสภาค 0-7569-7093
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำทับประชานุเคราะห์ นายจำรัส บัวเกตุ 075-643161
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเกาะลันตา นายจำนูญ หนูโท 0892884702
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเขาต่อ นายถนัด เต็กเดิม 08-6271-8173
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกยาง นางสาวอัชราณี นุกูล 0878911836
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดช่องแบก นายโสภณ พรหมดวง 0810835496
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดนทีมุขาราม นาย ประวิทย์ นิลรัตน์ 0624656436
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบางโทง นางสาววันทนา ปิติ 0905926199
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดบ้านนา นางรัชนี พัฒนาภมร 084-8408089
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพรุเตียว นายปรีดี สมผุด 075621662
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโพธิ์เรียง -- 075-652793
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไพรสณฑ์ นายไพฑูรย์ สนธิเมือง 0-8674-3297-2
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสถิตโพธาราม นายมิตร คำเลี้ยง 075610599
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดห้วยคราม นายยงยุทธ เอ่งฉ้วน 0891966556
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดห้วยโต้ นายวิเชียร ภู่เกิด 0878924892
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาประชาคม นายชุมพล ชัยทอง 0-8674-5408-9
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ นางสาวกรองทอง บัวทอง 091-1562542
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 1 นายสมชัย บริบูรณ์ 09-5946834
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 นางเกศิณี พรหมบุญแก้ว 0872874849
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3 นายษณกรพึ่งหล้า 07-2631365
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหกรณ์ประชาอุทิศ นายวิคผิวเหลือง 081-0898889
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นางอนงค์ มีไพบูลย์สกุล 08-9646-6974
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สินปุนคุณวิชญ์ นายจำรัส บัวเกตุ 075-620918
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองทะเลวิทยา นายสายัณห์ ดำดี 075-637254
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหนือคลองประชาบำรุง นางสุนิตย์ จันทวงค์ 075-691470
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลกระบี่ นายสมหมาย เพชรสี่หมื่น 0-7562-0054
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลคลองท่อม นายธรรมวิชญ์ แก้วภู่ 0872673844
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าวลึก นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ตเสร็จ 081-6912968
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าวลึกประชาสรรค์ นายชัยวัฒน์ เจียมสุขสุจิตต์ 0-7568-1176
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำมาตย์พานิชนุกูล เพ็ญศรี คีรีนะ 0831804690
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุตรกิจ นายสำราญ มณีสุวรรณ 081-8955186
366 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นางสาวสุณา เชาว์ช่าง 075-702762, 088-754-1533
367 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก นางสาวฟุตลา บุญนารี 098-0875058
368 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ นายพรชัย อาจหาญ 0-7566-6022 ต่อ 102
369 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน 075-611797 ต่อ 101
370 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ นายไชยสิทธิ์ กิจค้า 075-613-148
371 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.426 ด.ต.สมภาร แก่นแก้ว 0801428213
372 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ด.ต.วิสุทธิ์ ปานดำ 075-611097
373 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.หญิงปริมกมล ทองคำ 0-7561-1931
374 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ ด.ต.หญิงนิตยา รักษาชาติ 0-7561-2981
375 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา จ.กระบี่ จ.ส.ต.ปัณณทัต ขาวแก้ว 0-7566-8192
376 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาพนม จ.กระบี่ ด.ต.วีระวุธ พลเพชร 0-85783-4901
377 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองขนาน จ.กระบี่ พ.ต.ท.สุทิน ชูแสง 0-7565-6100
378 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรคลองท่อม จว.กระบี่ ร.ต.ต.สมพงค์ รักสถาน 08-4290-8609
379 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทรายขาว จ.กระบี่ พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ 081-787 9167
380 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา จ.กระบี่ พ.ต.อ.สวัสดิ์ สุทธมงคล 0-7568-7108
381 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ จ.กระบี่ ด.ต.วีรชาติ ดอนสมหมาย 0-7561-1222 ต่อ 403
382 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลำทับ จ.กระบี่ พ.ต.อ.พิษณุ อัชนะพรกุล 0-6135-79596
383 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง จ.กระบี่ พ.ต.ต.หญิงธนัฏนันท์ เพ็ชรเครือ 089-5948085
384 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก จ.กระบี่ พ.ต.อ.กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ 0-7568-1070
385 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ นางอำภา ท่อแก้ว 0-7566-3619-23 ต่อ 61 (0898742323)
386 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นางสาวสุกัญญา กันปาน 075663246
387 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ นางนงเยาว์ สุทธิศราวุธ 0-7562-2223
388 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ นายสุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน 075 622787 ต่อ 11
389 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ นายณัฐพล ดีอ่ำ 08-9291-3232
390 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ นางพิมพ์ใจ แซ่อึ้ง 075-611044
391 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ นางสาวิตรี ศฤงคาร 0 7566 3340 - 1
392 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่ นายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์ 0-7561-1381
393 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ นางสาววิจิตรา สมบูรณ์ 075-612141,075-612655
394 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางสิริลักษณ์ ศรีนุรจน์ 0-7562-3966
395 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ นางเสาวนีย์ เกษศิริ 0-7561-1933
396 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระบี่ นายอนันต์ ปิ่นทองพันธ์ 075611226
397 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะลันตา 1นายอภิชาต กสิคุณ 075-697017 ต่อ 124
398 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาพนม 1นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองหอม 0 7568 9510
399 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองท่อม นางพรพิมล รัตนซ้อน 075-640320-1 ต่อ 138
400 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปลายพระยา ทญ.นวลอาวี กี่จนา 09-7705235
401 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำทับ
402 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลำทับ นายไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร 0640529888
403 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกแซะ นานธีระพงศ์ มีแก้ว 0848395378
404 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคราม นางวลีรัตน์ กุลเถกิง 0805201233
405 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะมวง นายธีระยุทธ บุญมา 0811878813
406 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองปัญญา นายวิษณุ รักษารัตน์ 0892892457
407 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน นางถนอม เพชรลุ 0-7560-3895
408 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแบก นายกานต์ระพี ดำดี 081-0854101
409 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตัวอย่าง ตำบลเขาเขน นางสถาพร ศักดิ์แก้ว 08-1728-2197
410 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย ตำบลปลายพระยา นายนาคิน จูดชุม 075-685897
411 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งครก นายนวัตกรณ์ จิรสันติกุล 081-7378982
412 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา นางสาวจันทร์จิรา อ๋องท่อ 087-2677316
413 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา นายวุฒิศาล จริยหัตถะกิจ 075687204
414 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง นายนพวัฒน์สายนุ้ย 0872636185
415 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุดินนา นายทวีศิลป์ รอดคุ้ม 089-9705321
416 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุเตย นางสุมาลี หนูบูรณ์ 075702588
417 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพหลา นายทำนอง น้ำก่ำ 0839690326
418 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานพน นายพัชรินทร์ นบนอบ 0-7564-3441
419 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ นายวันชัย เพ็ชรร่วง 075-650127
420 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะกลาง นายธรรมนูญ แสงประทุม 089-6450545
421 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองม่วง นางฐิตาพร มะลิเครือ 075644289
422 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองใหญ่ นายอารีย์ นฤมิตบวรกุล 09-6450545
423 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านช่องพลี นางสาวปิยะนุช เนื้ออ่อน 075-637-150.
424 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทับปริก นายเสริม คงสุข 082-4172733
425 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่ง นางสุไหวด๊า มังคะลา 0878985271
426 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาตีน นางสมศรี คงสุข 01-8940387
427 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านในไร่ นางสุณี มาสวัสดิ์ 08-9726-4189
428 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านในสระ นางจรรยา สิงห์บำรุง 07-8932289
429 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสองแพรก นายอิสสรา วีระสกุล 075 - 652807
430 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไสไทย นายวิมล กลับผดุง 075-611920
431 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเหนือคลอง นายดำริห์ ประคีตะวาทิน (075) 636596 , (075) 636598
432 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอ่าวลึก นายดำริห์ ประคีตะวาทิน 075-681159ต่อ105
433 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรวพยาบาลเกาะพีพี(สาขา)
434 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านกอตง นายวิระพรรณ์ นวลศรี 075-602114
435 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหน้าเขา นางสาววิไลลักษณ์ มินทอง 0-7560-2602
436 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมบ้านเขาดิน นายประหยัด ช่อไม้ 07-2659808
437 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมบ้านโคกหาร นายวิทยา พูลเกิด 083-5910-383
438 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมบ้านมะม่วงเอน นายชวลิต อัคคีสุวรรณ์ 0-7562-1713
439 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมบ้านห้วยสาร นายธวัชชัย ศรีสระ 0873805572
440 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีคลองพน จ.กระบี่ นางสาวจินตนา เปลี่ยวบุตร 075641503,075641235 ต่อ 15
441 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาต่อ ตำบลเขาต่อ นางจิตติมา สินณรงค์ 075-707366
442 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาไว้ข้าว ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ นายจตุรงค์ สมสุข 0844452780
443 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองขนาน ต.คลองขนาน นางรัตนาวดี ทนุผล 01-6937884
444 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองโตนด น.ส.ปราณี ทิมทอง 08-66094748
445 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองโตบ นางประภาวัลย์ กษิรวัฒน์ 089-4729308
446 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองยาง นายสิทธิชัย ปุริสชาติ 01-2544760
447 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกยาง ต.โคกยาง นางลำใย แหลมสวาท 075-636300
448 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทรายขาว นายอรรถพร พิรุณรัตน์ 089-8738512
449 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งล้อ นายนวัตกรณ์ จิรสันติกุล 0994843323
450 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาทุ่งกลาง นายอธิชัย นบนอบ 087-2774546
451 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาวง ต.คลองเขม้า นายศราวุธ อุชณรัศมี 075-691917
452 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางเหลียว ตำบลคีรีวง นางถาวร มีแก้ว 0872794336
453 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางเหียน ตำบลปลายพระยา นายศิริชัย เพชรเรือนทอง 075-687401
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากคลอง นายบุญธรรม หลีรักษา 081-7435463
455 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านร่าปู นางบุญศรี หาญทะเล 086-2762918
456 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านศาลาด่าน นางสุมนต์ กสิคุณ 075-684170
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายดำริห์ ประคีตะวาทิน 075611012-3
458 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา นายสวรรค์ ต่อติด 0-7568-4586
459 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม นายประดิษฐ์ สุขพัฒนศรีกุล 0-7568-9035
460 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม นายสาโรช หนูพงษ์ 075-699033
461 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา นายชิงชัย บัวทอง 0-7568-7104
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ นายพิพัฒน์ พุทธโร 0-7562-2135,0-7562-1109,0-1370-6152
463 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำทับ และสถานีอนามัยในสังกัด จำนวน 3 แห่ง นายอัครเดช เส้งย่อง 075-643294
464 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง นาย อำนวย ห้วยลึก 0-75636300
465 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก นายก่อเดช ยะลา 075-815918
466 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ นายพิสิทธิ์ เชี่ยวงาน 0-7561-2998 ต่อ 18
467 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ นางพฤษมาศ บางเจริญพรพงค์ 0 - 7562 - 2908
468 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกระบี่ นางสาครรัตน์ ปรีชา 075-622947
469 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 075-663947
470 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ นางสาวเทพา มากคง 0 7562 0066
471 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ นางกัลยา คงกุล 075611383
472 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ นางโสภาวดี อิสโม 0-7561-1373 ต่อ 12
473 หน่วยงานท้องถิ่น กระบี่
474 หน่วยงานท้องถิ่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย กลีบแก้ว 0-7565-6450
475 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระบี่น้อย นางณัฐชยาพรรห์ เจริญพานิช 0 7565 2779
476 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
477 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาพนม นางวรรลญา มีเถื่อน 075689041
478 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ นายบำรุง ชูสงค์ 075-699223
479 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองพน น.ส.วิชาภรณ์ ลีลาสุธานนท์ 075 - 641422
480 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา นายเกรียงศักดิ์ อินทนุพัฒน์ 075-656941 ,081-5360859
481 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายขาว
482 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลายพระยา นางอมิตา เพชรทอง 075- 687141 ต่อ 106
483 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำทับ นางกัลยา จุลลางกูร 075643507
484 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหนือคลอง น.ส.เสาวภา ตั้งขันติกุล 075691481
485 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหนือคลอง น.ส.เสาวภา ตั้งขันติกุล 075691481
486 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลแหลมสัก ส.ต.ท.วีระพงษ์ เอ่งฉ้วน 0869499566
487 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ นางสาวเหมวรรณ หนูเอียด 0-7568-1165
488 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองกระบี่ นางเยาวเรศ ตันเลียง 075-620601
489 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง น.ส.สุมิตตา มุกดารัตนพงศ์ 075-618055
490 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นางปิยาภรณ์ ห่อบุตร 0-7560-0298 และ 095-0391559
491 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ 1นางสาวยุพา ย่าแหม 0-7566-2680
492 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา นางสาวเปมิกา แสงเหมือนพงษ์ 075-656182
493 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร นางสาวสุชาดา บุญชู 0822735010
494 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา นายเลอไทย จุลลางกูร 081-6069168
495 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายอาวุธ ไขแสง 0-7562-3402 ต่อ 201
496 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะกลาง นายวรศักดิ์ สุภาพ 0-7569-4720
497 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะลันตาน้อย นายสุกิจ ยงกิจ 075684703-4
498 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะศรีบอยา 1นางสาวสุนิมาน หาสกุล 075-656146
499 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาเขน นายสมพร คงทน 075-687700 ต่อ 102
500 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาคราม นายนายจีระพล ลื่อเท่ง 0-7569-4165 ต่อ 2
501 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาดิน นางอมลวรรณ เชาวลิต 075-602096
502 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาต่อ นางสาวชุติมา ทองเพ็ชร 0-7581-8605
503 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาทอง นางวารุณี ดินแดง 075-664578
504 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาพนม นางหยาดฝน หนูเงิน 0-7568-9405
505 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาใหญ่ นายกองทัพ พันธ์เถระ 0-8708-23112
506 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองขนาน นายพรจรัส กงสะเด็น 075-652310
507 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองเขม้า นางพชรมน หวังสป 075-651040
508 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองท่อมใต้ นางวิภาภรณ์ เบิกนา 075640364 ต่อ 101
509 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองท่อมเหนือ นางสาวญาณิศา บุญช่วย 0 7565 6089
510 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองประสงค์ น.ส.กฤตยา สนธรัตน์ 075-680455
511 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองยาง นายนรากร พิมล 0870792755
512 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองหิน นายรพีพัฒน์ รักดี 0
513 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คีรีวง นางสาววราภรณ์ ตรีเพชร 0-7568-7615
514 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกยาง นายไพศาล ชัยชนะสงคราม 0-7562-2687
515 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดินแดง นางสาวพัชรีภรณ์ บุญชู 075-818606
516 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดินอุดม นางสาวนภารัตน์ โยธาบริบาล 075-650120
517 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลิ่งชัน
518 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับปริก วาสนาวรรณเพ็ชร์ 08-1968-3164
519 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งไทรทอง นายสุเทพ ด้วงสีบ่วง 0-7564-3648
520 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเหนือ นายปรัชญา ฤทธิชู 0857992924
521 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลาง
522 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปกาสัย นางฐิรยากานต์ ทองภิบาล 075656372
523 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปลายพระยา ชุติมา นวลมี 075-818-734
524 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พรุเตียว นางสุิทิศา คงสงค์ 089-8743104
525 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เพหลา นายสุชาติ ไชยขาว 0936500934
526 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศาลาด่าน นายยุทธศักดิ์ สายเส็น 0-7566-7230-3
527 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สินปุน นายชนินทร์ เครือจันทร์ 0935740356
528 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองทะเล จิราภรณ์รอดรวยรื่น 075-644329
529 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หน้าเขา นาง วรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด 0-7560-2589
530 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยน้ำขาว นางรื่นรมย์ คงแก้ว 0898712639
531 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยยูง
532 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เหนือคลอง นางซอรีฮ๊ะ เสดสัน 0-7569-2246
533 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แหลมสัก
534 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ่าวนาง นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว 0-7563-7146
535 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ่าวลึกใต้ นางดรุณี ยะลา 075-681754
536 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ่าวลึกน้อย นายอนันต์ อีดเกิด 075619919
537 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อ่าวลึกเหนือ นายมุกตาร์ ยานยา 08-1968-2316