รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 เม.ย. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช นางดวงฤดี ธานีรัตน์ 0-7537-8590
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอำเภอทุ่งสง นางปราณี คงจรูญ 0-7541-1848
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอำเภอสิชล นายบุญนำ เพชรดำ 093-5802382
4 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นางเสาวรินทร์ ภักดีชน -075-399012
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวปิยะนุช เรืองนภา 0-7534-7358
6 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพวงทิพย์ อ้นประวัติ 0-7534-7329
7 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช นางปรานี ไกรนรา 08-1958-2037
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม นายธวัชชัย แท้เที่ยง 081-8672141
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์ นางจำเนียร นาวารัตน์ 075-308110
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง นายทรงวิทย์ ไกรนรา 075-481229
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางเบญจวรรณ ราชสาร 0-7577-2608
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด นางสาวจุรีย์ ทรงอาวุธ 075-381300
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร 0-7544-5728
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ นายมนตรา พรมสินธุ 075-386062
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา นายเกรียงไกร ท้ายเซ่ง 0-7530-6017
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา นางสาวกมลพร ชิรานันท์ 075-521049
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง นางจิระพา มากมณี 0-7541-1685
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ นางลำใย เจริญพร 0-7548-9158
19 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ ว่าที่ร้อยตรีอุทัย ทาบทอง 0818672253
20 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน นางสิริพิตร 075355433
21 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน นางพจนา เติมทอง 075487887
22 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง นางสุภัทรา บุญช่วย 0-7551-7691
23 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี นางอุไรวรรณ นิภัสตรา 075 396102
24 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม นางมนัสนันท์ จิตต์เอื้อเฟื้อ 0-7537-8313
25 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน นายวีระ นาคะ 0-7549-9004
26 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี 0-75451841
27 กรมการปกครอง ทีทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ นว่าง 075 441080
28 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา นายสำคัญ อรทัย 0-75391039
29 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล นางภัสสุนีย์ ทิพย์รัศมีวงศ์ 0-7577-1575
30 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร นางปราณี ช่วยบุญชู 0-7538-9010
31 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอารีย์ เทวะผลิน 0-7534-7321-2
32 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนือง 0 - 7535 - 6543
33 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา นางอนุสรณ์ ศรีประจันทร์ 0-7530-6196
34 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิปูน นายหัสดิน พรหมฤทธิ์ 075499120
35 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ดวงพร คงปาน 075451845
36 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นาง ศรุดา พรหมมา 081-891 - 1644
37 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช นางสาวประทีป เกษศรี 075-356166
38 กรมควบคุมโรค นิคมพุดหง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประจวบ กลิ่นหอมยืน 075-497038, 08-1397-6884
39 กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสมพร มาศศรี 0-7535-6509
40 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช นางพรทิพย์ จันทร์เกิด 0-7534-1147 ต่อ 17
41 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช นางนริศา ปานสอาด 0819090489
42 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง นายศักย์ ดิษฐาน 019090510
43 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช นางดวงสมร ธาราเนตร 0-7551-8257
44 กรมชลประทาน (สามเสน) กล่มปฐพีและธรณีวิทยา 15 นายวิจิตร สุทธิพงค์ 075-443045
45 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 15 นายนิรัญต์ มีชัย 075-416160
46 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช นายเจริญ ศรีเชย 0-7576-3299 : 075378894
47 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช นายวิชัย วรกุล 0-7531-6015
48 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน นายวิรัตน์ ย้อยแก้ว 0-7535-4254
49 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง นายละเมียด ทรงเดชะ 0-7551-8040 ต่อ 155
50 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายจัดหาที่ดิน15 นายถวิล ใจรักษ์ 075-370650
51 กรมชลประทาน (สามเสน) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 15 นายวิรัตน์ รองพินิจ 081-8920150
52 กรมชลประทาน (สามเสน) ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์ 075-416127
53 กรมชลประทาน (สามเสน) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) นางอำพร ยมทัศน์ 0-7547-0139
54 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนกฤติ ราษฏร์ประชุม 0-7532-4699
55 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานชลประทานที่ 15 นายวิทยา กาญจนสุวรรณ์ 0-7544-3150
56 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางอัจฉรีย์ ณ นคร 0-7537-8370
57 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นางศกลรัชต์ พัฒนาดิสัย 0-7537-8491
58 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 นางยวนตา นุ่มน้อย 0-7534-1138 ต่อ 3
59 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) นายวินัย กู้เมือง 0-7530-2020
60 กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) นางอรุณรัตน์ ยงประพัฒน์ 0-7530-2074 ต่อ 19
61 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 16 น.ส.อาภรณ์ นวลย่อง 0-7535-6030,08-6507-5951
62 กรมทางหลวง หมวดการทางชะอวด นายพัฒณพล กรดเต็ม 0 7535 4575
63 กรมทางหลวง หมวดการทางช้างกลาง นายสิทธิโชค ไพจิตรวิจารณ์ 0 7544 5710
64 กรมทางหลวง หมวดการทางทุ่งสง นายสมหมาย เกื้อสังข์ 0 7530 2213
65 กรมทางหลวง หมวดการทางทุ่งใหญ่ นายวิรัตน์ สุวรรณโรจน์ 0 7535 4858
66 กรมทางหลวง หมวดการทางนาบอน นายโสภณ นาวารัตน์ 0 7547 0602
67 กรมทางหลวง หมวดการทางร่อนพิบูลย์ นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ 0 7533 6088
68 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงท่าศาลา นายจำรัส อนุรักษ์ 0-7552-1383
69 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงนครศรีธรรมราช นายสมมาตร วังจำนงค์ 0-7536-6458
70 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงนบพิตำ นายประเสริฐ กองแก้ว 0-7535-4101
71 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงลานสกา นายธีรยุทธ ศรีรักษา 0-7537-7536
72 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงสิชล นายสมบูรณ์ อุยา 0-7553-6506
73 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงหน้าสตน นายเชี่ยวชาญ อินทร์เส้ง
74 กรมทางหลวง หมวดทางหลวงหัวไทร นางอรณิช ช่อมณี
75 กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ 0-7584-500-3
76 กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นายศานิต ดำศรี 0-7536-9545 ถึง 9
77 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเสาวพิจย ศรีวิไล 075-432012
78 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา ส่วนแยกพรหมคีรี นางอุษา โชติกะ 0-7533-8384
79 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง นางจันทร์จิรา บุษบงกรด 075445714
80 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด นางดวงพร วิมลแก้ว 075-381422,075-380604
81 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่ นางณัฐณิชา เกตุแก้ว 075-362659
82 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา นางชนิกรณ์ เดชสุข 0-7552-1192
83 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง นางสาวสุวิมล หนูแป้น 0-7577-0015
84 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ นางจันทร์จิรา บุษบงกรด 075-489114
85 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง นางจงดี แก้วมี 0-7546 6072
86 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ นายสมนึก จันทร์มา 075-441146
87 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา นางนิภา เพชรสงค์ 0-7539-1024
88 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล นางสาวรัตนา ภักดีใหม่ 08-0388-9224
89 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร นาง ไมตรี คงอินทร์ 0 - 7538 - 9434
90 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอขนอม นายประเสริฐ พละศึก 075-529471
91 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอจุฬาภรณ์ นา'งสาวสุชารัตน์ ไชยสนสวัสดิ์ 083-6388627
92 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอถ้ำพรรณรา นายสุเมธ สิขิวัฒน์ 075-306249
93 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอนบพิตำ นายสมศักดิ์ อานนท์ 075-307145
94 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอนาบอน นางวรางค์รัตน์ ฟุ้งตระกูล 075-491344
95 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอบางขัน นางสาววิรัลฐิตา วุฒิวงศ์ 075-371082
96 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอพิปูน นายสุทัศน์ แก้วนรินทร์ 075-499025
97 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช นางสาวสุวรรณี จิระนภารัตน์ 0-7531-0491
98 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช นางดวงจิต ฤกษ์ชะงาย 0-7534-0374-5
99 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง วราพร ธีระกุลพิศุทธิ์ 075 - 770155-6
100 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง นางพัสชาร์ มนตรีวัฒนา 0-7551-7761
101 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอทุ่งสง นางจำเนียร จูตะเสน 0-7541-1849
102 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอปากพนัง นายพลสิทธิ์ พิทักษ์ 0-75517-290
103 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอารีย์ เรืองทิพย์ 0-7535-6160
104 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนุตพงษ์ อินทร์สังข์ 0-7544-6000
105 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายระวีวัฒน์ ราชบำเพิง 0-7530-2179
106 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช นายธวัชชัย ใจห้าว 0954120962 ,0-7544-6168
107 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางจุรีรัตน์ ยอดถึง 086 266 5247
108 กรมประมง ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวสุริยา ปรีดาศักดิ์ 0-75416180
109 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ 075-354857
110 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช นางนพภาช่อเจี้ยง 075536157
111 กรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว 0 7551 8350
112 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี 0-7535-6150
113 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช นายมงคลรัตน์ แรกจำนงค์ 0 7553 6510
114 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช นายสุชาติ เดชแดง 0 7551 8350
115 กรมประมง หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงนครศรีธรรมราช นายโสภณ ไชยมงคล 0-7534-0324
116 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช นายยงยศ ศรีปากแพรก 08-1787-4327
117 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8 นางสุภาพร เกตุด้วง 075-354655
118 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน นายบุญสงค์ เรืองแก้ว 0-7577-0008-9
119 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช นายชาญณรงค์ วงศ์สว่าง 0-7535-4933, 08-1269-2199
120 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอรอนงค์ หัสดินทร์ 0-933596941
121 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุชาดา นิตย์วิมล 075-358440-4
122 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช นางเบ็ญจพร สุขสวัสดิ์ 075 - 378609
123 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุดา ประดิษฐคล้าย 075 345415
124 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช นายสุวรรณะ อรรถพร 0 7539 9297
125 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาววินิตา สบเหมาะ 098-8257532
126 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช นายสุชาติ แสงกลัด 0 7537 6226
127 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ 075-399567
128 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนันท์อรอันน์ เนียมรัตน์ 0-7534-1029
129 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช นายประสิทธิ์ จันทร์ช่วย 075-764199
130 กรมราชทัณฑ์ รจก.นครศรีธรรมราช นางสาวนฤมล จันทกุล 0 7580 3902
131 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอทุ่งสง นายสุรชิต จอมพงศ์ 0-7577-3136
132 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำอำเภอปากพนัง นางอรัญยา โยธาจักร 0-7551-7288
133 กรมราชทัณฑ์ สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจันทิมา เรืองวงศ์ 0 7576 3300
134 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช นาย จงรักษ์ อินทรคำ 075-809709
135 กรมวิชาการเกษตร สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ 0-7548 - 6309
136 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ 0 7534 1075 , 0 7534 0419
137 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช นายวัชรพัทธ์ จันทร์กลับ 0 7535 6458
138 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นางวิมล มณีโชติ 075342015
139 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช นางพรทิพย์ โพธิ์ทอง 075-324-137-138 , 341-065
140 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช นายสานน เดชสุวรรณ์ 075-765314
141 กรมศุลกากร ด่านศุลกากรสิชล ร.ต.ต.หญิงวรรณา พิสิฐศุภมิตร 0-7553-6434
142 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) นายสุนทร พรหมสกุล 0-7535-4056
143 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประหยัด รักมาก 0-7544-6164 ต่อ 108
144 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำงานท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา นายนฤนัย เกศา 0-7552-2749
145 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางวิภาดา ทองคำ 0-7534-8326
146 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอชะอวด นายพีรพงศ์ ชัยวรานุรักษ์ 0-7538-0839
147 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอถ้ำพรรณรา นายโกมล กาญจนาประดิษฐ์ 0-7530-6300
148 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง นายพูนศักดิ์ วิรัตน์กุล 0-7542-0254
149 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นางชะบา ศรีวิลัย 0-7535-6375, 0-7535-6144 ต่อ 17
150 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสุภาพร จงเจริญ 0-7537-5255
151 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ปากพญา นายธวัชชัย วิเชียรมณี 0-7544-6657, 085-7957171
152 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางจุฑารัตน์ บัวศรี 0-7532-4470
153 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน นครศรีธรรมราช นายสมชาย ลี่สิน 0-7544-6005, 0-7544-6354
154 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช นางสาวรานี สวาทธรรม 0 7535 6152
155 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา นายวิโรจน์ สมเก่า 075-522800,เบอร์ภายใน 78311
156 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง นางประทุมทิพย์ เทพฉิม 0-7542-0662
157 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง นายสุรศักดิ์ ตรีเภรี 075-517492
158 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราช นางวันรัตน์ ทองนวล 0-75 341 861
159 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ กาญจนะศักดิ์ดา 0-7532-4071 ต่อ 401
160 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม นายไพฑูรย์ สุขแสน 0-7552-9012
161 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์ 1นางสาวอัจฉรา อ๋องรุ่งเรือง 075-308264
162 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง น.ส.เพชรนภา ชัยมงคล 0-7548-1187
163 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ น.ส.สุพัฒน์ แซ่ภู่ 0-7577-2164
164 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด นางลัดดาวัลย์ สวัสดิสาร 075-381433
165 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง นางสาวศรีสมร คงสิทธิ์ 0-7545-5718
166 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่ นางศิมาพร นิ่มเรือง 0-7538-6021
167 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา นางณัฐนันท์ ปลักปลา 0-7530-6242
168 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา ยอแสงอัญชลีกุล 0-7552-1366
169 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง นางเบญจภาพร แสงพุ่ม 0-7541-1436
170 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่ นายฆัมพร จินดานคร 0-7548-9228
171 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน นางสนทยา นรเศรษฐพงศ์ 075-491225
172 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง นางสาวสายใจ คงเขียว 0-7551-7017
173 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี นางพรทิพย์ คล้ายดอกจันทร์ 0-7539-6025
174 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม นางสาวนงลักษณ์ ศรนรินทร์ 0-7537-8724
175 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน นายพัสกร นิ่มกาญจนา 09-3718-5197
176 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช นางจุรารัตน์ สายทอง 0-7532-5281
177 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์ นางอมลณัฐ รัตนสันตยากุล 0-7544-1181
178 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา นางวรรนิศา แสงสุวรรณ 084-7464610, 075-391012
179 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล นางสาวอุทัยวรรณ ดำเพ็ง 075-771578
180 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร นายภากนต์กฤษฎิ์ เชื้อพราหมณ์ 0-7538-9503
181 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกฤตกร เทพกูล 075-356534
182 กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช นส.กัลยาณี ฉิมแก้ว 0-7539-9460-4 ต่อ 204 , 0-84305-4597
183 กรมอุตุนิยมวิทยา สอต.นครศรีธรรมราช นางสุมาพร ไกรภูมิ 075-348107
184 กรมอุตุนิยมวิทยา สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง) นาย พลกฤต ทองเสมอ 075-481478
185 กรมอุตุนิยมวิทยา สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก) นางนริศา จันทิภักดิ์ 0-7539-9098
186 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) นางวารุณี จรเสมอ 0-7535-6134
187 กองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ร.ต.อนุวัธ ทองอ่อน 0-7538-3406
188 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
189 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช นางสาวรวีวรรณ เพ็ชรคง 075-346515-6
190 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี นายธรรมรัตน์ ศักดิ์ศิริ 093-5823837 0-7544-5739
191 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นายสิงหะนาท ธานีรัตน์ 0-7541-1339
192 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง นายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย 075443112
193 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาขนอม นายสิน  สัตบงกฎ  0-7552-8210
194 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาชะอวด นายสุคนธ์ ชูรักษา 0-7538-1001
195 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปานครศรีธรรมราช นายบุญเลิศ ราชแบน 0-7537-8607
196 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.นครศรีธรรมราช นายคมสัน ศรีแก้วณวรรณ์ 0-7534-6955 ต่อ 45004
197 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) นายศักดิ์ชาย แก้วสกุล 0-7537-8430-9 ต่อ 10114
198 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองนครศรีธรรมราช
199 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขนอม นายถนิม คำรณฤทธิศร 0-7552-8226
200 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันดี นายสุนทรศักดิ์ ประเทืองมาศ 0-7548-6154
201 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉวาง นายสุรภักดิ์ นวกิจรังสรรค์ 0-7548-1288
202 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอวด นายวิชิต รองวงศ์ 0-7538-1344
203 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียรใหญ่ นายวิชัย วงศ์แสงขำ 0-7536-2484
204 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร นายเกษม สะรุโณ 0-7541-1998
205 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอิฐ นายพิชิต ปานจีน 0-7534-3013
206 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าวัง นางปัทมาสน์ บูชา 0-7534-7337
207 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา นายธีรดล วิเชียร 0-7552-1550
208 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง นายสมศักดิ์ นิทราศรีสมุทร 0-7542-0788
209 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช นางกันตารัช เอ้งฉ้วน 0-7534-6296
210 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง น.ส.ศรีสุดา ช่วยชีพ 0-7533-3931
211 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช
212 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายอภิชาติ ชัยมุสิก 0-7534-2011
213 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
214 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช น.ส.อำพร บุญนำ "0-4075-5134, 0-4075-5140, 0-4075-5141"
215 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจนครศรีธรรมราช สมฤดี อดิเทพวรพันธ์ 0-7531-3668
216 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช นายพลภัทร ภูษิตกิตติคุณ 0-7534-3367
217 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช นายทวี เตื้องวิวัฒน์ 0-7531-3667
218 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจทุ่งสง นายเอกสิทธิ์ สุขโหตุ 075-424300-2
219 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจนครศรีธรรมราช นาย พูนลาภ จิโรภาส 075-357301-3
220 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช
221 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครศรีธรรมราช -ผู้จัดการสาขา (075) 342-214 , 346-950-1
222 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสง นายเอกพลอ่ำบุญ -
223 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 8 นายเอกพล อ่ำบุญ -
224 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเอกพล อ่ำบุญ -
225 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายกมล บุญเมือง ๐-๗๕-๓๙๒๐๘๗ ,๓๗๗๗๑๒-๔ ต่อ ๑๗๓
226 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอาภรณ์ ทองแย้ม 0-7537-8660-1
227 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ 0 7567 3855
228 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
229 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางละออศรี ทิพย์แก้ว 075-302031
230 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นางอารีย์ สีลาพันธ์ 0 7539 4356-7
231 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นางพิกุล อนันตนานนท์ 0-7544-6154
232 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 1 นายบุญส่ง ปานจันทร์ 075-447393
233 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 2 นายสุวิทย์ สามประดิษฐ์ 0-7541-1043
234 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอฉวาง นายกุศล หมวดชัยทอง 0-7548-1130
235 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอทุ่งสง นายทรงชัย หินลายเลิศ 0-7541-1032
236 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนาบอน นายเพิ่มศํกดิ์ ชาติสวัสดิ์ 0-7530-0897
237 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสุรพล ฝันเชียร 0 7544 7396
238 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอร่อนพิบูลย์ นายสุกิจ บุญชัย 075-441212
239 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ นางอุบลวรรณ รักษ์เกลี้ยง 0-7534-5674
240 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช นางสาวจินตนา ราชรักษ์ 0-7534-7313, 0-7534-8015 ต่อ 13
241 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นางวิจิตร์ เดชะราช 0-7531-0184
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล นางกันยา สุขอร่าม 0-7530-2198
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน;วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม นายประยูร รักษ์กำเนิด 080-1483931
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนอมพิทยา นางพิศมัย เชาวลิต 075-529501
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนอมพิทยา นางพิศมัย เชาวลิต 086-2691977
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นางวันดี ช่อผกา 075-374312
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นายเจริญ ศรีฟ้า 089-8742721
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ (บ้านทับควาย) นายธวัชชัย ไกรนรา 08-5654-4216
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นายประยูร รักษ์กำเนิด 075-497071
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเคียงศิริ นายสมนึก ราหุกาญจน์ 090-4945630
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร นายสมพร พรหมแก้ว 087-2630748
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญรัชภาคย์
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นายประเสริฐ ชีใหม่ 08-9594-8360
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นางมลฤดี รักสม 075-480256
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นางกาญจนา สวนกูล 018 8917350
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นายสาครินทร์ จันทรมณี 083-1040342
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา นางสาววรรณี อาญา 089-0107905
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด นางศิริจันทร์ ประสิทธิ์ 075-528041
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว นางสาวสุกัญญา แก้วแกมจันทร์ 0
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนลานสกา นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญ 0-86277-3370
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นายสุธรรม สุดจิตร 08 4840 3684
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ นางปิยะนุช อิวิโส 075-394270
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช นางวันทนา บุญล้ำ 0-7536-7360 ,081-271-8007
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู นายเจนวิทย์ ภัทรวังฟ้า 075-528752
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม นางสุคนธ์ ทิศทองแก้ว 0-7577-1589
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว นายสมศักดิ์ แสงสว่าง 084-8413281
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นางปราณีต เกื้อกิ้ม 0-7575-5149
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหมน นางไพบูลย์ สมมารถ 075670250
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี นางสาววิลา ออนนท์ 081-9795516
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนใหม่ นางไพจิตต์ มีปลอด 075-351306
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นายปราโมทย์ หอมประกอบ 081-0889944
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตระพังพิทยาคม นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง 086-2826919
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตรีนิมิตวิทยา นายจำนงค์ เกลี้ยงช่วย 0-7539-9095
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 นายสุพัฒน์ เดชนุ่น 075450075
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม นายจินดา อักษรนำ 0848515095
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา 0-7575-4046
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา นายธีรพงศ์ อนุรัตน์ 08-3388-1900
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายไพบูลย์ นราทิพย์ 075-522009
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ นายธรรมรงค์ ก้งเส้ง 0850684100
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต 089-9096625
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ นางสิริรัฐ แก้วคง 0-7534-9359
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) นายสถล ทองเนื้ออ่อน 0819583110
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) นายนิยุทธ์ นุ่นสังข์ 087-6100099
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนบพิตำวิทยา นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร 0 7530 7020 , 08 9253 9016
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา นางรัชนี แนวจำปา -
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา นางสาวกัญญ์พิดา จงคง 086-2997911
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้นปากน้ำปากพญา
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางขัน นางวิจิตรา ภักดีสุวรรณ 0874691274
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางขันวิทยา นายสุนันท์ กลับขันธ์ 0818929821
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันละ นายสถิตย์ จันทมาศ 0895893076
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ นายภิญโญ กามูณี 081-9582534
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะปราง นายสุวรรณโณ ศักดิ์ประเสริฐ 089-586-9433
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง นางวรรณี ชุมทอง 089-6455972
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ 075347290
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา นางสาวชฏารัตน์ ชิวหากาญจน์ 0817871635
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนทะเล นางจุรีย์ เพชรช่วย 0-7533-8255, 08-5784-5048
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาตาสัก นางกัลยาณี สังข์ทอง 075-450095
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาทราย นางสุพาลิตร สมเขาใหญ่ 0-7547-0460
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย นางสาวสุวรรณา วรรณเกื้อ 0872663577
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า นายประเทือง นุ่นสง 075-450117
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวังทอง นายตะวัน พันธ์ชูศรี 0855770029
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง นายปิยศักดิ์ สันธานเดชา 086-4772073
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ นางจัตุพร เพชรชู 093-5793781
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขวงเภา นายสมชัย ทองศรี 0813679395
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคดศอก
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแคว นางมณฑา ทองรักษ์ 081-7889502
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองงา นายกิตติศักดิ์ คำครุฑ 0856926600
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองจัง นางวีนา ปาหินา 089 875 0308
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองดิน นายอภิชาต ณ ระนอง 075473255
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด นางณัฐตินา ร่มรุกข์ 08-4839-5582
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองปีก นางทัศนีย์ สาริขา 081-9701287
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองวัง นายประกอบ ขุนไกร 084-7556899
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสาย นายประกอบ พันธ์ทิพย์ 075-450020
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ นายสมพงษ์ ชาวสวน 0819587278
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเหลง นางสาวพรรณทิพย์ เฉลิมวรรณ 08-58870442
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโอม นางสาวตาวัน รักชุมพล 087-8886086
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนตม นายปราโมทย์ คงเสน 08-7277-6929
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) นายจักรพงษ์ เดชสุข 096-6540695
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนประ เสาวพจน์รัตนบุรี 086-2674004
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนลำภู นายอุดม สวัสดิวงศ์ 089-8725406
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนอวดพัน นางสาววิภาวรรณ ตรีโชติ 08-3105-6634
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกช้าง นางพณัตตา อักษรนำ 08-1271-4445
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันธง
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว นายสวัสดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 0817378060
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นางจิณณพัต ศรีแก้ว 089-5928698
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกยาง นางกาญจนา วงศ์สวัสดิ์ 084-5521330
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวัด นายประทีป เจรณาเทพ 0895882649
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปา นางสาวศุภิกา จันทศิริ 0833904917
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉาง นายถนัด ณ วังอ่าง 07-2724799
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก นายนพวงศ์ จิตต์อารีย์ 080-1456899
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะเอียน
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชายคลอง นางสาวประทีป มะลิแก้ว 0869532383
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมขลิง นายไพสิต เพ็ชศรี 075-394010
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมโลง นายบพิธแก้วสังข์ 075-751724
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ นายไพโรจน์ พรหมคีรี 0847457537
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาด
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนใหญ่
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด นายวิรัตน์ ประจักษ์สุวรรณ 08-1091-6517
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทวดทอง
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นายชัชรินทร์ แก้วกำยาน 075-342280
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล 08-2287-5527
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ นางจิราภรณ์ สิทธิมาก 0878834988
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าน้อย นางพัชณี ภัทรวังฟ้า 075-758489
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง นางรัชนีสุวรรณน้อย 07552-9030
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสูง นายเชาวลิต นิลจันทร์ 075-522016
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด (อำเภอฉวาง) นางกัลยา อินศิทร -
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ นายไฟซอล ยีโกบ 061-224-3625
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก นางเพียงเพ็ญ พัดฉิม 08-4838-6993
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง นายสำราญ ศรีเมือง 075-476726
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งชน นายอาทร ขุนรัตน์ 08-4745-6302
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา นางสาวกานต์พิชชา อาจหาญ 0848468953
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนบ นายสันติ ปิ่นหอมกุล 075-450005
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นายโกวิทย์ กิมิฬาร์ 08-1089-1958
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเคียน นางสาวดาเรศ นามโชติ 0-9868-7547
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม นางจิตตรา ทับทอง 075450038
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตำเสา นางสาวนงลักษณ์ ชนูดหอม 08-7273-6044
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาท่อม นายชุมพล บุญญานุกูลกิจ 08-9587-1355
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบอน นายดีเลิศ แซ่เตื้อง 075-491305
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพา นางนิตยา พรหมรักษา 0810868469
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นางละเมียด คำแหง 086-2910556
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเส นางอรชร ดำประสงค์ 081-3284677
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใหญ่
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำขาว นางบานเย็น เมืองด้วง 0810801465
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำฉา นายกิตติพงศ์ คิดดี 08-4845-9973
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำโฉ นางเบญจมาศ โสมเพ็ชร -
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตก นายกมล เป็ดทอง 075-450047
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน นายสรรเพ็ชญ์ ปรีชา 075-450098 ,081-0867407
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน นางสาวภารดี แก้วประชุม 0810865594
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนิน
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเขียว 1 นายสุวิทย์ โสนารถ 075-763028
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเขียว 2 นายสุวัช เอกาพันธุ์ 075 - 394378
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในตูล นายสากล หาญใจ 082-8162395
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในถุ้ง นางณรดา กลิ่นนคร 075521403
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเพลา นายกฤษดา ชาญรบ 0-75300-230, 0816915043
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบนควน
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อกรูด นางประภาพรรณ ทองสุข 085-7957045
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อมอง นางสายพิณ อักษรนำ 075-756620
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกระบือ
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางฉาง นางสุนีย์โอ่เรือง 075536463
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางตะเภา นางพะยอม เจริญรูป 0878836548
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเตย (ไม่มีไฟฟ้า)
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางไทร
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางนกวัก นายประจินต์ เขาทอง 081-7971717
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางปรน นางสาววรรณา โกศัย 08-9593-5701
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางรูป นายเฉลิมพงศ์ช่วยคุ้ม 0878918665
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางหลวง
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประชาอารี นายสรรเพชญ ชะวาจิตร 0869707450
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ นายอดุลย์ ขนอม 08-61203552
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายคลอง นางกัณญารัตน์ แรกรุ่น 08-6686 - 2077
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง นายพงธเศรษฐ์ บุญรัตน์ 08-4837-4639
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายทอน นางสิตานันท์ จันทร์แก้ว 0848411007
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายรา นางเบญจณีวรรณ ชมพูนุช 075-306232
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายเส นายเภ็ญจาเร ทะเดช 089 5916387
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากเจา นางสาวเสาวภา ทศพร้อม 0828019975
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากช่อง
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากดวด นางฉวีวรรณ แก้วสังข์ 086-595-6064
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า นายบรรจง การะเกตุ 087-2783759
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากพญา
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากแพรก นายบูญทัน ปุณประวัติ 084-3984348
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากลง นายนายมาณพ เสียมไหม 075450006
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปร็ต นายวิชาญ ทองนุ่ม 075-528202, 087-2631948
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเผียน นางทิพรัตน์ ศรีสุภา 0862827391
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุวง
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอโกบ นางกฤษดา นาบุญ 08 1085 9676
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังปริง นายธนูศิลป์ สุขแสนสุข 0-7537-5203
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังหรัน นางสุติญา สุบรรณ์ 08-1271-8752
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพิตำ นายจรูญ จันทร์เอียด 075-450-004
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ว่าที่ร้อยตรีภักดี ศรีทอง 0898683586
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางโพรง นางวรรณา ชาญณรงค์ 0-1979-3318
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านซื่อ นายทรงยศ พลกำจัด 08-9724-9349
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่อน
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) นายวิศิษย์ กำลังมาก 075-375410,089-5308805
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นาง หัสนา เที่ยวแสวง 0818924561
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม นายสุชาต จักรหนู 08-6102-6326
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเต่า นายเกียรติ หอมเกตุ 0803824640
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังธน นางสุพร มีคำ 075-450046
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยวน นางเพ็ญศรี นกแก้ว 0848425137
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาว นายเจน แป้นแก้ว 0872774974
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลุง นางวรรณะ ชูสุวรรณ์ 0817878388
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวัว นางจำนวน จอง 081-7321-652
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน นายวินัย มัจฉาชาญ 09-2870512
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัดใน นายคำตา ปักการะโน 08-1958-9097
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเศลาใต้ นายจตุรงค์ ชนะราวี 0-7536-1523
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ นายสมหมาย ไชยแก้ว 081-1253770
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัว นางมลจันทร์ ค้าเจริญ 08-3525-0660
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 นายสุธรรม นวลแป้น 081-0824172
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหัน นายอำนวย แก้วนุ่น 0-86283-1657
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันยูง
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักเนียน นายโสภณ มีเสน 0-7534-9485-6
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักม่วง นายบุญโชค สุดคิด 0 898756706
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต นางสาวสุนา แซ่อ๋อง 019790827
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นางบุญยืน อินทรบุตร 0854773284
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย นายบรรจบ อนุจร 075-450070
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ นางฎารณี ส่งทวี 08-9288-9862
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสพลู นางนาตยา เขียวขาว 075 - 450119
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสยาสน์ นายสมยศ ทองอร่าม 087-2724140
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสยูงปัก นายเจริญ รัตนบุรี 075-450064
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสส้าน นายจงศักดิ์ มาตา 075-450099
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสเหรียง นายสุนทร พิชัยฤกษ์ 081-8920922
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสใหญ่ นายเชื้อชาย มงคลหล้า 075368387
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสใหญ่
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า นางอารี หนูพยันต์ 075-479201
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจ นายนายสมหมาย สุดถนอม 087-2732217
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลิง
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น นายสมพร ไชฉิม 08-9909-1784
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง นางสาวจินตนา แซ่ภู่ 082-8143931
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหนอน
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายอภิชัย หวันนุรัตน์ 0980177502
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายสุระศักดิ์ เสนาธิบดี 080-0777455
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนับเภา นายสนิท อนันต์ 0897258516
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด นางสาวบุญเรียง เพ็ชรรัตน์ 087-2688992
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าเหมน
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกลาง นายนุวัฒน์ ทองอินจันทร์ 0810828839
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นางนงเยาว์ พิบูลย์ 0878854614
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง นายเสถียร รอดประดิษฐ์ 081-0865881
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไทร นายสว่างคงแก้ว 08-6267-7435
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปริก นางสุมาศ สุขบางนพ 0897297529
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยูง
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยระย้า นายลิขิต รอดเสน 075-378520
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยรื่น นายโกมาศ โปณะทอง 081-6090038
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ 0810863700
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง นายธีรชัย ประวัติ 0895948685
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน นางสุธาณี แม้นสุรางค์ 095890958
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอินทนิน นายสำราญ รอดภัย 0-7537-5119
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมานุกูล นางสุนันทา พิมพิศาล 0-7552-1384
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรรณาราชลเขต นางสาวขจิต ยอดล้ำ 08-1272-7056
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นายประดิษฐ์ สุวรรณโณ 075 396136
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นางสาวไมตรี มุกสิกวงศ์ 0-1536-6246
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ น.ส.นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร 0899715019
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นางสาวพัชรินทร์ ปรีชา 075-499114
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช 3
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นายพิศิษฐ์ ทองคำดี 0-7534-2108
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ นายรังสิต เพชรานนท์ 08-7284-7688
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโยธินบำรุง นางวนิดา หมวดจันทร์ 0-75313-271-3 ต่อ 102
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ นายสรรเสริญ รอดเหลื่อม 075 450138
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 นายสมศักดิ์ คงกำไร 075 369422
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 นาย ณรงค์ เบ็ญจศักดิ์ 0816761428
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชเวชพิศาล
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์บำรุง (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) นางสุวณีย์ โยธารักษ์ 0-5881-3545
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์บำรุง (อำเภอลานสกา)
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังหินวิทยาคม นางคนึงนิจ ไชยทอง 083-5232508
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังหินวิทยาคม นางศิริวรรณ ศรีนุกูล 08-0876-1850
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกระดังงา นายธีระพงศ์ นพเดช 075-528042
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลาง นายอุดม แสงนิลุบลโสภา 0-1978-4961
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะเปียด นางเพียงเพ็ญ สุวรรณพงค์ 075520229
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะโสม นางสาวปัญญา หมื่นบาล 0-7547-9612
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกัด
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดก้างปลา นางสุณีย์ สุวรรณพร 075363377
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกำแพงถม นายไสว อิสระ 086-1206231
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะสระ นายสมหวัง พูนเพิ่ม 081-9785994
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขนาน นายทรงศักดิ์ ช้างกลาง 081-0888943
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขรัวช่วย นายสุภาพ บัวแก้ว 0-7536-7211
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501) นางสาวนัยนา ทองเสภี 0-7552-9028
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาขุนพนม นางอรวรรณ นิลเอก 081-0899104
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาน้อย นายศิริ ผกากรอง 081-3679012
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล) นายโสภณ มีเสน 081-0820024
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาปูน นางถนอมจิตร ธีรรัตนศิริกุล 086-6981598
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพนมไตย นางกานดา ศิริพันธุ์ 0862676403
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ นายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน 075375127
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาโร นางสมทรง ไพบูลย์ -
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคา นายไพโรจน์ ขาวเอี่ยม 087-2837501
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาเจริญ นางรัตนา ดรุณศิลป์ 0838993686
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาเลียบ นางจิตรา บุญทอง 0862730728
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาเลียบ นายสุภรณ์ อิศระพันธุ์ 0877971223
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาวดี นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์ 08-1978-5805
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควน นายสุธรรม ประทุมมาศ 0818928544
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนกอ นางกิ่งกาญจน์ ทนสังข์ถิ่น 082-4218035
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนชม นางโสพิศ แก้วนิมิตร 087-2749008
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนยูง (อำเภอฉวาง) นายปีติ โนวัฒน์ 087-8916388
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนส้าน
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคันนาราม
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ นางสายช่อ ทองสุข 0878853075
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีวง นายทศพล ใบเต้ 0878900863
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกกะถิน นายเฉลย ชัยประจง 0-7535-0557
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ นายเสกสรร สุขเนาว์ 0-7539-1054
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกเมรุ นางกัลชนา สกุลคง 0819563566
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกหาด นางลาวัลย์ สิขิวัฒน์ 08-3391-4782
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกเหล็ก นางณัฐณิชา จันทร์มาศ 075-770260
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมทอง นางศิริวรรณ พันธ์ศรีโรจน์ 0-7553-5097
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจังหูน
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันดี
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทาราม นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชู 0-7577-2005
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันพอ นายสัมพันธภพ ศรีวิบูลย์ 075-348676
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจดีย์
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง นายสุนันท์ ขุนฤทธิ์ 01-8928510
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร นายสมทรง สมภูเวช 0892928710
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชนาราม นายสำราญ หนูศรีคง 089-9082068
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชลธาราม นางสนธยา ไตรเมศ 075-521508
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัน นายสุมิตร พงศ์ดารา 08-1676-2260
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ นายเกษม เกื้อกาญจน์ 0-7575-0045
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงแตะ
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนใคร นายสุภาพ ผิวเหมาะ 075470410
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตรอ
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนยาง
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดินดอน นายภักดี จิตรัว 089-1967475
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโดน นายณัฐกิตติ์ นาคแดง 075 - 354025
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตรีเอการาม นายวีระ นิลวิเชียร 081-8987316
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย นายพิเชษฐ ไสยสุวรรณ 097242544
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ นายประมุข นิลพัฒน์ 0842568145
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางขึ้น นาายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม 0822842112
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางพูน
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่างาม นายณรงค์ เอียดสุวรรณ 0840562889
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าช้าง
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่านคร นางจารุวรรณ พรหมณา 0816933809
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าแพ
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้ายสำเภา
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ายาง นายเสริมเกียรติ สังฆะโยธิน 075489217
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้าวโทะ นางบุปผา จันทร์ศรีนวล 0936829661
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าสะท้อน
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ นางสาวสุดา วงศ์สวัสดิ์ 083-9677618
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ นางจำปา อินทนีย์ 0-7883-9535
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งแย้ นางลัดดาวัลย์ พันธ์ทอง 075 354016
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพธิดาราม
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทวดาราม นางสาวคำหวาน เงินเปีย 08-9970-9797
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโทเอก นายสวนแสงเสน 07-2800897
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรงาม นายสามารถ สุขเนาว์ 0-7539-1091
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ นางวัฒนา ทองชัย 075770035
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธารน้ำฉา นางฉวีวรรณ แก้วสังข์ 075-450247
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนากัน นางสุดา เกิดมณี 075-349418
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนากุน นายมานะจิตต์ รัตนมณี 08-92886253
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาเขลียง นายมงคล ชุมภักดี 089-9472901
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางตรา นายสุนทร สุวัชรชัยติวงศ์ 089-9722461
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางพระยา นายทรงวุฒิ แสงแก้ว 0849076441
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางเอื้อย นายโสพล พุทธา 0862824464
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ 089-8745113
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาวง
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาเหรง นางจุฑามาส กั๋งเซ่ง 0848379477
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำตก นางมลิววัลย์ พาศรี 075-751725
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำรอบ (อำเภอเมือง)
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำรอบ (อำเภอลานสกา)
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำสรง
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางตะพาน
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางหว้า
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางใหญ่
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านตาล
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบราณาราม
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นายชูวงศ์ ชุมศรี 0862661578
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดู่หอม นาง เยาวภา นิลลออ 08-9866-6155
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม นายทวีศักดิ์ ไกรสร 0819786541
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลักปลา ส.อ.ศักดิ์ชัย สวัสดิ์ชัย 08-51588085
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปะ
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) นายนุสนธ์ รักขพันธ์ 082-2775763
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่า(โมคลาน) นางปุณยภา แก้วนุ่น 0895906411
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากด่าน นางอาพร เกษราพงศ์ 075367078
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่ากิ่ว อาจินต์ทองเชื้อ 0898678961
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่ายาง
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าหวาย
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าไหม้
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปียน นางสาวสุจินต์ พรสมโภชน์ 087-2979632
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรหมโลก นายกรีฑา ลักษณะวิลาศ ,075-338388
609 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระพรหม
610 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเพรง
611 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระมงกุฎ
612 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
613 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเลียบ นางสาวยุวดี กิจผดุง 089-8684429
614 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระอาสน์ นายเฉลิม หนูหวาน 08-9908-1674
615 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังยอม
616 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังสิงห์
617 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร นางสิริลักษณ์ อาวุธ 086-2731266
618 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแพร่
619 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาราม
620 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
621 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
622 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
623 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูเขาหลัก นางดวงใจ ทิพย์จักษุ 0808925751
624 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
625 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะนาวหวาน น.ส.พรรณิภา คุณสนอง 082-808-4846
626 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะปรางงาม นางรังสิตา พลการ 081-3672334
627 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะเฟือง นายปชานนท์ ชนะราวี 0856917405
628 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1นายวิสูตร สนธิเมือง 0895948641
629 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
630 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
631 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ นายสิทธิพงศ์ พรหมรัตนพงศ์ 089-4723366
632 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุขธารา
633 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส
634 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโมคลาน นางชัชจิรา สุทธิพันธ์ 075-349140
635 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไม้เรียง น.ส.วัชราภรณ์ ไม้เรียง 08-6267-6290
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางค้อม นางไพจิตร พงศ์ทองเมือง 089-8688316
637 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางงาม นางพิมพร เฟื่องวรวงศ์ 0-7552-1592
638 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางทอง นางปัทมา รอดผล 0872663716
639 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโยธาธรรม นางยุภาภรณ์ สุทธิศิริ 086-2661945, 075-338410
640 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ นายทวีสุวรรณมณี 06 6909307
641 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม
642 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์
643 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว 099-305-0990
644 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำนาว นายไพรัตน์ อิ้ววังโส 081-958 3739
645 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวนาราม นายวิโรจน์ ผลความดี 0-7283-6352
646 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังขรี นางอำภา ทองแป้น 075-770565
647 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังไทร นายสมบุญ มีอนันต์ 0-9587-4677
648 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังเลา 1นางยินดี พรหมแก้ว 089-7298232
649 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหงส์ นายโกศล กัณฐรัตน์ 0856556638
650 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหิน นายบุญเชิด อุบลรัตน์ 0892901834
651 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหีบ นางวรีรัตน์ หม่อมบุญ 0805196014
652 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวัดท่าม่วง
653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม
654 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีมงคล นายวิโรจน์ บุญเรือง 075-531045 018953182
655 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศาลาไพ นายสิทธิโชค ภิรมย์ 05-7894094
656 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิลราย นางจุฑามาศ ทองประดิษฐ์ 0897311779
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิลาชลเขต นายสิทธิชัย ทองนุ่น 0813262640
658 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสมอ นางณิชกานต์ เพชรรักษา บ้าน0-7532-7051 มือถือ 0-1271-1169
659 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต นางทิพย์วิภา พรมแก้ว 087-2651324
660 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระแก้ว นายวิกิจ เยื้อยงค์ 0-7531-0103
661 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระไคร นายมนตรี โยธารักษ์ 0898741980
662 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ นางอุไร เชาวลิต 084-8400158
663 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระเพลง
664 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนขัน นายสมนึก ปรีชา 086-2811870
665 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนพล นางลาวัญย์ วระดี 075-377478
666 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนพิกุล นางสุดา กามูณี 08-1089-2162
667 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต นายประเสริฐ พัฒนา 08-9871-9592
668 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนหมาก นายธนูศิลป์ สุขแสนสุข 0848413945
669 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
670 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสอ
671 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสากเหล็ก นายตะวัน พันธุ์ชูศรี 081-5391793
672 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุชน นายสมพร สังข์แก้ว 0-9590-9384
673 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุธรรมาราม นางสาวนิวร ผิวกระด้าง 0899098442
674 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
675 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสม็ดจวน นายเมธารักษ์ แสงศรี 0818958521
676 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไสมะนาว
677 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหญ้า นายพัฒนา สงพราหมณ์ 081-3700688
678 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง นายวิรุณ สุขพัฒนศรีกุล 08-1537-4890
679 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองดี นายกิตติศักดิ์ ชูภักดี 08-7887-8437
680 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแตน นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว 075-450162
681 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัว นางยุพิน เวชประสิทธิ์ 085-4768854
682 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหมาย นางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง 083-9678557
683 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลวงครู นายสุพิน ขุนศรี 017378286
684 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยพระ
685 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวนอน นายอร่าม บุญสนอง 075450174
686 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวอิฐ
687 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหาดสูง นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ 0872719229
688 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ นายสมศักดิ์ แสงสว่าง 075-450084
689 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ทอน
690 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ นางณัฏฐชล จันทร์สุวรรณ์ 0892911598
691 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นายศิริ ทองขาว 0-7537-5599
692 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายวรรณเชาว์ โปเหลือ 075374794
693 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสำนักใหม่
694 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
695 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นายมีชัย พิทักษ์วงศ์ 075 376186
696 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสาธงวิทยา
697 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปรีชา แสงมณี 0901756845
698 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ นายปรีชา ศรีมุกข์ 087-2717-725
699 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ นายนิติพันธ์ ดำมี 0898664154
700 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง นายคีรี มากสังข์ 081-9567201
701 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค 082-2707091
702 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 นางวิไล เจริญสุข 0810826396
703 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดสโมสร น.ส.ชูศรี กาญจนวงศ์ 086-0540638
704 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไพฑูรย์ ศรีเชย 0-7537-8915
705 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 นางสุภาพร ดาราจิตร 075356151 ต่อ 113
706 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายพนม บุญใส 0-7541-1670 ต่อ 101
707 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นางปราณี ประจง 075362701-6 ต่อ 18
708 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นางลำใย หนูน้อย 087-8915887
709 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
710 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวศิริพร แป้นสุข 080-3265118
711 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
712 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นางอดิสร แซ่เอี้ยว 082-5300378
713 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นายอภิชาติ พิกุลทอง 075-750577,081-7878208
714 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นายธีรพล เทอดเกียรติชาติ 081-7377702
715 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นายนิวัตร ตระกูลสันติ 07-2745527
716 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นายนายสมนึก สุชาติพงษ์ 075-302027
717 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายธีรชาติ พจนมณี 08 12730463
718 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล นายพรนที พรหมทอง 089-5939657
719 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช นายสมนึก หนูเจริญ 0-7537-0759 ต่อ 119
720 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นางศศินา บัวสุข 094-1595466
721 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นางปรีดา ทองเสม 075-531501
722 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายสุรพล โชติธรรมโม 0-7535-6156
723 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์ 0-7577-3297
724 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กก.ตชด.42 ด.ต.สิทธิเดช ภู่รัก 0- 7541 -1826
725 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.นศ. ด.ต.ณัฐภัทร กันชาติ 0-7534-1091
726 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.421 ร.ต.ต.อินทัช คงเรือง 08-6958-2876
727 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.422 ต.ต.ธำรงค์ มังสาทอง 0862677112
728 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.423 ด.ต.สุชาติ สมบูรณ์มนต์ 0810844973
729 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.424 ด.ต.หญิงจำเนียร แซ่ภู่ 08-98679605
730 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อย ตชด.427 ด.ต.ณรงค์ กลิ่นขำ 0867459356
731 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ร.ต.อ.หญิงนิตยา อนงค์ 075-320727,075-346679
732 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บัวมาก 0-7534-1037
733 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ต.หญิงกาญจนา ชาญอาวุธ 0-7531-5809
734 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเขาวัง ด.ต.คำพล รังคะวงษ์ 084 8436877
735 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร.ต.อ.ไตรรง แจ้วเสียง 087-2789142
736 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรกะปาง จ.นครศรีธรรมราช ด.ต.ชิษณุพงศ์ ศิริสาห์ 0806277172,0-7549-5155
737 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรการะเกด จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช 0-81894-9834
738 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะทวด จ.นครศรีธรรมราช ร.ต.ท.ภานุทัต ลันซ้าย 075-466083
739 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขนอม จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.ท.จิรวัฒน์ ศิริธรรม 08-6268-3499
740 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ธนิต เพชรชู 089-0498862
741 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร จ.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.อภิชน พลไชย 0 - 7576 - 7077
742 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สุชาติ สงเอียด 0-7530-8191
743 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.อดิศร บุญประเสริฐ 0-819782176
744 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ด.ต.ธีรวุฒิ ปล้องเกิด 089-2890095
745 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชะเมา จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงจุฬาลักษณ์ ศรีกฤษณ์ ๐๙๓ - ๕๘๓๕๓๘๓
746 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เฉลิม ยิ่งคง 075-381389
747 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ด.ต.สุชาติ วังนิคม 075-445711
748 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.หญิงกรรณิกา รัตนะ 0878263160
749 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ด.ต.เฉลิมเกียรติ สวัสดิ์ 0-7530-6019
750 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ 0818148393
751 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ. วิเชียร เปล่งฉวี 081 - 9578937
752 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงณันทภัค มณีฉาย 075-412400
753 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงชวนพิชญ์ ฤทธิรุตม์ 08 1956 4715
754 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข 075-307201
755 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรนาบอน จ.นครศรีธรรมราช ด.ต.สุวิทย์ รัตนพันธ์ 0-7549-1800
756 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางขัน จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วชิระ ทองบุญยัง 0806485744
757 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางนบ จว.นครศรีธรรมราช ด.ต.ธีระวัฒน์ รัตนกระจ่าง 083-1820407
758 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ด.ต.อธิป จันทร์สุข 095-4200397
759 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเปลี่ยน จ.นครศรีธรรมราช ด.ต.มลิตร บุญญาธิการ 0-7547-0710
760 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงดารวรรณ หนูจันทร์ 08-69493226
761 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงปาจรี ทองอ่อน 08-1326-5109
762 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ร.ต.ต.วิทยา นพสุวรรณ 08-4053-0167
763 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ร.ต.ท.สิริพงษ์ จินตนะรุ่งโรจน์ 08 1894 7762 ,
764 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.สีจิตต์ แก้วมณี 0878814377
765 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ร.ต.ท.ณัฐกิตติ์ ฤทธิรุตม์ 0-7544-1222
766 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ด.ต.สุรัต กิติยามาศ 087 2887656
767 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสิชล จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงจันทิมา มณีฉาย 08 5131 9101
768 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิง ณัฐดา นิลพัต 0 75450661
769 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเบญจพร วางกลอน 0-7535-7202-5 ต่อ 31
770 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ 075-355-160
771 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางจริยา จองเดิน 0-7535-7312
772 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสมร มาสุข 0-7534-1010
773 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณัฐชนน วงศ์หาญ 075-355445
774 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช น.ส.นันทิยา เรืองจรูญ 0-7535-6165
775 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสมพร พัฒน์แก้ว 0-7535-6069
776 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต11(นครศรีธรรมราช) นางฉวีวรรณ ยอดมณี 0-7535-6541ต่อ 70443
777 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ 0-7535-6531, 0-7535-6553
778 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นางจิราภรณ์ ศรีหะรัญ 0 7534 5158 - 9
779 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุทา ช่วยพูล 075-358336
780 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกิตติยา พัชนี 0-7539-6363
781 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวละมุญ จินกระวี 075-356552
782 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นางสาวดวิษา สังคหะ 075450964
783 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอรอนงค์ คำแป้น 0-7537-8507-14
784 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข lสถานีอนามัยบ้านวังวัว นางสมพร ขนอม 084-0623238
785 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขนอม
786 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นายธรรมสถิตย์ พิบูลย์ 075308099
787 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชะอวด นายลือชา เพ็ชรรัตน์ 075 381011
788 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นายจำลอง หนูเกื้อ 075-386400
789 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา นายชาติชาย มหาทำนุโชค 075-306256
790 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าศาลา นายธิติชัย บุญรุ่ง 0-7552-1186,0-7552-1133 ต่อ 171
791 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งสง นายนายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ 075-410100 , 089-6485543
792 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ นายภัทรพล เกตุขาว 075-489084 ต่อ 220
793 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาบอน นายชินภัทร ทองฉิม 075 491825
794 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางขัน นางสุวิมล รัตนโนชา 075-371025
795 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพนัง นายสายันต์ ศิลาโชติ 075-333808
796 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพรหมคีรี นางสาวศรีคร ศรีษา 01 - 3704697
797 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพิปูน นางสาวรุ่งไพลิน ปรีดาศักดิ์ 075-499026
798 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายธรรมรัตน์รัตนนาวินกุล 075-342017
799 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
800 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลานสกา นายภัทรพล เกตุขาว 0-7539-1139
801 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านยาว นายพิชิตชัย นำนาผล 0-7553-3007
802 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบบ้านไสยูงปัก นายสินธุ์ชัย สวนจันทร์ 075460854
803 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองเสา นายอรรฆพร สุวรรณ 0857933695
804 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วแสน นายสมคิด เอียดแก้ว 075491547
805 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจัง นาง สุชาดา จักรช่วย 075491548
806 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมุด นายเจริญ สัญจร 09 0687 7860
807 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดโรงเหล็ก นายสมโชคนงค์นวล 075307003
808 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพุด นายบุญรัตน์ นุ่นตา 0817886516
809 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน นายปราโมทย์ เดชะราช 08-1956-6546
810 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนบ นายเอกราชสวัสดิสาร 084-8400298
811 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจัง นายฉัตรชัย สินประสิทธิ์ 08-10845935
812 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียน นายวิมลอุบล
813 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เหนือ นางปานจิต หอยแก้ว 081-0859161
814 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานวัว นายสมคิดสงคราม 081-7973613
815 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว นางปรีดาวรรณ ศรีพัฒน์ 0 7580 9255-6
816 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมควร ตำบลควนหนองคว้า นายวิชัย พูนทอง 075-466559
817 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยก นายระบิล รักอาชีพ 075479366
818 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดี นางทศา รัตนพันธุ์ 075-300890
819 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง นางบานชื่น แก้วสีนวล 075479428
820 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหงส์ นางนิรมล รัตนสุภา 086-2770688
821 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า นายสำราญ จิตรสบาย 089-5885776
822 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตง นายกิตติพงค์ถวาย 083-6426182
823 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทุ่ง นางสมศรี สวัสดิสาร 0862782949
824 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง นายไพศิลป์ บุญมาก 0-7548-1113-5 ต่อ 103
825 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิชล นายเหิม ผิวล้วน 075-335800-4 ต่อ 105
826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวไทร
827 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นายภูวนาถ สุทธิพิทักษ์ 0-7534-1203
828 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นายภูวนาถ สุทธิพิทักษ์ 0-7534-1203
829 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยกะปาง นางประทุม ลิ่มประสิทธิ์ 075-363045
830 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยควนกรด(บ้านโคกบก) นางอรวรรณ อักษรนำ 075-770518
831 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งใหญ่ นางสุจินดา ปานช่วย 0
832 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสวนหลวง
833 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำตก
834 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ่อนำร้อน นางประนมพร ตุรงคติณชาติ 089-5913762
835 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกลอง นายสุภาพ สิทธิอำนวย 0-7534-8496
836 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกะทูนเหนือ นางปรีดาวรรณ ศรีพัฒน์ 084--4408718
837 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกะเปียด นายวิทยา ศรแก้ว 075520339
838 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านก้างปลา
839 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ นายนายพัฒนา พูนพนัง 086-4709004
840 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกร็ดแรด นายสง่า การกรณ์ 0873858237
841 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะขวัญ นายละเวก ศรีสุวรรณ์ 075306367
842 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะจาก นางสุจิตติ์ แต้มเติม 075-511210
843 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะทัง นายบวร สุขสวัสดิ์ 075-470610
844 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขนาบนาก นายธีระศักดิ์ คูณกิ่ง 075-354293
845 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขุนพัง นายจรูญ เพชรสุภา 0-7549-7126
846 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาฝ้าย นายธำรงค์ เสนทอง 075367274
847 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาโร น.ส.สุกัญญา พุ่มสุวรรณ 0892859780
848 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเขาใหญ่ นายเสน่ห์ จันทร์ทิพย์ 081-3976542
849 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคงคาเลียบ ม.5 ตำบลกุแหระ นางปราณี จันสีนาค -
850 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองตูก นางรัชฎา โสระเสาว์ 084-8377071
851 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองเพรียง ม.3 ตำบลบางรูป นายยุทธนา หอมเกตุ 0-7535-1072
852 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคลองเสาเหนือ นางปราณีย์ แก้วน้ำรอบ -
853 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนกอ นายอุดร ขำถนอม 075-306237
854 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนเกย นางปราณี ศิริธรรม 0-7544-9158
855 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนฝามี ตำบลกรุงหยัน นายศราวุธ ล้อประเสริฐกุล 0-7535-0582
856 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนแร นายประสาน ห่อหุ้ม 075-756637
857 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านควนสวรรค์ นายวัชรชัย คารว์ 075-671266
858 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคอกช้าง นางสฐาพร พรหมนิล 075 755047
859 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคีรีวง นายชาลี ศรีประจันทร์ 0-7553-3121
860 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเคี่ยมงาม นายบัญญัติ เศวตเวช -
861 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกกะถิน
862 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโคกคราม
863 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านจอมพิบูลย์ นางเอื้อมเดือน มณีรัตน์ 0892967903
864 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 นางชนิล ละม้าย 0-7537-2496
865 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด นายไชยยุทธ มะเกลี้ยง 0982562645
866 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านชายทะเล นางวรรณา อยูจงดี 075-518241
867 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนคา นาง จำเนียร ขุนรัตน์ 0-7539-4323
868 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านต้นเหรียง นายปรีชา เต็งทอง 0 7536 7114
869 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านตรงบน นางนิวร แซ่ค้าง 075-354256
870 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใต้
871 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านถลุงทอง นางจงดี ศิริกิจพุทธิศักดิ์ 09-8679373
872 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านถ้ำใหญ่
873 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทอนวังปราง นางศรีกิจ รักสองหมื่น 0-7536-1188
874 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าควาย นางวันดี เขียวกุ้ง 0848513241
875 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทางข้าม นางชุติมา ล่องชุม 075 460838
876 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าช้าง นางเรณู สุวรรณกำเนิด 075-470505
877 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทานพอ นายชนวีร์ ตั้งสุข 075-480911
878 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านท่าหิน นางสาวขวัญนภา กำเหนิดสม 0-7536-7522
879 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทำเนียบ นายไพโรจน์ ขนาบแก้ว ไม่มี
880 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งควาย
881 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งนาใหม่ นางเกล็ดนิล วงค์พิพันธ์ 0848896930
882 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านทุ่งหล่อ นางสมจิตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0-7544-2005
883 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเทพราช นางสิริวรรณ สมเชื้อ 075367531
884 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไทรห้อง
885 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาเขลียง นางเพ็ญศรี มฤค 075-520351
886 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาแล นางอรอุมา จันทร์ทิพย์ 087-2751145
887 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาสระ นายชัยกร บรรลือพืช 083-3938563
888 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาสร้าง นายสุชาติ อุดมรัตน์ 09-2902780
889 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาเส นางนิติยา ดิษฐาน 075-762527
890 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนาเสน นางจำนงค์ สัจจารักษ์ 0-7536-6305
891 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำแคบ นายณรงค์ นาคเทวัญ 0-7534-8466
892 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านน้ำฉา น.ส.นภิสรา เทพจินดา 0811878396
893 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านในดอน นางวิยดา เกิดสุวรรณ 0818952720
894 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบนควน นายสมจิตร สินธุโทวงศ์ 075755370
895 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบนเนิน นายณรงค์ ลักษณาวิบูลย์กุล 075-370575
896 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ่อทราย นายเสน่ห์ เลี่ยมทอง 08-9873-6586
897 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางขลัง นายจีระวัฒน์ ชูน้อย -
898 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางตะลุมพอ นางรัตติยา ชูดวง -
899 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางไทร นายสุทธินันท์ มีมาก 089-5928723
900 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางไทรนนท์ นางสุดใจ ช่วยทอง 075-460579
901 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางน้อง นางนุกูล บุญที่สุด 075-416110
902 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางนาว นายสมเกียรติ หนูเกิด 075-333411
903 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางบูชา นางมนัญญา บัวแก้ว 086-2671577
904 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางมูลนาก นายสามนต์ บรรลือพืช 075-348174
905 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางแรด นายอนุวัฒน์ เราะหวิลัย 075-518165
906 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางศาลา นางณัฎฐริณีย์ แต้มเติม -
907 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางสระ นายพิชัย เทิดธรรมปราการ 075-370638
908 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปลายทราย นายศักดิ์สยาม สุวรรณสุทธิ์ 01-9567040
909 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปลายเส นายนนทชัย ชนะฤทธิ์ 08-7270-4419
910 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปัง นายประภาส ตันเฉลิม ไม่มี
911 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากน้ำ นางอรุณี เสนาธิบดี 075-480067
912 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากแพรก นางอนงค์ ดำคำ 075-371077
913 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านปากระแนะ นางสาวปาลีรัฐ ไทยเกิด 075354852
914 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านป่าหวาย
915 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเปลี่ยน นางจีรภรณ์ ชูคง 084-4471345
916 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเปี๊ยะเนิน นางขวัญใจ ชูมณี 075-470630
917 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพรรณราชลเขต นายปราโมทย์ เดชะราช 08-6593-4930
918 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพรหมโลก นางจริญญา พนังนุวงศ์ 0-7533-8452
919 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพระพรหม นางจรวย ปั้นวงศ์ 0-7537-8651
920 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพระเพรง นายวิชาญ มณีอุปถัมภ์ 075378723
921 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพรุกำ นายเศียร บุญเพ็ชร 0-7537-4199
922 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านพุดหง นางวลัยลักษณ์ สายทองแท้ 0-7537-3534
923 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแพรกกลาง นายละเวก ศรีสุวรรณ์ 0864763501
924 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมะขามเรียง นางสาวบุศราคำ แย้มเยื้อน 075-470614
925 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมะปรางงาม นางเยี่ยมศรี รัสปะ 075-361397
926 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านมะม่วงทอง นางสดชื่น กองผล 0-7537-4774
927 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโมคลาน นายมนต์ชัย มีแก้ว 0-7535-4708
928 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไม้เรียง นายสุภัทรชัย ชูประสูติ 0-7538-4836,086-4713913
929 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไม้หลา นางจิระพร รัตนโชติ 075-373509
930 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านยางยวน
931 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านร่อน นายประเสริฐ ชูทองคำ 0-7539-1190
932 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังยวน นางเปลี่ยนรัฐ เพิ่มพูล 081-0822301
933 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังหิน ม.4 ตำบลทุ่งสัง นายเชาวลิต ลิ่มวิจิตวงศ์ 0-7534-9575
934 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดมะขาม(บนโพธิ์) นายผนึก ริวรรณ 0-7532-7054
935 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดลาว นางเสาวลักษณ์ ศรีภักดี 075-470929
936 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวัดสระ นายยุทธศักดิ์ ภู่นพกิจ 0892911494
937 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสมสรร นายก้องเกียรติ เชยบัวแก้ว -
938 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสระพัง นายวิทยา ศิริกิจพุทธิศักดิ์ 0-7537-3397
939 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสระเพลง
940 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสวนจีน นายสมพร พยัคคา 075-486699
941 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสหกรณ์นิคม
942 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสอ นายบุญกิจ สุขบำเพิง 0-7537-4237
943 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสองแพรก(สี่แยกวัดโหนด) นายเจริญ หลงจิ 0-7552-1786
944 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสี่ขีด นางอุไร การกรณ์ 0813029907
945 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสี่แยกสวนป่า นายธีรวัฒน์ แดงกะปา -
946 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเสม็ดจวน ม.3 ตำบลกุแหระ นายอภิชัย ศรีไสยเพชร -
947 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแสงวิมาน นางจงดี ลักษณะวิมล 075-399430
948 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไสหร้า ม.2 ตำบลบางรูป นายสมบูรณ์ ม่วงทอง -
949 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไสใหญ่
950 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองคล้า ม.1 ตำบลปริก นางสาวรัชลินทร์ วิบูลย์ศิลป์ 0-7547-9207
951 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองเจ นางสมร เจียรมาศ -
952 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองท่อม นายเทพประสิทธิ์ อนุพงศ์ 075470895
953 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองปลิง นางสัญญา รัตนพันธ์ 08936339623
954 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่ ม.2 ตำบลทุ่งใหญ่ นายปราโมทย์ เดชะราช 0-7535-0580
955 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหน้าเขา ม.2 ตำบลทุ่งสัง นายสุวรรณน้อย เดิมคลัง 0-7540-0014
956 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยปริก นางอรุณี คารว์ 075-520507
957 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยยูง นายจิรพันธ์ พูนพนัง 0869512630
958 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัวควน ม.3 ตำบลปริก นายจิระชาญ อุบล 0-7547-9359
959 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัวป่าขลู่ นายธาตรี ทองพนัง 075-470620
960 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหาร นางสมศรี วัยวัฒน์ 0-7535-4100
961 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านใหม่บน นายธวิทย์ มนแก้ว 06-9465571
962 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านอายเลา นายคมศักดิ์ ทองอยู่ 089-8756869
963 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยสามตำบล ตำบลสามตำบล นางอำพร พูนทอง 075-308242
964 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยอ้ายคู นางอุสาห์ แกล้วกล้า 085-8857731
965 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน นางวิภาสงสวัสดิ์ 0 7536 1608
966 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านควนส้าน นางจำเริญกิจจะ
967 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านจันดี นายวิริทธิ์พลตระบันพฤกษ์
968 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านมะนาวหวาน นายสุเมตบุญทองแก้ว
969 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านไสคา นายพรชัยนุมาศ
970 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหน้าเหมน นางอุบลรัตน์สุคนธรส
971 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหลักช้าง นางฎายินรักษ์ทอง
972 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสุพัตรา นาคแป้น 0-7534-343409-10 ต่อ 314
973 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม นายสุธรรม ชาญณรงค์ 075 529015
974 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ นายทวี จันทร์โท 075-308186
975 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง นางอุมาพร ศรีสุขใส 0-7548-1182
976 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายสุชาติ ทองเสมอ 0-7577-2616
977 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด นาย โกศล แต้มเติม 075 - 381223 / 081-7877499
978 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง น.ส.นันทะรี เทพราช 0-7544-5724
979 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ นายศักดิ์ดา ศังกรนิติ 0-7538-6041
980 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา นายอนุพล ช่อผูก 0 7530 6311
981 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา นายลือศักดิ์ สว่างแก้ว 09 6767 6885
982 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง นายชัยณรงค์ ทรงทอง 0-7541-2048 ,081-0836394
983 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ นางกรรณิการ์ มั่นคง 0-7548-9190
984 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ นางสาวมยุรา สุทธิพันธ์ 0-7530-7004
985 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน นายสุทธิพันธ์ ลิ่มพรรณ์ 0-7549-1192
986 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน นายสุพรรณ ตุรงคติณชาติ 0-75487-882
987 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง นายซ้วน แซ่ค้าง 081-5369450
988 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี นายประชนม์ อาวุธเพชร 0-7539-6038
989 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม นายธีระ ณ นคร 075-763373
990 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน นางประนมพร ตุรงคคิณชาติ 0 7549 9032
991 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส.อ.หญิงพนัชกร หนูทอง 081-970-4799 , 075-342902
992 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ นางชวนพิศ ทองผล 0-7544-1071
993 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา นายเสน่ห์ เลี่ยมทอง 0-7539-1221
994 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล นางอมรรัตน์ ช่วยสุทธิ์ 0 757 71610
995 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร นางกิตติมา แสนลาวัณย์ 075-389278
996 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวเมตตา เมืองใหม่ 0-7535-6740
997 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจันทิมา บุญจันทร์ 0-7535-7800
998 สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช น.ส.วัชราภรณ์กายสะอาด 0-7532-5201-10 ต่อ 212
999 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงทุ่งสง
1000 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงนครศรีธรรมราช นางนันทวัน หนูน้อย 0 7535 7505
1001 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดทุ่งสง นางสาวนพรัตน์ พิบูลย์ 080-5377979
1002 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุภาภร พรหมเดช 0 7535 6498 ต่อ 210
1003 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกันยา อินทร์สุวรรณ 075-399559 ต่อ 111
1004 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) บ้านมิตรไมตรีนครศรีธรรมราช นางสวรรยา จันทร์ประทุม 075-347770
1005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ 0-7535-6452
1006 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช นางจารี จารุภคนันท์สกุล 0-7534-5027
1007 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นางฉวีวรรณ ภาคสุชน 0-7532-0514
1008 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช นายประคองธานีรัตน์ 0 7535 6966 , 0 7534 8002
1009 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง นางรัตนา จันทร์ศรีกรด 0 75773145
1010 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสมกิต ทิพย์มณี 075-356157
1011 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปากพนัง นางเกษร กว้างขวาง 0-7551-7091
1012 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง นางสุภานี อรุณสุวรรณกร
1013 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง นายพูนพล อุดมศรี
1014 หน่วยงานท้องถิ่น การประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ นายไพฑูล มานพพันธ์ 0-7577-2551, 0-7577-2754, 084-3072837
1015 หน่วยงานท้องถิ่น งานประปา นางฉลวย แก้วศรีจันทร์ 075-337061
1016 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกะทูน นายโสภณัฐ ศรีขวัญแก้ว 085-4740030
1017 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกะปาง นายชลิต ไทยทอง 075495262
1018 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลการะเกด
1019 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะทวด นางรัตนา ปั้นวงศ์ 075466188
1020 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะเพชร นางกัลยา ยังอุ่น 0-7535-4229
1021 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขนอม นายวัชชิระ กรอุไร 075528834
1022 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุนทะเล นายพงค์ศักดิ์ พิพัฒน์ผล 075374842
1023 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาชุมทอง นายอภินันท์ คงวัดใหม่ 0-7544-9454 083-6330840
1024 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาพระ
1025 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนกลาง
1026 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจันดี นางยศยา นนทสิทธิ์ 075486498
1027 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง นายสุเมศวร์ เสือทอง ๐๗๕-๔๘๐๒๗๙
1028 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะมาย นายสุทธิพร รสมาลี 0-7546-6616
1029 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะเมา
1030 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะอวด นางวนิดา คงหนูเกตุ 0857868607
1031 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ นางสาวหทัยรัตน์ บำเพ็ญ 0-7538-6121
1032 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนตรอ นายทรรศสรัชฎ์ สุวรรณศรี 0-7577-2754, 0-7577-2551
1033 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
1034 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท้องเนียน นายอนุวัฒน์ สุขจันทร์ 0-7552-8367
1035 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทอนหงส์ นางสาวสุวภัทร สพานทอง 0-7539-4208 ต่อ12
1036 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทางพูน
1037 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่างิ้ว นางสาวสุวภัทร กุลฑล 075-377300
1038 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าประจะ นางอาพร อนงค์ 0-7538-0489
1039 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแพ นางสาวกมลทิพย์ วัจนะพันธ์ 075 765267
1040 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ายาง นายจำยงค์ ยศชู 075-489110
1041 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศาลา นางมณฑาทิพย์ พันธมาศ 075 522785
1042 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลที่วัง นายกัญช์ อินทนู 075363250
1043 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งสัง
1044 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งใส นางกนกณัฐ เพชโรภาส 0650408156
1045 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาบอน นางสาวณัฐวภัสสร์ พิชัยกาล 075-491158 ต่อ 106
1046 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาสาร น.ส.ธันยพัฒน์ ทองสุข 075763265 ต่อ 101
1047 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเหรง นางสวนีย์ บุญเจริญ 075-752-111-2
1048 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางจาก นางลาวัณย์ ธนะบรรณ์ 094 8025353
1049 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางพระ นายเกรียงศักดิ์ จินดาวัฒน์ 0 8673 9951 0
1050 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากนคร นางสาวราตรี เดือนจำรูญ 075379151
1051 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง นายสง่าชัย หนูเนียม 0936208600
1052 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากแพรก
1053 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรหมคีรี นางสาววิภา สถิตย์ภูมิ 075338385
1054 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรหมโลก นางศรสวรรค์ เปียศรี 075396163
1055 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลพิปูน
1056 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ นางสาวศิริวรรณ มณีธรรม 075-447200
1057 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไม้เรียง นางอำไพ อนุภักดิ์ 0-7567-1263
1058 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ นางอรพรรณ จุลภักดิ์ 075336081
1059 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลลานสกา นางอุดมพร ชุมพงศ์ 08-1894-9236
1060 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนขัน นางเสาวภา ไม้เรียง 075361174 ต่อ 15
1061 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิชล นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข 0-7553-5525-6
1062 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหน้าสตน นายประทีป คงตุก 0-7538-9311
1063 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหลักช้าง
1064 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวไทร นางสุจารีย์ เหมพัฒน์ 081-5581371
1065 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหินตก
1066 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอ่าวขนอม นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ 075-528432
1067 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายสถาพร ลักษณะปิยะ 0895891887
1068 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองปากพนัง นส.จินต์นิภา อ่อนสูง 075-517-313
1069 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองปากพูน จ.อ.หญิงรติรัตน์ วิทิตพันธ์ 0897231619
1070 หน่วยงานท้องถิ่น นครศรีธรรมราช
1071 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 นางจุรีพร รัตติรุจเศวต 075446176
1072 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านน้ำโฉ นายวิทยา ช่วยชู 089-4861355
1073 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ 081-0882705
1074 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นส.พัชรีย์ วงษสม 061 - 206 - 1435
1075 หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนวัดสำนักขัน นายวีระศักดิ์ หนูเพชร 0965593424
1076 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล นางสาวสุภาวดี ปรีชา 080-8367786
1077 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย นางสาวชลธี ใจห้าว 0-7537-5341
1078 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา น.ส.ไพเราะ เอียดบัว 075377581
1079 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์ 081 - 7975962
1080 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม นางสาวกัญญารัตน์ โยธาแกล้ว 075759256
1081 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นางจิรารัตน์ ปลอดแก้ว 075-670259
1082 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง นางสาวลักษณา จรจรัส 0-7530-0800
1083 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ นางอรชา พลพิชัย 075-762525
1084 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน นางกานต์ณิชา ช่วยชัย 0-7535-5313
1085 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล นางสาวทันตา ชุมเปีย 0-2107-0751
1086 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. นครศรีธรรมราช นางสาวณัจฉรา ทองจันทร์ 0-7535-6252 ต่อ 304,306
1087 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กรุงหยัน
1088 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กะเบียด นางสาววนิดา ธรฤทธิ์ 081-956-4427
1089 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กำโลน
1090 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กุแหระ นายวีระพงษ์ บุตรสิมมา 0-7535-4850
1091 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เกาะขันธ์ นางสาวสุนันทา สุวรรณถาวร 0-7549-3111
1092 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขนาบนาก นางวาทินี รักกมล 0-75466034
1093 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ขอนหาด 1นายอาทิตย์ แก่นทอง 075-426-007
1094 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาแก้ว นางพวงรัตน์ สทานสัตย์ 075300491
1095 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาขาว
1096 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาน้อย -- -
1097 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาพระทอง นางสาวภัทราภรณ์ บุญแก้ว 075-476289
1098 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาพระบาท น.ส.วิชชุดา รอดศรี 0-7584-5055
1099 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาพังไกร นางเพ็ญศรี มีทอง 0-7576-7080
1100 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาโร นางจรรยา ยอดพิจิตร 081-9688078
1101 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองกระบือ นายนัฐวุฒิ สมัครพงศ์ 075370038 ต่อ 12
1102 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองน้อย
1103 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. คลองเส
1104 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนกรด นางฐาปนี จำนงลักษณ์ 083-1696672
1105 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนเกย
1106 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนชะลิก นายสมศักดิ์ หนูรุ่น 075355074
1107 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนทอง น.ส.สุวรรณา สายวารี 0-7575-4230
1108 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนพัง นางคงขวัญ แก้วทิพย์ 075759284
1109 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนหนองคว้า นางสาวจารุวรรณ เรืองทอง 0-7535-5819
1110 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ควนหนองหงษ์ นางสาวตรีชฎา ทองขาว 075-760244 ต่อ 3,4
1111 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เคร็ง นายไสว ทองดำ 075-476070
1112 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จันดี -- -
1113 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ฉลอง นางสุมิตรา รักบำรุง 08-9288-7943
1114 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ชะอวด นายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว 0-7538-0332
1115 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ช้างซ้าย นายปกครอง สิงหโอภาส 0-7535-5107
1116 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียรเขา น.ส.ลำเจียก โกมัย 075-354-635
1117 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เชียรใหญ่ นางพรทิพย์ คงทอง 0-7576-7463
1118 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไชยมนตรี นางศิวลักษณ์ หยูทอง 0846907976
1119 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนตะโก นายสมพร นาคสุวรรณ์ 075-354-099
1120 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดุสิต นายนพดล กรดเสือ 0-5881-0484
1121 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลิ่งชัน นายเดชาธน บุญฤทธิ์ 075-375218
1122 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ถ้ำพรรณรา นางกสิมา ดวงมาก 0-7530-6020
1123 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทรายขาว นางสมศรี มีทอง 075-766522
1124 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท้องลำเจียก
1125 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทอนหงส์ น.ส.สุมาลี สุทธิคีรี 081-3096529
1126 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าขึ้น นางมณฑิรา กุนาคำ 0 - 7552 - 1600
1127 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าซอม นางพัชรี เกียรติสิงห์ทอง 075-766099 ต่อ 14
1128 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าซัก นางสาวมลิวัลย์ บริการ 0-7531-8920
1129 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าดี นางสาวรัชนี ดวงจันทร์ 075-845086
1130 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าพญา นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์ 0-7546-6645
1131 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท้ายสำเภา นางวัฒนะ เพชรฤทธิ์ 075-845010
1132 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่ายาง นายรัชชานนท์ ชนะศรี 075-489111
1133 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าไร่ นางปิยะมาศ สินธุพาชี 0-7546-6263-4
1134 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าศาลา นางสาวสนธิกานต์ พุมดวง 075330474
1135 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ท่าเสม็ด นางสาวธัญญามาศ ขวัญไฝ 0-7538-1137
1136 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งปรัง
1137 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งโพธิ์ นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 0-7535-5631
1138 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งใหญ่ นางจุรีรัตน์ จรประดิษฐ์ 075489777
1139 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เทพราช นายสุชาติ จิวาสุข 083 - 1690275
1140 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไทยบุรี นางสาวกาญดา พรหมมาศ 075-770278
1141 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเขลียง
1142 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางหลง นางณัฐยาน์ รักแก้ว 075-355-873
1143 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาทราย นางสาวชโลทร เพชรสงค์ 075-764101 , 089-589-7703
1144 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาบอน นายประพันธ์ พรหมเมือง 075491539-40
1145 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาพรุ นางรัชฏ์นาพร พิจิตบรรจง 0867416099
1146 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาโพธิ์
1147 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาไม้ไผ่
1148 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาเรียง นายสุกิจ สายสิงห์ 075809114
1149 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาแว นางสาววรรณิภา แสงระวี 06-21951691
1150 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหมอบุญ นางอนงค์นาฎ์ แป้นพุ่ม 0-7530-8019 ต่อ 11
1151 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นาหลวงเสน นายชาตรี โมระมัต 075755137
1152 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. น้ำตก นายถาวร วงษ์แก้ว 0987253712
1153 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางขัน นางอนงเยาว์ ไหมสีเสน 075-371026 ต่อ 13
1154 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางจาก นายเอกชัย เกตุแก้ว 08-6943-1449
1155 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางตะพง
1156 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางนบ จ่าเอกวีระพล ขำสกุล 08-7389-8578
1157 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางรูป
1158 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางศาลา นางปิยะมาศ แสงระวี 093-7602535
1159 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกลาง
1160 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเกาะ นางวันดี ทองใบใหญ่ 075-845063
1161 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านควนมุด
1162 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านชะอวด
1163 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านนิคม นายภาสกร คำสุวรรณ 0631836889
1164 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเนิน
1165 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านเพิง
1166 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านราม
1167 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านลำนาว น.ส.ปิยะนันท์ อ่อนคง 075-371318 ต่อ 11
1168 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านใหม่ นายชาตรี คงไสยะ 075-466-231
1169 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปริก นายบุญชัย ชูไชย 075-758224
1170 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากนคร นางณัฐสินี พิศแลงาม 0-7531-8790-1
1171 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก
1172 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออก จ่าเอกวิมล สมกาญจน์ดา 0-7551-8418
1173 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ปากแพรก นายโสภณ ส่งเสริมสกุล 0-7546-6013
1174 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าระกำ นางลดารัตน์ หนูทอง 075809792-3
1175 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เปลี่ยน นางสาวสิริวรรณ สมจิตร 075470355
1176 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิปูน นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ 075466348
1177 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โพธิ์ทอง นางอุไร ขวัญเกลี้ยง 075521761
1178 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะม่วงสองต้น นางสาวประไพพิศ ปานชาตรี 0-7531-0550,0-7534-0724 ต่อ 11
1179 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แม่เจ้าอยู่หัว นายจรูญ โสภาคะ 0-7577-1292
1180 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โมคลาน นางสาวจิรา รุ่มโรย 075-750-055
1181 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไม้เรียง 1นายสุวิทย์ กะตากูล 075-671167
1182 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางค้อม นายวรานนท์ กรุงแก้ว 0-7549-9146, 084-446-7055
1183 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ร่อนพิบูลย์ นางสาวศรุตา เหมทานนท์ 075449346-7
1184 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รามแก้ว นางตุลยากร รอดเกลี้ยง 075466959
1185 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ละอาย นางโสภา ทองฉิม 075-361206
1186 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ลานสกา นายเจริญอิฏฐผล 075-374343
1187 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังหิน นายรักพร บริพันธ์ 0-81477-5296,0-2107-0855
1188 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังอ่าง นางสาวนิชา แป้นพุ่ม 075-354186
1189 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระแก้ว นายสฤษดิ์ มาลาศรี 0-7537-5162
1190 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวนหลวง นางสาวพรรณภา รัตนพันธุ์ 075-362177 ต่อ 12
1191 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามตำบล นางสาวสุพิณ รัตนพันธ์ 0-7530-8503
1192 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สิชล นางเบญจมาศ ชลสินธุ์ 075335749
1193 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สี่ขีด นางสาววิลาวรรณ ศรีเอียด 075800526,0943184111
1194 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสาธง จ่าสิบเอกธรรมนูญ มูณีเกิด 0-7537-3046
1195 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสาเภา นางสาวอังคนา วารี 075367326
1196 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เสือหึง
1197 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไสหมาก นางสาวยุภาภรณ์ บัวสองสี 0-7538-6218
1198 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไสหร้า นางนาตยา แซ่อึ่ง 0-7533-4236
1199 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหงส์
1200 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยปริก
1201 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวตะพาน น.ส.อรอนงค์ หนูสุวรรณ 0-7575-0093
1202 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวไทร นางข้อหนัน เจะดุหมัน 075-337737
1203 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หินตก นางสุพิศ ผกาศรี 075-497271
1204 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หูล่อง นางสาวชุลีกรณ์ หนูดาษ 0-7541-6109
1205 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แหลม นางเตือนใจ สองแป้น 075355622
1206 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แหลมตะลุมพุก นางเครือวัลย์ นาควิโรจน์ 075809955
1207 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อินคีรี นายดำรงค์ อักษรกาญจน์ 075-470110
1208 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.กรุงชิง อรัญญาไหมดี 075752600
1209 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.กะหรอ
1210 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ช้างกลาง นายวิชิต เทพพิชัย 075-755555-6
1211 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ท่าขนาน �.�.ผุสด� ช่วยสกุล 09-3580-7597
1212 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.นบพิตำ นางดวงเพ็ญ จันทร์ปาน 0848467581
1213 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช (ผศ.น.ศ.)
1214 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเสรี เลิศไกร 0-7549-1570-2
1215 องค์การสะพานปลา กองสะพานปลานครศรีธรรมราช นายศุภชัยดาวัลย์ 0-7544-4032