รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข้อมูล ณ วันที่: 26 พ.ค. 2561
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุภาภรณ์ ช่างสลัก 0-3552-3912
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาเดิมบางนางบวช นางสายพิณ เกื้อพันธ์ 0-3557-8490
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาสองพี่น้อง นางสาวอำพร นิลบุตร 035-589508
4 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี นางอุไรวรรณ ฤาไชยคาม 035-555340
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี นางอัจนา จำนงค์ศาสตร์ 0-3554-5480 , 0-3555-5519
6 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี นายปราโมทย์ มณฑามณี ๐๓๕-๕๕๕๓๕๒
7 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี นางอัญชลี สุขสถิตย์ 0-3553-5388
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวลักขณา โพธิ์ศรี 0-3553-5432
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอนเจดีย์ นางดวงทิพย์ ศรัจรัสวัฒนชัย 0-3559-1109
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอด่านช้าง นางเพชรรินทร์ เอี่ยมแย้ม 0-3559-5080
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช นางสาวฐิตาพร ชูมก 035-578420
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า นางณัฐกานต์ ปานดำ 0-3558-7380
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางนุชนารถ ทิมใจทัศน์ 0-3552-5882-4
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์ นางสาวศิริลักษณ์ ตริยาวนิช 0-3558-1745
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง นายวัชรพงษ์ มณฑาถวิล 0-3553-1001
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก นางสาวปุญยพัฒน์ บัวศรีพันธุ์ 0-3557-1188
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ นางรักษ์จิรา รักขติวงษ์ 0-3557-7001 ต่อ 15
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง นางศุภรดา กลั่นบุศย์ 0-3555-1001
19 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี นางทัศนะ สืบวงศ์ 0-3556-5841
20 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุพรรณบุรี นายเผด็จบุญรอด 035-555251
21 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช 0 35-535427
22 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนเจดีย์ นายนรงค์ ยางงาม 0-3559-1763
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง นายสมมาต หวัดสนิท 0812515987
24 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปลาม้า นายเชาว์ นวมทอง 035-587965
25 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง นางพันทิพา ทิพวรรณ 035-523039
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต์ นางสาวภูชนาภา เนตรสว่าง 035582600
27 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองพี่น้อง นางสาวสมาพร คนทน 0-3553-1984
28 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก นางวิภารัตน์ มีพันธ์ 035-572008
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ นางเหมือนขวัญ ปิ่นกุมภีร์ 0-3557-7124
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออู่ทอง นางนางทองคำ เพ็ชรปานกัน 035 505854
31 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต ดีทโชค 0-3552-5224 ต่อ 13
32 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ 035-522499
33 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี นายนายสมพงษ์ เพชรนาค 035440685
34 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายทองเหมาะ พลเสน 035535991
35 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12 นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 0 3559 6162, 0 3559 5120 ต่อ 12
36 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ นายรุ่งธรรม บ่อเกิด 0-3559-1200
37 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา นายประเชิญ จีนขจร 035-535869
38 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง นายปิยะพล พึ่งพิน -
39 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก นายยศดนัย น้อยแก้ว 035-464406
40 กรมชลประทาน (สามเสน) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) หัวหน้าสถานีทดลองฯที่ 4 035571850
41 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี นายพรพิทักษ์ บุญคงทน 0-3559-1203,0-3548-1195
42 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี นางสาวนิจพาณี พูลสวัสดิ์ 0-3555-5255
43 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี เฉลิมพลพรประสิทธิ์ 0-3544-0332
44 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นางสาวศศิวรรณ ทองผ่อง 0-3552-2133 ต่อ 15
45 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) นายสะอาด จักรกลม 0-3555-2000
46 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง นายกำธร ศรีพิทักษ์ 0 3555 5475 ต่อ 105
47 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุนทร ดิกสันเที๊ยะ 0-3555-5626
48 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) นายทัตเทพ วัฒนพระยาภา 081-8521062
49 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี นางเมตตา วรรธนะกุล 0-3551-1023 ต่อ 1
50 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ นายกษมพงศ์ เสรีดลประเสริฐ 0-3559-1238
51 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช นางสาววารุณี กูรมะโรหิต 0-3557-8450
52 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์ นางพิสมัย พูลกำลัง 0-3558-1040 ต่อ 103
53 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง นายนิรันดร์ อาจศรี 0-3553-1401
54 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก นางสาว ณฐพร สว่างศรี 0-3543-4072
55 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง นางวาสนา ฉิมสะอาด 035-551388
56 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอด่านช้าง นายมรุต แก้วกระจาย 0-3559-6094
57 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอบางปลาม้า นายชาลี สุตีกษณะ 0-3558-6029
58 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอหนองหญ้าไซ พันจ่าเอกวิชิต มะกรูดอินทร์ 0-3557-7126
59 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี นางสาวสรชา ศรีวิเชียร 0 3553 5089
60 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี นางชญาภา เทียนทอง 035-523391, 525725
61 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี นางปฤษณา เอมสมบูรณ์ 0-3553-5393-5
62 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี นายพูนลาภ ไวยเวทา 0 3541 2328, 0 3541 2329
63 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี นายถิรไชย แจ้งไพร 0-3540-8220 ,0-3553-5423
64 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี น.ส.นปภา ศรีวิชัย 0-35441033
65 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.อรัญญา เส็งหนองแบน 0-3555-5458
66 กรมประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรี น.ส.ปรีดาเตชะวันโต 0-6027-9642
67 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี นายปัญจะ รัตนวรกมล 0-9911-3861
68 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี นางสาวสุชาดา กองแก 086-1698161
69 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี นายอนุชาติ ศิริรัตน์ ,035-446216
70 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.รัชฎาพร โสสุด 0-3555-5466
71 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี นายสุพจน์ แย้มพราหม 0-3554-5463-4
72 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนุสรา มหารัตน์ 0-3553-6067
73 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายทนง ไม้เลี้ยง 035-454081
74 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ธงชัยอุบลแย้ม 0-3555-5025
75 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นายระชา ศิลปชัย 0-3541-2394-6 ต่อ 261
76 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี นายประทีป แผนสมบูรณ์ 035-595575
77 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.สุพรรณบุรี นางศิริพร โล่ภูสรรค์ 0 3549 4724
78 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นางยุพา พวงมาลี 0-3553-5383
79 กรมราชทัณฑ์ รจ.จ.สุพรรณบุรี นายสุทธิพร สุทธินันท์ 035 511013 ต่อ113
80 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี นายภัทรศิลป์ ศรไชยากร 035-528-255
81 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี น.ส.สุชาวดี แสงแก้ว 0-3553-5330
82 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง น.ส.ชนิดาภา ไพโรจน์พัฒนกุล 035 551021
83 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล 0-3553-6115-6
84 กรมศิลปากร โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี นายไพฑูรย์ ประดับค่าย 081-0088467, 0863026820
85 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี นางสาวสุเพ็ญภา สะขะโร 0-3554-5466-7
86 กรมศิลปากร หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล 035-535501-2
87 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล 035-535-501-2
88 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ นางทัศนีย์ เทพไชย 035-535-343-4
89 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุพรรณบุรี นายศักดา จิรไพโรจน์ 035-481126
90 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชเพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี นายมงคล ถนนแก้ว 0-3543-7705 ต่อ 225
91 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นางจินตนา สงสุวงค์ 035-555455-13
92 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ นางสาวนัฐชนันธ์ เล็กนิคม 0-3559-1061
93 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง นายมานะ จิวสิทธิประไพ 035595031
94 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช นางมณี อิ่มสมบัติ 092-2474500
95 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ 0818584576
96 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายอำนาจ โสรถาวร 0-3555-5450
97 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ นายไพศาล ไชยเยศร์ 035-581180
98 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง นายบุญสนอง เสมาขันธ์ 0-3553-1191
99 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก นายโชคชัย เทพประสิทธิ์ 035571277
100 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ นางสมพิศ ปานเกตุ 0-3557-7112
101 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง นางอรไท อาจหาญ 0-3555-1588
102 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ 0-3540-8202,0-3553-6044 ต่อ 11-15
103 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น นายมาโนช สมงาม 089-5504941
104 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเนตรนภา กนกปราน 0-3552-3870
105 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี) นายวุฒิชัย ประชาพร 035-441-029
106 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี นางสุมาลี ฝั่งสินธุ์ 0 3553 5415
107 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง นายสุเทพ จงพัฒนพงศ์ 035551536
108 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี นางสาวสมทรง เข็มทอง 0-35535-658
109 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก น.ส.ดวงเดือน จันทร์ลอย 0-3557-1097
110 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์ นางสาวจันทร์เพ็ญ อนันต์ธนสาร 035-591176
111 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง นางอัจฉราภรณ์ ดีสมรูป 035-595500
112 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช นางอัมพร ล้ำเลศ 09-7238-3244
113 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า 1นางสาวสุกัญญา บัวผัน 035587676
114 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี น.ส.พลอยสีรุ้ง เพ็งคุ่ย 0-3552-2113
115 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์ นางสมใจ โพธิ์ประดิษฐ์ 035581151
116 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง 1นางสาวสมทรง บริสุทธิ์ 0-3553-1177
117 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ นางสาววัลภา อธิชนากร -
118 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี นางสุมาลี ไล้ฉิม 0-3553-5694
119 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี นายสมนึก สวนดอกไม้ 0-3555-5242 หรือ 0-81304-4845
120 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง) นายสุพจน์ วงศ์ราช 0-3555-3002
121 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติพุเตย นางสาวสุมาลัย งามยิ่ง 08-5704-5028
122 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
123 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี
124 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง นายสุรพล พลเสน 0-3559-5340 , 0-3559-5375 , 0-8169-67827
125 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช นายบันฑิต จงจินากุล 035-578460
126 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ นายพันธ์ทวี สุขทั่วญาติ 0867500190
127 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นายสำเริง คนทน 0-3552-1617
128 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง นายสละ สงวนธรรม 0-3555-1905
129 การประปาส่วนภูมิภาค สถานีจ่ายน้ำท่านางเริง นายวีระ สงวนตัด 035-578460
130 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.สุพรรณบุรี
131 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองสุพรรณบุรี
132 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีประจันต์
133 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาดอนเจดีย์ นายสมบัติ ปรากฎผล 0-3559-1303
134 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านช้าง นายสมพงษ์ บุญมี 0-3559-5366
135 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระพันวษา นางสาวรรณ รักษาชาติ 0-3552-3721
136 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี นายสมคิด กุลชัยพานิช 0-3553-5060
137 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสองพี่น้อง นายพีรวัส เติมปัญญา 0-3553-1452
138 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามชุก นางลินดา ตันติวรสิทธิ์ 0-3557-1011
139 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี นายโกศล แช่มชื่น 0-3552-5201
140 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง นายดำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล 0-3555-1927
141 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตสุพรรณบุรี นายนิวัติ ปานศรีแก้ว "0-3552-5211, 0-3552-5209 ถึง 10"
142 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
143 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสุพรรณบุรี นายชโลม บุตรเล็ก 035-501585,501575
144 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี
145 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุพรรณบุรี -ผู้จัดการสาขา (035) 522-512 - 5
146 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกพล อ่ำบุญ -
147 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน 0-3543-4004 ต่อ 103
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี นายประสิทธิ์ ทองสิน 02-4737000 ต่อ 1114
149 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 084-115-8468
150 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายราชันย์ เฉลียวศิลป์ 035-545744-5 ต่อ 108
151 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี นายแผน เอกจิตร 08-1010-1693
152 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี นางเกษร กลีบมาลัย 089-9113062
153 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) นางสาววรรณพร ดอกจำปา 0-3555-5258
154 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวมณีนุช เตือนอินทร์ 0-3552-5314-5 ต่อ 102
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงบประมาณ นโยบายและแผน นายวิเชียรวัณณะสุต 0-3550-7522
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานนโยบายและแผน นายวิเชียรวัณณะสุต 0-3550-7522
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นายสำเร็จ บุตรแสงดี 06-6231724
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกฤษณา นายสมพร เมฆวิไลพันธุ์ 081 - 9414739
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนคาวิทยา นายสุรินทร์ ธนูรเวท 0-3542-1222 (085-8433-745)
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านช้างวิทยา นางปณิศา เพ็งสุข 0-6173-0455
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา นางมัณฑนา นิลวงษ์ 0898379771
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา นายโกวิท ทีวะเวช 0-3557-1175
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางมณฑา บัวบาน 035 - 681251 - 2 , 089 - 8064262
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง ) นาย จินดา อ้อมทอง 084-3944437
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นางสาวชุติมา สุคันธตุล 0-8906-1975-3
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นางสาวชุติมา สุคันธตุล 0-3551-5463, 0-3557-8089
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นายวัฒนา เปลี่ยนราศรี 08 - 1942 - 1683
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 นายสมหมาย กันยา 0-0194-12940
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า 0-3559-1012
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ปรัศนี จิรวงศ์รุ่งเรือง 08-1557-3335
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 นางสมลักษณ์ พชรพงศ์ 0-9115-2531
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นางวีณา จันทร์สุวรรณ 0-3559-5005-6
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นางวีณา จันทร์สุวรรณ 0-3559-5005-6
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 นางวิภาวรรณ ชื่นสมจิตต์ 086-616-9742
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภา 0-3557-1017 , 0-9205-7634
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางอลิษา วันโพนทอง 0871581289
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ นางประอรศิริ ชวีวัฒน์ 0-3543-3062
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา นายประดิษฐ์ พลายโถ 089-9184507
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปลาม้า นางจิตบรรจง น้อยสกุล 0-3558-7422
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" นายธีรพล ขยันการนาวี 0-3558-7340
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางแม่หม้าย นายดิเรก อุบลแย้ม 0899186207
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสาวณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ 081-7631396
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกเชียง นายธวัช กรุดมณี 035-440011
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย นายประกอบ พลายมี 095209271
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขากำแพง นางดวงใจ บัวงาม 081-5879851
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก นางพัฒนีพร ทองลิ้ม 08-2298-1836
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดิน นาย อำนวย ม่วงไทย 081 9444334
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองชะโด นายพัฒนา ศรีดอกไม้ 081-5377399
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองชะอม นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์ 0899146446
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก นางสาวภิญญดา ทรงสิทธิ์ 092-4392529
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า นางลักขณา ใจเที่ยงกุล 085-2984445
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 1. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์ 087-4099852
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) นายตรีเพชร มากระจัน 089-5427939
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจงงาม นางสุปราณี เศษโถ 089-022-1768
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกะเชา นายมงคล ไทยานันท์ 0894096577
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเชือก นายมานิต ศรีทองสุข 080 - 6559547
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเสลา นายนพพล คงทายาท 087-8410535
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นายอภิเชษฐ์ ผิวแดง 0817362544
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตำลึง นายวรศักดิ์ มาพลาย 087-4095014
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพุทรา นายวิทยา พรมเพียงช้าง 0-3543-6418,0852909967
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโพ 1นางพิสมัย ทู้ไพเราะ 0861770365
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะเลบก นายสังเวียน มณีวงษ์ 0-8194-32391
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับกระดาษ นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร 0857003916
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับตาแทน นายมานพ กาฬภักดี 0895117337
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับละคร นายอุดมศักดิ์ สมบัติหอม 035440026 , 070782895
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพหลวง นายพงษ์ศักดิ์ ธาดาสีห์ 0899197241
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ นางคนึงเนาวรัตน์ 0-3559-7195
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ นายสถาน จงสมจิตต์ 085-2899470
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น นายสมควร ศิลป์ประกอบ 035-595735
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก นายชรัฐ ฝึกวาจา 01-5862667
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร 08-5700-3916
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นางสำเนียง จันทร์ลอย 08-3037-1864
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนเรศ นายกรัณภัก กาฬภักดี 0860360177
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ นายภานุวัฒน์ จันทร์ฉาย 0-35969816
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว นางสาวขวัญแก้ว ขำปู่ 0890220058
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นายนริส ไวยโอรส 0-8194-6993-8
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประทุนทอง นายครรชิต ปานมุณี 035-473093,061-4875759
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากดง นางสุรางค์ ธูปบูชากร 0-3551-8357,08-1851-4121
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง นางสาวกนกวรรณ สุวรรณดี 0924190564
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคอม นายสายัณห์ นิยมทอง 087 8125068
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ นายประกอบ คงใจดี 094-6838898
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ นายสราวุธ ใจยั่งยืน 089-9193387
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ นางจิราภรณ์ กลิ่นหอม 0985749131
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง นายคำรณ ชื่นจิต 08-99107996
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน นายศิริชัย ศิลป์สาคร 086-7797743
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์ 082-8689045
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี นายบรรเทิง นันตรี 089-8103806
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบพะยอม นาย วิบูรณ์ ศิลปภิรมย์สุข 089-9117278
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยมเบือ นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์ 08-1944-6847
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรังงาม นายมนตรี ธัญญเจริญ 035595738
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม นายชาลี ทิวาวงษ์ 0897750313
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางทอง ชาติชายพิทักษ์วงศ์ 081-199-4165
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ นางสาวสุวัฒนา วรรณา 0-3457-1163 หรือ 0-1736-9579
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางหางม้า สุเทพจันทวงษ์ 0867689412
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง นายพิเชฐ ขาวโต 0877533256
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย นายบรรเจิด คงอ่อน 081-8564715
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาด นายวิชัย อิ่มน้อย 086-1625929
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว นางมยุรี สดแสงจันทร์ 081-2971942
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาว นายจรัญ อุ่นเรือน 08-9532-3510
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาว นายจรัญ อุ่นเรือน 08-9532-3510
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกระโจม นายกฤษณะ พลายละหาร 08-6165-0745
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเตย นายประสงค์ เกษสมบูรณ์ 08-9414-3059
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ นางอัญชลี มาพันธุ์ 035-418048
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัวทอง นางกิ่งดาว นาคเอก 092-3289559
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระหลวง นายสงบ อัชชะสวัสดิ์ 081-931-7943
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง นางศรีนาถ ศรัทธาผล 089-5282822
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง 0909690608
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ นายคนิจ เรืองฉาย 08-1435-2822
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระถิน นายสังวาล มุขทอง 081-4584077
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ นายขวัญชัย บัวงาม 081-651-7042
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ นางสาวณัฐพร แสงภู่ 089-764 9597
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโก นายสนอง เกตุสุริยงค์ 07-1527253
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม นายสุริยา คงประเสริฐ -
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก 081-9847604
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุม นาย มนัส แก้วเขียว 089-8360825
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม นางพรพิมล บุญแช่มชู 08-9910-9951
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม นายเฉลิม มณีอินทร์ 0-8332-1949-9
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นายสมัค ชินบุตร 086-1039091
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร 0819531240
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว นางวชิรา แสนโกศิก 081-9422065
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า นายณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์ 08-6763-7230
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว นางสาวจตุพร อุดม 086-1699020
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนา นางสาวจารุวรรณ กู้เกียรติกำธร 081-7586968
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน นายวีรวุฒน์ พึ่งเจริญ 035-440145
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง นายบุญลอย ปานมุนี 08-6330-3402
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก 0817055629
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ นายวีระยุทธ วงศ์ศรีจันทร์ 035-440001
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย นายพายัพ เทพประสิทธิ์ 09-2271-9342
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า นางวาสนา ลี้ตระกูล 0892210552
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า นางสาววาสนา ตั๊นมาก 089-5963057
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเพียน นายทะนง พุทธจำ 087-1580303
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชรฺ 08 63613027
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว นางขวัญเรือน สายชายเพ็ชร 0-86162-1817
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร นายประดิษฐ์ พลายโถ 089 - 9184507
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง นายพลภัทร เพชรรัตน์ 081-3516109
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง นางสาวกณิกมาศ ขอพึ่ง 0870610414
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสลัดได นางมาลัย จิ๋วเจริญ 0-84859-6771
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสานแตร นายสริ ดวงแก้ว 0-3543-8405 08-1908-3815
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสำโรง นายสาคร ธัญญเจริญ 081-0153407
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองห้าง นายพงษ์ศักดิ์ ธาดาสีห์ 089 9197241
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน นายปรีชา ปั้นแจ้ง 0-3544-0055
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นางนิติมา หงษ์เวียงจันทร์ 0810095217
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นางน้ำค้าง พึ่งชอุ่ม 08-0055-0572
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง นางสาวจริยา เต่ากล่ำ 086-0753491
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอุโลก นายปรีชา กัณหะ 099114398
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ นายอธิวัฒน์ นราประวัติพงศ์ 035-463060 . มือถือ 087-1620064
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย นายมนูญ แจ่มแจ้ง 08-1756-5900
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหิน นายปัญญา ศรีรอบรู้ 087-9879686
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ นายคำรณ ชื่นจิต 035440010
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเขา นายนายสุทัด พลเสน 08-9918-4239
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทำนบ นายบัณฑูร เกิดทองดี 089-8367500
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัววัง นางสาวสุภาวดีมิสุนา 081-7724119
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมสะแก นางงามตา เพชรคอน 035-430078 ( ร.ร.) มือถือ 087-1516096
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 นายจมร นำแก้ว 0-838961149
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย นายสุทิน จันทร 035-440091
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นายปรีชา โค้วไล้ 085-1861186
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพลับพลาไชย นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ 090-8102056
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ นายชูศักดิ์ ดาวล้อม 08-1377-3795
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ นางสาววรวรรณ บัวมี 084-63875829
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี นางบุปผา รัตนวราภรณ์ 081-9955343
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังหว้างราษฎร์สามัคคี
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกตาด นายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี 09-0046986
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกเต็น นายสมัย กันยา 08-1705-5824
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกม่วง นายสมหมาย แก้วมณี 08-9898-1157
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกร่างสามยอด นายปริญญา นาคสัมฤทธิ์ 085-7049533
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน นายชยาวัฒน์ เพชรดำดี 0879919343
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาบบัว นายสมชาติ ศิริโรจน์มหาวงษ์ 08-61655776
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกำมะเชียร นางสมศรี คงเมือง 035-578509
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุ่มโคก นางชำเรือง โพธิ์ปิ่น 08 1290 1316
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะ นายสมยศ ไทยรัตน์ 035 591770, 035 592209, 0871532145
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้ว นางราตรี มาลาทิพย์ 08-9049-9739
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุยโพธิ์ นายวันชัย จุลศักดิ์ 0819483791
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาดิน นายประยุทธ สร้อยสุวรรณ 081-9954134
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาดีสลัก นางนงนุช ช้ำกล่ำ 0898861224
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพนมนาง นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ 081-8577519
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพระ นายบำรุง แผนสมบูรณ์ 098-2686691
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพระ นางศิริพร ธูปแจ้ง 0-6362-8313
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคณฑี นายมนตรี ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ 095-5591814
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองขอม นางสาวแสงเดือน เริ่มรัตน์ 089-2551737
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองตัน นายเศกชัย เพ็งเกร็ด 0819428317
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองโมง นางสาววนิดา วรรณวัตร์ 0899118072
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคอกช้าง นายสายัน พิมพขันธ์ 08-5065-6295
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคอกวัว นายวิเชียร เหมลี 081-5187415
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคันทด นายมนัส ทองแย้ม 08-1880-1137
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล นายนิพนธ์ ธรรมจักร 09-1045184
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม นายธวัช กรุดมณี 08-1454-4479
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูบัว นายสุวัฒน์พูลสุวรรณ 0861666165
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูเมือง นายสมรักษ์ แย้มศรี 085-4269001
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกพระ นางสุภารัตน์ กาฬภักดี 089-0477754
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ นายประสงค์ หุ่นทอง 0812992246,035458438
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ นางสาวจริยา แก้วสะอาด 035-481013
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสำโรง นางสาวชลชนก หนูรอด 089-803-2075
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกหม้อ นางกัญญา เอี่ยมสำอาง 08-9809-8950
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ นางประชุมศรี เพ็งอ้น 081-7730681
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทราวาส นางสุวรรณา มากระจัน 081-7444411
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำปา นางสาวราตรี มาตรวิจิตร 0830579630
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำปี นายนิคม แย้มมาก 0819437373
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฉวาก นางอรุณ โพธิ์สุวรรณ 084-6637083
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องลม นายสุเทพ นวมทอง 081-9956484
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องลม นายชัยฤทธิ์ หนูสนั่น 081-2994085
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชีธาราม นายวิทยา พชรสกุล 084 944 6618
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชีปะขาว นางเนาวรัตน์ แสงสว่าง 0859622547
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ นางสาวสิริจินดา แก้วมณี 080-5803622
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก นายเฉลิม ผิวแดง 0811112428
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงพิกุล นายนครินทร์ จันละคล 089-8264399
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง นายสัมพันธ์ ลือขจร 0814347569
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนกลาง นายชัยรัตน์ มีสมหวัง 089-9196759
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนขาด นายประเยื้อน สุนา 0822485592
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า นางสาวพิมพันธุ์ เผ่าพันธุ์ 08172504094
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ นายสันติ อุ่นวรรณธรรม 035-536016 ,081-7730564
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตาจีน น.ส.สมพิศ ทองพิลา 035440113
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตาล นางทองแท้ วงศ์เสนา 087-9346293
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตาล นายวิสูตร สุดมุข 0-8936-9636-2
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม นางโสกุล สุรสีหนาท 0841375650
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนประดู่ นายมานพ พุ่มสาขา 035-440024
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง นายสิทธิชัย หลานเศรษฐา 035-599945
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ นางรัชฎา พงษ์ประยูร 035-432007
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนมะนาว นายสุชาต เยื้องทิพย์ 08-1773-5311
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนไร่ นายสมศักดิ์ จีนสุกแสง 0-1378-2547
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสงวน นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ 086-3613027
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสำโรง นายนายเจริญ แก้วเรือง 035-464040
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสุโข นางปริศนา ปัญสิงห์ 081- 8504472
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส นายประยุทธ เหมือนแก้ว 08-6165-5957
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดด่านช้าง นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ 0-3559-5317
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดารา วลัยภรณ์ขุนไม้งาม 0-3544-0105
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาว นายทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม 0-9929-4935
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเดิมบาง นายนายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ 08-18585150
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตปะโยคาราม นาย นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์ 0-3541-6444
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะลุ่ม นางเพ็ญศรี ประทุมรุ่ง 0-8169-2282
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม นางฑารินี เนคมานุรักษ์ 0-3554-3666
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเถรพลาย นายบัณฑูร พลเสน 0-3558-1045
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรงกระเทียม นางวันเพ็ญ ดวงจันทร์ 0-3540-0355
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ 0898378945
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับกระดาน นายมีชัย นาคชัยยะ 08-0916-7757
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย นางสาวพิมพ์พา จันทรฤกษ์ 081-973-1163
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ากุ่ม นายสุขวิทย์ ปุู้ทอง 081-7781609
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าข้าม นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ 094-8791084
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าจัด นางศุภนิจ วิภาณุรัตน์ 081-9419839
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าช้าง นางสาววัฒนา ศีลาเจริญ 035578580
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) นางสาวณิติยา พรมดี 0-9315-48587
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเตียน นางจริยา ศรีสุขกุล 086-0414315
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทอง นางราณี ศรีโมรา 087-9163759
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ามะกรูด นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท -085-1944513
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ามะนาว นายวันชัย จุลศักดิ์ 035440053
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน นางวรรณา ใจดี 082-2491698
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งเข็น นางสาวกาญจนา หอมกุล 0891299060
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นางบุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ 0924453895
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งแฝก นายชาลี โตอ่อน 08-1991-0471
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ นายชนะ ศรีดอกไม้ 09-4498-8021
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส นางชูศรี พลอยสุกใส 0871200199
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทร นางเสาวลักษณ์ ขุมทอง 0890520344
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธัญญวารี นายชาญ สุขรักษ์ 0890374569
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทวัน นายภักดิ์ ประสิทธิ์ผล 098-9709333
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางบวช นายกมล สายรวิวรรณ 0-5194-1620
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นายชัยรัตน์ โชติสิทธิเมธา 0-7070-0071
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำพุ นายพิศิฐ อินทนะ 08-3308-8714
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นางสาวอรสินี ริตจันทร์ 0-3555-5067
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ นายนิยม ศรีสวัสดิ์ 0 - 3553-2753
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ นายธานี อำภาวงษ์ 081- 9427180
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบรรไดทอง นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง 0818801565
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" นายเกื้อชิต อุยานันท์ 035-575344
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อคู่ นายครรชิต ปานมุณี 061-4875759
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัลลังก์ นางสาวภคพร พึ่งแย้ม 0874065970
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางขวาก นายเสริมรัฐ ทองอำไพ 01-9943530
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจิก นายปรีชา ฉัตรทองคำ 081-9955387
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางบอน นายสมยศ ทองริด 01- 2955177
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเลน นางสาวปิยาภรณ์ ภูฆัง 035458437
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสะแก นายสมชาย บุญชอบ 08-0087-2323
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสาม ว่าที่ร.ต.หญิงศรีสุดา คงชาตรี 0-89521-7061
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางใหญ่ นางสาวสำอางค์ พราพงษ์ 08-6088-2676,0-3542-4222
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกรวด นายประจิน มากมาย 089-918-5600
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกร่าง นางเมตตา ยิ้มสมบูรณ์ 0892608748
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกล้วย นางจุฑามาศ อินสว่าง 08-9667-0500
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านทึง นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ 0-3546-4442
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ตะวันออก นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ 081-195-1618
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางรัตนาล้อมวงษ์ 086-1626452
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสระ นายสมเกียรติ ดอกไม้ 0-9038-2961
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง นางกรรณิการ จันทรังษี 092-8242395
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหมี่ นายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์ 0-3585-7408
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงคา นายสถาน จงสมจิตต์ 0819413090
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นางเพ็ญณี ทู้ไพเราะ 035459454
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม นางพิกุล ศิริวงค์ 035-461122
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมสราวาส นางสาวจีรพรรณ วงศ์วิรัติ 0-3555-3041
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมชน
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ นางรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ 08-1880-9654
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลายนา นายเจนกิจ เจนไธสง 0-3558-1502
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม นางสาวสุภัสจิรา วงษ์มาดิษฐ์ 0879968456
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล นางกฤษณา อินทร์ชู 09-2089635
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ นายสมนึก น้ำเพชร 0929851308
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า นายประสาน พุ่มเข็ม 085-7049669
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ นางสาวสมใจ พักตร์เพียงจันทร์ 035-458506
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าสะแก นายเอกชัย ทองไพรวรรณ 0811086958
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปู่เจ้า นางพิมพรรณ มัจฉา 089-9024736
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโป่งแดง นายสมยศ ภูฆัง 08-1941-6126
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ปราณียิ้มสมบูรณ์ 0-860153039
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ขวาง นางสายหยุด คงปรีพันธุ์ 09-7251-9951
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ขาด นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ 0-8991-95105
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว นายมานิตย์ดวงดิษฐ์ 01-2909650
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง นายปรีดา ทู้ไพเราะ 035-440111
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว นางสาวสุรภี มโนธรรม 0-3546-1578
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก นายมานะ มาตรวิจิตร 0840728260
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรสวรรค์ นายธีระวัฒน์ ต๊ะปาง 0808865679
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระธาตุ นายกัณยกร อัครรัตนากร 081-7637343
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพร้าว นายประสิทธิ์ชัย ป้อมพิมพ์ 0810069880
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังม่วง นายประสิทธิ์ ยืนยง 035-463246
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพันตำลึง นายปัญญา มุสิกภูมิ 0 81-7731733
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิหารแดง นางสอางค์ คชาวงษ์ 0-3554-5485
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว นางสาวฉวีวรรณ พลอยสุกใส 035-450744 , 080-6697277
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิตะควน นายยรรยง อรรถีโภค 089-8368089
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ นายพิสิฐ สุนทรวิภาต 081-1960001
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย นายณัฐวุฒิ ขันตี 08-9507-5321
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร นางศิญาภัสร์ นราประวัติพงศ์ 090-4403435
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี นางวรญา อดุลยศักดิ์ 035457272
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโภคาราม นางสาวจรัสศรี ตระกูลวัฒนา 08-6142-2124
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล น.ส.พจนีย์ มะกรูดอินทร์ 08-9768-0863
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ นางสุภิดา สุขเจริญ 08-4092-9890
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยาง นางมลิโง่นใจรักษ์ 0 35558 1192
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางนอน นายประเสริฐชัยแย้ม 0818506765
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางยี่แส นางอารีวัลย์ จำปานิล 092-2717930
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ นางพวงใบ คุ้มฉายา 0871294773
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดย่านซื่อ นายวัฒนา ทองมี 0843067409
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางกร่าง 1 นายเอกชัย ศรีกงพาน 0970745110
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางบัวทอง นายขวัญชัย ผลิเจริญสุข 0840208823
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง นางอุบลรัศมี วงษ์จันทร์ 035 592204 089-6111343
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายทรงธรรม ทวีวัฒน์ 083-6933178
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางเกสร สุนทรเนตร 0-3559-9799
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดกระจับ นายถวิล ทองสัมฤทธิ์ 035-440141
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดตาล นางศิริพร พงษ์เหล่าขำ 0818586396
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว นางประทุม กรุดเนียม 085-1736130
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง นางอารมณ์ บุญวงษ์ 09-4486-7363
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ศิริพิมลเจียมจันทร์ 0924191509
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดสิงห์ นางสาวสมปอง สว่างศรี 0-1795-3045
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานคา นางบัวพิศ รอดทัศนา 0-3558-7414
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำบัว นางสุรภา อุทัยแทน 0-89-919-3836
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำพันบอง นางวิภาวี รถมณี 08-6517-2360
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวรจันทร์ นายพินิจ น้อยอินทร์ 087-1666398
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกุ่ม นางเพียงจันทร์ อ้งพันธุ์ 08-1756-4825
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกุลา นางสาวบังอร ศรีดำ 0-3557-8448 ,086-1789801
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังคัน นายอิสธิชัย ทรดี 0-6171-8299
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังจิก นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล 08-1145-7613
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น นายสุเทพ นาคสมพันธุ์ 08 17952752
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังพระนอน นายอุทิศ คุ้มกลัด 0-3545-3040
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังพลับใต้ นายณรงค์ ศรีเที่ยงตรง 0-9256-2963
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ นางเทพี ศรีเที่ยงตรง 0-9547-8362
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม นางวราภรณ์ จันทร์เรือง 035409222
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหว้า นางนภาพร เขียวแก้ว 08-6812-7063
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหิน นางลำพอง พึ่งงาม 035 561340
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส นาย กิตติพงศ์ ดำรงขาวโต 080-658-0739
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน นางไพ ช่วงชัย 08-6013-2394
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ 089-2562223
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร นางนิอรบุญครอง 08-19434198
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย นางอรทัย เกตุโภชน์ 035-440104
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศีรษะเกษ นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ 08-1195-1618
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศุขเกษม นางวาสนา สุวรรณเวก 035-424444
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสกุณปักษี นายอำนาจ กฤษณชาญดี 085-2984243
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม นางสลิตตา สำราญสุข 035-481010
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระด่าน นายวัฒนา ม่วงอร่าม 0819673856
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระประทุม นายดาวโรจน์ โพธิ์รัง 0-9886-3288
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระพังลาน นายสมควร ยอยรู้รอบ 0-3555-9252
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระยายโสม นางบุปผา ช้อนใจ 035-559253
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ นางสาวอโนชา ทนกล้า 0851947577
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนแตง นางปิยนันท์ ศรีวิเชียร 0816990604
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นาง ฐิติธนา อ่ำอิ่ม 0922759284
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางสมถวิล พิมทอง 089-8360826
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง นางปรานอม สุขเกษม 092-8104740
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังฆจายเถร นาย บุญนาค โสภาศรีพันธ์ 0890387552
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม นายวิทยา กลิ่นคำหอม 081 - 8554979
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัปรสเทศ นายรัก แก้วรัก 0841399550
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามจุ่น นางสิริลักษณ์ ยืนยง 035-582820
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามชุก นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ 081-8804516
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามทอง นายนัทที เกรียงไกร 0-3542-3177
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามเอก นายอัสนีย์ อัจฉริยบุตร 06-7648003
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม นางแววดาว มากระจัน 0898300335
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม นายดิลก สุขอารมย์ 0817568655
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม นายสมพร ระโหฐาน 01- 9420283
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) นางจุฑามาศ แก้วหอมคำ 0-3543-6300
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสาลี นางพรทิพย์ เจริญผล 08-9527-8877
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า นางชะไมพร หวานฉ่ำ 086-1060730
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำเภาทอง นายสุรสิทธิ์ เจริญหุน 09-6246-2015
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขเกษม นายชูศักดิ์มณีอินทร์ 0-3541-6322, 084-0662715
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล นายสมยศ ภูฆัง 0819416126
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธง (บางปลาม้า) นางมาลี เกิดคล้าย 0-3545-7203
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) นางสะอาด ไอยรารัตน์ 086-1652447
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธงทอง(ศรีประจันต์)
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกรด นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง 0810396393
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม นายชำนาญ อินทาปัจ 08 71524661
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแจง นางปิยาภรณ์ แจ่มแจ้ง 087-1555249
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาสาม นางสุรินทร์ พิศเพ็ง 0871591611
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองทราย นายยุทธพงษ์ ตันประเสริฐ 089-8994712
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเปาะ หนึ่งนุชกาฬภักดี 08-9830-8098
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองผักนาก นายประทีป ปานเพ็ชร 0-3557-1754
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไผ่ นายชนะ แสงวิภาสนภาพร 08-1942-2562
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพันเทา นายณฐดล โกมลสิงห์ 089-8302194
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ นางชุฒิณี หอมสุวรรณ 08-1778-78052
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโรง นายปิยะ แสงเดือน 0-8173-63385
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสะเดา ไพรัชศีลาเจริญ 08-7171-3797
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง นางสรวงทิพย์ สิงนวน 0-3544-0088
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโสน นายพัฒนศักดิ โพรามาต 08-5295-9601
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหลอด นายสมปอง สุภาภา 0898369500
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหลุม นางสาวสุภาวดี มิสุนา 0817724119
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ นายชูศักดิ์ เหล็งเอี่ยม 0-9983-1686
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี นายสุเทพ ลอยแก้ว 08-1942-0734
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม น.ส. บำรุง บำรุงเวช 0-932285265
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวกลับ ว่าที่ร.ต.หญิงอมรรัตน์ ใจโต 0918708858
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเขา นายสัญญา น้ำแก้ว 08-1736-0749
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวนา นางจงอร กอสุวรรณ 0-3551-8100
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ นายศักดิ์ชัย พิมนิสัย 0923537227
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ นายธงชัย ตันไชยยะ 089-5476929
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม นายสมมาตร กลิ่นเกษร 094-4830898
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร นายบำรุง แผนสมบูรณ์ 098-2686691
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล นายทศพร รุ่งแสง 081-5522407
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ สุชาติโพธิ์พันธุ์ 085-404-8900
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ นายมนัส ปาละพันธุ์ 01-4366965
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย นายสุภาพ สุขเสริม 081-942-0026
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส นางสาวบังอร จงสมจิตต์ 08-1293-9051
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดองครักษ์ นายประพาส ด้วงประสิทธิ์ 081-6475886
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทุมพราราม นายสุชาติ โพธิ์พันธ์ 0-3541-3111
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นางสาวพยอม น้ำแก้ว 08-1971-7747
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ยา นายอดุลย์ พลายจั่น 08-6561-9243
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีประจันต์ นางนงลักษณ์ ศุภโสภณ 0-3558-1050
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล 035-521659
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา นายมณฑล พลเสน 09-9185355
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา นายนำศักดิ์ หอมชื่น 0-65653092
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางรักดี สามงามน้อย 081-4568375
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางสุพัตรา มูลละออง 0-89800-5481
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนแตงวิทยา
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนป่าองค์พระ นางสาวสุธารา สง่าพล 08-15647629
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพี่น้อง นายทินกร หอมกุล 081-294-0267
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา นายสุชาติ กฤษณชาญดี 081-9100-681
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา นายสุชาติ กฤษณชาญดี 035-428018 ต่อ 106 มือถือ 081-9100681
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 035-571244
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นายบุญเลิศ คำหอม 0857001721
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ นางสาวกัณณ์พาณี นิคมจารุสกุล 0-3552-2553
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณนาคี นายอภิชาติ์ ทรงครุฑ 0-3542-3250
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นายศักดิ์ไทย ชัยวิรัตน์ 035-524293
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นางพิสมัย กังวนทวีทรัพย์ 0818782231
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์ 035-577337,06-0670972
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 นายขวัญชัย แร่เพชร 081-9063077
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1นายมนัส อินสมตัว 035595316
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นางเอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ 0-3555-1954
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์ 0817056940
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร 083-5429225
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อรุณ เรือนรอบ 035521326
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ นางอภิรดี คำแก้ว 081-9866531
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ นางสาวรัตนา กลิ่นผึ้ง 0895037655
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต นายชัยณรงค์ สาขามุละ 08-1941-1624
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี นายสุนทร ปิ่นทอง 089-6101207
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ นางธิดา อนันต์ธนสาร 035-577119
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว นางวรรณดี ชูจิต 080-1012676
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 (วัดวังตะกู) 1นายกัมพล ดีกาว 071077099
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ นายวีรชัย รัตนเสลานนท์ 089-1637373
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอู่ทอง นางแก้วตา ไชยภักดี 035-551046
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย นางปรัสรา เนียมแก้ว 035-551419
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรเงรียนวัดไก่เตี้ย นางสาวคนึงนิจ ประสาทศิลป์ 0-3558-1408
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกโคเฒ่า นางจุฑามาศ สวัสดิ์ฐิติเลิศ 061-77452-58
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล 035454082
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก (โรงเรียนวัดทุ่งเข็น) นางสาวพัสตราภรณ์ ทัศนเจริญ 0-3558-9355
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวสายทอง มังกรทอง 035-505683(086-3055850
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นางเสาวลักษณ์ ศรีสวย 035-440861 ต่อ 11
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 1นางมาลี สร้อยสุวรรณ 0-3552-1832
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม) นางตรีรณา เตโชทัยวณิช 035535417 ต่อ 101
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสะพังกร่าง นายรัญทม สอาดเอี่ยม 083-1384856
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน สุชาติโพธิ์พันธุ์ 085-404-8900
608 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นายบัญชา ใจซื่อ 08-9015-2899
609 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นางสาวศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ 063-1473629
610 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นายไพศาล ชลสินธุ์ 0-8588-8589-8
611 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ 035-522101
612 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส นางมารศรี พันธุวงศ์ 0-3551-1880
613 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นายกิติพงศ์ โกวิทวณิชชา 0-3551-1355
614 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตม.จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.หญิงชนิญญา ไวยสุตรา 035440464
615 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.ท.ทวีวิชญ์ วงศ์วิเศษ 0-3553-5229-32 ต่อ 104
616 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.ท.มงคล สุนทรวิภาต 035-500275
617 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย 0-3559-1009 , 089- 833-8338
618 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.มานพ แท่นทรัพย์ 08-1937-0508
619 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐพร 0-3557-8440
620 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ส.ต.ต.เจษฎา อินโชติ 0970727158
621 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ปจภณ รอดโพธิ์ทอง 092-4646554
622 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วิเชียร ยางงาม 035-446924, 082 -269-5166
623 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วิเชียร พลับโต 035-587372
624 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.หญิงอารีย์ โต๊ะทอง 09-0989-4930
625 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.นภสิณ จินดารัตน์ 0-3558-1111
626 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสระแก้ว จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.บัญชา ศรีรุจิเมธากร 0-3544-6800
627 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม จ.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.อำพล พันธุ์อยู่ 0922498503
628 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พันตำรวจเอกสุเทพ ไพบูลย์ผล 087-117-3311
629 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสามชุก จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ต.ศุภิญ หาระคุณ 083 603 4214
630 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ต.หญิงธัญญลักษณ์ คำสุข 08-6377-9637
631 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรองค์พระ จ.สุพรรณบุรี ด.ต.สมควร พูลสวัสดิ์ 035-481130
632 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ด.ต.อดุลย์ พูลสวัสดิ์ 035 551100 ต่อ 504.
633 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสมถวิล ทองทวี 035-535389-91 ต่อ111มือถือ085-1366987
634 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1นางสาวนฤมล นาคอิ่ม 035-545603
635 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี นาง ริญญาภัทร์ โรจสันติชัยกุล 0-3553-5424
636 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี นางพิมพ์พนิต พลพ์ทองคำ 0-3553-5426
637 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.จุฬารัตน์ ภูมิประหมัน 089-6337045
638 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล 0-3553-5386-7
639 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี นางนางสุภารัตน์ วิวัฒนานนท์ 0-355-5696
640 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี นายไมตรี ศรีเทพ 0-3540-8200
641 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวณัฐภัสสร โชคดี 0 3553 0579
642 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ 0-3553-6058
643 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนเจดีย์ นายอนุกูล สาธุพันธ์ุ 035-591068
644 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านช้าง นางสาวสมจิตร์ สีนาค 0-3559-5980
645 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
646 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปลาม้า นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
647 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
648 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีประจันต์ นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
649 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองพี่น้อง นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
650 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
651 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าไซ นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
652 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทอง นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
653 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาววาสนา เสร็จกิจ 089-231-3526
654 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวณภษร แสงอินทร์ 0-3559-9212,0-3559-9222,0-3559-9198
655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มการพยาบาล
656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคบริการ
657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายบริหารทั่วไป
660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.กฤษณา นางพัชรี ช่างสุพรรณ 081-7360877
661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเสาธงทอง นายมนูญ ไอยรารัตน์ 0631903387
662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลดอนเจดีย์ นายพูนชัย อติยศพงศ์ 0-3559-1032
663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลด่านช้าง นางประจวบ เนียมปุก 0-18394-477
664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช นางศุภิสรา อ่วมวงษ์ 0-3550-8577,0-3557-8032-3 ต่อ 123
665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปลาม้า นางสาวละไม กล่ำคุ้ม 01 -9427438
666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีประจันต์ นายสุรินทร์ มัจฉา 0-3558-1749-50
667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช นายกฤตภูมิพัฒน์ 035524088-98
668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามัคคีธรรม นางสาวพวงแก้ว พรหมรส 035-587315
669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน นายทิวา พิศวง -
670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโคเฒ่า นางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ 089-9692910
671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง นางสายสุดใจ กรานต์วง -
672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม นางสาวรัตนา ทวีเดช 086-4416364
673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำยาน นางอารีย์ พูลสวัสดิ์ 0-89969-2915
674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตาล นางฉันทิสา หอมฟุ้ง 089-9692909
675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนปรู นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ทอง นายการเวก สงสกุล 089-9692903
677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะสังข์ นายนางแน่งน้อย สุขเผือก 089-9692908
678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง นายสมพร เรือนทอง -
679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน นางเนตรนภา แก้วเมฆ 08-9969-2905
680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า นางสายทอง ดวงจินดา 035-586560
681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโพธิ์ นายเอนก ล้อมวงษ์ 0-9969-2906
682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก นายชาตรีขลังธรรมเนียม 089-2543490
683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับตีเหล็ก นางศรีวรรณ โภชฌงค์ 089-9692913
684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง นายพิชิตศักดิ์ จำปาเงิน 081-944-0280
685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด นายสมชาย ธีระวงศ์ภิญโญ 089-9692919
686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี นางพัชรี เจริญผล -
687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช นางอารีย์ กล้าหาญ 035 -515698
688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ นางศรีสมบัติ ศรีสุข 0813031644
689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าคลองชะโด นสเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง นางเมตตา ศิริพรรณาภิรัตน์ 089-9692916
691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงาม นสเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาม้า นางสมพร จึ่งเจริญศิลป์ 035-588693
693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ นายวิโรจน์ เตียววิไล 0810159263
694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ นางวันทนา แจ่มจำรัส 035-436446
695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง นางสาว เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-561044
696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ นายกัณตภณ สินพูลผล 089-2544866
697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอก นางทองเผื่อ เหล็งหวาน 081-7429882
698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมือง นายสมนึก พิณสุวรรณ 035 - 469055
699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่ นางวราวรรณ จำปาเงิน 06-1028-7890
700 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง (รพ.สต.บ้านจร้าใหม่) นางนงศ์ณพัชร์ มณีอินทร์ 08-2246-7594
701 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล นางเฉลิมศรี อู่อรุณ 0-3542-3363
702 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง นายบันเทิง สนธิเณร 089-2544862
703 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน นายสัจจา ธรรมวงษ์ 035-417355
704 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง นายสายชล สุขสำราญ 089-2543489
705 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง นายชัชวาล ตรีบุญนิธิ 089-9692926,035-446979
706 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขาด นายเมสรินทร์ สุวรรณ 0864416359
707 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขุนราม (สถานีอนามัยบ้านดอนขุนราม) นายสมชาย จุ้ยเจริญ 0-9969-2898
708 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตีนเป็ด นายคพาวุธ พัฒนสมบัติสกุล 0898362592
709 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง นางภาธิตตา ทิชชาพงศ์ -
710 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์ นางสาโรช โกพัฒน์ตา 0892544858
711 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขโมย นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
712 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน นางสังเวียน ทับทิมดี 089-2544-854
713 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ลูกนก นายบุญสม อ่ำบุญ 08-9969-2922 , 08-1194-1181
714 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ตะวันออก นางอรวรุณ ละมูลจิตต์ 081-9421892
715 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์นฤมิตร นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
716 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเจริญผล นางสาวเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-582947
717 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางหางม้า นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
718 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บูรณะ นายชัยณรงค์ ชโลธร 035-587315
719 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริ้วกรูด นายกิตติภณ เผือกรักษ์ 081-0083385
720 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด นาย มงคล ดวงจันทร์ -
721 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดปลาเค้า นางสาวเบญจมาพร กสุลวัฒน 035-581044
722 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน นางวันทนา อรุณแสงศิลป์ 081-1966774
723 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีธรรม นางพิมพ์ชยา ชวรัฐเลิศสกุล 081-7361322
724 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกะดวง ว่าที่ รต.ทัศนะสุขประดิษฐ์ 089-2543481
725 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม นายดำเนิน ชูก้าน 0-8715-23876
726 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม นางจินตนา จิตรพีระ -081-9424964
727 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ นายชาลี เสมคำ 09-9692923
728 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเฝ้า นางสาวกมลรัตน์ สีนวล 0892544868
729 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น นายธงชัย หนูทอง 085-9768364
730 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา นายประสงค์ วงษ์บัณฑิต 0867637958
731 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวอุด นางสาวชนาธิป กิจบุญ 089-9692914
732 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม นายธเนศ มั่นคงดี 081-3784675
733 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ยา นางขันโท นาคสมพันธุ์ 089-9692927
734 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายนา นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
735 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ นางอุบล แก้วเจริญสีทอง -0810061864
736 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสะแก นายธงเทพ วงษ์ศรีสังข์ -
737 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน นายธานี อินทขันตี 035-457133
738 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง นายชาติ เกษศรี 0899692911
739 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิหารแดง นางพัชรา ชิตชิกูล 089-969-2912
740 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พระยา นางรัตนา แสงสว่างโชติ 0-9969-2907
741 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง นสเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
742 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม นางลักขณา โพธากุล 035-416498
743 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน นางพรรณี ดวงออ -
744 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ นายประทีป สุภาภา 089-2543489
745 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำซับ นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
746 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น นางรุ่งรุจี ศรีรุ่งเรือง 035-459256
747 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง นางรัมณี พลายละหาร 0-3558-2335
748 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศรีราช นายประยุทธ กุลศิริรังสรรค์ -
749 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า นางสาวเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-591958
750 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาว นางสมทรง ภักดีนารถ 035-415100
751 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ นางสุขสวัสดิ์ คล้ายมาลา 035-459497
752 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาขาว นายบัณฑิต ปัญญาดี 0899692901
753 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามคลี นาง บังอร สุขเวช 089-9692917
754 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย นางสมทรง ภักดีนารถ 0-3553-6014
755 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม นางคงชนกกาญจนประกิจ 0-3555-7137
756 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว นางสุภพิชญ์ ศรีแดง 089-9692904
757 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลี นางนฤมล โชคเฉลิมวงศ์ 086-5348330
758 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม นางอรศิริ เจริญยิ่ง -
759 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม นายประภาส แตงโสภา 089-9195131, 086-4416373
760 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ นายอนุชิต ผลจุลพันธุ์ 0-1856-6844
761 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองราชวัตร นางชูจิตร แพ่งสภา 085-2999126
762 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย นางสมจิตรกิติชัยชาญ 0-3556-1778
763 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง นางเปรมวดี เตียวเจริญกิจ 035-552466
764 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา นางธนิตตา รัตนเศรษฐ์ 095-9415616
765 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา นายสุรัฐ แสงรุ่งรัตน์ -
766 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพธิ์ นายสุรศักดิ์ เปรมจันทร์วงศ์ 08-9254-4857
767 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมหว้า นายโสภณ แพทยสิทธิรัตน์ -
768 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองครักษ์ นางงามนิตย์ ไทรด้วง 035-436321
769 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาาพตำบล บ้านห้วยม้าลอย นางศรีรัตน์ พลเสน 089-2543483
770 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 นางสมศรี วงศ์วิรัติ 0-3553-1077 ต่อ 1406
771 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสามชุก น.ส.วรรทณี รัตนบรรพต 0-3557-1492 ต่อ 116
772 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นางวิไลวรรณ ธนวรรณ 035-577068-9
773 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอู่ทอง นายสายันต์ เปี่ยมทองคำ 0-3555-1422
774 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
775 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
776 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ นายศักดิ์ชาย บุญมาก 0-1995-8278
777 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านดอนไร่ นายวันชัย สมใจเพ็ง 0-3547-0433-4
778 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกระจัน นางอังสนา กาละพงษ์ 0-1357-7363
779 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน ตำบลจรเข้สามพัน นางธนาภรณ์ วงษา 0-3556-4028
780 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเจดีย์ นายสุพรรณ ธรรมจักร 0817059119
781 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนคา นางประเทือง สุนทรวิภาต 0-3542-1587
782 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนมะเกลือ นายอำพล ปานเพชร 0-1816-6315
783 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนมะนาว นายเสรี เตียววิไล 0-1857-3511
784 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลต้นตาล นายพิมาน พละเลิศ 0892544864
785 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งคอก นางเพียงตา ชูศิริโรจน์ 081-8570398
786 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเนินพระปรางค์ นางสาวสกนพรรณ หุ่นศิลป์ 035-440297
787 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางตะเคียน นายมาโนช พูลสำราญ 0892544853
788 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางตาเถร นส.นฤมล ไทรด้วง 035-584-249
789 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเลน นายสุจินต์ ชาวบางพรม 0892544850
790 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านกุ่ม นางงามตา ศรีสงวน 035-437653
791 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านโข้ง ส.อ.กิตติพัฒน์ เทพสถิตย์ 090738897
792 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพลับพลาไชย นางละออง มะปรางหวาน 0-3543-7270
793 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลยุ้งทะลาย นางสุวพร ธนวรรณ 035-565688
794 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลรั้วใหญ่ นายธรรมโรจน์ บุญพรวงศ์ 035-525450
795 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลศรีสำราญ นางดวงชีวัน จิราโรจน์ 01-8384181
796 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสระพังลาน นายกำพลศักดิ์ ประภาศิลป์ 035-559434
797 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสระยายโสม นางสาวขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ 09-5189210
798 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสวนแตง นายสุรเชษฐ นาคะประเสริฐกุล 0899692902
799 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองบ่อ นางพรทิพย์ กระสาย 089-254-4870
800 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอู่ทอง น.ส.จุฑาทิพย์ อุดคณฑี 0-3556-4393
801 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย นางวัฒนา ลิ้มประเสริฐ 035-42-1586
802 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ นายปราโมทย์ อุปวรรณ 0-81005-6994
803 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมหวัง สินธุมา 09 - 2104697
804 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโป่งพรานอินทร์ นางรจนา ประยูรวงษ์ 0-85135-4057
805 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร นางยุพา ครื้นน้ำใจ 035584597
806 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง นายพงษ์ทิพย์ พวงลำเจียก 0892544863
807 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก นายสุรศักดิ์ เปรมจันทร์วงศ์ 035589575
808 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน นางสาวแฉล้ม แก้วคง 035-461121
809 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสังฆจายเถร นายสุพล ขันทองดี 0-9969-2924, 035-599893
810 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองกระทู้ ตำบลหนองบ่อ นางสาวนฐนน ปิ่นทะศิริ 089-2544871
811 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองข้าวงาย ตำบลสระพังลาน นายพยงค์ ศรีเจริญ 0-1255-7160
812 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน นายพิมาน พละเลิศ 0-355-056-78
813 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองทราย น.ส.นันทิยา จำปาสัก 0-3543-8080
814 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์ทอง นางสาวเกษร บุญเรืองรอด 084-8012182
815 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง นางวรรณี ชำนาญอักษร 089-5491796
816 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัววัง ตำบลบ่อสุพรรณ นายนายอธิวัตร์ ป้อมพิมพ์ 0892544873
817 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.กระเสียว นางสนอง กลิ่นมณฑา 087-9000668
818 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.บ้านสระ นายพีรวิชญ์ ศรีสวัสดิ์ 0848004739
819 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ย่านยาว นางสาวชลธิชา ศรีบุญเพ็ง 0-3556-1303
820 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.วังลึก
821 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.หนองผักนาก นายรณชัย เหล็งเอี่ยม 0-3557-2259
822 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.หนองสะเดา สันติมอญแช่มช้อย 035571020
823 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านกล้วย นายโสภณ อินรุ่ง -
824 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านดงรัง นางสาวสุวรรณ ศรีวิเชียร -
825 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านดอนสัญชัย นายกิตติพล สรหงษ์ 035571020
826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านทับกระดาษ นางสุรีย์พร หิริโอ -
827 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านทับผึ้งน้อย นางโชติกา แสงอินทร์ -
828 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านท่าประชาสรรค์ นายนรินทร์ สำราญถิ่น 08-3706-5324,0-3568-1300
829 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านทุ่งมะกอก นายประสิทธิ์ เมฆฉาย -
830 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านบางขวาก นายณัฐวุฒิ อัศวไพฑูรย์ 085-266-1149
831 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านโป่งค่าง นายนิธิกันต์ คุณทวีเดช -
832 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านพุน้ำร้อน นายสุวรรณ อาภาเภสัช -
833 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านพุหวาย นางนฤมล อาภาเภสัช -
834 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหนองหัวรัง นางสาวสิริภัทร เพ็ชรวงษ์ 035571020
835 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านห้วยแห้ง นางสาวบุตยา สุขยืน -
836 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหัวกระบัง 1นายจงกล โกษาแสง 086 1683 456
837 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองอุโลก นายกิติศักดิ์ แก้วเรือง -
838 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.จรเข้ใหญ่ นายมนต์ชัย นาคนิยม 035-456265
839 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ด่านช้าง นางพรรณี หงษ์โต -
840 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.นิคมกระเสียว นางจำลอง วรรณวงษ์ -
841 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.วังยาว นางสุดใจ พลเสน -
842 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หนองมะค่าโมง นางสาวจิตติมา วิสุทธิธนภัทร -
843 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หวยขมิ้น นางสาวฉันทนา ล้ำเลิศ -
844 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.องค์พระ นายอำนาจ บุญเกิด -
845 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นางกาญจนา อินทร์พุก 0-3545-4069-76 ต่อ 106
846 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ นางปัทมา ธรรมรัตน์เมธี 0-3559-1239
847 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง นางพนิศรา ทับทิม 0-3559-5036
848 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช นางจุรีย์พร ธรรมโกศล 089-2253546
849 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า นายจิรพงศ์ ศรีสุวรรณ 0-3558-7315
850 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายถาวร ภูติวัฒนชัย 0-3552-2177
851 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ นางสาวเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
852 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง นายประพันธ์ใยบุญมี 0-3556-6462
853 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก นางอุทัยวรรณ คล้ายสำเนียง 0-3557-1020
854 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ นายพุฒิพัฒน์ ชวรัฐเลิศสกุล 0-3557-7113
855 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง นายกฤษฎา อินเทียน 0-3555-1420
856 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวรัชดา ใบกะเบา 0-3555-5210 ,098-3922044
857 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี นายวสันต์พรรษ ประสิทธิวงษ์ 089-6453501
858 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงสุพรรณบุรี นางสาวสมจิต มะกรูดอินทร์ 0-3552-1596
859 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเพ็ญพักตร์ พันทอง 035 535511ต่อ 105
860 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนฯ นางสาว ศิริลักษณ์ สมบูรณ์สิงห์ 0-3552-5621-2
861 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี นายอมรินทร์ กันพงษ์ 0-3553-5421
862 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นางปัทมาวดี กองแก้ว 0 3553 5264 ,084-3885646
863 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี นางหนึ่งฤทัย ชูสุข 0-3553-5267
864 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพูลทรัพย์ คชวงษ์ 0-3553-5266
865 หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
866 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง
867 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง
868 หน่วยงานท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
869 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระจัน นางอมรรัตน์ คงหอม 0-35460525
870 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง นายภาคิน โพธิ์หิรัญ 035-446510-11
871 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาดิน น.ส.จันทร์เพ็ญ น้ำแก้ว 0-3543-3572
872 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาพระ นายนัทธพงศ์ พวงมาลี 0984461961
873 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกคราม นายสมพล จงสมจิตร 0-3558-7310
874 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน นางดวงจันทร์ พุทธิมัย 035565313 ต่อ 103
875 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจดีย์ นางสาวสุพรรษา คำสา 0-3546-0131
876 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ น.ส.วาสนา เณรจาที 0-3559-1240
877 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านช้าง นางสุดารัตน์ สุมูลเวช 0-3559-5424
878 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเดิมบาง นางสาวภรินทิพย์ บุญเงิน 0-3546-8266
879 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นคราม นางสาวณัฐชา คนทน 0861703636
880 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลตะค่า นางสาวปรางค์เนตร ดาบเงิน 0 3544 0589
881 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าระหัด นายจตุรนต์ มาเจริญ 08-4139-7160
882 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง นายอภิลักษณ์ สุทธิจิต 035-552997
883 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
884 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งคลี นางพีรนุช กลิ่นแค 035-468454
885 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งคอก นายสุริยะ แก้วดอนไพร 0-3558-9247
886 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลนางบวช นายพรวินทร์ หิรัญจิรพัฒน์ 0-3543-3099-100 ต่อ 105
887 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อกรุ สิบตรีประกาศิต แปลนพิมาย 081-0054569
888 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางกุ้ง นายนิวัฒน์ชัย เชื้อหนองปรง 035540444
889 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปลาม้า นางสาวนัทธ์ธยาน์ วงศ์พันธุ์ 08-2334-7988
890 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกร่าง นางสาวนิตยา ปักเคทาติ 035-582923 ต่อ 105
891 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโข้ง นางพรพิศน์ มัคสัมพันธ์ 093-6696951
892 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านดอน นางสาวอธิศนันท์ สิงหเมธาพัฒน์ 094-5589338
893 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์ 035440591 ต่อ 101
894 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแหลม นายวิรัช ง้วนสกุล 089-8363364
895 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา นางอัมพิกา คงเดชา 0-3544-0836
896 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลายนา นางวรรณา วราสินธุ์ 0-3546-3600-2 ต่อ 101
897 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำ นางหรัณญา รอดกลาง 0-3543-0644
898 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่กองดิน นางอาริยา กระสอบทอง 0-3544-0658 ต่อ103
899 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ 0-3553-6142-3
900 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังน้ำซับ นางสาวสุทัศนิญา พิกุลขาว 035-582-510 ต่อ 101
901 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังยาง
902 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังหว้า นายสรรชัย เกิดวัน 035-455100
903 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีประจันต์ นางสาวศิราภรณ์ พงษ์พันธ์ 080-954-0143
904 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระกระโจม นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ 0 - 3555 -7055
905 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสระยายโสม
906 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนแตง น.ส.ปราณี สุขละ 035-599666
907 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามชุก นายสาริศ สาโคตร์ 035571067
908 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม นายธง กาฬภักดี 0-3547-0343
909 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นางนพวรรณ ยอยรู้รอบ 086-8084166
910 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยวังทอง(โพธิ์พระยา)
911 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลอู่ทอง น.ส.จันทิมา ลิ้มไพบูลย์ 0-3555-1999
912 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นางมุทิตา คล้ายพงษ์ 035531012
913 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นางเพลินจันทร์ เลิศวิทยากร 0-3551-1021,0-3551-1987
914 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าสะแก นางวนิดา อ่อนน้อม 035-471555
915 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกร่าง
916 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่เจ้า
917 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละหาร
918 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชุนเทศบาลบ้านกร่าง
919 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
920 หน่วยงานท้องถิ่น สุพรรณบุรี
921 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ นางจิตติมา อู่สุวรรณ 0-3557-2243 ต่อ 103
922 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น นางสาวนิจจนาภรณ์ หมื่นชนะ 08-1279-5570
923 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ นายสุกฤษฎิ์ ธัญญาอุดมสิน 0-3546-4274 - 5
924 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง นางพนิศรา การถาง 0-35969904
925 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ นายขจรเกียรติ รุ่งศิริมงคลชัย 098-0354912
926 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.สุพรรณบุรี
927 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเสียว นายถนัด พรมทอง 081-7795216
928 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กฤษณา นางสาวบุศรา คล้ายมาลา 035969646 ต่อ 11
929 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาพระ นางสาวพุทธิพร เขาแก้ว 035515497
930 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกโคเฒ่า นางสาวณัทธมน ฉายยา 035-550720
931 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกช้าง หทัยรัตน์ โสขุมา 0-3544-6841
932 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จรเข้ใหญ่ นางนฤมล ธรรมรัตน์ 0-3545-6277
933 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แจงงาม นางปราณภัสสร์ บุญนิ่ม 0-3544-0982
934 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนกำยาน 1นางเจนจิรา นามอ่อน 0-3555-5130
935 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนคา นายชาติชาตรี ธรรมโหร 086-1609406
936 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนเจดีย์ นายธนาทร สุนเทียน 0-3544-0871
937 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนตาล นางสาวพรพรรณ ทองคำใส 0-35440389
938 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนปรู นายอมรศักดิ์ บุญทอง 0-3542-0020 ,0-3542-0462
939 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนโพธิ์ทอง นนายนายวีระศักดิ์ นาคพิทักษ์ 035446678
940 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมะเกลือ นางสาวปิ่นปินัทธ์ ธรรมวงษ์ 035432155
941 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมะนาว จ.ท.หญิงปาณิสรา เทพาธิป 0 - 3556 - 6191 ต่อ 11
942 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมะสังข์ นางสาวภิรมพร ยิ้มกริ่ม 035550634
943 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านช้าง น.ส.ณัฏฐ์ชามา จันทร 0944361109
944 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ต้นตาล นายบัญชา ดะวิบูลย์ 0-3547-2681
945 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลิ่งชัน นางสาวกนกพร อินทร์เลี้ยง 035-446652
946 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทะเลบก
947 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับตีเหล็ก นายสุทธา ทาสี 085-197-7312
948 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทัพหลวง นายพนม แสนหาญ 035440228
949 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งคอก พ.อ.อ.การะเวก สีทา 0-3546-2882
950 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางบวช นายพิสิทธิ์ ตั้งทำนุ 035-433160
951 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นิคมกระเสียว นางสาวพิชญานิน สุขสมบูรณ์ 0-3559-5688
952 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เนินพระปรางค์ นางสาวณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล 0-35530251
953 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อกรุ นางสาวภัทรภร มานะทวีผล 092-4142552
954 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อสุพรรณ นายเสรี ลำทา 035-402279
955 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางงาม นายษัฑวัต อินทชาติ 08-6173-5678
956 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางตะเคียน นางวิชยา นาคเวช 0-3548-1341
957 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางตาเถร นางวิชยา นาคเวช 0856606588
958 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางปลาม้า นายวรินทร กางกั้น 0-3545-7205
959 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางพลับ น.ส.ณัฐนันท์ นรินทรภักดี 0-8647-53474
960 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเลน นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร 089-4838787
961 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางใหญ่
962 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกุ่ม นางสาวนภาพร คงชาตรี 035521292
963 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านช้าง นางวาริน จันทวาท 035-458225
964 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าสะแก นายสมยศ ภูฆัง 0-3547-1555
965 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ขวาง นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นเกตุ 085-2659944
966 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พลับพลาไชย นาวสาวอรุณรัตน์ ป้อมทอง 0-8740-68687
967 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิหารแดง น.ส.สุวรรณี โฉมสุข 0-3545-0555-8
968 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มดแดง น.ส.ส่องศรี กสิกิจพาณิชย์ 035-435093-4
969 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะขามล้ม นางสมฤทัย คงแดงดี 0-3541-6328
970 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางนอน นางรักษิณา จันทร 0-8991-3680-1
971 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่านยาว นางสาววิชชุดา เรืองธรรม 035-969928
972 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยุ้งทะลาย นางสาวเบญจวรรณ แซ่บุญ 035459601
973 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รั้วใหญ่ นส.เนตรดาว คงสนั่น 035543774
974 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไร่รถ นางปพิชญา โพธิ์ทอง 0-3545-3245-6
975 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังคัน น.ส.น้ำเพชร ทองสุก 0892581109
976 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังยาว นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์ 035440652
977 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังลึก นางอำไพ เทศวิรัช 0-3568-1278-9
978 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดดาว นายลักษณะ แก้วพวง 0-3541-5020
979 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดโบสถ์ นางสาวธิดาพร มณีเรืองเดช 035-440578-9
980 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีประจันต์ นาย สุพัตร์ รุ่งโรจน์ 0-3558-1951
981 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสำราญ นางสาววรรณนภา คนทน 0-3547-2058
982 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศาลาขาว น.ส.นิศากร ยวงเงิน 035-599-635 ต่อ 13
983 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนามคลี นายกริชพงษ์ นาควิจิตร์ 035-431556
984 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนามชัย นางสาวคณัสมน สุขดี 035-535363,092-4169889
985 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระกระโจม นายคุณาพัฒน์ ชยาวนิช 035-440568
986 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระพังลาน นางสาวประภัทรสร ปั้นหยัด 035-559275
987 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวนแตง นางสาววัลลภา เจ็ดกริช 0-3596-9667 ต่อ 101
988 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามชุก
989 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สาลี นายชัยวัฒน์ บุญจง 0814239955
990 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขาม นายธนินธร พิมพขันธ์ 0649253629
991 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ
992 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองผักนาก น.ส.นิภาพรรณ เผือกเจริญ 0-3543-9429
993 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองราชวัตร นายจักรพันธ์ พานิช 0-3548-1016
994 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสะเดา จ.อ.อภิชาติ โชติชัชวาลย์กุล 035-471111
995 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสาหร่าย นางสาววรินทร พุ่มจันทร์ 0895485872
996 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหญ้าไซ 1นายบุญเลิศ ปางพุฒิพงษ์ 035-577248
997 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโอ่ง นายธงชัย เที่ยงตรง 0840083519
998 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยขมิ้น นางสาวปิยนารถ มณีรัตน์ 0811950729
999 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเขา
1000 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวนา นางสาวภิญญลักษณ์ วสุรัฐธนาธรณ์ 035-518-044
1001 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. องครักษ์ นายสมชาย ศิริวงษ์ 081-5863564
1002 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ไผ่กองดิน นางสาวจิราพร ศรีสุข 035-446699
1003 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หัวโพธิ์ สิบเอกเอกชัย หงษ์ทอง 090-4425431
1004 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) นางสาวณัฐนันท์ ชาวสวนศรีเจริญ 035 565 562
1005 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี (ผศ.ส.พ.)