รายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข้อมูล ณ วันที่: 18 ส.ค. 2560
ลำดับ กรม หน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี นางเยาวภา สิทธิโชคสุขสกุล 0-3552-3912
2 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาเดิมบางนางบวช นางสายพิณ เกื้อพันธ์ 0-3557-8490
3 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งสาขาสองพี่น้อง นางสาวอำพร นิลบุตร 035-589508
4 กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี นางอุไรวรรณ ฤาไชยคาม 035-555340
5 กรมการค้าภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี นางอัจนา จำนงค์ศาสตร์ 0-3554-5480 , 0-3555-5519
6 กรมการค้าภายใน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี นายปราโมทย์ มณฑามณี ๐๓๕-๕๕๕๓๕๒
7 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี นางอัญชลี สุขสถิตย์ 0-3540-8206,0-3553-5388
8 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวลักขณา โพธิ์ศรี 0-3553-5432
9 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอนเจดีย์ นางดวงทิพย์ ศรัจรัสวัฒนชัย 0-3559-1109
10 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอด่านช้าง นางเพชรรินทร์ เอี่ยมแย้ม 0-3559-5080
11 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช นางสาวฐิตาพร ชูมก 035-578420
12 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า นางณัฐกานต์ ปานดำ 0-3558-7380
13 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางนุชนารถ ทิมใจทัศน์ 0-3552-5882-4
14 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์ นางสาวศิริลักษณ์ ตริยาวนิช 0-3558-1745
15 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง นายวัชรพงษ์ มณฑาถวิล 0-3553-1001
16 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก นางสาวปุญยพัฒน์ บัวศรีพันธุ์ 0-3557-1188
17 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ นางรักษ์จิรา รักขติวงษ์ 0-3557-7001 ต่อ 15
18 กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง นางศุภรดา กลั่นบุศย์ 0-3555-1001
19 กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี นางทัศนะ สืบวงศ์ 0-3556-5841
20 กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุพรรณบุรี นายเผด็จบุญรอด 035-555251
21 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี นายวาทกานต์ ช่อแก้ว 0 35408238
22 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนเจดีย์ นายนรงค์ ยางงาม 0-3559-1763
23 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง นาง อรอนงค์ สุวรรณประทีป 0814427657
24 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปลาม้า นายเชาว์ นวมทอง 035-587965
25 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง นางพันทิพา ทิพวรรณ 035-523039
26 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต์ นางสาวภูชนาภา เนตรสว่าง 035-548333
27 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองพี่น้อง นางสาวสมาพร คนทน 0-3553-1984
28 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก นางวิภารัตน์ มีพันธ์ 035-572008
29 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ นางเหมือนขวัญ ปิ่นกุมภีร์ 0-3557-7124
30 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออู่ทอง นางนางทองคำ เพ็ชรปานกัน 035 505854
31 กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต ดีทโชค 0-3552-5224 ต่อ 13
32 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ 0819090265
33 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี นายนายฐาปกรณ์ บุญเกิด 035536294
34 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย 035535991
35 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 0 3559 6162, 0 3559 5120 ต่อ 12
36 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ นายรุ่งธรรม บ่อเกิด 0-3559-1200
37 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา นายประเชิญ จีนขจร 035-535869
38 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง นายปิยะพล พึ่งพิน -
39 กรมชลประทาน (สามเสน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก นายยศดนัย น้อยแก้ว 035-464406
40 กรมชลประทาน (สามเสน) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) หัวหน้าสถานีทดลองฯที่ 4 035571850
41 กรมชลประทาน (สามเสน) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี นายพรพิทักษ์ บุญคงทน 0-3559-1203,0-3548-1195
42 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี นางสาวนิจพาณี พูลสวัสดิ์ 0-3555-5255
43 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี ธนพลพิมพขันธ์ 0-3549-4674-6
44 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นางสาวศศิวรรณ ทองผ่อง 0-3552-2133 ต่อ 15
45 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) นายสะอาด จักรกลม 0-3555-2000
46 กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง นายกำธร ศรีพิทักษ์ 0 3555 5475 ต่อ 105
47 กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี นายบูรพา ขวัญเพ็ชร์ 0-3555-5626
48 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) นายทัตเทพ วัฒนพระยาภา -
49 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาววริศดา มณีโชติ 0-3551-1023 ต่อ 1
50 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ นายมนัส เบื้องสูง 0-3559-1238
51 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช นางสาววารุณี กูรมะโรหิต 0-3557-8450
52 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์ นางพิสมัย พูลกำลัง 0-3558-1040 ต่อ 103
53 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง นายนิรันดร์ อาจศรี 0-3553-1401
54 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก นางสาว ณฐพร สว่างศรี 0-3543-4072
55 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง นางวาสนา ฉิมสะอาด 035-551388
56 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอด่านช้าง นางวัชรี มโหฬาร 0-3559-6094
57 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอบางปลาม้า นายชาลี สุตีกษณะ 0-3558-6029
58 กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) สำนักงานที่ดินอำเภอหนองหญ้าไซ นางเมตตา วรรธนะกุล 0-3557-7126
59 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี นางสาวสรชา ศรีวิเชียร 0 3553 5089
60 กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี นางลลิลต์รวี อยู่สงค์ 035-523391, 525725
61 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี นางปฤษณา เอมสมบูรณ์ 0-3553-5393-5
62 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี นายพูนลาภ ไวยเวทา 0 3541 2328, 0 3541 2329
63 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี นางพรฤดี สวัสดิ์นพรัตน์ 0-3540-8220 ,0-3553-5423
64 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี น.ส.นปภา ศรีวิชัย 0-35441033
65 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.อรัญญา เส็งหนองแบน 0-3555-5458
66 กรมประมง หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรี น.ส.ปรีดาเตชะวันโต 0-6027-9642
67 กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี นายปัญจะ รัตนวรกมล 0-9911-3861
68 กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี นางสาวสุชาดา กองแก 086-1698161
69 กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี นายอนุชาติ ศิริรัตน์ ,035-446216
70 กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.รัชฎาพร โสสุด 0-3555-5466
71 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี นายสุพจน์ แย้มพราหม 0-3554-5463-4
72 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนุสรา มหารัตน์ 0-3553-6067
73 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายทนง ไม้เลี้ยง 035-454081
74 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ธงชัยอุบลแย้ม 0-3555-5025
75 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี นายระชา ศิลปชัย 0-3541-2394-6 ต่อ 261
76 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี นายประทีป แผนสมบูรณ์ 035-595575
77 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สพ.สุพรรณบุรี นางศิริพร โล่ภูสรรค์ 0 3549 4724
78 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นางยุพา พวงมาลี 0-3553-5383
79 กรมราชทัณฑ์ รจ.จ.สุพรรณบุรี นางนวรัตน์ แก้วทองคำ 035 511013 ต่อ104
80 กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี นางสาวสุนี ศรีสิงห์ 035-551433
81 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี น.ส.สุชาวดี แย้มนิล 0-3553-5330
82 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง นายสุวัฒน์ อ่ำสุวรรณ 035 552023
83 กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล 0-3553-6115-6
84 กรมศิลปากร โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี นายไพฑูรย์ ประดับค่าย 081-0088467, 0863026820
85 กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี นางสาวสุเพ็ญภา สะขะโร 0-3554-5466-7
86 กรมศิลปากร หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล 035-535501-2
87 กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล 035-535-501-2
88 กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ นางทัศนีย์ เทพไชย 035-535-343-4
89 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุพรรณบุรี นายศักดา จิรไพโรจน์ 035-481126
90 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชเพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี นายมงคล ถนนแก้ว 0-3543-7705 ต่อ 225
91 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นางจินตนา สงสุวงค์ 035-555455-13
92 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ นางสาวนัฐชนันธ์ เล็กนิคม 0-3559-1061
93 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง นายมานะ จิวสิทธิประไพ 035595031
94 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช นางมณี อิ่มสมบัติ 092-2474500
95 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ 035-587400
96 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายอำนาจ โสรถาวร 0-3555-5450
97 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ นายไพศาล ไชยเยศร์ 035-581180
98 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง นายบุญสนอง เสมาขันธ์ 0-3553-1191
99 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก นายโชคชัย เทพประสิทธิ์ 035571277
100 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ นางสมพิศ ปานเกตุ 0-3557-7112
101 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง นางอรไท อาจหาญ 0-3555-1588
102 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ 0-3540-8202,0-3553-6044 ต่อ 11-15
103 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น นายมาโนช สมงาม 089-5504941
104 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเนตรนภา กนกปราน 0-3552-3870
105 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี) นายวุฒิชัย ประชาพร 035-441-029
106 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี นางสุมาลี ฝั่งสินธุ์ 0 3553 5415
107 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง นายสุเทพ จงพัฒนพงศ์ 035551536
108 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี นางสาวสมทรง เข็มทอง 0-35535-658
109 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก น.ส.ดวงเดือน จันทร์ลอย 0-3557-1097
110 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์ นางสาวจันทร์เพ็ญ อนันต์ธนสาร 035-591176
111 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง นางอัจฉราภรณ์ ดีสมรูป 035-595500
112 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช น.ส.กมลพร แสงนิล 08-9615-7669
113 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า 1นางสาวสุกัญญา บัวผัน 035587676
114 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี น.ส.พลอยสีรุ้ง เพ็งคุ่ย 0-3552-2113
115 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์ นางสมใจ โพธิ์ประดิษฐ์ 035581151
116 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง 1นางสาวสมทรง บริสุทธิ์ 0-3553-1177
117 กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ นางสาววัลภา อธิชนากร -
118 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี นางสุมาลี ไล้ฉิม 0-3553-5694
119 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี นายสมนึก สวนดอกไม้ 0-3555-5242 หรือ 0-81304-4845
120 กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง) นายสุพจน์ วงศ์ราช 0-3555-3002
121 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติพุเตย นางสาวสุมาลัย งามยิ่ง 08-5704-5028
122 การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
123 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี
124 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง นายสุรพล พลเสน 0-3559-5340 , 0-3559-5375 , 0-8169-67827
125 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช นายบันฑิต จงจินากุล 035-578460
126 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ นายพันธ์ทวี สุขทั่วญาติ 0867500190
127 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นายสำเริง คนทน 0-3552-1617
128 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง นายสละ สงวนธรรม 0-3555-1905
129 การประปาส่วนภูมิภาค สถานีจ่ายน้ำท่านางเริง นายวีระ สงวนตัด 035-578460
130 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟจ.สุพรรณบุรี
131 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาและนิติกรรมจำนองสุพรรณบุรี
132 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีประจันต์
133 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาดอนเจดีย์ นายสมบัติ ปรากฎผล 0-3559-1303
134 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาด่านช้าง นายสมพงษ์ บุญมี 0-3559-5366
135 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระพันวษา นางสาวรรณ รักษาชาติ 0-3552-3721
136 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี นายสมคิด กุลชัยพานิช 0-3553-5060
137 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสองพี่น้อง นายพีรวัส เติมปัญญา 0-3553-1452
138 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามชุก นางลินดา ตันติวรสิทธิ์ 0-3557-1011
139 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี นายโกศล แช่มชื่น 0-3552-5201
140 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง นายดำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล 0-3555-1927
141 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตสุพรรณบุรี นายนิวัติ ปานศรีแก้ว "0-3552-5211, 0-3552-5209 ถึง 10"
142 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
143 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสุพรรณบุรี นายชโลม บุตรเล็ก 035-501585,501575
144 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี
145 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุพรรณบุรี -ผู้จัดการสาขา (035) 522-512 - 5
146 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกพล อ่ำบุญ -
147 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผศ.อภิชาติ พรหมโชติ 0-3554-4301-3 ต่อ 102
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี นายประสิทธิ์ ทองสิน 02-4737000 ต่อ 1114
149 สถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร 084-115-8468
150 สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายราชันย์ เฉลียวศิลป์ 035-545744-5 ต่อ 108
151 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี นายแผน เอกจิตร 08-1010-1693
152 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี นางเกษร กลีบมาลัย 089-9113062
153 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) นางสาววรรณพร ดอกจำปา 0-3555-5258
154 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวมณีนุช เตือนอินทร์ 0-3552-5314-5 ต่อ 102
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงบประมาณ นโยบายและแผน นายวิเชียรวัณณะสุต 0-3550-7522
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานนโยบายและแผน นายวิเชียรวัณณะสุต 0-3550-7522
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นายสำเร็จ บุตรแสงดี 06-6231724
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกฤษณา นายสมพร เมฆวิไลพันธุ์ 081 - 9414739
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนคาวิทยา นายสุรินทร์ ธนูรเวท 0-3542-1222 (085-8433-745)
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านช้างวิทยา นางปณิศา เพ็งสุข 0-6173-0455
162 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา นางมัณฑนา นิลวงษ์ 0898379771
163 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา นายโกวิท ทีวะเวช 0-3557-1175
164 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม นางมณฑา บัวบาน 035 - 681251 - 2 , 089 - 8064262
165 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง ) นาย จินดา อ้อมทอง 084-3944437
166 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นางสาวชุติมา สุคันธตุล 0-8906-1975-3
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นางสาวชุติมา สุคันธตุล 0-3551-5463, 0-3557-8089
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นายวัฒนา เปลี่ยนราศรี 08 - 1942 - 1683
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 นายสมหมาย กันยา 0-0194-12940
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า 0-3559-1012
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ปรัศนี จิรวงศ์รุ่งเรือง 08-1557-3335
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 นางสมลักษณ์ พชรพงศ์ 0-9115-2531
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นางวีณา จันทร์สุวรรณ 0-3559-5005-6
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 นางวีณา จันทร์สุวรรณ 0-3559-5005-6
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 นางวิภาวรรณ ชื่นสมจิตต์ 086-616-9742
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภา 0-3557-1017 , 0-9205-7634
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางอลิษา วันโพนทอง 0871581289
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ นางประอรศิริ ชวีวัฒน์ 0-3543-3062
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา นายประดิษฐ์ พลายโถ 089-9184507
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปลาม้า นางจิตบรรจง น้อยสกุล 0-3558-7422
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" นายธีรพล ขยันการนาวี 0-3558-7340
182 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางแม่หม้าย นายดิเรก อุบลแย้ม 0899186207
183 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสาวณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ 081-7631396
184 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกเชียง นายธวัช กรุดมณี 035-440011
185 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย นายประกอบ พลายมี 095209271
186 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขากำแพง นางดวงใจ บัวงาม 081-5879851
187 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก นางพัฒนีพร ทองลิ้ม 08-2298-1836
188 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดิน นาย อำนวย ม่วงไทย 081 9444334
189 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองชะโด นายพัฒนา ศรีดอกไม้ 081-5377399
190 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองชะอม นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์ 0899146446
191 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก นางสาวภิญญดา ทรงสิทธิ์ 092-4392529
192 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า นางลักขณา ใจเที่ยงกุล 085-2984445
193 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 1. นางอินทิรา ล้อมวงษ์ 085-7045995
194 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) นายตรีเพชร มากระจัน 089-5427939
195 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจงงาม นางสุปราณี เศษโถ 089-022-1768
196 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกะเชา นายมงคล ไทยานันท์ 0894096577
197 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเชือก นายมานิต ศรีทองสุข 080 - 6559547
198 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเสลา นายนพพล คงทายาท 087-8410535
199 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นายอภิเชษฐ์ ผิวแดง 0817362544
200 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตำลึง นายวรศักดิ์ มาพลาย 087-4095014
201 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนพุทรา นายวิทยา พรมเพียงช้าง 0-3543-6418,0852909967
202 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโพ 1นางพิสมัย ทู้ไพเราะ 0861770365
203 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะเลบก นายสังเวียน มณีวงษ์ 0-8194-32391
204 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับกระดาษ นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร 0857003916
205 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับตาแทน นายมานพ กาฬภักดี 0895117337
206 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับละคร นายอุดมศักดิ์ สมบัติหอม 035440026 , 070782895
207 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพหลวง นายนายมณฑล ไทยานันท์ 019411932
208 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ นางคนึงเนาวรัตน์ 0-3559-7195
209 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ นายสถาน จงสมจิตต์ 085-2899470
210 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น นายสมควร ศิลป์ประกอบ 035-595735
211 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก นายชรัฐ ฝึกวาจา 01-5862667
212 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร 08-5700-3916
213 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นางสำเนียง จันทร์ลอย 08-3037-1864
214 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนเรศ นายกรัณภัก กาฬภักดี 0860360177
215 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ นายขจรศักดิ์ รักชาติ 0859512809
216 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ 0870663948
217 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นายนริส ไวยโอรส 0-8194-6993-8
218 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประทุนทอง นายวิทยา วังกรานต์ 035-473093,089-5466386
219 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากดง นางสุรางค์ ธูปบูชากร 0-3551-8357,08-1851-4121
220 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ 090-5539284
221 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคอม นายสายัณห์ นิยมทอง 087 8125068
222 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ นายประกอบ คงใจดี 094-6838898
223 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ นายสราวุธ ใจยั่งยืน 089-9193387
224 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ นางจิราภรณ์ กลิ่นหอม 0985749131
225 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง นายคำรณ ชื่นจิต 08-99107996
226 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน นายศิริชัย ศิลป์สาคร 086-7797743
227 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์ 082-8689045
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี นายประสงค์ จันทร์แสงสว่าง 089-5003998
229 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบพะยอม นาย วิบูรณ์ ศิลปภิรมย์สุข 089-9117278
230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยมเบือ นายสุทัด พลเสน 08-9918-4239
231 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรังงาม นายมนตรี ธัญญเจริญ 035595738
232 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม นายชาลี ทิวาวงษ์ 0897750313
233 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางทอง ชาติชายพิทักษ์วงศ์ 081-199-4165
234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ นางสาวสุวัฒนา วรรณา 0-3457-1163 หรือ 0-1736-9579
235 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางหางม้า สุเทพจันทวงษ์ 0867689412
236 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง นายพิเชฐ ขาวโต 0877533256
237 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย นายบรรเจิด คงอ่อน 081-8564715
238 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาด นายวิชัย อิ่มน้อย 086-1625929
239 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว นางมยุรี สดแสงจันทร์ 081-2971942
240 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาว นายจรัญ อุ่นเรือน 08-9532-3510
241 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาว นายจรัญ อุ่นเรือน 08-9532-3510
242 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกระโจม นายกฤษณะ พลายละหาร 08-6165-0745
243 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเตย นายประสงค์ เกษสมบูรณ์ 08-9414-3059
244 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ นางอัญชลี มาพันธุ์ 035-418048
245 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัวทอง นางกิ่งดาว นาคเอก 084-3833300
246 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระหลวง นายสงบ อัชชะสวัสดิ์ 081-931-7943
247 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง นางศรีนาถ ศรัทธาผล 089-5282822
248 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง 0909690608
249 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ นายคนิจ เรืองฉาย 08-1435-2822
250 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระถิน นายสังวาล มุขทอง 081-4584077
251 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ นายขวัญชัย บัวงาม 081-651-7042
252 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ นางสาวณัฐพร แสงภู่ 089-764 9597
253 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโก นายสนอง เกตุสุริยงค์ 07-1527253
254 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม นายสุริยา คงประเสริฐ -
255 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก 081-9847604
256 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุม นาย มนัส แก้วเขียว 089-8360825
257 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม นางพรพิมล บุญแช่มชู 08-9910-9951
258 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม นายเฉลิม มณีอินทร์ 0-8332-1949-9
259 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นายสมัค ชินบุตร 086-1039091
260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร 0819531240
261 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว นางวชิรา แสนโกศิก 081-9422065
262 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า นายณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์ 08-6763-7230
263 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว นางสาวจตุพร อุดม 086-1699020
264 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนา นางสาวจารุวรรณ กู้เกียรติกำธร 081-7586968
265 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอน นายวีรวุฒน์ พึ่งเจริญ 035-440145
266 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง นายบุญลอย ปานมุนี 08-6330-3402
267 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก 0817055629
268 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือ นายวีระยุทธ วงศ์ศรีจันทร์ 035-440001
269 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย นายพายัพ เทพประสิทธิ์ 09-2271-9342
270 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า นางสาววาสนา ตั๊นมาก 0895963057
271 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า นางสาววาสนา ตั๊นมาก 089-5963057
272 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเพียน นายทะนง พุทธจำ 087-1580303
273 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชรฺ 08 63613027
274 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว นางขวัญเรือน สายชายเพ็ชร 0-86162-1817
275 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร นายประดิษฐ์ พลายโถ 089 - 9184507
276 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง นายพลภัทร เพชรรัตน์ 081-3516109
277 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง นางสาวกณิกมาศ ขอพึ่ง 0870610414
278 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสลัดได นางมาลัย จิ๋วเจริญ 0-84859-6771
279 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสานแตร นายสริ ดวงแก้ว 0-3543-8405 08-1908-3815
280 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสำโรง นายสาคร ธัญญเจริญ 081-0153407
281 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองห้าง นายพงษ์ศักดิ์ ธาดาสีห์ 089 9197241
282 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหิน นายปรีชา ปั้นแจ้ง 0-3544-0055
283 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นางนิติมา หงษ์เวียงจันทร์ 0810095217
284 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน นางน้ำค้าง พึ่งชอุ่ม 08-0055-0572
285 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง นางสาวจริยา เต่ากล่ำ 086-0753491
286 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอุโลก นายปรีชา กัณหะ 099114398
287 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ นายอธิวัฒน์ นราประวัติพงศ์ 035-463060 . มือถือ 087-1620064
288 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย นายมนูญ แจ่มแจ้ง 08-1756-5900
289 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหิน นายปัญญา ศรีรอบรู้ 087-9879686
290 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ นายคำรณ ชื่นจิต 035440010
291 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเขา นายเทพรัตน์ นนท์ช้าง 08-1009-0016
292 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวทำนบ นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน 08-6388-9219
293 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัววัง นางสาวสุภาวดีมิสุนา 081-7724119
294 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมสะแก นางงามตา เพชรคอน 035-430078 ( ร.ร.) มือถือ 087-1516096
295 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 นายจมร นำแก้ว 0-838961149
296 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย นายสุทิน จันทร 035-440091
297 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นายปรีชา โค้วไล้ 085-1861186
298 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพลับพลาไชย นางสาวนพรัตน์ คำเกลี้ยง 089-2220215
299 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ นายชูศักดิ์ ดาวล้อม 08-1377-3795
300 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ นางสาววรวรรณ บัวมี 084-63875829
301 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี นางบุปผา รัตนวราภรณ์ 081-9955343
302 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังหว้างราษฎร์สามัคคี
303 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกตาด นายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี 09-0046986
304 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกเต็น นายสมัย กันยา 08-1705-5824
305 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกกม่วง นายสมหมาย แก้วมณี 08-9898-1157
306 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกร่างสามยอด นายปริญญา นาคสัมฤทธิ์ 085-7049533
307 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน นายชยาวัฒน์ เพชรดำดี 0879919343
308 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาบบัว นายสมชาติ ศิริโรจน์มหาวงษ์ 08-61655776
309 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกำมะเชียร นางสมศรี คงเมือง 035-578509
310 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุ่มโคก นางชำเรือง โพธิ์ปิ่น 08 1290 1316
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะ นายสมยศ ไทยรัตน์ 035 591770, 035 592209, 0871532145
312 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้ว นางราตรี มาลาทิพย์ 08-9049-9739
313 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุยโพธิ์ นายวันชัย จุลศักดิ์ 0819483791
314 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาดิน นายประยุทธ สร้อยสุวรรณ 081-9954134
315 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาดีสลัก นางนงนุช ช้ำกล่ำ 0898861224
316 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพนมนาง นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ 081-8577519
317 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพระ นายไตรมิตร หงษ์ทอง 081-7368744
318 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาพระ นางศิริพร ธูปแจ้ง 0-6362-8313
319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคณฑี นายมนตรี ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ 097-0051814
320 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองขอม นางสาวแสงเดือน เริ่มรัตน์ 089-2551737
321 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองตัน นายเศกชัย เพ็งเกร็ด 0819428317
322 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองโมง นางสาววนิดา วรรณวัตร์ 0899118072
323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคอกช้าง นายสายัน พิมพขันธ์ 08-5065-6295
324 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคอกวัว นายวิเชียร เหมลี 081-5187415
325 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคันทด นายมนัส ทองแย้ม 08-1880-1137
326 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล นายนิพนธ์ ธรรมจักร 09-1045184
327 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม นายธวัช กรุดมณี 08-1454-4479
328 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูบัว นายสุวัฒน์พูลสุวรรณ 0861666165
329 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูเมือง นายสมรักษ์ แย้มศรี 085-4269001
330 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกพระ นางสุภารัตน์ กาฬภักดี 089-0477754
331 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ นายประสงค์ หุ่นทอง 0812992246,035458438
332 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ นางสาวจริยา แก้วสะอาด 035-481013
333 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสำโรง นางสาวชลชนก หนูรอด 089-803-2075
334 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกหม้อ นางกัญญา เอี่ยมสำอาง 08-9809-8950
335 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ นางประชุมศรี เพ็งอ้น 035- 587202
336 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทราวาส นางภาณี มากระจัน 086-1068228
337 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำปา นางสาวราตรี มาตรวิจิตร 0830579630
338 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจำปี นายนิคม แย้มมาก 0819437373
339 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดฉวาก นางอรุณ โพธิ์สุวรรณ 084-6637083
340 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องลม นายสุเทพ นวมทอง 081-9956484
341 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องลม นายชัยฤทธิ์ หนูสนั่น 081-2994085
342 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชีธาราม นายวิทยา พชรสกุล 084 - 9446618
343 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดชีปะขาว นางเนาวรัตน์ แสงสว่าง 0859622547
344 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ นางสาวสิริจินดา แก้วมณี 080-5803622
345 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก นายเฉลิม ผิวแดง 0811112428
346 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงพิกุล นายนครินทร์ จันละคล 089-8264399
347 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง นายสัมพันธ์ ลือขจร 0814347569
348 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนกลาง นายชัยรัตน์ มีสมหวัง 089-9196759
349 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนขาด นายประเยื้อน สุนา 0822485592
350 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า นางสาวพิมพันธุ์ เผ่าพันธุ์ 08172504094
351 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ นายสันติ อุ่นวรรณธรรม 035-536016 ,081-7730564
352 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตาจีน น.ส.สมพิศ ทองพิลา 035440113
353 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตาล นางทองแท้ วงศ์เสนา 087-9346293
354 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตาล นายวิสูตร สุดมุข 0-8936-9636-2
355 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม นางโสกุล สุรสีหนาท 0841375650
356 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนประดู่ นายมานพ พุ่มสาขา 035-440024
357 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง นายสิทธิชัย หลานเศรษฐา 035-599945
358 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ นางรัชฎา พงษ์ประยูร 035-432007
359 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนมะนาว นายสุชาต เยื้องทิพย์ 08-1773-5311
360 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนไร่ นายสมศักดิ์ จีนสุกแสง 0-1378-2547
361 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสงวน นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ 086-3613027
362 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสำโรง นายนายเจริญ แก้วเรือง 035-464040
363 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสุโข นางปริศนา ปัญสิงห์ 081- 8504472
364 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส นายประยุทธ เหมือนแก้ว 08-6165-5957
365 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดด่านช้าง นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ 0-3559-5317
366 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดารา วลัยภรณ์ขุนไม้งาม 0-3544-0105
367 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาว นายทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม 0-9929-4935
368 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเดิมบาง นายนายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ 08-18585150
369 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตปะโยคาราม นาย นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์ 0-3541-6444
370 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะลุ่ม นางเพ็ญศรี ประทุมรุ่ง 0-8169-2282
371 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม นางฑารินี เนคมานุรักษ์ 0-3554-3666
372 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเถรพลาย นายบัณฑูร พลเสน 0-3558-1045
373 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรงกระเทียม นางวันเพ็ญ ดวงจันทร์ 0-3540-0355
374 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ 0898378945
375 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับกระดาน นายมีชัย นาคชัยยะ 08-0916-7757
376 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย นางสาวพิมพ์พา จันทรฤกษ์ 081-973-1163
377 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ากุ่ม นายสุขวิทย์ ปุู้ทอง 081-7781609
378 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าข้าม นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ 035-437108
379 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าจัด นางศุภนิจ วิภาณุรัตน์ 081-9419839
380 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าช้าง นางสาววัฒนา ศีลาเจริญ 035578580
381 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) นางสาวณิติยา พรมดี 0-9315-48587
382 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเตียน นางจริยา ศรีสุขกุล 086-0414315
383 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าทอง นางราณี ศรีโมรา 087-9163759
384 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ามะกรูด นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท -085-1944513
385 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ามะนาว นายวันชัย จุลศักดิ์ 035440053
386 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน นางวรรณา ใจดี 082-2491698
387 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งเข็น นางสาวกาญจนา หอมกุล 0891299060
388 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) นางบุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ 0924453895
389 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งแฝก นายชาลี โตอ่อน 08-1991-0471
390 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ นายชนะ ศรีดอกไม้ 09-4498-8021
391 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส นางชูศรี พลอยสุกใส 0871200199
392 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทร นางเสาวลักษณ์ ขุมทอง 0890520344
393 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธัญญวารี นายชาญ สุขรักษ์ 0890374569
394 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทวัน นายภักดิ์ ประสิทธิ์ผล 098-9709333
395 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทวัน นางสาวสุภาวดี กาฬอินทร์ 0838371872
396 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางบวช นายกมล สายรวิวรรณ 0-5194-1620
397 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางพิมพ์ นายชัยรัตน์ โชติสิทธิเมธา 0-7070-0071
398 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำพุ นายพิศิฐ อินทนะ 08-3308-8714
399 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นางสาวอรสินี ริตจันทร์ 0-3555-5067
400 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ นายนิยม ศรีสวัสดิ์ 0 - 3553-2753
401 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ นายธานี อำภาวงษ์ 081- 9427180
402 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบรรไดทอง นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง 0818801565
403 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" นายเกื้อชิต อุยานันท์ 035-575344
404 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อคู่ นายครรชิต ปานมุณี 061-4875759
405 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัลลังก์ นางสาวภคพร พึ่งแย้ม 0874065970
406 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางขวาก นายเสริมรัฐ ทองอำไพ 01-9943530
407 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางจิก นายปรีชา ฉัตรทองคำ 081-9955387
408 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางบอน นายสมยศ ทองริด 01- 2955177
409 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเลน นางสาวปิยาภรณ์ ภูฆัง 035458437
410 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสะแก นายสมชาย บุญชอบ 08-0087-2323
411 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสาม ว่าที่ร.ต.หญิงศรีสุดา คงชาตรี 0-89521-7061
412 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางใหญ่ นางสาวสำอางค์ พราพงษ์ 08-6088-2676,0-3542-4222
413 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกรวด นายประจิน มากมาย 089-918-5600
414 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกร่าง นางเมตตา ยิ้มสมบูรณ์ 0892608748
415 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกล้วย นางจุฑามาศ อินสว่าง 08-9667-0500
416 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านทึง นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ 0-3546-4442
417 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ตะวันออก นางจันทนา ประสานทรัพย์ 082-293-0665
418 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางรัตนาล้อมวงษ์ 086-1626452
419 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสระ นายสมเกียรติ ดอกไม้ 0-9038-2961
420 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง นางกรรณิการ จันทรังษี 092-8242395
421 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหมี่ นายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์ 0-3585-7408
422 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงคา นายสถาน จงสมจิตต์ 0819413090
423 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ นางเพ็ญณี ทู้ไพเราะ 035459454
424 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม นางพิกุล ศิริวงค์ 035-461122
425 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมสราวาส นายอภิวัฒน์ พิมพวง 0-3555-3041
426 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมชน
427 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ นางรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ 08-1880-9654
428 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลายนา นายเจนกิจ เจนไธสง 0-3558-1502
429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม นางดลวรีย์ ฤทธิยา ๐๘๓๐๔๐๘๔๘๙
430 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล นางกฤษณา อินทร์ชู 09-2089635
431 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากน้ำ นายสมนึก น้ำเพชร 0929851308
432 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า นายประสาน พุ่มเข็ม 085-7049669
433 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ นางสาวสมใจ พักตร์เพียงจันทร์ 035-458506
434 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าสะแก นายเอกชัย ทองไพรวรรณ 0811086958
435 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปู่เจ้า นางพิมพรรณ มัจฉา 089-9024736
436 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโป่งแดง นายสมยศ ภูฆัง 08-1941-6126
437 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ปราณียิ้มสมบูรณ์ 0-860153039
438 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ขวาง นางสายหยุด คงปรีพันธุ์ 09-7251-9951
439 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ขาด นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ 0-8991-95105
440 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว นายมานิตย์ดวงดิษฐ์ 01-2909650
441 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง นายปรีดา ทู้ไพเราะ 035-440111
442 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว นางสาวสุรภี มโนธรรม 0-3546-1578
443 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก นายมานะ มาตรวิจิตร 0840728260
444 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรสวรรค์ นายธีระวัฒน์ ต๊ะปาง 0808865679
445 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระธาตุ นายกัณยกร อัครรัตนากร 081-7637343
446 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพร้าว นายประสิทธิ์ชัย ป้อมพิมพ์ 0810069880
447 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังม่วง นายประสิทธิ์ ยืนยง 035-463246
448 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพันตำลึง นายปัญญา มุสิกภูมิ 0 81-7731733
449 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิหารแดง นางสอางค์ คชาวงษ์ 0-3554-5485
450 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว นางสาวฉวีวรรณ พลอยสุกใส 035-450744 , 080-6697277
451 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิตะควน นายยรรยง อรรถีโภค 089-8368089
452 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ นายพิสิฐ สุนทรวิภาต 081-1960001
453 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย นายณัฐวุฒิ ขันตี 08-9507-5321
454 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร นางศิญาภัสร์ นราประวัติพงศ์ 090-4403435
455 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี นางวรญา อดุลยศักดิ์ 035457272
456 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโภคาราม นางสาวจรัสศรี ตระกูลวัฒนา 08-6142-2124
457 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล น.ส.พจนีย์ มะกรูดอินทร์ 08-9768-0863
458 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ นางสุภิดา สุขเจริญ 08-4092-9890
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยาง นางมลิโง่นใจรักษ์ 0 35558 1192
460 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางนอน นายประเสริฐชัยแย้ม 0818506765
461 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางยี่แส นางอารีวัลย์ จำปานิล 035-459914 ,092-2717930
462 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ นางพวงใบ คุ้มฉายา 0871294773
463 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดย่านซื่อ นายวัฒนา ทองมี 0843067409
464 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางกร่าง 1 นายปราโมทย์ เพชรปานกัน 0899101453
465 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางบัวทอง นายขวัญชัย ผลิเจริญสุข 0840208823
466 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
467 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง นางอุบลรัศมี วงษ์จันทร์ 035 592204 089-6111343
468 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายทรงธรรม ทวีวัฒน์ 083-6933178
469 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางเกสร สุนทรเนตร 0-3559-9799
470 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดกระจับ นายถวิล ทองสัมฤทธิ์ 035-440141
471 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดตาล นางศิริพร พงษ์เหล่าขำ 0818586396
472 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว นางประทุม กรุดเนียม 085-1736130
473 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง นางอารมณ์ บุญวงษ์ 09-4486-7363
474 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ศิริพิมลเจียมจันทร์ 0924191509
475 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดสิงห์ นางสาวสมปอง สว่างศรี 0-1795-3045
476 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานคา นางบัวพิศ รอดทัศนา 0-3558-7414
477 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำบัว นางสุรภา อุทัยแทน 0-89-919-3836
478 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำพันบอง นางวิภาวี รถมณี 08-6517-2360
479 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวรจันทร์ นายพินิจ น้อยอินทร์ 087-1666398
480 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกุ่ม นางเพียงจันทร์ อ้งพันธุ์ 08-1756-4825
481 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกุลา นางสาวบังอร ศรีดำ 0-3557-8448 ,086-1789801
482 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังคัน นายอิสธิชัย ทรดี 0-6171-8299
483 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังจิก นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล 08-1145-7613
484 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น นายสุเทพ นาคสมพันธุ์ 08 17952752
485 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังพระนอน นายอุทิศ คุ้มกลัด 0-3545-3040
486 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังพลับใต้ นายณรงค์ ศรีเที่ยงตรง 0-9256-2963
487 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ นางเทพี ศรีเที่ยงตรง 0-9547-8362
488 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม นางวราภรณ์ จันทร์เรือง 035409222
489 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหว้า นางนภาพร เขียวแก้ว 08-6812-7063
490 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหิน นางลำพอง พึ่งงาม 035 561340
491 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส นาย กิตติพงศ์ ดำรงขาวโต 080-658-0739
492 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน นางไพ ช่วงชัย 08-6013-2394
493 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ 089-2562223
494 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร นางนิอรบุญครอง 08-19434198
495 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย นายบรรเทิง นันตรี 035-440104
496 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศีรษะเกษ นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ 08-1195-1618
497 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดศุขเกษม นางวาสนา สุวรรณเวก 035-424444
498 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสกุณปักษี นายอำนาจ กฤษณชาญดี 085-2984243
499 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม นางสลิตตา สำราญสุข 035-481010
500 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระด่าน นายวัฒนา ม่วงอร่าม 0819673856
501 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระประทุม นายดาวโรจน์ โพธิ์รัง 0-9886-3288
502 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระพังลาน นายสมควร ยอยรู้รอบ 0-3555-9252
503 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระยายโสม นางบุปผา ช้อนใจ 035-559253
504 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ นายเจริญ ตาดี 08-1295-4643
505 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนแตง นางปิยนันท์ ศรีวิเชียร 0816990604
506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นาง ฐิติธนา อ่ำอิ่ม 0922759284
507 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายบัญญัติ พิมทอง 081-8566325
508 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง นางสาวสาวิตรีม่วงพรวน 0631875093
509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังฆจายเถร นาย บุญนาค โสภาศรีพันธ์ 0890387552
510 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม นายวิทยา กลิ่นคำหอม 081 - 8554979
511 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัปรสเทศ นายรัก แก้วรัก 0841399550
512 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามจุ่น นางสิริลักษณ์ ยืนยง 035-582820
513 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามชุก นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ 081-8804516
514 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามทอง นายนัทที เกรียงไกร 0-3542-3177
515 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามเอก นายอัสนีย์ อัจฉริยบุตร 06-7648003
516 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม นางแววดาว มากระจัน 0898300335
517 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม นายดิลก สุขอารมย์ 0817568655
518 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม นายสมพร ระโหฐาน 01- 9420283
519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) นางจุฑามาศ แก้วหอมคำ 0-3543-6300
520 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสาลี นางพรทิพย์ เจริญผล 08-9527-8877
521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า นางชะไมพร หวานฉ่ำ 086-1060730
522 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำเภาทอง นายสุรสิทธิ์ เจริญหุน 09-6246-2015
523 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขเกษม นายชูศักดิ์มณีอินทร์ 0-3541-6322, 084-0662715
524 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล นายสมยศ ภูฆัง 0819416126
525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธง (บางปลาม้า) นางมาลี เกิดคล้าย 0-3545-7203
526 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) นางสะอาด ไอยรารัตน์ 086-1652447
527 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธงทอง(ศรีประจันต์)
528 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกรด นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง 0810396393
529 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม นายชำนาญ อินทาปัจ 08 71524661
530 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแจง นางปิยาภรณ์ แจ่มแจ้ง 087-1555249
531 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาสาม นางสุรินทร์ พิศเพ็ง 0871591611
532 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองทราย นายยุทธพงษ์ ตันประเสริฐ 089-8994712
533 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเปาะ หนึ่งนุชกาฬภักดี 08-9830-8098
534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองผักนาก นายประทีป ปานเพ็ชร 0-3557-1754
535 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไผ่ นายชนะ แสงวิภาสนภาพร 08-1942-2562
536 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพันเทา นายณฐดล โกมลสิงห์ 089-8302194
537 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ นางชุฒิณี หอมสุวรรณ 08-1778-78052
538 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโรง นายปิยะ แสงเดือน 0-8173-63385
539 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสะเดา ไพรัชศีลาเจริญ 08-7171-3797
540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง นางสรวงทิพย์ สิงนวน 0-3544-0088
541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโสน นายพัฒนศักดิ โพรามาต 08-5295-9601
542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหลอด นายสมปอง สุภาภา 0898369500
543 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหลุม นางสาวสุภาวดี มิสุนา 0817724119
544 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ นายชูศักดิ์ เหล็งเอี่ยม 0-9983-1686
545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี นายสุเทพ ลอยแก้ว 08-1942-0734
546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม น.ส. บำรุง บำรุงเวช 0-932285265
547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวกลับ ว่าที่ร.ต.หญิงอมรรัตน์ ใจโต 0918708858
548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเขา นายสัญญา น้ำแก้ว 08-1736-0749
549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวนา นางจงอร กอสุวรรณ 0-3551-8100
550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ นางสาววรัญภร ขยันคิด 0867685435
551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ นายธงชัย ตันไชยยะ 089-5476929
552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม นางสมพร แสงแก้ว 08-1384-3788
553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร นายบำรุง แผนสมบูรณ์ 098-2686691
554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล นายทศพร รุ่งแสง 081-5522407
555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ สุชาติโพธิ์พันธุ์ 085-404-8900
556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ นายมนัส ปาละพันธุ์ 01-4366965
557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย นายสุภาพ สุขเสริม 081-942-0026
558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส นางสาวบังอร จงสมจิตต์ 08-1293-9051
559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดองครักษ์ นายประพาส ด้วงประสิทธิ์ 081-6475886
560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทุมพราราม นายสุชาติ โพธิ์พันธ์ 0-3541-3111
561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ตะเภา นางสาวพยอม น้ำแก้ว 08-1971-7747
562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ยา นายอดุลย์ พลายจั่น 08-6561-9243
563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีประจันต์ นางนงลักษณ์ ศุภโสภณ 0-3558-1050
564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล 035-521659
565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา นายมณฑล พลเสน 09-9185355
566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา นายนำศักดิ์ หอมชื่น 0-65653092
567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางรักดี สามงามน้อย 081-4568375
568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางสุพัตรา มูลละออง 0-89800-5481
569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนแตงวิทยา
570 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนป่าองค์พระ นางสาวสุธารา สง่าพล 08-15647629
571 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพี่น้อง นายทินกร หอมกุล 081-294-0267
572 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา นายสุชาติ กฤษณชาญดี 081-9100-681
573 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา นายสุชาติ กฤษณชาญดี 035-428018 ต่อ 106 มือถือ 081-9100681
574 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 035-571244
575 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นายบุญเลิศ คำหอม 0857001721
576 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ นางสาวกัณณ์พาณี นิคมจารุสกุล 0-3552-2553
577 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณนาคี นายอภิชาติ์ ทรงครุฑ 0-3542-3250
578 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นายศักดิ์ไทย ชัยวิรัตน์ 035-524293
579 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นางพิสมัย กังวนทวีทรัพย์ 0818782231
580 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์ 035-411111,06-0670972
581 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 นายขวัญชัย แร่เพชร 035-559789
582 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
583 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1นายมนัส อินสมตัว 035595316
584 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นางเอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ 0-3555-1954
585 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์ 0817056940
586 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร 083-5429225
587 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อรุณเรือนรอบ 035521326
588 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ นางอภิรดี คำแก้ว 081-9866531
589 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ นางสาวรัตนา กลิ่นผึ้ง 0895037655
590 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต นายชัยณรงค์ สาขามุละ 08-1941-1624
591 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี นายสุนทร ปิ่นทอง 089-6101207
592 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ นางธิดา อนันต์ธนสาร 035-577119
593 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว) นางวรรณดี ชูจิต 080-1012676
594 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 (วัดวังตะกู) 1นายกัมพล ดีกาว 071077099
595 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ นายวีรชัย รัตนเสลานนท์ 089-1637373
596 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอู่ทอง นางแก้วตา ไชยภักดี 035-551046
597 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย นางปรัสรา เนียมแก้ว 035-551419
598 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรเงรียนวัดไก่เตี้ย นางสาวคนึงนิจ ประสาทศิลป์ 0-3558-1408
599 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดโคกโคเฒ่า นางจุฑามาศ สวัสดิ์ฐิติเลิศ 061-77452-58
600 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล 035454082
601 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก (โรงเรียนวัดทุ่งเข็น) นางสาวพัสตราภรณ์ ทัศนเจริญ 0-3558-9355
602 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวสายทอง มังกรทอง 035-505683(086-3055850
603 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นายนุกูล พวงมาลี 035-515962
604 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 1 นางสาวนวรัตน์ ลาภย่ิง 0-3552-1832
605 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม) นางตรีรณา เตโชทัยวณิช 035535417 ต่อ 101
606 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
607 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสะพังกร่าง นายรัญทม สอาดเอี่ยม 083-1384856
608 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน สุชาติโพธิ์พันธุ์ 085-404-8900
609 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นายบัญชา ใจซื่อ 08-9015-2899
610 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นางสาวศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ 063-1473629
611 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นายไพศาล ชลสินธุ์ 0-8588-8589-8
612 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ 035-522101
613 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส นางมารศรี พันธุวงศ์ 0-3551-1880
614 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นายกิติพงศ์ โกวิทวณิชชา 0-3551-1355
615 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.ท.ทวีวิชญ์ วงศ์วิเศษ 0-3553-5229-32 ต่อ 104
616 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.ท.มงคล สุนทรวิภาต 035-500275
617 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย 0-3559-1009 , 089- 833-8338
618 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.มานพ แท่นทรัพย์ 08-1937-0508
619 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐพร 0-3557-8440
620 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ด.ต.นิคม ห้วยหงษ์ทอง 086 1632669
621 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ปจภณ รอดโพธิ์ทอง 092-4646554
622 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วิเชียร ยางงาม 035-446924, 082 -269-5166
623 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วิเชียร พลับโต 035-587372
624 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.หญิงอารีย์ โต๊ะทอง 09-0989-4930
625 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.นภสิณ จินดารัตน์ 0-3558-1111
626 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสระแก้ว จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.อัตรัช บัวจงกล -
627 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม จ.สุพรรณบุรี ร.ต.ท.อำพล พันธุ์อยู่ 0922498503
628 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พันตำรวจเอกสุเทพ ไพบูลย์ผล 087-117-3311
629 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสามชุก จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ต.หญิงรุ่งนภา เพชรนรชาติ 0-3557-1090
630 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ต.หญิงธัญญลักษณ์ คำสุข 08-6377-9637
631 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรองค์พระ จ.สุพรรณบุรี ด.ต.สมควร พูลสวัสดิ์ 035-481130
632 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ด.ต.มารุต โพธิ์เอี่ยม 035 551100 ต่อ 504.
633 สำนักงานประกันสังคม(สปส.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสมถวิล ทองทวี 035-535389-91 ต่อ111มือถือ085-1366987
634 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1นางสาวดวงมณี พูลสวัสดิ์ 035-545603
635 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี นาง ริญญาภัทร์ โรจสันติชัยกุล 0-3553-5424
636 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี นางพิมพ์พนิต พลพ์ทองคำ 0-3553-5426
637 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ภัทราพันธุ์ แดหวัน 082-5714865
638 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล 0-3553-5386-7
639 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี นางนางสุภารัตน์ วิวัฒนานนท์ 0-355-5696
640 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี นายไมตรี ศรีเทพ 0-3540-8200
641 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวรัตนา พละชัย 0 3553 0579
642 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ 0-3553-6058
643 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนเจดีย์ นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
644 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านช้าง นางสาวสมจิตร์ สีนาค 0-3559-5980
645 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
646 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปลาม้า นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
647 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
648 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีประจันต์ นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
649 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองพี่น้อง นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
650 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
651 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าไซ นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
652 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทอง นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 035-599212
653 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนิตยาภรณ์ แสงอินทร์ 0-3559-9212,0-3559-9222,0-3559-9198
654 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มการพยาบาล
655 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคบริการ
656 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
657 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
658 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายบริหารทั่วไป
659 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.กฤษณา นางพัชรี ช่างสุพรรณ 081-7360877
660 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเสาธงทอง นายมนูญ ไอยรารัตน์ 0631903387
661 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลดอนเจดีย์ นายพูนชัย อติยศพงศ์ 0-3559-1032
662 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลด่านช้าง นางประจวบ เนียมปุก 0-18394-477
663 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช นางศุภิสรา อ่วมวงษ์ 0-3550-8577,0-3557-8032-3 ต่อ 123
664 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปลาม้า นางสาวละไม กล่ำคุ้ม 01 -9427438
665 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีประจันต์ นายสุรินทร์ มัจฉา 0-3558-1749-50
666 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช นายกฤตภูมิพัฒน์ 035524088-98
667 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามัคคีธรรม นางสาวพวงแก้ว พรหมรส 035-587315
668 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน นายทิวา พิศวง -
669 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโคเฒ่า นางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ 089-9692910
670 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง นางสายสุดใจ กรานต์วง -
671 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม นางสาวรัตนา ทวีเดช 086-4416364
672 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำยาน นางอารีย์ พูลสวัสดิ์ 0-89969-2915
673 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตาล นางฉันทิสา หอมฟุ้ง 089-9692909
674 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนปรู นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
675 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ทอง นายการเวก สงสกุล 089-9692903
676 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะสังข์ นายนางแน่งน้อย สุขเผือก 089-9692908
677 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง นายสมพร เรือนทอง -
678 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน นางเนตรนภา แก้วเมฆ 08-9969-2905
679 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า นางสายทอง ดวงจินดา 035-586560
680 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโพธิ์ นายเอนก ล้อมวงษ์ 0-9969-2906
681 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก นายชาตรีขลังธรรมเนียม 089-2543490
682 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับตีเหล็ก นางศรีวรรณ โภชฌงค์ 089-9692913
683 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง นายพิชิตศักดิ์ จำปาเงิน 081-944-0280
684 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด นายสมชาย ธีระวงศ์ภิญโญ 089-9692919
685 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี นางพัชรี เจริญผล -
686 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช นางอารีย์ กล้าหาญ 035 -515698
687 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ นางศรีสมบัติ ศรีสุข 0813031644
688 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าคลองชะโด นสเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
689 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง นางเมตตา ศิริพรรณาภิรัตน์ 089-9692916
690 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงาม นสเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
691 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาม้า นางสมพร จึ่งเจริญศิลป์ 035-588693
692 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ นางวันทนา แจ่มจำรัส 035-436446
693 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง นางสาว เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-561044
694 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอก นางทองเผื่อ เหล็งหวาน 081-7429882
695 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมือง นายสมนึก พิณสุวรรณ 035 - 469055
696 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่ นางวราวรรณ จำปาเงิน 06-1028-7890
697 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง นางนงศ์ณพัชร์ มณีอินทร์ 08-2246-7594
698 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล นางเฉลิมศรี อู่อรุณ 0-3542-3363
699 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน นายสัจจา ธรรมวงษ์ 035-417355
700 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง นายสายชล สุขสำราญ 089-2543489
701 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง นายชัชวาล ตรีบุญนิธิ 089-9692926,035-446979
702 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขาด นายเมสรินทร์ สุวรรณ 0864416359
703 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขุนราม (สถานีอนามัยบ้านดอนขุนราม) นายสมชาย จุ้ยเจริญ 0-9969-2898
704 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตีนเป็ด นางสาวนวลจันทร์ เจริญสุข 0-89969-2921
705 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง นางภาธิตตา ทิชชาพงศ์ -
706 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์ นางสาโรช โกพัฒน์ตา 0892544858
707 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขโมย นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
708 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ลูกนก นายบุญสม อ่ำบุญ 08-9969-2922 , 08-1194-1181
709 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ตะวันออก นางสาววาสนา จันสวัสดิ์ 089-9692925
710 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์นฤมิตร นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
711 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเจริญผล นางสาวเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-582947
712 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางหางม้า นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
713 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บูรณะ นายชัยณรงค์ ชโลธร 035-587315
714 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริ้วกรูด นายกิตติภณ เผือกรักษ์ 081-0083385
715 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด นาย มงคล ดวงจันทร์ -
716 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดปลาเค้า นางสาวเบญจมาพร กสุลวัฒน 035-581044
717 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน นางวันทนา อรุณแสงศิลป์ 081-1966774
718 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีธรรม นางพิมพ์ชยา ชวรัฐเลิศสกุล 081-7361322
719 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกะดวง ว่าที่ รต.ทัศนะสุขประดิษฐ์ 089-2543481
720 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม นายดำเนิน ชูก้าน 0-8715-23876
721 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม นางจินตนา จิตรพีระ -081-9424964
722 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ นายชาลี เสมคำ 09-9692923
723 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น นายธงชัย หนูทอง 085-9768364
724 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา นายประสงค์ วงษ์บัณฑิต 0867637958
725 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวอุด นางสาวชนาธิป กิจบุญ 089-9692914
726 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม นายธเนศ มั่นคงดี 081-3784675
727 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ยา นางขันโท นาคสมพันธุ์ 089-9692927
728 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายนา นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
729 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ นางอุบล แก้วเจริญสีทอง -0810061864
730 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสะแก นายธงเทพ วงษ์ศรีสังข์ -
731 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน นายธานี อินทขันตี 035-457133
732 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง นางณัฐสรวง เพิ่มพูล 0899692911
733 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิหารแดง นางพัชรา ชิตชิกูล 089-969-2912
734 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พระยา นางรัตนา แสงสว่างโชติ 0-9969-2907
735 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง นสเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
736 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม นางลักขณา โพธากุล 035-416498
737 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน นางพรรณี ดวงออ -
738 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ นายประทีป สุภาภา 089-2543489
739 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำซับ นส.เบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
740 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น นางรุ่งรุจี ศรีรุ่งเรือง 035-459256
741 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง นางรัมณี พลายละหาร 0-3558-2335
742 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศรีราช นายประยุทธ กุลศิริรังสรรค์ -
743 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า นางสาวเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-591958
744 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาว นางสมทรง ภักดีนารถ 035-415100
745 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ นางสุขสวัสดิ์ คล้ายมาลา 035-459497
746 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาขาว นายบัณฑิต ปัญญาดี 0899692901
747 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามคลี นางอรวรุณ ละมูลจิตต์ 089-9692917
748 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย นางสมทรง ภักดีนารถ 0-3553-6014
749 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม นางคงชนกกาญจนประกิจ 0-3555-7137
750 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว นางสุภพิชญ์ ศรีแดง 089-9692904
751 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลี นางนฤมล โชคเฉลิมวงศ์ 086-5348330
752 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม นางอรศิริ เจริญยิ่ง -
753 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม นายประภาส แตงโสภา 089-9195131, 086-4416373
754 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ นายอนุชิต ผลจุลพันธุ์ 0-1856-6844
755 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองราชวัตร นางชูจิตร แพ่งสภา 085-2999126
756 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย นางสมจิตรกิติชัยชาญ 0-3556-1778
757 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง นางเปรมวดี เตียวเจริญกิจ 035-552466
758 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา นางธนิตตา รัตนเศรษฐ์ 095-9415616
759 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา นายสุรัฐ แสงรุ่งรัตน์ -
760 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพธิ์ นายสุรศักดิ์ เปรมจันทร์วงศ์ 08-9254-4857
761 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมหว้า นายโสภณ แพทยสิทธิรัตน์ -
762 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองครักษ์ นางงามนิตย์ ไทรด้วง 035-436321
763 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาาพตำบล บ้านห้วยม้าลอย นางศรีรัตน์พลเสน 089-2543483
764 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 นางสมศรี วงศ์วิรัติ 0-3553-1077 ต่อ 1406
765 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสามชุก น.ส.วรรทณี รัตนบรรพต 0-3557-1492 ต่อ 116
766 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นางวิไลวรรณ ธนวรรณ 035-577068-9
767 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอู่ทอง นายสายันต์ เปี่ยมทองคำ 0-3555-1422
768 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
769 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
770 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอน ามัยตำบลบ้านช้าง นางสำรวย คุ้มวงษ์ 01-8493402
771 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ นายศักดิ์ชาย บุญมาก 0-1995-8278
772 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านดอนไร่ นายวันชัย สมใจเพ็ง 0-3547-0433-4
773 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลกระจัน นางอังสนา กาละพงษ์ 0-1357-7363
774 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน ตำบลจรเข้สามพัน นางธนาภรณ์ วงษา 0-3556-4028
775 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเจดีย์ นายสุพรรณ ธรรมจักร 0817059119
776 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนคา นางประเทือง สุนทรวิภาต 0-3542-1587
777 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนมะเกลือ นายอำพล ปานเพชร 0-1816-6315
778 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลดอนมะนาว นายเสรี เตียววิไล 0-1857-3511
779 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลต้นตาล นางปาริฉัตร ดอนหว่างไพร 035472722
780 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลทุ่งคอก นางเพียงตา ชูศิริโรจน์ 081-8570398
781 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลเนินพระปรางค์ นายวีระยุทธ ศรีงาม 0-3556-6444
782 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางตะเคียน นางธีรนันท์ ศรีตองอ่อน 0-3542-8270
783 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางตาเถร นส.นฤมล ไทรด้วง 035-584-249
784 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางพลับ นางณัฐภรณ์ เวชวิศิษฏ์ 0810159263
785 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบางเลน นายอธิวัตร์ ป้อมพิมพ์ 08966388757
786 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านกุ่ม นางงามตา ศรีสงวน 035-437653
787 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้านโข้ง ส.อ.กิตติพัฒน์ เทพสถิตย์ 090738897
788 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลพลับพลาไชย นางละออง มะปรางหวาน 0-3543-7270
789 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลยุ้งทะลาย นางสุวพร ธนวรรณ 035-565688
790 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลรั้วใหญ่ นายธรรมโรจน์ บุญพรวงศ์ 035-525450
791 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลศรีสำราญ นางดวงชีวัน จิราโรจน์ 01-8384181
792 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสระพังลาน นายกำพลศักดิ์ ประภาศิลป์ 035-559434
793 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสระยายโสม นางสาวขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ 09-5189210
794 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสวนแตง นายสุรเชษฐ นาคะประเสริฐกุล 0899692902
795 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลหนองบ่อ นางพรทิพย์ กระสาย -
796 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลอู่ทอง น.ส.จุฑาทิพย์ อุดคณฑี 0-3556-4393
797 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย นางวัฒนา ลิ้มประเสริฐ 035-42-1586
798 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ นายกัณตภณ สินพูลผล 0-1942-4421
799 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ นายปราโมทย์ อุปวรรณ 0-81005-6994
800 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมหวัง สินธุมา 09 - 2104697
801 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน นายมาโนช พูลสำราญ 089-2544-854
802 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบางสะแก ตำบลบางตะเคียน นายชัชวาลย์ คูธนะวนิชพงษ์ 0892544855
803 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโป่งพรานอินทร์ นางรจนา ประยูรวงษ์ 0-85135-4057
804 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร นางยุพา ครื้นน้ำใจ 035584597
805 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง นางสังเวียน ทับทิมดี 08-9836-9144
806 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก นายสุรศักดิ์ เปรมจันทร์วงศ์ 035589575
807 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน นางสาวแฉล้ม แก้วคง 035-461121
808 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านสังฆจายเถร นายสุพล ขันทองดี 0-9969-2924, 035-599893
809 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองกระทู้ ตำบลหนองบ่อ นายวีระชัย แสวงหา 081-7368586
810 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองข้าวงาย ตำบลสระพังลาน นายพยงค์ ศรีเจริญ 0-1255-7160
811 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน นายพิมาน พละเลิศ 0-355-056-78
812 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองทราย น.ส.นันทิยา จำปาสัก 0-3543-8080
813 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองเฝ้า ตำบลทุ่งคอก นายสุรศักดิ์ เปรมจันทร์วงศ์ 0-1942-5361
814 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์ทอง นางสาวเกษร บุญเรืองรอด 084-8012182
815 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง นางวรรณี ชำนาญอักษร 089-5491796
816 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหัววัง ตำบลบ่อสุพรรณ นายสุจินต์ ชาวบางพรม 035473671
817 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.กระเสียว นางสนอง กลิ่นมณฑา 087-9000668
818 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.บ้านสระ นายพีรวิชญ์ ศรีสวัสดิ์ 0848004739
819 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.ย่านยาว นางสาวชลธิชา ศรีบุญเพ็ง 0-3556-1303
820 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.วังลึก
821 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.หนองผักนาก นายรณชัย เหล็งเอี่ยม 0-3557-2259
822 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต.หนองสะเดา สันติมอญแช่มช้อย 035571020
823 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านกล้วย นายโสภณ อินรุ่ง -
824 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านดงรัง นางสาวสุวรรณ ศรีวิเชียร -
825 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านดอนสัญชัย นายกิตติพล สรหงษ์ 035571020
826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านทับกระดาษ นางสุรีย์พร หิริโอ -
827 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านทับผึ้งน้อย นางโชติกา แสงอินทร์ -
828 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านท่าประชาสรรค์ นายนรินทร์ สำราญถิ่น 08-3706-5324,0-3568-1300
829 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านทุ่งมะกอก นายประสิทธิ์ เมฆฉาย -
830 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านบางขวาก นายณัฐวุฒิ อัศวไพฑูรย์ 085-266-1149
831 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านโป่งค่าง นายนิธิกันต์ คุณทวีเดช -
832 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านพุน้ำร้อน นายสุวรรณ อาภาเภสัช -
833 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านพุหวาย นางนฤมล อาภาเภสัช -
834 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหนองหัวรัง นางสาวสิริภัทร เพ็ชรวงษ์ 035571020
835 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านห้วยแห้ง นางสาวบุตยา สุขยืน -
836 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหัวกระบัง 1นายจงกล โกษาแสง 086 1683 456
837 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองอุโลก นายกิติศักดิ์ แก้วเรือง -
838 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.จรเข้ใหญ่ นายมนต์ชัย นาคนิยม 035-456265
839 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ด่านช้าง นางพรรณี หงษ์โต -
840 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.นิคมกระเสียว นางจำลอง วรรณวงษ์ -
841 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.วังยาว นางสุดใจ พลเสน -
842 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หนองมะค่าโมง นางสาวจิตติมา วิสุทธิธนภัทร -
843 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.หวยขมิ้น นางสาวฉันทนา ล้ำเลิศ -
844 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.องค์พระ นายอำนาจ บุญเกิด -
845 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นางกาญจนา อินทร์พุก 0-3545-4069-76 ต่อ 106
846 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ นางปัทมา ธรรมรัตน์เมธี 0-3559-1239
847 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง นางพนิศรา ทับทิม 0-3559-5036
848 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช นางจุรีย์พร ธรรมโกศล 089-2253546
849 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า นายจิรพงศ์ ศรีสุวรรณ 0-3558-7315
850 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายถาวร ภูติวัฒนชัย 0-3552-2177
851 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ นางสาวเบญจมาพร สกุลวัฒน 035-581044
852 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง นายประพันธ์ใยบุญมี 0-3556-6462
853 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก นางอุทัยวรรณ คล้ายสำเนียง 0-3557-1020
854 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ 0-3557-7113
855 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง นายกฤษฎา อินเทียน 0-3555-1420
856 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวรัชดา ใบกะเบา 0-3555-5210 ,098-3922044
857 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชาติ สุขสมบูรณ์ 0 - 3553 - 6083 - 4
858 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงสุพรรณบุรี นางสาวสมจิต มะกรูดอินทร์ 0-3552-1596
859 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี นายธานินทร์ ผากงคำ 035 535511ต่อ 105
860 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนฯ นางสาว ศิริลักษณ์ สมบูรณ์สิงห์ 0-3552-5621-2
861 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี นายอมรินทร์ กันพงษ์ 0-3553-5421
862 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นางปัทมาวดี กองแก้ว 0 3553 5264 ,084-3885646
863 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี นางหนึ่งฤทัย ชูสุข 0-3553-5267
864 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพูลทรัพย์ คชวงษ์ 0-3553-5266
865 หน่วยงานท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
866 หน่วยงานท้องถิ่น กองคลัง
867 หน่วยงานท้องถิ่น กองช่าง
868 หน่วยงานท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
869 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. เดิมบาง นางสาวภรินทิพย์ บุญเงิน 0-3546-8266
870 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. วังหว้า นายสรรชัย เกิดวัน 035-455100
871 หน่วยงานท้องถิ่น ทต. หนองกระทุ่ม นายธง กาฬภักดี 0-3547-0343
872 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลเขาพระ นายนัทธพงศ์ พวงมาลี 0984461961
873 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลโคกคราม นายสมพล จงสมจิตร 0-3558-7310
874 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลดอนเจดีย์ น.ส.อนุสรณ์ สาดเณร 0-3559-1240
875 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลด่านช้าง นางสุดารัตน์ สุมูลเวช 0-3559-5424
876 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลท่าเสด็จ
877 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลทุ่งคอก นายสุริยะ แก้วดอนไพร 0-3558-9247
878 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลนางบวช นายพรวินทร์ หิรัญจิรพัฒน์ 0-3543-3099-100 ต่อ 105
879 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลบางปลาม้า นางสาวนัทธ์ธยาน์ วงศ์พันธุ์ 08-2334-7988
880 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลบ้านแหลม นายวิรัช ง้วนสกุล 089-8363364
881 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลไผ่กองดิน นางอาริยา กระสอบทอง 0-3542-2488 ต่อ103
882 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลโพธิ์พระยา นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ 0-3553-6142-3
883 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลศรีประจันต์ นางสาวศิราภรณ์ พงษ์พันธ์ 080-954-0143
884 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลสระกระโจม นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ 0 - 3555 -7055
885 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลสระยายโสม
886 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลสวนแตง น.ส.ปราณี สุขละ 035-599666
887 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลสามชุก นายสาริศ สาโคตร์ 035571067
888 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลหนองหญ้าไซ นางนพวรรณ ยอยรู้รอบ 086-8084166
889 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล ตำบลอู่ทอง น.ส.จันทิมา ลิ้มไพบูลย์ 0-3555-1999
890 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล เมืองสองพี่น้อง นางมุทิตา คล้ายพงษ์ 035531012
891 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล เมืองสุพรรณบุรี นางเพลินจันทร์ เลิศวิทยากร 0-3551-1021,0-3551-1987
892 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระจัน นางอมรรัตน์ คงหอม 0-35460525
893 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง นายภาคิน โพธิ์หิรัญ 035-446510-11
894 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาดิน น.ส.จันทร์เพ็ญ น้ำแก้ว 0-3543-3572
895 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน นางดวงจันทร์ พุทธิมัย 035565313 ต่อ 103
896 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจดีย์ นางสาวสุพรรษา คำสา 0-3546-0131
897 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นคราม นางสาวรสสุครธ์ แจ้งจิตร 0868034473
898 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าระหัด นายจตุรนต์ มาเจริญ 08-4139-7160
899 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง นายอภิลักษณ์ สุทธิจิต 035-552997
900 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งคลี นางพีรนุช กลิ่นแค 035-468454
901 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อกรุ สิบตรีประกาศิต แปลนพิมาย 081-0054569
902 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางกุ้ง นายนิวัฒน์ชัย เชื้อหนองปรง 035540444
903 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกร่าง นางสาวนิตยา ปักเคทาติ 035-582923 ต่อ 105
904 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโข้ง นางพรพิศน์ มัคสัมพันธ์ 093-6696951
905 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านดอน นางสาวอธิศนันท์ สิงหเมธาพัฒน์ 094-5589338
906 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นางนาฎนภางค์ จอมพงษ์ 035440591 ต่อ 101
907 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา นางสาวเพชรลดา หงษ์โต 035-400446-7
908 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลายนา นางวรรณา วราสินธุ์ 0-3546-3600-2 ต่อ 101
909 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำ นางหรัณญา รอดกลาง 0-3543-0644
910 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังน้ำซับ นางสาวสุทัศนิญา พิกุลขาว 035-582-510 ต่อ 101
911 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังยาง
912 หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยวังทอง
913 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าสะแก นางวนิดา อ่อนน้อม 035-471555
914 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกร่าง
915 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่เจ้า
916 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละหาร
917 หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชุนเทศบาลบ้านกร่าง
918 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลตะค่า นางสาวปรางค์เนตร ดาบเงิน 0 3544 0589
919 หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
920 หน่วยงานท้องถิ่น สุพรรณบุรี
921 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ นางจิตติมา อู่สุวรรณ 0-3557-2243 ต่อ 103
922 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น นางสาวนิจจนาภรณ์ หมื่นชนะ 08-1279-5570
923 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ นายสุกฤษฎิ์ ธัญญาอุดมสิน 0-3546-4274 - 5
924 หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง นางพนิศรา การถาง 0-3548-1428-9
925 หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.สุพรรณบุรี
926 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กระเสียว
927 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. กฤษณา นางสาวสุรัตนา แหวนทองคำ 035969646 ต่อ 11
928 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เขาพระ นางสาวพุทธิพร เขาแก้ว 035515497
929 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกโคเฒ่า นางสาวณัทธมน ฉายยา 035-550720
930 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. โคกช้าง หทัยรัตน์ โสขุมา 0-3544-6841,0-3548-1191
931 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. จรเข้ใหญ่ นางนฤมล ธรรมรัตน์ 0-3545-6277
932 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. แจงงาม นางมนฑาทิพย์ คุ้มดี 0-3559-5620
933 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนกำยาน 1นางเจนจิรา นามอ่อน 0-3555-5130
934 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนคา นายชาติชาตรี ธรรมโหร 086-1609406
935 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนเจดีย์ นายธนาทร สุนเทียน 0-3559-2372
936 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนตาล นางสาวพรพรรณ ทองคำใส 0-35440389
937 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนปรู นายอมรศักดิ์ บุญทอง 0-3542-0020 ,0-3542-0462
938 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนโพธิ์ทอง นางสาว ศรีอรุณ ดอกกุหลาบ 035446678
939 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมะเกลือ นางสาวปิ่นปินัทธ์ ธรรมวงษ์ 035432155
940 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมะนาว จ.ท.หญิงปาณิสรา เทพาธิป 0 - 3556 - 6191 ต่อ 11
941 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ดอนมะสังข์ นางสาวภิรมพร ยิ้มกริ่ม 035550634
942 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ด่านช้าง
943 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ต้นตาล นายบัญชา ดะวิบูลย์ 0-3547-2681
944 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ตลิ่งชัน นางสาวกนกพร อินทร์เลี้ยง 035-446652
945 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทะเลบก
946 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทับตีเหล็ก นายสุทธา ทาสี 085-197-7312
947 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทัพหลวง นายพนม แสนหาญ 035440228
948 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ทุ่งคอก พ.อ.อ.การะเวก สีทา 0-3546-2882
949 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นางบวช นายพิสิทธิ์ ตั้งทำนุ 035-433160
950 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. นิคมกระเสียว นางสาวพิชญานิน สุขสมบูรณ์ 0-3559-5688
951 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. เนินพระปรางค์ นางสาวณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล 0-35530251
952 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อกรุ นางสาวเบญจวรรณ แซ่บุญ 084-6458128
953 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ่อสุพรรณ นายเสรี ลำทา 035-402279
954 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางงาม นายษัฑวัต อินทชาติ 08-6173-5678
955 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางตะเคียน นางวิชยา นาคเวช 0-3548-1341
956 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางตาเถร นางวิชยา นาคเวช 0856606588
957 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางปลาม้า
958 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางพลับ น.ส.ณัฐนันท์ นรินทรภักดี 0-8647-53474
959 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางเลน นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร 089-4838787
960 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บางใหญ่
961 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านกุ่ม นางสาวนภาพร คงชาตรี 035521292
962 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. บ้านช้าง นางวาริน จันทวาท 035-458225
963 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ป่าสะแก นายสมยศ ภูฆัง 0-3547-1555
964 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไผ่ขวาง นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นเกตุ 085-2659944
965 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พลับพลาไชย นาวสาวอรุณรัตน์ ป้อมทอง 0-8740-68687
966 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. พิหารแดง น.ส.สุวรรณี โฉมสุข 0-3545-0555-8
967 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มดแดง น.ส.ส่องศรี กสิกิจพาณิชย์ 035-435093-4
968 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. มะขามล้ม นางสมฤทัย คงแดงดี 0-3541-6328
969 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยางนอน นางรักษิณา จันทร 0-8991-3680-1
970 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ย่านยาว นางสาววิชชุดา เรืองธรรม 035-434198-9
971 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ยุ้งทะลาย
972 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. รั้วใหญ่ นส.เนตรดาว คงสนั่น 035543774
973 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ไร่รถ นางปพิชญา โพธิ์ทอง 0-3545-3245-6
974 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังคัน น.ส.น้ำเพชร ทองสุก 0892581109
975 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังยาว นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์ 035440652
976 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วังลึก นางอำไพ เทศวิรัช 0-3568-1278-9
977 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดดาว นายลักษณะ แก้วพวง 0-3541-5020
978 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. วัดโบสถ์ นางสาวธิดาพร มณีเรืองเดช 035-440578-9
979 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีประจันต์ นาย สุพัตร์ รุ่งโรจน์ 0-3558-1951
980 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศรีสำราญ นางสาววรรณนภา คนทน 0-3547-2058
981 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ศาลาขาว น.ส.นิศากร ยวงเงิน 035-599-635 ต่อ 13
982 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนามคลี นายกริชพงษ์ นาควิจิตร์ 035-431556
983 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สนามชัย นางฐิติยา สุนทรพงษ์ 035-535363,092-4169889
984 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระกระโจม นายคุณาพัฒน์ ชยาวนิช 035-440568
985 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สระพังลาน นางสาวประภัทรสร ปั้นหยัด 035-559275
986 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สวนแตง นางสาววัลลภา เจ็ดกริช 0-3596-9667 ต่อ 101
987 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สามชุก
988 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. สาลี นายชัยวัฒน์ บุญจง 0814239955
989 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองขาม นายธนินธร พิมพขันธ์ 082-5596298
990 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ
991 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองผักนาก น.ส.นิภาพรรณ เผือกเจริญ 0-3543-9429
992 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองราชวัตร นายจักรพันธ์ พานิช 0-3548-1016
993 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสะเดา จ.อ.อภิชาติ โชติชัชวาลย์กุล 035-471111
994 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองสาหร่าย นางสาววรินทร พุ่มจันทร์ 0895485872
995 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองหญ้าไซ 1นายบุญเลิศ ปางพุฒิพงษ์ 035-577248
996 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หนองโอ่ง นายธงชัย เที่ยงตรง 0840083519
997 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. ห้วยขมิ้น นางสาวปิยนารถ มณีรัตน์ 0811950729
998 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวเขา
999 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. หัวนา นางสาวภิญญลักษณ์ วสุรัฐธนาธรณ์ 035-518-044
1000 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. องค์พระ นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์ 08-9549-8403
1001 หน่วยงานท้องถิ่น อบต. องครักษ์ นายสมชาย ศิริวงษ์ 081-5863564
1002 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.ไผ่กองดิน นางสาวจิราพร ศรีสุข 035-446699
1003 หน่วยงานท้องถิ่น อบต.หัวโพธิ์ สิบเอกเอกชัย หงษ์ทอง 090-4425431
1004 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) นางสาวณัฐนันท์ ชาวสวนศรีเจริญ 035 565 562
1005 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี (ผศ.ส.พ.)